गांधी जयंतीनिमित्ते स्मरण – ऑक्टोबर २०२१


 
 ieebOeerpeeRÛee DeeoMe&
  – keäuesceWš iee[skeâj, Gòeve
 
 ØeefleJe<eea mebhetCe& osMeYej efoveebkeâ 2 Dee@keäšesyej ne efoJeme ‘ieebOeer peÙebleer’ cnCetve meepeje keâ¤ve je°^efhelee cenelcee ieebOeer cnCetve Deeheuee ceveesYeeJes ceeve-mevceeve kesâuee peele Demelees. hejbleg yeehet, ne meJe& ceeve-mevceeve kesâJeU lÙee efoJemeehegjleeÛe ceÙee&efole jenele Demelees. keâejCe 30 peevesJeejer 1948 jespeer veLegjece iees[mes veeJeeÛÙee JÙekeäleerves legceÛee Ketve keâ¤ve legceÛes ¢ee peieeleerue Yeeweflekeâ DeeÙeg<Ùe mebheefJeuÙeeheemetve Deecner meJe& legcneuee efJeme¤ve iesuees Deenesle les keâeÙeceÛesÛe! lÙee efoJemeeheemetve legcner meebefieleuesueer veweflekeâ cetuÙes Je leòJemegæe Deecner efJeme¤ve keâeueyee¢e kessâuesueer Deensle Demes Jeešles. legcner ‘melÙeeÛee Dee«en keâje’ Demes meebielee. legcner Deecneuee meomeodefJeJeskeâyegæerÛee Jeehej keâjeÙeuee meebielee. legcner iejpeshegjleeÛe hewMeeÛee mebÛeÙe keâje Demesner meebielee. Ûeebieues Ûeeefj$Ùe Je mebÙece peesheemeCÙeeÛee GheosMe keâjlee. DeefOekeâej DeeefCe meòee ner meJeexÛÛe veener cnCetve efleÛÙeeheemetve otj jene Demes keâeneryeener meebiele Demelee. hejbleg efØeÙe yeehet, ¢eeceOeerue Skeâner iees°erÛee Deecner DeeceÛÙee owvebefove peerJeveele Debieerkeâej keâOeer kesâuesuee veener. legcner DeeÙeg<ÙeYej legceÛÙee Deble:keâjCeeleerue DeeJeepeemeesyele ØeeceeefCekeâheCes jeefnueele; hejbleg lees DeeJeepe oeyeCÙeeleÛe OevÙelee ceeveCeejs Deecner meJe& ogozJeer ceeCemeb Deenesle.
 yeehet, ¢ee osMeeleerue pevelee, jepekeâerÙe he#e, meeceeefpekeâ mebmLee, meJe& mebIešveebÛes heoeefOekeâejer meeJe&peefvekeâ peerJeveele legceÛÙee veeJeeÛee ceefncee ieele Demeleele. cee$e ØelÙe#eele legcner keâesCeeueeÛe vekeâesmes efomelee. jepekeâejCeer, meceepeJeeoer, meecÙeJeeoer ns meJe&Ûe legceÛÙee efJeÛeejebvee cees[erle keâe{eÙeuee efveIeeues Deensle. DebieeJej KeeoerÛee kegâlee& Ûe{Jetve {eWieerheCeeves JeeieCÙeele lÙeebÛÙeehewkeâer Deveskeâebveer Deeheueb DeeÙeg<Ùe JÙeLe& IeeueefJeueb Deens.
 lemebner yeehet, keâesCeekeâesCeeuee oes<e ÅeeÙeÛee? Deveskeâoe Demebner Jeešles keâer Ùee Yeejle osMeeuee legcner keâOeer keâUuesues veenerle. mJeeleb$Ùeeveblej pevceeuee DeeuesuÙee DeeceÛÙee le®Ce efhe{ermeceesj Keje cenelcee ieebOeer keâesCeer ceeb[ueeÛe veener. DeeceÛÙee meceesj keâe"er šskeâJele peeCeeje, DeeOeej IesTve ÛeeueCeeje nleyeue ieebOeerÛe ceeb[CÙeele Deeuee.
