कविता – ऑक्टोबर २०२१


 
 
 
 ce=iepeU
 peerJeve GheYeesefielee efomes
 megKe-og:KeeÛes ce=iepeU
 heÙee&Ùeer lÙeemeer meceeOeeve
 Gcebieeves efceUles yeU ~~
 Dee%eeOeejkeâ, keâle&JÙeyegæer
 Deepe Peeueer Deens ieneU
 IesT DeeheCe mecepetve
 Jeeiele jeneJes ceJeeU ~~
 keâeUJesUsÛes ve "sJelee Yeeve
 ce=lÙet Peeuee Deens DešU
 heojer Deeuesueer mJeerkeâe¤ve
 meesmeeJeer ueeiele Deens keâU ~~
 oes<eejeshe meuuee-cemeuele
 ¢eebÛeer Peeueer Deens ÛebieU
 meomeodefJeJeskeâeuee mce¤ve
 DeeheCe JeeieeJes mejU ~~
 nele OegJetve Iesleer mebOeermeeOet
 peieer ne Yeü°eÛeejeÛee ceU
 iegblet veÙes DeeheCe lÙeele
 cnCetve F&Õejekeâ[s JeU ~~
 og:KeJesovesle neslee Yeej
 DeeheuesÛe keâe{leele heU
 peieeÛeeÛe ne Fefleneme
 cnCetve DeeskeâeJeer cejU ~~
 keâece, ›eâesOe, ueesYe, ceo, ceesn
 celmej, <e[defjhet let efieU
 meceefhe&lee F&MeÛejCeeuee
 GIe[ veelÙee-ieeslÙeeÛeer efKeU ~~
  – meew. efyeÇpeefove ueesheerme, vÙet efiejerpe
 
 ceveeÛÙee cevecebefojer
 ÕeemeeJej Deeues leeCe
 Yekeäle efJemejues OÙeeve
 cebo efkeâCeefkeâCelees peerJe
 jener vee keâmeues Yeeve ~~
 cebefojeleuee veeo cegkeâe
 ieefnJejlees ieeYeeje
 kegâpeyegpeleele mJej
 Yekeäle veener efomes oeje ~~
 efjkeäle YekeäleebÛee cesUeJee
 heesLeerle yebefomle YeeJe
 mebvÙemle heenlees Jeeš
 owJe meesMeer lÙeeÛee IeeJe ~~
 jeKesÛÙee keâesueenueele
 meesmeJele veener JesCee
 HeâeškeäÙee PeesUerletve
 efvemešuee Deens oeCee ~~
 he#eer De[s IejšŸeele
 efkeâueefyeue megVe Demes
 keâMeer peespeJeeJeer megKes
 Iej meejs efKeVe Demes ~~
 efJeKegjuesle ceveeves
 Iesleuee lÙeeÛeeÛe Oeekeâ
 ceveeÛÙee cevecebefojer
 keâjerle Deensle Meskeâ ~~
  – Heâe. Deesefveue Heâjespe
 
 osJee efkeâleer js, Jeeš heent?
 osJee efkeâleer js, Jeeš heent?
 keâOeer GIe[Ceej, legPeer oejs?
 DeelegjueesÙe Deecner, jespe legPÙee
 jepeemeveemeceesj, veceve keâjCeejs.
 DeepeÛeer ner Meebleer, DeMeer Deens
 meJeeËÛeerÛe ceves, yesÛewve keâjCeejer.
 Deevebo Jee og:Ke, veener nesle JÙekeäle
 Deepe legPÙee ¢ee heefJe$e cebefojer.
 jespe Øesceeves Jee Ghenemeeves, YesšCeejs Deecner
 Deepe Iejeble yemeueesÙe, peCet uehetveer.
 keâOeer js mebhesue, DeeceÛee ne IejJeeme?
 ceeskeâUs efHeâjCÙee, Skeâceskeâeble efcemeUgveer
 ØeYet legPÙee Ùeespevee, keâesCe peeCeerue
 Deensle lÙee otj, ceeveJe efJeÛeejebÛÙee.
 YeesieleesÙe ns meJe&, Deecner peieele
 efMe#ee DeeceÛÙeeÛe, JeeF&š keâcee&ÛÙee.
 #ecee let, keâjMeerue keâe js ØeYet?
 ceeveJeebÛÙee, meJe& JeeF&š ke=âleeRÛeer
 keâj megškeâe, let ¢ee mebkeâšelegveer
 Deecneb peieleer, heeheer ceeveJeebÛeer.
 jepeemeveemeceesj legPÙee, Deecnebme ÙesT os
 GIe[tveer hejce heefJe$e, cebefojeÛeer oejs.
 #ecee ceeieCÙee, DeecegÛÙee heeheebÛeer
 Deble:keâjCeeletveer, legPÙee heeJeve ÛejCeer js.
 mJeerkeâejCÙee Megæ, ùoÙeeble leguee
 DeemegmeueesÙe Deecner, DeepeÛÙee efjkeäle peerJeveele
 heehe efveJesoveeves, #ecee ceeietveer
 mJeerkeâe¤ leguee, YeekeâjerÛÙee ¤heeble.
 osJee efkeâleer js, Jeeš heent Depetve?
 ceveeves heej iesueesle js, Deecner KeÛetve.
  – hee@ue IeesvmeeefuJeme, heehe[er
 
