रुझार मातेचे चर्च – तारापूर – ऑक्टोबर २०२१


  – Heâe. ceeÙekeâue keâesefjÙee, Devee&Ue ÛeÛe&
 
 leejehetjÛÙee ®Peej ceeTueerÛes ÛeÛe& F.me. 1605 Ùee Je<eea heesleg&ieerpe keâeUele yeebOeues iesues Deens. lÙeeJesUsme kebâyees[Ÿeele (leejehetj) ef[efmeuJee, HeâveeËef[me, efjyesuees, ef[meespee, Heâesvmeskeâe, ef[cesuees Deeoer kegâšgbyes jenle nesleer. leejehetjuee osTU yeebOeCÙeeÛes keâejCe cnCepes peJeUÛe heesleg&ieerpeebÛee efkeâuuee neslee Je DeepetyeepetÛÙee ef¡emleer yeebOeJeebvee lÙeebÛÙee Gheemevesmee"er meesÙeerÛes "jeJes cnCetve ns ÛeÛe& yeebOeCÙeele Deeues. Deelee lesLeerue ef¡emleer kegâšgbyes keâeceeefveefceòe megjle, yeuemee[, ye[esoe, Deevebo, Denceoeyeeo ÙesLes mLeueebleefjle Peeueer Deensle. hejbleg Deepener ef[efmeuJee Je Heâesvmeskeâe kegâšgbyes DeÅeehe kebâyees[Ÿeele Deensle.
 kesâUJes, heeueIej, yeesF&mej Je [neCet efJeYeeieeleerue ueeskeâebmee"er pegves osTU jesPejer ceelee ÛeÛe&, leejehetj ÙesLes ceelesÛÙee mevceeveeLe& Dee@keäšesyej ceefnvÙeeÛÙee ogmeNÙee jefJeJeejer heefJe$e efcemmee meepeje kesâuee peelees. Je<ee&vegJe<ex heefjmejeleerue YeeefJekeâ cees"Ÿee ßeæsves ØeYegYeespeveele menYeeieer nesle Demeleele. pegvÙee keâeUer Heâeoj efpeefcevesPe ns pespJeerš Oece&ieg¤ FLes meeÙekeâueJej Ùesle Demele.
 F.meve 1216 Ùee Je<eea Fšueer osMeele [e@efceefvekeâve mebIeeÛeer mLeehevee Peeueer. lÙeeÛes Skeâ efJeYeeieerÙe keâeÙee&ueÙe JemeF& efkeâuuÙeele 1538 ceOÙes GYeejCÙeele Deeues. heefJe$e ceefjÙesJej Ùee HeâeojebÛeer efJeMes<e Yekeäleer. 1577 Ùee Je<eea JemeF&uee jcesoer ÙesLes heefJe$e ceefjÙesÛes ÛeÛe& GYeejuÙeeJej 28 Je<eeËveer lÙeebveer 'Nossa Senhora do Rosario' ¢ee ®Peej ceeJeueerÛÙee mevceeveeLe& ÛeÛe&Ûeer GYeejCeer kesâueer. les ®Peej ceeJeueerÛes leerLe&#es$e "jues lemesÛe Skeâ ÛeÛe& leejehetj efkeâuuÙeele nesles. 24 peevesJeejer 1739 Ùee efoJeMeer ceje"Ÿeebveer heesleg&ieerpeebÛee hejeYeJe keâ¤ve efkeâuuee Je lÙeeleerue ÛeÛe& DeeheuÙee leeyÙeele Iesleues. keâeueeblejeves ÙesLeerue oesvner ÛeÛe&vee Glejleer keâUe ueeieueer.
