संपादकीय – ऑक्टोबर २०२१


 
 jesPejer : JeeF&šeJej efJepeÙe efceUefJeCÙeeÛes DeŒe
  – Heâe. ([e@.) Deefveue hejsje
 
 ‘jesPejer’ ne Meyo ‘jesPeeefjÙegce’ (Rosarium) ¢ee ue@efšve Meyoeheemetve Deeuesuee Deens. ‘jesPeeefjÙegce’ cnCepes ‘iegueeyeebÛee cegkegâš’ (crown of Roses) efkebâJee ‘iegueeyeebÛee nej’ (garland of Roses). hejbhejsceOÙes heefJe$e ceefjÙee DeeefCe Hegâues ¢eebÛes peJeUÛes veeles DeOeesjsefKele keâjCÙeele Deeues Deens. ceefjÙesÛÙee efuešveerceOÙesosKeerue ceefjÙesuee ‘iegueeyeeÛes Hetâue’ cnCetve mebyeesOeCÙeele Deeues Deens. ¢ee meJe& heeÕe&YetceerJe¤ve heefJe$e ceefjÙesÛÙee ØeeLe&vesuee ‘jesPejer’ ns veeJe osCÙeele Deeues DemeeJes. jesPejerÛÙee ØeeLe&vesuee ‘ceefjÙesÛes mlees$e’ (Mary's Psalter) ¢ee veeJeeves osKeerue DeesUKeCÙeele Ùesles. meg®Jeeleerheemetve ef¡emleer hejbhejsceOÙes jesPejeruee DeieefCele Demes cenòJe osCÙeele Deeues Deens, keâejCe jesPejer meJe& JeeF&šebJej, heeheebJej Je Me$etbJej efJepeÙe efceUefJeCÙeemee"er Skeâ ØecegKe DeŒe Deens. meble heeõs efheÙees ¢eebveer ueeskeâebvee JeejbJeej jesPejerÛeer ØeeLe&vee keâjCÙeeme Øeeslmeeefnle kesâues Deens, keâejCe lÙeebÛÙee celes jesPejer ns JeeF&šebJej efJepeÙe efceUefJeCÙeeÛes Skeâ DeŒe Deens.
 ØeecegKÙeeves jesPejerÛeer ØeeLe&vee ner yeeÙeyeueJej, efJeMes<ekeâ¤ve veJeerve keâjejeJej DeeOeeefjle Deens. jesPejerÛÙee meJe& jnmÙeebÛes GiecemLeeve veJeerve keâjej Deens; cnCetve heeshe yeejeJes heeÙeme jesPejeruee ‘MegYeJele&ceeveeÛee meejebMe’ ¢ee veeJeeves mebyeesefOeleele (ceeefjÙeeueerme kegâueštme 46). jesPejerÛeer ØeeLe&vee ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛes peerJeve, lÙeeÛes keâeÙe&, og:Kemenve, cejCe, hegve®lLeeve DeeefCe mJeiee&jesnCe ¢ee jnmÙeebJej ue#e keWâefõle keâjles, cnCetve ef¡emleÛe jesPejerÛÙee ØeeLe&vesÛee keWâõefyebot Deens. ef¡emleeyejesyej heefJe$e ceefjÙee peJeUtve ¢ee meJe& jnmÙeebceOÙes menYeeieer nesles DeeefCe meenefpekeâÛe, hejcesÕejekeâ[tve pes efceMeve ceefjÙesuee Øeehle Peeues lÙee efceMeveÉejs leer ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee mebhetCe& peerJeve jnmÙeebceOÙes KeesueJej pees[ueer iesueer Deens DeeefCe ef¡emleeÛÙee heeJeueeJej heeTue šeketâve lÙeeÛes DeJeueeskeâve keâjCeejer efleÛÙeemeejKeer DeMeer ogmejer keâesCeleerner JÙekeäleer veener (efceef[Ùeeleesj osF& 69). cnCetve jesPejerÛÙee ØeeLe&vesÛes ÙesMet DeeefCe ceefjÙee Demes oesve JesieJesieUs hewuet veenerle, lej ÙesMet-ceefjÙee Demee SkeâÛe hewuet Deens. ceefjÙesuee efleÛee heg$e ÙesMet ¢eeÛÙeeheemetve keâoeefhe keâesCeerner Deueie ke⤠Mekeâle veener.