 efØeÙe yeehet, ÙeeÛeb JeeF&š Jeešles keâer legceÛee ceesnveoeme keâjceÛebo ieebOeer les je°^efhelee ieebOeerpeer ne ØeJeeme Deecner mecepetve Iesleuee veener. Skeâe Deieoer meeceevÙe ceeCemeeÛee cenelcee keâmee neslees? ns melÙe ¢ee osMeeves mecepetve Iesleueb Demeleb lej mJeeleb$ÙeeveblejÛee osMeeÛee Fefleneme keâener DeeieUeJesieUe jeefnuee Demelee ns efveefJe&Jeeo melÙe Deens.
 yeehet, KejesKejÛe Deecner keâjbšs Je De%eeveer Deenesle. meJe& peie Deecneuee je°^efhelee cenelcee ieebOeerpeeRÛee osMe cnCetve DeesUKelees; hejbleg Deecner legceÛÙee leòJeebMeer, veweflekeâ cetuÙeebMeer, efJeÛeejebMeer Je efJeÛeejebÛÙee MekeäleerMeer DeheefjefÛele jeefnuees Deenesle. peieeleerue Deveskeâ ueeskeâ heg{ejer Je ceeCemeb legceÛÙee JeešsJej JeešÛeeue keâ¤ve Fefleneme Ie[efJeleele. lesJne Deecneuee legceÛÙee ÛeebieuÙee efJeÛeejebÛeer cenevelee keâUueer peeles. Kejb lej peieele efkebâJee osMeele efpeLes kegâ"s Demeceevelee, ceeveJelee Je ngketâceMeenerefJe®æ ue{e meg¤ Demelees efkebâJee efpeLes kegâ"s ceeCemeeuee ceeCemeejKeer JeeieCetkeâ efceUle veener efleLes legceÛee DeeoMe& [esàÙeebmeceesj "sJetveÛe ue{e ue{uee peelees. ceeefš&ve uÙegLej efkebâie, vesumeve ceb[suee, hebef[le peJeenjueeue vesn¤ ÙeebmeejKÙee veslÙeebveer Je heg{eNÙeebveer legceÛÙee ceeiee&ves JeešÛeeue keâ¤veÛe FeflenemeeÛÙee heeveesheeveer Deeheueer veeJes keâesjuesueer Deensle.
 DecesefjkesâÛes DeOÙe#e yejekeâ Deesyeecee pesJne meebieleele keâer ieebOeerpeer ns ceePes ØesjCeemLeeve Deens lesJne ns Meyo heeskeâU vemeleele, lej lÙeebvee mece=æ keâ¤ve iesuesueer leer Skeâ DevegYetleer Demeles. efØeÙe yeehet, peieele kegâ"slejer cees"er mecemÙee efvecee&Ce Peeueer keâer MesJešer legceÛeeÛe efJeÛeej ceeie& oeKeefJelees, ns Deelee Deveskeâoe efmeæ Peeuesues Deens. Deecner meeNÙeebveer legceÛÙee leòJeebvee o[heCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee lejer legceÛeer efJeÛeejMekeäleer MeeÕele Deens. leer keâOeerner keâeueyee¢e nesT Mekeâle veener, ns melÙe Deelee GefMeje keâe nesF&vee Deecne meJeeËvee hešeÙeuee ueeieuesueb Deens. legceÛÙee efJeÛeejebceOÙes peie yeoueCÙeeÛeer leekeâo Deens, nsmegæe Deecneuee mecepet ueeieues Deens. hejbleg yeehet, Deelee Kethe GMeerj Peeuesuee Deens; heCe JesU iesuesueer veener. Depetvener legceÛÙee KeNÙee ceeiee&Jej Ûeeuele jeefnuÙeeme veJepeerJeveeÛeer heneš GieJeuÙeeefMeJeeÙe jenCeej veener ne Â{ efJeÕeeme Deelee DeeceÛÙee meJeeËÛÙee ceveeble efveef§eleheCes efvecee&Ce Peeuesuee Deens.