बायबलमधील ज्ञानसाहित्य – ८ – ऑक्टोबर २०२१


  – Heâe. ([e@.) je@yeš& yeer. ef[meespee
 
 ‘veereflemet$es’ hegmlekeâele MeueceesveeÛÙee veereflemet$eebÛes oesve meb«en osCÙeele Deeuesues Deensle. lÙee oesve meb«enebÛÙee ceOeesceOe %eeveer heg®<eeÛÙee JeÛeveebÛes oesve meb«en osCÙeele Deeuesues Deensle :
 1) %eeveer heg®<eeÛeer JeÛeves
 (22:17-24:22)
 meg%e ŒeerÛeer JeeCeer kesâJeU heeuekeâebveer DeeheuÙee cegueebvee kesâuesuÙee ceeie&oMe&veele DeeefCe jepeojyeejer meuueecemeuele osCeeNÙee MeeŒeer ueeskeâebÛÙee Meyoeble Ssketâ Ùesles Demes veener. efleÛee DeeJeepe efyeiej-FŒeeSueer $e+<eer-cegveeRÛÙee %eeveJeÛeveebleosKeerue Iegcelees. FŒeeSueves DeeheuÙee %eevemeeefnlÙeeceOÙes Fefpehle DeeefCe cesmeesheesšscÙee ¢ee hejØeebleebleerue %eeveeÛee meceeJesMe kesâuesuee neslee, ns DeeheCe Deieoer meg®JeeleerueeÛe DeYÙeemeuesues Deens. 1 jepes 10ceOÙes MeyeeÛÙee jeCeerÛeer Yesš JeCe&ve keâjCÙeele Deeuesueer Deens. leer DeeheuÙee ketâš ØeMveebveer jepeeÛeer hejer#ee IesCÙeemee"er Deeuesueer nesleer. ¢eeÛee DeLe&, jepes-cenejepes Je jeCÙee-cenejeCÙee ¢eebÛÙeeceOÙes osKeerue %eeveeÛeer osJeeCeIesJeeCe JneÙeÛeer.
 veereflemet$es 22-24 ceOÙes %eeveer heg®<eeÛÙee JeÛeveebÛes oesve meb«en osCÙeele Deeuesues Deensle. lÙeebÛes cetU Heâejes jepeeÛÙee heojer DemeuesuÙee FefpeefhMeÙeve DeefOekeâeNÙeeves meb«eefnle kesâuesuÙee yeesOeJeÛeveebceOÙes DemeeJes Demes yeeÙeyeue lep%e ceeveleele. Deecesve-Sced-Deeshe veeJeeÛee ne DeefOekeâejer ‘ceeDeele’ ¢ee mebkeâuhevesÛee DeeOeej Ieslees. Ùee mebkeâuhevesvegmeej owJeer %eeve Je jepeojyeejeleerue keâejYeej ¢eebÛes Ieefve‰ veeles Demetve lÙeeletve mebhetCe& peieeÛeer megJÙeJemLee meebYeeUueer peeles, DeMeer %eeveer heg®<eebÛeer OeejCee nesleer.
 %eeveer heg®<eeÛÙee heefnuÙee meb«eneceOÙes (22:16-24:22) %eeve, DevÙeeÙe, jeie, keâpe&, DeefOeheleer, Oevemebheòeer, og°heCee, cetKe&heCee, efMe#eCe, DeveeLe, heelekeâer, DeeF&yeehe, ceÅeheer, JesMÙee, ogpe&ve, meg%e, ÛebÛeue Je=òeerÛeer ceeCemes DeMee efJeefJeOe efJe<eÙeebJej megboj ceeie&oMe&ve keâjCÙeele Deeuesues Deens. õe#eejme Je JesMÙee ¢eebÛÙeeheemetve le®Ceebvee meeJeOeefiejerÛee FMeeje osleevee %eeveer heg®<e keâeÙe cnCelees heene : ‘‘ceÅeheer Je ceebmeeÛes DeefleYe#eCe keâjCeejs ¢eebÛÙee JeeNÙeeme GYee jent vekeâesme. keâejCe ceÅeheer Je Keeoe[ oefjõer nesleele. kewâHeâ ceveg<Ùeeuee efÛebOÙee vesmeefJelees’’ (23:20-21). ‘‘neÙe neÙe keâesCe cnCelees? Dejs Dejs keâesCe keâjlees? Yeeb[CelebšŸeele keâesCe he[lees? ieeNneCeer keâesCe meebielees? efJeveekeâejCe IeeÙe keâesCeeme nesleele? Oegboer keâesCeeÛÙee [esàÙeeble Demeles? pes Heâej JesU õe#eejme efhele jenleele, pes efceße ceÅeeÛee hetCe& DeemJeeo IesCÙeeme peeleele lÙeebÛÙee’’ (23:29-30). ‘‘õe#eejme keâmee leebye[e efomelees, hÙeeuÙeele keâmee Ûecekeâlees, IeMeeletve Keeueer keâmee menpe Glejlees ns heenele yemet vekeâesme. MesJešer lees mehee&meejKee obMe keâjlees. HegâjMÙeeØeceeCes PeeWyelees. legPes [esUs efJeue#eCe iees°er heenleerue. legPÙee ceveeletve efJehejerle iees°er yeensj he[leerue… let cnCeMeerue, … ceer MegæerJej kesâJne ÙesF&ve? ceer hegvne lÙeeÛes mesJeve keâjerve’’ (23:31-35).