 jesPejerÛes cenòJe meJeeËvee keâUeJes cnCetve heeshe meble ogmejs pee@ve hee@ue ¢eebveer Dee@keäšesyej 2002 – Dee@keäšesyej 2003 ns Je<e& ‘jesPejerÛes Je<e&’ cnCetve Ieesef<ele kesâues nesles. ¢ee mebhetCe& Je<ee&le jesPejerJej ue#e keWâefõle keâ¤ve JesieJesieàÙee ef¡emleer mecetneceOÙes lÙeeÛee ØeÛeej JneJee DeMeer FÛÚe lÙeebveer JÙekeäle kesâueer nesleer. heeshe cenesoÙeebveer mee#e efoueer nesleer keâer, ‘‘jesPejer ner ceePeer DeeJe[leer ØeeLe&vee Deens’’, keâejCe pÙee iees°er heefJe$e ceefjÙesves DeeheuÙee Deble:keâjCeeceOÙes peleve keâ¤ve "sJeuÙee neslÙee (uetkeâ 2:19) lÙee leejCeeÛÙee jnmÙeebJej DeeheCe heefJe$e ceelesmen ceveve-efÛebleve keâjlees. jesPejerÛeer ØeeLe&vee ceefjÙee ceelesÉejs ceuee osJeepeJeU DeeCeles, cnCetve jesPejerÛeer ØeeLe&vee keâjCÙeemee"er heeshe meble ogmejs pee@ve hee@ue ¢eebveer 1980 meeueer YeeefJekeâebvee Heâeeflecee ieeJeer DeeJeenve kesâues, ‘‘ØeeLe&vee keâje, Kethe ØeeLe&vee keâje, jesPejerÛeer ØeeLe&vee ojjespe keâje.’’ cee@všHeâesš&Ûes meble uegF&me (St. Louis de Montfort) ¢eebvee jesPejerÛÙee ØeeLe&vesÉejs efceUCeeNÙee efJehegue DeeMeerJee&oebÛeer FlekeäÙee cees"Ÿee ØeceeCeele MeeÕeleer nesleer keâer lÙeebveer meebefieleues, ‘‘pes ojjespe jesPejerÛeer ØeeLe&vee keâjleele lÙeebÛeer keâOeerÛe efoMeeYetue kesâueer peeCeej veener’’, ns JeekeäÙe ceer Deeveboeves ceePÙee mJele:ÛÙee jkeäleeves efuentve osT Mekeâlees.
 heefJe$e jesPejerÛee Ssefleneefmekeâ Giece
 Deepe peer jesPejerÛeer ØeeLe&vee ef¡emlemeYesves DeeheCeeme efouesueer Deens, lÙeeÛeer Ie[Ce keâeUeÛÙee DeesIeeceOÙes Peeuesueer Deens. meeOeejCe eflemeNÙee Melekeâeheemetve ¢ee ØeeLe&vesÛeer efyepes jesJeueer iesueer DeeefCe meesUeJÙee MelekeâeheÙeËle lÙeeceOÙes GVeleer nesle iesueer, cnCepes jesPejerÛÙee ØeeLe&vesÛeer mebhetCe& jÛevee meesUeJÙee MelekeâeceOÙes efveef§ele keâjCÙeele Deeueer DeeefCe leer DeepeheÙeËle peJeUpeJeU leMeerÛe Deens, lÙeeceOÙes Heâkeäle 1917 meeueer heefJe$e ceefjÙesÛÙee DeeosMeeveblej ‘Heâeeflecee ØeeLe&vesÛee’ meceeJesMe keâjCÙeele Deeuee.
 meeOeejCe eflemeNÙee MelekeâeceOÙes ef¡emleer ce"ebÛee Giece Peeuee, pesLes ce"Jeemeer yebOet ojjespe yeeÙeyeueceOeerue 150 mlees$es cnCele Demele efkebâJee ieele Demele DeeefCe ÙeesiÙe ieCevee keâjCÙeemee"er les 150 Ke[ŸeebÛee Jeehej keâjerle Demele. keâeueeblejeves pes meeceevÙe ef¡emleer pÙeebvee JeeÛelee Ùesle veJnles lÙeebveer 150 mlees$eebSsJepeer 150 ‘DeeceÛes yeehee’ ner ØeeLe&vee cnCeeÙeuee meg®Jeele kesâueer DeeefCe ÙeesiÙe ieCevee keâjCÙeemee"er les 150 iee"er ceejuesuÙee oesjerÛee Jeehej ke⤠ueeieues. nUtnUt ceefjÙeeYekeäle 150 ‘DeeceÛes yeehee’ ØeeLe&vesSsJepeer 150 ‘vecees ceefjÙee’ ner ØeeLe&vee cnCet ueeieues DeeefCe ÙesLetve KeNÙee DeLee&ves jesPejerÛÙee ØeeLe&vesÛee Giece Peeuee. ieCevee keâjCÙeemee"er peer iee"er ceejuesueer oesjer JeehejCÙeele Ùesle nesleer lÙeeuee ‘ceCeerÛeer oesjer’ (String of beads) Demes veeJe he[ues DeeefCe keâeueeblejeves lÙeeÛes ‘jesPejer ceCeer’ (Rosary beads) ¢ee veeJeeceOÙes ¤heeblej Peeues. ‘ceCeer’ (bead) ne Meyo pegvÙee 'bede' ¢ee Fb«epeer Meyoeheemetve Deeuesuee Deens, pÙeeÛee DeLe& Deens ‘ØeeLe&vee’.
