होऊ या मिशनरी … ! – ऑक्टोबर २०२१


  – Heâe. pee@ve ce@LÙet Heâjespe, Ùes.meb.
 
 ef¡emlemeYesleerue efceMevejer cnCepes ‘ef¡emleeÛÙee efceMevekeâeÙee&mee"er’, ‘osJejepÙe’ ØemLeeefhele keâjCÙeemee"er hejcesÕejeves efveJe[uesues heeshe, keâeef[&veume, DeeÛe&efyeMehe, efyeMehe, Oece&ieg¤, Oece&yebOet, Oece&Yeefieveer DeeefCe ØeehebefÛekeâ… ¢ee meJeeËÛeer efveJe[ keâ¤ve ¢eebvee efJeefMe° efceMeve keâeÙee&mee"er hee"Jeues peeles. JeemleefJekeâ mveevemebmkeâej IesCeejer ØelÙeskeâ ef¡emleer JÙekeäleer ef¡emlemeYesÛes kesâJeU meYeemeo, efMe°ceb[U vemetve ‘efceMevejer’ Deensle.
 ›elemLe Oece&ieg¤, Oece&yebOet, Oece&Yeefieveer, Oece&ØeebleerÙe Oece&ieg¤ DeeheuÙee oer#eeefJeOeerveblej efJeefJeOe #es$eeble mesJeeceÙe peerJeve peieleele. lÙeebÛÙeeyejesyej ØeehebefÛekeâ Je ›elemLe peerJeve peieCÙeeÛes ØeefMe#eCe IesCeejs meJe& GcesoJeej cees"Ÿee DeemLesves, leUceUerves ‘Ùee efceMevejer nesT Ùee’… ne Jemee OeejCe keâjCÙeeme meppe nesle Deensle. ner ef¡emlemeYesmee"er, efceMevemee"er pecesÛeer yeepet Deens.
 mLeeefvekeâ ef¡emlemeYee Je Oece&«eeceeÛÙee ¤heeves ‘JemeF& Oece&Øeebleele’ Deveskeâ efceMeve keWâõ GoÙeeme Deeueer Deensle. ¢ee efceMeve keWâõeÉejs efceMevejer Deepe YeeefJekeâebÛÙee meJeeËieerCe efJekeâemeemee"er ØeÙelveMeerue Deensle. lÙeehewkeâer ‘leueemejer efceMeve’ ØeieleerheLeeJej Deens.
 24 HesâyeÇgJeejer 1923 jespeer DeeheuÙee øeâeefvmemkeâve yeÇojebveer heeueIej efpeu¢eeÛÙee (hetJeeaÛee [neCet efpeune) leueemejer efceMeveuee ØeejbYe kesâuee DeeefCe efJeefJeOe Kes[Ÿeehee[Ÿeeble ieesjiejerye, Ghesef#ele DeeefoJeemeeRmee"er keâeÙe& kesâues. leodveblej cegbyeF& Oece&ØeebleeÛes DeeÛe&efyeMehe je@yeš& ef[efuecee ¢eebÛÙee vesle=lJeeKeeueer 1935 meeueer cegbyeF& pespJeeršebveer efceMeveÛeer peyeeyeoejer mJeerkeâejueer. DeepeheeJeslees efJeefJeOe mebIeebÛes Oece&ieg¤-Oece&yebOet-Oece&Yeefieveer DeeefCe Oece&ØeebleerÙe Oece&ieg¤bveer DeefleMeÙe $eemeeletve, keâ°eletve, mebIe<ee&letve leueemejer efceMeveÛeer Oegje Jeentve DeeefoJeemeer meceepeeÛeer efJeefJeOe #es$eeble Øeieleer kesâueer Deens.
 heeueIej efpeu¢eeleerue mebhetCe& ‘leueemejer’ DeeefoJeemeer efceMeve 2023-24 ¢ee Je<ee&le Deeheues ‘Meleeyoer Je<e&’ KeNÙee DeLee&ves meepejs keâjCÙeeÛÙee Gbyej"ŸeeJej Deens. leueemejer efceMeveÛÙee ¢ee ØeJeemeele DeeefoJeemeer meceepeemee"er Oeeefce&keâ, DeeOÙeeeflcekeâ, Mew#eefCekeâ, meeceeefpekeâ, DeejesiÙeoeÙeer, meebmke=âeflekeâ, keâueelcekeâ YejerJe keâeÙe& Peeues Deens, DeeefCe nesle Deens.