 JesMÙee Je hejŒeerefJe<eÙeer meeJeOeevelesÛee FMeeje osleevee %eeveer heg®<e cnCelees, ‘‘JesMÙee Keesue KeeÛesmeejKeer Deens. hejŒeer ner De®bo kegâheemeejKeer Deens. leer uegše¤meejKeer šhetve jenles, DeeefCe ceveg<Ùeebleerue efJeÕeemeIeelekeäÙeebÛeer mebKÙee Jee{Jeles’’ (23:27-28). ÙeeefMeJeeÙe ¢ee heefnuÙee meb«enele Skeâ-Skeâ JeekeäÙeeÛeer keâener GodyeesOekeâ JeekeäÙes Dee{Uleele : ‘‘iejerye ne kesâJeU iejerye Deens cnCetve lÙeeuee vee[t vekeâesme’’ (22:22), ‘‘jeieerš ceveg<ÙeeMeer cew$eer ke⤠vekeâesme’’ (22:24), ‘‘OeveJeeve nesCÙeemee"er Oe[he[ ke⤠vekeâesme’’ (23:4), ‘‘og°Â°er ceveg<ÙeeÛes DeVe KeeT vekeâesme’’ (23:6), ‘‘cetKee&ÛÙee keâeveele keâener meebiet vekeâesme’’ (23:9), ‘‘pegveer Yeso mee¤ vekeâesme’’ (22:28; 23:10), ‘‘heelekeäÙeebÛee nsJee ke⤠vekeâesme’’ (23:17), ‘‘og<keâcÙee&Jej peUHeâUt vekeâesme’’ (24:19), ‘‘ÛebÛeue Je=òeerÛÙee ceveg<Ùeeble efcemeUt vekeâesme’’ (24:21).
 2) %eeveer heg®<eeÛÙee JeÛeveebÛee ogmeje meb«en (veereflemet$es 24:23-34)
 heefnuÙee meb«enele leerme JesieJesieUer veereflemet$es osCÙeele Deeuesueer Deensle. Deelee ogmeNÙee meb«enele DeeCeKeer yeeje veereflemet$es uesKekeâ DeeheuÙeemeceesj meeoj keâjlees. JeÛeve 23 De ceOÙes meebefieleuÙeeØeceeCes ‘‘nerner meg%eeÛeer JeÛeves Deensle’’ DeMee Meyoeble uesKekeâ heefnuÙee meb«eneuee peCet keâener Skeâ heefjefMe° pees[lees. ¢ee meb«enele vÙeeÙe keâjleevee heeUeJeÙeeÛeer Ûeej leòJes, Skeâ megJeCe&efveÙece DeeefCe DeeUmeeJej DeeOeeefjle Skeâ oeKeuee ¢eebÛee meceeJesMe keâjCÙeele Deeuesuee Deens.
 ogmeNÙeebÛee vÙeeÙe keâjleevee ceeCetme MeyoebÛee Jeehej keâjlees. ne Jeehej keâjleevee ogpe&veeuee Oeeefce&keâ ve cnCeCes, lÙeeuee ÙeesiÙe lees "hekeâe osCes, GefÛele meceÙeer ÙeesiÙe les Gòej osCes (‘‘pees ÙeesiÙe Gòej oslees lees peCet keâener Dees"ebÛes Ûegbyeve Ieslees’’ – JeÛeve 26), efJeveekeâejCe Keesšer mee#e osTve keâesCeeuee ve "keâefJeCes ner leòJes heeUCÙeeme %eeveer heg®<e DeeheuÙeeuee efMekeâefJelees.
 ‘‘ueeskeâebveer legceÛÙeeMeer pemes JeeieeJes Demes legcnebuee Jeešles lemes legcnerner lÙeebÛÙeeMeer Jeeiee’’ (ceòeÙe 7:12), Demee megJeCe&efveÙece ÙesMetves efouesuee Deens. leesÛe megJeCe&efveÙece vekeâejeLeea Meyoeble %eeveer heg®<eeves ceeb[uesuee Deens : ‘‘ceer peMeeme lemes keâjerve, lÙeeÛes Gmeves Hesâ[erve Demes cnCet vekeâesme’’ (JeÛeve 29).