 ceefjÙee YekeäleebceOÙes ‘jesPejer ceCeer’Jej ceefjÙesÛeer ØeeLe&vee keâjCÙeeÛeer hejbheje DeKebef[leheCes Ûeeuet jeefnueer DeeefCe Demes meebieCÙeele Deeues Deens keâer F.me. 1214 ceOÙes mJele: heefJe$e ceefjÙesves meble [e@ceefvekeâuee øeâevmeÛÙee ØetF&ue (Prouille) ¢ee ØeebleeceOeerue meble Ùeekeâesye ÛeÛe&ceOÙes jesPejer efoueer DeeefCe ceefjÙesves ØeLeceÛe mJele:uee ‘jesPejerÛeer ceelee’ cnCetve Ieesef<ele kesâues. 13JÙee Melekeâeleerue ne keâeU ef¡emlemeYesmee"er mebIe<ee&Ûee keâeU neslee, keâejCe ¢ee keâeUer ÙegjesheceOÙes ef¡emlemeYesÛÙee efMekeâJeCegkeâerefJe®æ keâener ueeskeâebceOÙes Skeâ JesieUer celeØeCeeueer efvecee&Ce Peeueer nesleer DeeefCe ¢ee heeKeb[er hebLeeÛee GoÙe øeâevmeÛÙee oef#eCesuee DemeuesuÙee Deeuyeer MenjeceOÙes Peeuee, cnCetve ¢ee hebLeeuee ‘DeeuyeerpesveefMeÙeve’ (Albigensian) ¢ee veeJeeves DeesUKeCÙeele Ùesles. ne heeKeb[er hebLe ‘keâeLeeefjmš’ (Catharist) ¢ee veeJeeves osKeerue DeesUKeCÙeele Ùeslees (‘keâeLeeefjmš’) ne Meyo ‘keâeLeejesme’ (Katharos) ¢ee «eerkeâ Meyoeheemetve Deeuesuee Deens, lÙeeÛee DeLe& Deens ‘Megæ’. ¢ee hebLeeÛeer efMekeâJeCe nesleer keâer oesve osJe Deensle, Skeâ Ûeebieuee DeeefCe Skeâ JeeF&š, cnCetve ns peie ÛeebieuÙee DeeefCe JeeF&š ¢ee oesve leòJeebJej DeeOeeefjle Deens. Yeeweflekeâlee JeeF&š Deens, cnCetve ueive DeeefCe Øepeveve JeeF&š Deens. lÙeebveer heg{s meebefieleues keâer ef¡emle Keje ceeCetme veJnlee cnCetve ceefjÙee ner osJeeÛeer ceelee veener, lemesÛe ef¡emleeÛee ›egâmeeJejerue ce=lÙet DeeefCe hegve®lLeeve ne Yeüce Deens. keâeLeeefjmš hebLeeves ner JesieUer efMekeâJeCe efoueer DeeefCe hejbhejeieefCele ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&Ûeer efMekeâJeCe veekeâejueer. lÙeebveer meebefieleues Deecner keâeLeeefjmšÛe heefJe$e / Megæ Deenesle DeeefCe leejCe efceUefJeCÙeemee"er meJeeËveer DeeceÛeer efMekeâJeCe heeUueer heeefnpes. yeNÙeeÛe ef¡emleer ueeskeâebJej keâeLeeefjmš hebLeeÛÙee Ieelekeâ efMekeâJeCegkeâerÛee heefjCeece Peeuee DeeefCe les lÙee hebLeeÛes meomÙe Peeues.
 ¢ee keâ"erCe Øemebieer ueeskeâebvee ¢ee ÛegkeâerÛÙee efMekeâJeCegkeâerletve hejeJe=òe keâ¤ve ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&ceOÙes hejle DeeCeCÙeemee"er DeeefCe keâeLeeefjmš hebLeeÛÙee efMekeâJeCegkeâerÛee Øeeflekeâej keâjCÙeemee"er meble [e@ceefvekeâves DeLekeâ ØeÙelve kesâues, lÙeeves keâUkeâUerves heefJe$e ceefjÙesÛeer ØeeLe&vee kesâueer. ef¡emleer hejbhejsvegmeej heefJe$e ceefjÙee ÛeÛe&ÛÙee ceoleeruee OeeJetve Deeueer DeeefCe efleves meble [e@ceefvekeâuee jesPejerÛeer ØeeLe&vee keâjCÙeeÛes DeeJneve kesâues. 15 ‘DeeceÛes yeehee’ ¢ee ØeeLe&veebmen 150 ‘vecees ceefjÙee’ DeMeer ØeeLe&vee keâjeJeer. ner ØeeLe&vee ÙesMet DeeefCe ceefjÙee ¢eebÛÙee peerJeveeleerue jnmÙe efkebâJee IešveebJej DeeOeeefjle DemeeJeer. heeKeb[er celeebÛee veeÙeveeš keâjCÙeemee"er jesPejer ns Skeâ ØeYeeJeer DeŒe Deens, cnCetve ceefjÙee meble [e@ceefvekeâuee cnCeeueer, ‘‘pej leguee ¢ee keâ"esj DeelcÙeeheÙeËle heesnÛeeÙeÛes Demesue DeeefCe lÙeebvee osJeemee"er efpebkeâeÙeÛes Demesue lej ceePÙee jesPejerÛee ØeÛeej keâj.’’ ceefjÙee heg{s cnCeeueer, ‘‘pesLes heeTme he[le veener lesLes Gheemeceej, og<keâeU DeeefCe og:Ke Deens, heCe pesJne heeTme he[lees lesJne he=LJeer hegvepeer&efJele nesles DeeefCe efoueemee osles – jesPejer ceCeer ns ¢ee keâesj[Ÿee DeeefCe keâ"esj DeelcÙeebJej he[CeeNÙee heeJemeemeejKes Deensle, pÙeecegUs efoueemee Øeehle nesF&ue’’, MesJešer Demes meebieCÙeele Deeues Deens keâer jesPejerÛÙee ØeeLe&vescegUs keâeLeeefjmš hebLeeÛÙee efMekeâJeCegkeâerÛee hee[eJe Peeuee DeeefCe ef¡emlemeYesÛee efJepeÙe Peeuee.