 [e@efceefvekeâve Heâeojebveer yeebOeuesues jesPejer ceelesÛes ns osTU Heâej megboj Je ceesnkeâ nesles. oejs efKe[keäÙeebJejerue ve#eerkeâece Je lÙeeJejerue keâesjerJekeâece Deekeâ<e&keâ nesles. osTU Yekeäkeâce Je cepeyetle nesles. lÙeeJej pegvÙee heæleerÛeer keâewues nesleer. Deeleerue megleejkeâece Demeueer meeieeÛes nesles. G<CelesÛee $eeme keâOeerÛe Peeuee veener. DeeleceOÙes oesve Yeeie nesles. YeeefJekeâebvee yemeCÙeeÛeer peeiee Je Lees[smes HetâšYej GbÛe DeeuleejeÛee Ûeyegleje. cegKÙe ÉejeÛeer jÛevee DeMeer nesleer – ceOÙes keâceeveer ojJeepee Je oesvner yeepetuee ve#eeroej efKe[keäÙee. yeepetuee oesve GbÛe ceveesjs yeebOeuesues nesles. SkeâeJej cees"er Iebše De[keâJeuesueer nesleer. efleÛee megceOegj veeo Deemecebleele IegceeÙeÛee.
 DeeuleejeÛÙee YeeRleerJej ve#eerkeâece kesâues nesles. ceOeesceOe DeOe&ieesue DeekeâejeÛeer ®Peej ceelesÛeer Fceepe efJejepeceeve keâjCÙeele Deeueer nesleer. Deepetyeepetuee DeOe&ieesue Je efvecegUles ve#eeroej mlebYe nesles. Heâeoj DeeuleejeÛÙee [eJÙee yeepetveer JesoerJej ØeJesMe keâjeÙeÛes.
 osJeUeuee ueeietveÛe hee"erceeies nesles Heâeojebvee jenCÙeemee"er Úesšs efveJeememLeeve. lÙeele mJeÙebheekeâeÛeer Keesueer. G"CÙee-yemeCÙeeÛeer, PeesheeÙeÛeer SkeâÛe Keesueer nesleer. yeensj cees"er efJenerj nesleer. leer Depetvener Deens.
 2003 meeueer heeshe pee@ve hee@ue ogmejs ¢eebveer ‘jesPejer Je<e&’ Ieesef<ele kesâues nesles. lÙeeefveefceòeeves ceer Oece&Øeeble Je osCeieeroejebÛÙee ceoleerves Úesšsmes Iej yeebOeues. ÛeÛe&ÛÙee Jee[erle HeâCeme, meHesâo peebYetU, kesâUer, heheÙee, efÛeketâ Je DeebyÙeeÛeer Pee[s nesleer. lemesÛe GbÛeÛe GbÛe veejUeÛeer Pee[s nesleer. Deepener Lees[erHeâej Deensle.
 osJeUeÛÙee meceesj Depetvener pegveer oHeâveYetceer (mescesš^er) Deens. lÙeeceOÙes pegvÙee peceevÙeele yejsÛe ce=leosn oHeâve kesâuesues Deensle. osJeUelemegæe yeNÙeeÛe KeeÛee neslÙee. keâoeefÛele mhe@efveMe efceMevejer HeâeojebÛÙeemegæe lÙeele KeeÛee Demeleerue.
 Heâeoj efJnkeäšesefjÙee ceefnvÙeeletve Skeâoe [neCetletve FLes efcemmee keâjCÙeemee"er ÙeeÙeÛes. ns osTU Ùee efJeYeeieeleerue cegKÙe ÛeÛe& nesles. ceeve, [neCet Je heeueIej ieeJeebleerue ßeæeJebleebÛeer ueives ¢eeÛe osJeUele meepejer kesâueer peeÙeÛeer. veblej ceeve Je heeueIej ÙesLes ÛeÛe& yeebOeues. kesâUJÙeeÛes DemechMeve ceeJeueerÛes osTUmegæe pegves Deens. DeeheuÙeekeâ[s peMeer heesleg&ieerpekeâeueerve ÛeÛexme Deensle – Goe. veboeKeeue, efvece&U, heehe[er, jcesoer, heeueer lÙeeÛeØeceeCes heeueIej leeuegkeäÙeele kesâUJee-ceenerce Je efÛebÛeCeer-leejehetj ner heesleg&ieerpekeâeueerve ÛeÛexme nesleer. veeskeâjer-OebÅeeefveefceòe ÙesLeerue ef¡emleer kegâšgbyes Flej$e mLeueebleefjle Peeueer cnCetve keâener ØeceeCeele ¢ee oesvner ÛeÛe&keâ[s ogue&#e Peeues. Deelee peMeer keâesjesveeÛeer meeLe Deeueer Deens. lÙeeØeceeCes efyeÇefšMekeâeUele huesieÛeer meeLe Deeueer nesleer. lÙeeJesUsme leejehetjÛÙee Heâeojebveer heefjmejeleerue ueeskeâebvee Deew<eOeesheÛeej keâ¤ve lÙeebÛeer mesJee kesâueer. lÙee yeouÙeele Fb«epe mejkeâejves leejehetjÛÙee Heâeojebvee ye#eerme cnCetve (yeesF&mej hetJe&) ceewpes yesšsieeJe (ceeve ÛeÛe&ÛÙee peJeU) ÙesLes 19 Skeâj 2 iegb"s ØeMemle peeiee efoueer. meOÙee ¢ee peeiesJej ketâU DemeuÙeecegUs keâesše&le oeJee meg¤ Deens.