 yeNÙeeÛe Je<eeËheemetve oeefjõŸeeceOÙes efKelehele he[uesuÙee, DebOeßeæeble peKe[uesuÙee DeeefoJeemeeRÛÙee meceepepeerJeveele, keâewšgbefyekeâ peerJeveele DeeefCe mJele:ÛÙee peerJeveeceOÙes efceMeveÛÙee efMe#eCeecegUs Deecetuee«e yeoue Peeuee Deens. Mew#eefCekeâ keâeÙee&yejesyej meJe& efceMeveNÙeebveer DeeefoJeemeeRvee ef¡emleeÛÙee Oecee&Ûeer DeesUKe keâ¤ve efoueer DeeefCe peerJeve peieCÙeeÛeer keâuee, DeOÙeelce efouee. cnCetveÛe JeÙemkeâj DeeefoJeemeer vesnceer meebiele ‘‘efceMeveNÙeebveer Deecnebuee efpeJeble osJe efouee, pees DeecnebJej efve:mJeeLeeaheCes Øesce keâjlees, DeeceÛee meebYeeU keâjlees. ¢ee osJeeÛeer efMekeâJeCe, peerJevecetuÙes, peerJeveceeie& Deecnebuee YeeJeuee. ¢ee osJeeÛÙee ØesjCesves, ke=âhesves, Øesceeves Deecneb DeeefoJeemeeRÛÙee efJeÛeejmejCeerle, jenCeerceeveele, ceeveefmekeâlesle heefjJele&ve Ie[ues. Deecner meJe& keâeef[&veume, DeeÛe&efyeMehe, efyeMehe, Oece&ieg¤, Oece&yebOet, Oece&Yeefieveer ¢eebÛes $e+Ceer Deenesle.’’ efceMevejeRveer DeeefoJeemeer efceMeveefJe<eÙeer Deveskeâ mJehves heeefnueer DeeefCe leer mJehves OÙesÙe°erves meekeâejueer Deensle, nsÛe leueemejer efceMeveÛes JewYeJe Deens.
 pespJeerš DeeefCe JemeF& Oece&ØeeleebÛes efceMevekeâeÙe& – iejerye, heeref[le Je Ghesef#eleebvee MeefkeäleØeJeCe, me#ece yeveefJeCÙeeÛÙee Øeef›eâÙesÉejs ceeveJeer Øeefle‰e efceUJetve osCes. Deepe heeueIej, leueemejer efceMeveceOÙes Oeeefce&keâ, DeeOÙeeeflcekeâ, Mew#eefCekeâ, meeceeefpekeâ DeeefCe DeejesiÙeoeÙeer keâeÙee&ÛÙee ßeæsÛes jeshešs HeâesHeâeJele Deens. efJeÕeeme, DeeMee, Øeerleer DeeefoJeemeeRÛÙee peerJeveele Skeâ cenòJeeÛeer ieg®efkeâuueer "jle Deens. ef¡emleer ßeæsÛÙee ØekeâeMePeesleele DeeefoJeemeer yeebOeJeebÛes peerJeve GbÛeeJele Deens. lÙeebvee DeeheuÙee peerJeveele Skeâ Øeefle‰e Øeehle nesle Deens. hejcesÕejeJejerue DeeefoJeemeer yeebOeJeebÛeer ßeæe lÙeebÛÙee peerJeveeÛee ieeYee Deens. ßeæsÛÙee Deebleefjkeâ ØekeâeMeebletve DeeefoJeemeer meceepe meJe&Ûe #es$eeceOÙes ØekeâeMeceeve nesle Deens. jele-jeCeeRÛÙee megiebOeeefJe<eÙeer DeeheuÙee ceveele keâOeerÛe Mebkeâe efvecee&Ce nesle veener. JeeNÙeeÛÙee PegUgkesâyejesyej lees megiebOe ceve ØemeVe keâjlees DeeefCe DeeheuÙee peerJeveele lees megiebOe ojJeUle jenlees. jelejeCeerÛÙee megiebOeeØeceeCes heeueIej, [neCet, leueemejer efceMeveceOÙes Ûeeuet DemeuesuÙee Oeeefce&keâ, Mew#eefCekeâ, meeceeefpekeâ, DeejesiÙeoeÙeer ÙeesieoeveeÛee megiebOe ‘JemeF& Oece&Øeebleele’, ‘cegbyeF& pespJeerš’ceOÙes ojJeUle Deens.