 heg{s 15JÙee MelekeâeceOÙes [e@efceefvekeâve ce"Jeemeer nsvjer keâeuekeâj ¢eebveer jesPejerÛÙee ØeeLe&vesÛeer jÛevee keâjCÙeemee"er cenòJehetCe& Ùeesieoeve efoues. lÙeebveer 150 ‘vecees ceefjÙee’ ¢ee ØeeLe&vesÛeer one vecees ceefjÙesÛee Skeâ mebÛe DeMeer hebOeje mebÛeeceOÙes efJeYeeieCeer kesâueer. keâeueeblejeves hebOeje mebÛeebÛeer heeÛe mebÛeebÛee Skeâ mebÛe DeMeer leerve YeeieebceOÙes efJeYeeieCeer keâjCÙeele Deeueer DeeefCe ØelÙeskeâ one vecees ceefjÙesÛÙee Skeâe ØeeLe&vee mebÛeemeceesj ‘DeeceÛes yeehee’ ner ØeeLe&vee pees[CÙeele Deeueer. 15JÙee MelekeâeceOÙesÛe De@ueve o uee jesÛe veeJeeÛÙee ogmeNÙee Skeâe [e@ceefvekeâve ce"Jeemeerves heeÛe mebÛeeÛÙee ØelÙeskeâ efJeYeeieeuee DeeveboeÛeer, og:KeeÛeer DeeefCe ieewjJeeÛeer jnmÙes DeMeer veeJes efoueer DeeefCe ØelÙeskeâ efJeYeeieeleerue jnmÙe (Skeâ DeeceÛes yeehee DeeefCe one vecees ceefjÙee) ns ÙesMet DeeefCe ceefjÙesÛÙee peerJeveeleerue IešveebJej keWâefõle keâ¤ve ØeeLe&vee keâjCÙeemee"er DeeJeenve keâjCÙeele Deeues. jesPejerÛÙee ØeeLe&vesÛeer ner jÛevee ØeYeeJeerheCes YeeefJekeâebceOÙes Deekeâej Iesle Deens ns heentve F.me. 1569 meeueer heeshe heeÛeJes heeÙeme ¢eebveer lÙeebÛÙee ‘keâe@vmetJns¤bš jesceeveer hee@vleerefHeâÛesme’ (Consueverunt Romani-Pontifices) ¢ee hesheue yetueÉejs jesPejerÛÙee ØeeLe&vesÛeer DeeveboeÛeer, og:KeeÛeer DeeefCe ieewjJeeÛeer jnmÙes ØeceeefCele kesâueer DeeefCe ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&ceOÙes DeefOeke=âleefjlÙee jesPejerÛÙee YekeäleerÛeer mLeehevee kesâueer. ¢ee eflevner jnmÙeebceOÙes veblej heeshe ogmejs pee@ve hee@ue ¢eebveer ‘ØekeâeMeeÛeer jnmÙes’ pees[ueer.
 vecees ceefjÙee (DeeJes ceefjÙee) ØeeLe&vesÛeer DeekeâejyeebOeCeer
 jesPejerÛÙee meJe& ØeeLe&veebceOÙes ‘vecees ceefjÙee’ ner ØeeLe&vee keWâõmLeeveer Deens, keâejCe leer Skeâe jesPejerceOÙes 53 JesUe cnCeCÙeele Ùesles. heeshe meble ogmejs pee@ve hee@ue "eceheCes meebieleele keâer ‘vecees ceefjÙee’ ner ØeeLe&vee jesPejer ØeeLe&vesceOÙes meJeeËle cenòJeeÛee Ieškeâ Deens. ner ØeeLe&vee pejer ceefjÙesuee GösMetve Demeueer lejer KeNÙee DeLee&ves ef¡emle ¢ee ØeeLe&vesÛee keWâõefyebot Deens.