 meJe&iegCeer ceelee
 DeeF&Ûeer DeeF&
 ceelee kegâceejer ceefjÙee yeeF&
 peieer kegâ"sner efceUCes veener
 ¢eeÛeer Kegö hejcesÕej oslees iJeener ~~
 DeMeer Œeer efveJeef[ueer osJeeveb
 keâer, leer meJe&iegCe mebheVe.
 mebosMe efoOeuee osJeogleeveb
 osJeheg$eeÛeer DeeF& JneJeer, ne mevceeve ~~
 heengveer efleÛee cegUyeeÙee
 ØemeefVele Peeues osJejeÙee
 Gojer efleÛÙee ÙesMetjeÙee
 Deeues Yetleueer GoÙee ~~
 osJeheg$eeÛeer DeeF&
 meeNÙee peieleeÛeer DeeF&
 efleÛÙee veceülesÛee iegCeieewjJe
 pemee he=LJeerJej lemee kesâuee iesuee mJeiee&lener ~~
 osJeeÛes Øesce, osJeeÛeer ceeÙee
 efoueerme Deecnemeer ceelee ceefjÙee
 Deecnemeer os ke=âhee efleÛes ÛejCe mheMee&Ùee
 ns ØeYeesjeÙee, ns ØeYeesjeÙee ~~
  – Deeiemleerve cesv[esvmee, [eWiejer Gòeve
 
 JemebÙe
 efnjJee Meeuet vešueer JemebÙe, Jemeueer Dejyeer meeiej efkeâveejer.
 megMesieele Jemelee, kegâheejer, Jee[JeU, Jeuekeâj, Yeb[ejer.
 megKeele veeboleer ceebiesue, keâesUer, meeceJesoer, Deeiejer.
 ceeÙeyeesueerÛÙee hebKeeKeeueer, jeKeer JemebÙe ceeÙe kewâJeejer.
 kesâUer, heeveJesueerÛeer, efnjJeer ieo& efMeJeejb
 GieJeueer Jeebieer, YeW[er, ogOeer, heeuesYeepÙee ieJeej
 peeF&-pegF&, ceesieje Hegâueuee, jbieeryesjbieer heefjmej.
 YeeleMesleerÛeer meesvesjer Mesleb, Yejueer KeUer Yeele-keâes"ejb.
 efkeâveejer ueeieleer ieueyeleb, mejbiee, yeeWefyeue, megjceF&, jeJeme
 heešŸee YejuÙee ceeJeNÙeebÛÙee, veeKeJee Hesâ[er osJeeÛee veJeme.
 Keesue meeiejer JeeoU Jeeje, peerJe ceg"erle, [esueer heeCÙeele.
 GHeâeUuesuÙee efkeâveejer GYeer heeb¤, Jeeš veeKeJeeÛeer henele.
 JesMeer-JesMeerJejleer ›etâme GYes, oMe&Jeer #ecesÛeb Øeleerkeâ.
 kegâ"s heeJe&leer, lej kegâ"s efceuee«eer ›etâme, veceve keâjleer YeeefJekeâ.
 ieeJees-ieeJeer ÛeÛe& mepeueer, %eeveoeveeÛeer lesLes MeeUe Leešueer.
 megKee-og:KeeÛeer Ieešb IeCeeCeleer, ßeefcekeâ lesLes Iesleer efJeßeebleer.
 heJe&le hemejuee hetJexme, meeiej ueešebÛee KesU heef§ecesme.
 efkeâuuee JemebÙeÛÙee oef#eCesme, efkeâuuee Devee&Ue Gòejsme.
 heJe&leer Jemeueer peerJeoeveer, jcesoerle Jemeueer jceso ceeTueer.
 pÙeesleerJej Øekeâšueer pÙeesleer ceelee, heehe[erÛeer ceeÙee iejeme ceeJeueer.
 kegâ"b peeT efleLeb ieeT, JemebÙeÛe yeesueer ieerleb.
 yeeCee ne JemebÙeÛee veener kegâCeeuee Yeerle
 megMesieele, FbÅeeue, mehe&lesue, Yegefpebie Keele
 veeÛele-ieepele Iegceš JeepeJetve ieeT veerle.
  – pÙees hejsje, pÙeesleer