 Deepe meJe& efceMevejeRÛÙee mesJesle [neCet, leueemejer efceMeve efJeYeeieele ef¡emleeÛÙee peerJevecetuÙeebÛee DeeefCe ØekeâeMeeÛee metÙe& GieJele Deens. ¢ee ØekeâeMeele Deepe Deveskeâ DeeefoJeemeer yeebOeJe ef¡emleeÛeer ßeæe mJeerkeâejle Deensle DeeefCe efceMeve keâeÙee&le menYeeieer nesle Deensle. melÙeced, efMeJeced DeeefCe megbojced ns DeeefoJeemeer peerJeveele $ewkeäÙe yevele Deens, Demes cnšues lej les JeeJeies "jCeej veener. melÙeced cnCepes pes hejcesÕejeefJe<eÙeer melÙe Demeles les.. efMeJeced cnCepes ceeCemeeÛÙee efnleeÛeer peerJevecetuÙes DeeefCe megbojced cnCepes peerJeveeleerue ef¡emleeÛes meeQoÙe&. melÙe DeeefCe heeefJe$Ùe ÙeebÛee megboj mebiece Ùeele efomelees. DeeefoJeemeeRÛÙee peerJeveele ‘peerJeveeefJe<eÙeer’ ‘ceeveJeer nkeäkeâeb’efJe<eÙeer peer Tpee& Deens, leer meelelÙeeves peeie=le jeefnuÙeeme, les DeefOekeâ meyeU yeveleerue DeeefCe DeeheuÙee nkeäkeâemee"er ue{e hegkeâejleerue. lÙee ue{Ÿeeletve lÙeeÛeer ßeæe yeUkeâš nesT Mekeâles, ns DeeJneve DeepeÛÙee efceMevejeRÛÙee meceesj Deens.
 Deepe DeeefoJeemeer meceepeeÛes meebmke=âeflekeâ, keâueelcekeâ ßeercebleerÛes meeohe[meeo Flej osMeele, efJeMes<ekeâ¤ve pece&ve, peheeve Ùee osMeeble Gcešle Deensle. ¢ee JewefÕekeâ meeohe[meeoele ¢ee keâuee-mebmke=âleerÛes cenòJe DeeefCe ßeercebleer Deens. lÙeecegUs ¢ee ßeercebleerÛÙee mebJeOe&veeÛeer peyeeyeoejer DeeefCe Yetefcekeâe DeepeÛÙee meJe& efceMevejeRJej, Oece&ieg¤, Oece&YeefieveeRJej, meJe& efMe#ekeâ Jeiee&Jej DeeefCe DeeefoJeemeer ØeehebefÛekeâebJej DeJeuebyetve Deens. ¢ee DeeefoJeble keâuee-mebmke=âleerÛÙee JeejmeeÛee opee& GbÛeeJeCÙeemee"er DeeheuÙeeuee ¢ee DeeefoJeemeer keâuee-mebmke=âleerkeâ[s mekeâejelcekeâ DeeefCe DeeMeeJeeoer Âef°keâesveeletve heneJes ueeiessue.