 ‘vecees ceefjÙee’ ¢ee ØeeLe&vesÛee heefnuee Yeeie ie@efyeÇSue ceneotleeves ceefjÙesuee kesâuesuÙee, ‘‘vecees, ke=âheehetCe& efŒeÙes, ØeYet legPÙee yejesyej Deens’’ (uetkeâ 1:28) ¢ee DeefYeJeeoveeletve DeeefCe DeefueefMeyesves ceefjÙesuee kesâuesuÙee, ‘‘efŒeÙeebceOÙes let OevÙe DeeefCe legPÙee heesšÛes HeâU OevÙe’’ (uetkeâ 1:42) ¢ee DeefYeJeeoveeletve IesCÙeele Deeuee Deens. ner JesieJesieàÙee ef"keâeCeer Demeuesueer DeefYeJeeoves veblej Skeâ$e keâ¤ve lÙeebÛeer ‘vecees ceefjÙee’ (heefnuee Yeeie) DeMeer Skeâ ØeeLe&vee keâjCÙeele Deeueer. Demee Deboepe Jele&JeCÙeele Ùeslees keâer SHesâmemeceOÙes heefJe$e ceefjÙee meble Ùeesneveeyejesyej pesLes jeefnueer nesleer lesLes ØeLece YeeefJekeâebveer ner ØeeLe&vee cnCeeÙeuee meg®Jeele kesâueer DemeeJeer.
 vecees ceefjÙee ¢ee ØeeLe&vesÛee ogmeje Yeeie ‘‘ns heefJe$e ceefjÙes, osJeeÛes ceeles, Deecneb heehÙeebmee"er Deelee DeeefCe DeeceÛÙee cejCeeÛÙee JesUer efJevebleer keâj’’ ner ef¡emlemeYesÛeer ØeeLe&vee Deens. ner ØeeLe&vee YeeefJekeâebÛÙee Deevebo DeeefCe JÙeLesceOetve heefJe$e DeelcÙeeÛÙee ØesjCesves DeefmlelJeele Deeueer Deens. F.me. 431 ceOÙes SHesâmeme ÙesLeerue Oece&heefj<eosceOÙes pesJne heefJe$e ceefjÙesÛeer ‘‘osJeeÛeer ceelee’’ cnCetve DeefOeke=âleheCes Iees<eCee keâjCÙeele Deeueer lesJne ueeskeâ Deeveboeves ieeCeer, mlees$es cnCele jmlÙeeJej Glejues DeeefCe lÙeebveer GlmHetâle&heCes ceefjÙeskeâ[s efJevebleer kesâueer : ‘‘ns heefJe$e ceefjÙes, osJeeÛes ceeles, Deecnemee"er efJevebleer keâj.’’ veblej 14JÙee MelekeâeceOÙes mebhetCe& ÙegjesheYej ‘keâeUe ce=lÙet’ (Black Death) veeJeeÛÙee ceneYeÙebkeâj huesieves Lewceeve Ieeleues DeeefCe 50 ueeKeebhes#ee peemle ueeskeâebÛee lÙeeceOÙes ce=lÙet Peeuee. DeMee efyekeâš heefjefmLeleerceOÙes ef¡emleer YeeefJekeâ ceefjÙeskeâ[s ceoleermee"er JeUues DeeefCe lÙeebveer DeieesojÛe DeefmlelJeele DemeuesuÙee ØeeLe&vesceOÙes Yej Ieeuetve ÙeeÛevee kesâueer : ‘‘Deecne heehÙeebmee"er Deelee DeeefCe DeeceÛÙee cejCeeÛÙee JesUer efJevebleer keâj.’’ cnCepes 14JÙee MelekeâeceOÙes ‘vecees ceefjÙee’ ¢ee ØeeLe&vesÛee ogmeje Yeeie ‘‘ns heefJe$e ceefjÙes, osJeeÛes ceeles, Deecneb heehÙeebmee"er Deelee DeeefCe DeeceÛÙee cejCeeÛÙee JesUer efJevebleer keâj’’ DeefmlelJeele Deeuee. ¢ee Deieesoj YeeefJekeâ Heâkeäle heefnuee YeeieÛe cnCele Demele. F.me. 1514 meeueer ‘vecees ceefjÙee’ ¢ee ØeeLe&vesÛes oesvner Yeeie pees[CÙeele Deeues DeeefCe lÙeeuee Skeâ ØeeLe&vee cnCetve mebyeesOeCÙeele Deeues. lesJneheemetve ef¡emlemeYesceOÙes ner ØeeLe&vee cnšueer peeles.