 ßeceØeefle‰e DeeefCe keâ°eUt Je=òeer ÙeeJej %eevemeeefnlÙeeleerue peJeUpeJeU ØelÙeskeâ hegmlekeâ Yej osle Demeuesues Dee{Ules. keâejCe F.me.het. 500 les 50 ojcÙeeve Ùengoer ueeskeâebÛeer heefjefmLeleer DelÙeble efyekeâš Peeuesueer nesleer. leMeeleÛe heefMe&Ùee, «eerme Je heg{s jesce ÙesLeerue meeceüepÙeebveer ÙengÅeebÛeer Deefmcelee heej OegUeruee efceUefJeuesueer nesleer. DeMee heefjefmLeleerceOÙes le®Ce efhe{erves keâeceÛegkeâejheCee keâ¤ve DeeUme Je efJe<eÙeefJeueemeele DeLeJee Ss<eejece Jee Ûewveyeepeerle ceMiegue jenCes lÙeebÛÙee JeemleJe efmLeleeruee Je YeefJeleJÙeeuee ceejkeâ "jCeejs nesles. lÙeemee"er uesKekeâ %eeveer heg®<eeves efouesuee Skeâ oeKeuee meeoj keâjlees :
 ‘‘Skeâoe ceer DeeUMeeÛÙee MesleepeJeUtve yegefænerveeÛÙee õe#eceàÙeepeJeUtve peele neslees; lees õe#eceUe keâešsNÙeebveer Ye¤ve iesuee Deens, lÙeeÛeer peceerve KeepekegâFves JÙeeefheueer Deens Je lÙeeÛeer oie[er efYeble keâesmeUtve iesueer Deens Demes ceuee Dee{Uues. les ceer heeefnues, lÙeeÛee efJeÛeej kesâuee DeeefCe les heentve ceer yeesOe Iesleuee. DeeCeKeer Lees[erMeer Peeshe Ieslees, DeeCeKeer Lees[erMeer [guekeâer Ieslees, nele GjeMeer Oe¤ve efvepelees, Demes cnCele peeMeerue lej oeefjõŸe leguee ojes[sKeesjeØeceeCes, ieefjyeer leguee nlÙeejyebo ceeCemeeØeceeCes iee"erue’’ (24:30-34).
 3) MeueceeseÛÙee veereflemet$eebÛee ogmeje meb«en (veereflemet$es 25:1-29:27)
 ¢ee meb«eneÛÙee Deieoer meg®JeeleerueeÛe uesKekeâ oesve efJeOeeves keâjlees : ‘‘nerner MeueceesveeÛeer veereflemet$es Deensle; ÙengÅeeÛee jepee efnpkeâerÙee ¢eeÛÙee ceveg<Ùeebveer ÙeebÛee meb«en kesâuee.’’ Meueceesve jepee F.me.het. oneJÙee Melekeâele nesTve iesuee (F.me.het. 971-931), lej efnpkeâerÙee jepee F.me.het. Dee"JÙee-meeleJÙee Melekeâele kesâJeU Ùengoe jepÙeele jepÙe keâjerle neslee (F.me.het. 716-686). pemes MeueceesveeÛÙee efnyeÇt veeJeeÛes mebKÙeelcekeâ cetuÙe 375 nesles, lemes efnpkeâerÙeeÛÙee efnyeÇt veeJeeÛes mebKÙeelcekeâ cetuÙe 140 nesles. lÙeecegUs MeueceesveeÛÙee veereflemet$eebÛÙee heefnuÙee meb«enele 375 veereflemet$es peMeer osCÙeele Deeuesueer Deensle, leMeerÛe Deelee ogmeNÙee meb«enele 140 veereflemet$es osCÙeele Deeuesueer Deensle. jepeeÛÙee ojyeejele DemeuesuÙee MeeŒeer ueeskeâebveer leer meb«eefnle kesâuÙeeÛes uesKekeâ veceto keâjlees. FLes efMekeâle DemeuesuÙee efJeÅeeLÙee&uee Deeheueer efvejer#eCeMekeäleer efJekeâefmele keâjCÙeeÛes Oe[s osCÙeele Deeuesues Deensle.
 Deeheueer efvejer#eCeMekeäleer Jeehe¤ve peerJeveeleerue %eevekeâCe Meyoyeæ keâjleevee uesKekeâ legueveelcekeâ Yee<ee Jeehejlees : ‘‘¤hesjer keâjb[Ÿeele meesvÙeeÛeer HeâUs, lemes meceÙeesefÛele Yee<eCe nesÙe, meesvÙeeÛes keâCe&Yet<eCe DeeefCe Glke=â° meesvÙeeÛee oeefievee lemee meg%e GheosMekeâ ue#e osCeeNÙee keâeveeuee Deens’’ (25:11-12). ‘‘cesIe Je Jeeje Demetvener Je=°er veener lÙeeØeceeCes DeeheuÙee osCeiÙeebÛeer Keesšer Dee{Ÿelee efcejefJeCeeje Deens’’ (25:14). ‘‘mebkeâš meceÙeer efJeÕeemeIeelekeäÙeebJej YejJemee "sJeCes ns legšuesuÙee oeleeves KeeCes Je ueÛekeâuesuÙee heeÙeeves ÛeeueCes ÙeemeejKes Deens’’ (25:19)
  – (›eâceMe:)