 Oecee&ves DeOÙeelce, mebmke=âleer, keâuee efpeJeble "sJeueer Deens. cenelcÙeebveer, mebleebveer, $e+ef<ecegveeRveer peieeuee JewefÕekeâ, JÙeehekeâ efJeÛeej Je mebmke=âleer efoueer Deens. meJeeËÛÙee keâuÙeeCeeÛee efJeÛeej ceeb[uee DeeefCe meJe& mebmke=âleer-keâuesÛes mebJeOe&ve keâjCÙeeÛes DeeJneve kesâues. meJe& ÛeebieuÙee mekeâejelcekeâ efJeÛeejebÛee mJeerkeâej keâjCeejs megmebmke=âle, DeelceMegæ nesleele. ceele=mebmke=âleer DeeF&ÛÙee mleveeletve DeeheCe efhele Demelees. DeeF&Ûee Õeeme, DeeF&Ûes meJe&mJe efleÛÙee mleveeletve ogOeeÛÙee LeWyeeletve … DeeheuÙeeMeer, kegâšgbyeeMeer, meceepeeMeer Skeâ¤he nesles. cnCetve DeeheuÙee ceele=mebmke=âleerMeer, efJeÛeejebMeer, cetuÙeebMeer DeeheCe ØeleejCee ke⤠Mekeâle veener. DeeheuÙee DeeOÙeeeflcekeâ, meebmke=âeflekeâ, keâueelcekeâ peerJeveeÛeer veeU DeeF&Meer pees[ueer Deens.
 DeeefoJeble ceeCemes mebmke=âleerÛes, keâuesÛes, yeesueer Yee<esÛes DeeefCe ve=lÙeeÛes efMeuhekeâej Demeleele. lÙeeØeceeCes mebmke=âleerner DeeefoJeble ceeCemeeuee Ie[Jeles. Gòegbie JÙekeäleerÛeer cegUs mebmke=âleerÛÙee Yetceerle KeesueJej hemejleele Je ®letve yemeleele. DeeefoJeemeer mebmke=âleerÛeer cegUs kesâJeU DeeefoJeemeer meceepeeMeer veJns; lej mebhetCe& efvemeiee&Meer, heÙee&JejCeeMeer hetCe&heCes Skeâ¤he Peeueer Deensle. lÙeecegUs DeeefoJeemeer meceepeeÛes peerJeve efvemeiee&Jej, heÙee&JejCeeJej DeJeuebyetve Deens. cnCetveÛe efvemeie& Je heÙee&JejCe ¢eebÛes meblegueve meeOeeÙeÛes Demesue lej DeeefoJeemeer mebmke=âleer, keâuee, Yee<ee, ve=lÙe ¢eebÛes meelelÙeeves mebJeOe&ve keâjeJes ueeiesue.
 Deeefo ceeveJe ceeveJeer FeflenemeeÛes efMeuhekeâej. DeeheuÙee keâuee-mebmke=âleerÉejs lÙeebveer Fefleneme Ie[Jeuee Deens. DeeefoJeemeeRÛÙee FeflenemeeÛes ÙeesiÙe JeCe&ve keâjCÙeemee"er lÙeebÛÙee keâuee-mebmke=âleerÛee, Yee<esÛee DeYÙeeme keâjCes cenòJeeÛes Deens. DeYÙeeme, efÛebleve, efvejer#eCe Je leueemejer efceMeveceOÙes keâeÙe& keâjleevee ceuee DeeefoJeemeeRÛeer Deeefoce peerJeveØeCeeueer, ueeskeâ-Yee<ee, keâuee-mebmke=âleer ÙeeefJe<eÙeer Skeâ mee#eelkeâej Peeuee DeeefCe ceer leueemejer efceMeveMeer Skeâ¤he Peeuees.
 DeeefoJeemeer peerJeve-DevegYeJeeleerue JeemleJe, YeeJevee, peeCeJeuesueer mebJesovee DeeheuÙee ceveele meelelÙeeves cegjJele "sJeueer keâer leer vesnceer leUeheÙeËle efPejhele jenles. efceMevekeâeÙee&Ûes, peerJeve DevegYeJeeÛes DeeefCe OÙesÙe efJeÛeejeÛes heoj Skeâceskeâeble iegbHeâues keâer, lÙeeceOetve MeyoeÛeer, mejmJeleerÛeer Deletš JeerCe efvecee&Ce nesles. meeefnlÙe, keâuee, mebmke=âleerÛeer Je ceeveJeer mebIe<ee&Ûeer efveefce&leer DeeheuÙee ùoÙeeuee mheMe& keâjles.