 ef¡emlemeYee vesnceerÛe heefJe$e ceefjÙespeJeU ØeeLe&vee keâjles. YeeefJekeâebÛeer ßeæe Deens keâer heefJe$e ceefjÙee ‘‘DeeceÛeer ceOÙeefmLeveer ceelee’’ Deens DeeefCe hejcesÕejepeJeU leer DeeceÛÙeemee"er ceOÙemLeer keâjles. heCe keâener ueeskeâ Dee#eshe Iesleele keâer osJe DeeefCe ceeCetme ¢eebÛÙeeceOÙes ef¡emle ÙesMet SkeâÛe ceOÙemLe Demeleevee (1efleceLeer 2:5), ceefjÙee ceOÙeefmLeveer keâMeer Demet Mekeâles? ÙesLes efleceLeeruee efueefnuesuÙee ¢ee heefnuÙee he$eeceOÙesÛe meble hee@ue mhe° meebielees ef¡emleer YeeefJekeâebveer Skeâceskeâebmee"er ØeeLe&vee keâjeJeer : ‘‘meJe& ueeskeâebmee"er legcner ØeeLe&vee, ceOÙemLeer, efJeveblÙee DeeefCe Ghekeâejmlegleer keâjeJeer… ns Deeheuee leejCeeje osJe ¢eeÛÙee °erves Ûeebieues Je mJeerkeâejeJeÙeeme ÙeesiÙe Deens’’ (1efleceLeer 2:1,3). neÛe cegöe ØekeâšerkeâjCe ¢ee hegmlekeâeceOÙesosKeerue DeOeesjsefKele keâjCÙeele Deeuee Deens : ‘‘ÛeesJeerme Jeef[ueebÛÙee neleele Oegheeves YejuesuÙee meesvÙeeÛÙee JeešŸee neslÙee, lÙee JeešŸee cnCepes heefJe$e peveebÛÙee ØeeLe&vee nesle’’ (ØekeâšerkeâjCe 5:8). pej ef¡emleer YeeefJekeâ DeeefCe meble Flejebmee"er ceOÙemLeer, efJevebleer ke⤠Mekeâleele lej heefJe$e ceefjÙee keâe ke⤠Mekeâle veener? Kejs heenlee meJeeËhes#ee peemle ØeceeCeele ‘ceOÙemLeer keâjCÙeeÛes’ ns efceMeve hejcesÕejeves ceefjÙeskeâ[s megheto& kesâues Deens (heene, Ùeesneve 19:27) DeeefCe ceefjÙee Deeveboeves Deeheues efceMeve keâjerle Deens. ne peieeleerue keâjes[es YeeefJekeâebÛee DevegYeJe Deens, cnCetve ef¡emlemeYee heefJe$e ceefjÙesuee ‘ceOÙeefmLeveer’ (Mediatrix) ¢ee efJeMes<e Meer<e&keâeves mevceeefvele keâjles : ‘‘mJeiee&le IesleuÙeeveblej heefJe$e ceefjÙesves efleÛes ceOÙemLeer keâjCÙeeÛes keâeÙe& yeepetuee "sJeues veener, lej efleÛÙee ØeYeeJeer ceOÙemLeerves MeeÕele leejCeeÛÙee osCeiÙee leer DeeheuÙeeheÙeËle DeeCele Demeles, cnCetve ef¡emlemeYesceOÙes efleÛeer ‘kewâJeejerCe, meeneÙÙekeâ DeeefCe ceOÙeefmLeveer’ cnCetve DeeUJeCeer kesâueer peeles. ÙesLes YeeefJekeâebveer ns mecepetve IÙeeJes keâer heefJe$e ceefjÙesÛÙee ceOÙemLeerÛes keâeÙe& keâesCelÙeener ØeceeCeele ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛeer SkeâcesJe ceOÙemLe cnCetve Demeuesueer Øeefle‰e DeeefCe keâeÙe&#ecelee keâceer keâjerle veener’’ (uetcesve pesveefmeÙetce 62). Gueš ØeYet ÙesMetÛÙee SkeâcesJe ceOÙemLeeÛÙee YetefcekesâceOÙes lÙeeÛeer DeeF& ceefjÙee lÙeeuee hetCe&heCes meeLe osles.
 Dee@keäšesyej – jesPejerÛee ceefnvee
 heefJe$e jesPejerÛeer ØeeLe&vee ner ef¡emlemeYesleerue meJee&le ueeskeâefØeÙe Yekeäleer Deens DeeefCe ner ØeeLe&vee Flekeâer cenòJeeÛeer Deens keâer F. me. 1571 heemetve ojJe<eea ÙesCeeje mebhetCe& Dee@keäšesyej ceefnvee ¢ee jesPejer ØeeLe&vesmee"er Jeeefnuesuee Deens. F. me. 1571 meeueer legkeâea meeceüepÙeeÛes mewefvekeâ mecegõeceeiex Fšeueer keâeyeerpe keâjCÙeemee"er Ùesle nesles DeeefCe FšeueerceOetve Ùegjeshe Keb[eceOÙes ØeJesMe keâjCÙeeÛee lÙeebÛee nslet neslee. ns Jele&ceeve pesJne heeshe heeÛeJes heeÙeme ¢eebÛÙee keâeveeJej Deeues lesJne lÙeebveer ke@âLeefuekeâ ueerieuee DeeJeenve kesâues keâer lÙeebveer ¢ee mewvÙeebÛee meecevee keâjeJee. ke@âLeefuekeâ ueerieÛes mewefvekeâ ue{eF&uee meeceesjs iesues lesJne heeshecenesoÙeebveer jesPejerÛeer ØeeLe&vee kesâueer DeeefCe meJe& ueeskeâebvee jesPejer keâjCÙeeÛes DeeJeenve kesâues. ¢eeÛee heefjCeece efJepeÙeeceOÙes Peeuee. ke@âLeefuekeâ ueerieÛes mewefvekeâ pesJne hejle Deeues lees 7 Dee@keäšesyej ne efoJeme neslee. heeshecenesoÙeebveer lees efoJeme ‘efJepeÙeeÛeer heefJe$e ceelee’ cnCetve meCe heeUCÙeemee"er Ieesef<ele kesâuee, heCe lÙee meCeeuee jesPejerÛes pees[uesues cenòJe heentve ne meCe ‘heefJe$e ceefjÙee- jesPejerÛeer ceelee’ cnCetve meepeje nesT ueeieuee.