 1960-61 ÛÙee Je<eea ‘ye@keäšue Fbef[Ùee’ Ùee veeJeeÛes leejehetj DeCegMekeäleer keWâõ ÙesLes GYeejCÙeele Deeues. lÙeele yengleskeâ Decesefjkeâve ef¡emleer ueeskeâ nesles. lÙeebveer Ùee leejehetj ÛeÛe&Ûes og®mleerÛes keâece kesâues. JemeF&leerue kegâMeue keâejeieerj DeeCeues. JesoerÛee keâeÙeeheeueš Peeuee. JesieJesieàÙee jbieebveer ve#eerkeâece DeefOekeâÛe megjsKe efomet ueeieues. yemeCÙeemee"er Je ieg[Ies šskeâCÙeemee"er yeekeâ yeveefJeues. osJeUeÛee Ûesnje-ceesnje yeoueuee. ‘ye@keäšue Fbef[Ùee kebâheveer’Ûee keâejYeej mebheuee. hegvne ÛeÛe&Jej meJeeËÛes ogue&#e Peeues. osJeUeÛÙee efYebleer yesjbieer PeeuÙee. Úle ieUt ueeieues.
 lÙeeÛe JesUsme JejUer ÙesLeerue ßeer. he@efš^keâ efkeâCeer Je kegâšgbyeerÙe efÛebÛeCeerle JÙeJemeeÙeeefveefceòeeves Deeues. Skeâ efoJeme efveCe&Ùe Peeuee. Heâeoj efueÙees ueesyees Je ßeer. Lee@ceme ef[meespee, [neCet ¢eebveer cees[keâUerme Deeuesues pegves ÛeÛe& cees[ues Je lÙee ef"keâeCeer Skeâ ÚesšsKeeveer ÛeÛe& GYeejues. ¢ee keâeceer cee@efvmeefveÙej keâesefjÙee ¢eebÛeerosKeerue ceole Peeueer. ceer ÛeÛe&uee ueeietve Úesšs Iej yeebOeues. ceeve ieeJeer Demeuesues Heâe. uegF&me efyeÇšes Ùeebveer ÛeÛe&ÛÙee Jee[eruee kebâheeTb[ Ieeleues.
 Dee@keäšesyej ceefnvÙeeÛÙee ogmeNÙee jefJeJeejer Ùee Ssefleneefmekeâ ÛeÛe&ÛÙee DeeJeejele Jeeef<e&keâ meesnUe meepeje kesâuee peelees. efcemmee Je YeespeveeÛeer meesÙe FLes kesâueer peeles. lÙeele lÙee heefjmejeleerue Je JemeF&leerue YeeefJekeâ menYeeieer nesleele. ieesefKeJeNÙeeÛes ßeer. yeeoue heešerue ¢ee keâeceer DeeefLe&keâ ceole keâjleele.
 jesPejer ceelesÛee DeeMeerJee&o DeeheuÙeeJej Je DeeheuÙee kegâšgbyeeJej ÙesJees, nerÛe ØeeLe&vee !