 Deepe DeeefoJeemeer yeebOeJeebvee DeeheuÙee meeceeefpekeâ SskeäÙeemee"er, efJekeâemeemee"er, keâuee-mebmke=âleerÛÙee peesheemevesmee"er DeeefCe kesâJeU je°^erÙe veJns, lej JewefÕekeâ ØeJeenele menYeeieer nesCÙeemee"er DeeheuÙee peerJeveosneÛÙee Deebleefjkeâ ieleerÛee Jesie Jee{JeeJee ueeiesue. DeeheuÙee Deebleefjkeâ keâueeke=âleerÛÙee jÛevesletve Peshe IÙeeJeer ueeiesue. MeemeveeÛÙee DeeefoJeemeer Ùeespevee nkeäkeâeves jeyeefJeCÙeemee"er peeie=le JneJes ueeiesue. ¢ee Øeef›eâÙesÛÙee efveefce&leerletve DeeefoJeemeer peerJeve keâuee-Deefmcelee, mecemÙee peieeÛÙee vekeâeMeele Øeefleefyebyeerle nesleerue. kesâJeU veJÙee ogefveÙesÛeer mJehves ve yeIelee GMeerj nesCÙeehetJeeaÛe ØelÙe#e ke=âleer keâjCes vekeäkeâerÛe MeneCeheCeeÛes "jsue. ¢ee efceMeve keâeÙee&le efceMevejeRÛes Ùeesieoeve vekeäkeâerÛe cenòJeeÛes "jsue. SKeeos mJehve efkebâJee OÙesÙe hetCe& keâjCÙeeÛeer pesJne ceveeheemetve Dees{ ueeieles, lesJne les OÙesÙe kesâJeU ‘keâle&JÙe’ ve jenlee, les OÙesÙe le[erme vesTve hetCe& keâjCes, ns DeeheuÙee meJeeËÛes ‘efceMeve keâeÙe&’ "jles.
 DeeefoJeemeeRÛÙee jkeäleeÛÙee LeWyeele meJe& efceMevejeRveer (Oece&ieg¤, Oece&Yeefieveer) DeeheuÙee ßeæsÛÙee, ke=âleerÛÙee, cetuÙeebÛÙee ÙeesieoeveebÛes ßece, Deßet, Jesovee DeesleuÙee Deensle. lÙeebÛÙee jkeäleeMeer les Skeâ¤he Peeues Deensle. meJe& efceMevejeRÛÙee Ùeesieoeveeletve DeeefoJeemeeRÛÙee peerJeveeÛee opee& GbÛeeJele Deens. Mew#eefCekeâ #es$eele efceMevejeRÛÙee Deveskeâ Ùeespevee Deensle. ceje"er ceeOÙeceeÛÙee MeeUsyejesyej Fb«epeer ceeOÙeceeÛeer MeeUe Je keâe@uespe meg¤ keâjCÙeeÛeer Deepe iejpe Yeemele Deens. DeeefoJeemeeRÛÙee Dehes#ee DeeefCe keâeUeÛÙee iejpesØeceeCes leueemejer efceMeve keâeÙe& keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjle Deens. Deepe efceMeveÛÙee meJe& ØeeLeefcekeâ MeeUe, neÙemketâue, pÙegefveÙej keâe@uespe, DeeßeceMeeUe, keâe@uespe ¢eebveer efMe#eCe #es$eele GÛÛeebkeâ iee"uee Deens.
 Deepe DeeefoJeemeer yeebOeJeebveer leueemejer, JejKeb[e, yenejs, ieebieCeieeJe, DeeMeeie[, ceveesj efceMeveÛeer keâener ØeceeCeele peyeeyeoejer mJeerkeâejCÙeeÛeer JesU Deeueer Deens. efceMeveÛÙee yejesyej efJeefJeOe #es$eeble DeeefoJeemeer keâeÙe&keâlex, mesJekeâvesles, efMe#ekeâJeie& ¢eebvee keâeÙe& keâjCÙeeÛeer keâeUeÛeer efveleeble iejpe Yeemeles. Deepe meJeeËveerÛe efceMevejer nesCÙeeÛeer iejpe Deens. Deeheues DeeefoJeemeer yeebOeJe ns DeeJneve mJeerkeâejleerue keâe?