 7 Dee@keäšesyej ¢ee meCeeÛÙee efoJeMeer ØeLece jesceceOeerue meble heeršjÛÙee DeeJeejele jesPejer efcejJeCetkeâ keâe{CÙeele Deeueer DeeefCe veblej Heâkeäle Skeâ efoJemeÛe veJns; lej mebhetCe& Dee@keäšesyej ceefnvee ‘jesPejer ceefnvee’ cnCetve heeUCÙeele ÙesT ueeieuee. heg{s F. me. 1884 meeueer heeshe lesjeJes heeÙeme ¢eebveer lÙeebÛÙee ‘‘megefheefjÙeesjs Deevees’’ (Superiore Anno) ¢ee heefjhe$ekeâeÉejs mebhetCe& Dee@keäšesyej ceefnvee ne ‘jesPejerÛee ceefnvee’ cnCetve heeUuee peeJee, DeMeer DeefOeke=âle Iees<eCee kesâueer DeeefCe ueeskeâebveer ojjespe jesPejerÛeer ØeeLe&vee keâjeJeer Demes DeeJeenve kesâues. Heâkeäle Dee@keäšesyejÛee ceefnveeÛe veJns; lej osJeeÛes DeeMeerJee&o efceUefJeCÙeemee"er DeeefCe leejCeeÛÙee jnmÙeebceOÙes peKe[tve jenCÙeemee"er DeeheCe ojjespe jesPejerÛeer ØeeLe&vee kesâueer heeefnpes. Heâeeflecee ieeJeer Øekeâš PeeuesuÙee ceefjÙee ceeleskeâ[tve lemes DeeheCee meJeeËvee DeeJeenve Deens : ‘‘ojjespe jesPejerÛeer ØeeLe&vee keâjCes Ûeeuet "sJee.’’
  jesPejer – ceveve-efÛebleveeÛes meeOeve
 ‘‘ØeeLe&vee cnCepes mJele:Ûes ceve-ùoÙe osJeekeâ[s ueeJeCes efkebâJee osJeekeâ[s ÛeebieuÙee iees°eRmee"er efJevebleer keâjCes nesÙe’’ (ßeæe«ebLe 2590). heCe DeeheCe keâMeer ØeeLe&vee keâjlees DeeefCe keâeÙe ØeeLe&vee keâjlees ns cenòJeeÛes Deens. ØeeLe&vescegUs DeeheCe osJeeÛes mLeeve pes DeeheuÙee ùoÙeele Deens les lÙeeuee osCÙeeÛee ØeÙelve keâjlees. ¢ee keâeceer efJeMes<elee jesPejerÛeer ØeeLe&vee ØeYeeJeer Deens, keâejCe jesPejerÉejs kesâuesues ceveve-efÛebleve DeeheuÙee ieeWOeUuesuÙee ceveDeJemLesuee Meeble keâjles DeeefCe Deeheues ue#e hejcesÕejeÛÙee ke=âheskeâ[s keWâefõle keâjles. pesJne DeeheCe jesPejerÛeer ØeeLe&vee keâjleevee lÙeeleerue jnmÙeebJej ceveve-efÛebleve keâjlees lesJne DeeheCeeme Dehesef#ele DemeuesuÙee DeeheuÙee Deekeâeb#ee hetCe& nesle Demeleele. heeshe lesjeJes efueÙees meebieleele, ‘‘jesPejer oesve Yeeieebveer yeveuesueer Deens : jnmÙeebJej ceveve-efÛebleve DeeefCe cegKeeves ØeeLe&vee yeesueCes. ns oesvner Yeeie pejer efYeVe Demeues lejer les DeefJeYeepÙe Deensle. cnCetve jesPejerÛeer ØeeLe&vee keâjleevee DeeheCe Deeheues ceve-ùoÙe osJeekeâ[s ueeJeCes DeeefCe ØeeLe&vesceOÙes efJeMes<e Je mhe<š ue#e "sJeCes DeeJeMÙekeâ Deens’’ (Fvekegâveoe meWhesj SkeämeheskeâšdeMeerDeesves 7).
 keâener ueeskeâebÛes jesPejerefJe<eÙeer ØeMve Deensle : keâener meebieleele ogmeNÙee Jn@efškeâve heefj<eosves Gheemevesuee peemle cenòJe efouÙeeves jesPejerÛes cenòJe keâceer Peeues Deens; heCe heeshe meble ogmejs pee@ve hee@ue, heeshecenesoÙe meneJes hee@ue ¢eebÛee meboYe& osTve meebieleele keâer ‘‘jesPejerÛeer ØeeLe&vee GheemevesÛÙee efJe¤æ lej veenerÛe; Gueš ner ØeeLe&vee Gheemevee GÛeuetve Oejles, keâejCe Gheemevesmee"er jesPejer ner Skeâ meJeexòece ØemleeJevee Deens, peer ueeskeâebvee GheemevesceOÙes Deble:keâjCeeheemetve menYeeieer nesCÙeemee"er ØeJe=òe keâjles’’ (jesPeeefjÙegce Jnerpeeaveerme ceejerÛes 4). GheemevescegUs jesPejerÛes cenòJe keâceer Peeuesues veener, lej jesPejer GheemevesÛeer leÙeejer keâjCÙeemee"er Skeâ Gòece ØeeLe&vee Deens.
 keâener ueeskeâebmee"er jesPejer kebâšeUJeeCeer Deens. keâejCe leerÛe leerÛe ØeeLe&vee hegvne hegvne cnšueer peeles. ns pejer Kejs Demeues lejer ØelÙeskeâ jnmÙe ns ÙesMet DeeefCe ceefjÙee ¢eebÛÙee peerJeveeMeer efveieef[le Deens DeeefCe DeeheCe lÙeeJej ceveve-efÛebleve keâjerle Demeleevee osJeeÛeer ke=âhee hegvne hegvne veJÙeeves DeeheuÙeemee"er GheueyOe nesles. meg®JeeleerÛÙee keâeUeleerue ef¡emleer ueeskeâ ‘ÙesMet ØeeLe&vee’ melele cnCele Demele : ‘‘ØeYet ÙesMet ef¡emlee, osJeeÛÙee heg$ee, cepe heehÙeeJej oÙee keâj.’’ mebhetCe& efoJemeYej ns ueeskeâ ner ØeeLe&vee nUtJeejheCes ceveve-efÛebleve keâjerle cnCele Demele. lÙeeÉejs ¢ee ØeeLe&vesÛeer ueÙe lÙeebÛÙee ÕeemeesÛÚdJeemeeÛÙee ueÙeeryejesyej pegUueer peele Demes. yeeÙeyeueceOÙes osKeerue keâener ØeeLe&veebceOÙes lÙeeÛe ØeeLe&vesÛeer hegvejeJe=òeer keâjCÙeele Deeueer Deens. (Goe. heene – mlees$e 136; oeefveSue 3:52-90). ¢eeÛee DeLe& pesJne leerÛe leerÛe ØeeLe&vee hegvne hegvne cnšueer peeles, lesJne DeeheCe lÙee ØeeLe&vesleerue iet{ jnmÙeebyejesyej mecejme neslees DeeefCe lÙee jnmÙeebleerue JesieUsheCeeÛes DeeheCeeme Deekeâueve nesTve hejcesÕej DeeefCe lÙeeÛÙee ke=âhesÛeer Kejer DeesUKe nesCÙeeme DeeheCeeme ceole nesles.
 DeeheCe pesJne jesPejerÛeer ØeeLe&vee keâjlees lesJne DeeheCe ÙesMet DeeefCe ceefjÙesÛÙee [eskeäÙeeJej iegueeyeebÛee cegkegâš Ieeuelees. heefJe$e ceefjÙesves yeNÙeeÛe ueeskeâebvee ns meebefieleues Deens keâer pesJne DeeheCe ‘vecees ceefjÙee’ ner ØeeLe&vee cnCelees lesJne DeeheCe ceefjÙee ceelesuee Skeâ megboj iegueeyeeÛes Hetâue Dehe&Ce keâjlees DeeefCe DeMee Øekeâejs mebhetCe& jesPejerÉejs iegueeyeeÛee cegkegâš Dehe&Ce keâjCÙeele Ùeslees. Dehe&Ce kesâuesueer ner mJeieeaÙe Hegâues keâOeer keâescespele veenerle efkebâJee lÙeebÛeer megbojlee keâOeer ve° nesle veener. jesPejerÛeer ØeeLe&vee DeeheuÙee ef¡emleer peerJeveemee"er DeeefCe ceesneJej efJepeÙe efceUefJeCÙeemee"er Skeâ ØecegKe Deœe Deens. cnCetve ojjespe jesPejerÛeer ØeeLe&vee keâje. Deveskeâ meble DeeheCeeme meebieleele keâer jesPejeruee Deeheues ØecegKe Deœe yeveJee DeeefCe meJeeËle cenòJeeÛes heefJe$e ceefjÙee mJele: DeeheCee meJeeËme meebieles keâer ojjespe jesPejerÛeer ØeeLe&vee keâje.