चिंतनिका – ऑक्टोबर २०२१


 cee@efvme. øeâeefvmeme keâesefjÙee
 
 mebOeerJeeleeletve mebOeerkeâ[s…
 
 ceeCemeeuee ‘mebOeerJeele’ neslees, cnCepes vekeäkeâer keâeÙe nesles? lÙeeÛes nele-heeÙe DeeKe[ues peeleele, ogmeNÙeebyejesyej Jesieele ÛeeueeÙeuee lees keâÛejlees. pees SjJeer ogmeNÙeebÛÙee heg{s ÛeeueeÙeÛee, lees Deelee lÙeeÛÙee yejesyejervesner Ûeeuet Mekeâle veener. lees ceeies jWieeUlees. ‘ceuee uebie[le uebie[le Ûeeueleevee heentve ogmeNÙeebÛÙee ceveeble keâeÙe efJeÛeej Gcešle Demeleerue’ Ùee ceeveefmekeâ Yeerleerves lees mJele:uee DeeheuÙee Iejele keâeW[tve "sJeCÙeeÛee ØeÙelve keâjlees.
 yeeÙeyeueceOeerue veJÙee keâjejeleerue Meescejesve Ùee ieeJeeleerue Skeâe ke=âefleMeerue ŒeerueeosKeerue Skeâ ØekeâejÛee ceeveefmekeâ mebOeerJeele Peeuee neslee (Ùeesneve 4). pÙee ceeCemeebyejesyej DeeheCe peerJeve kebâ"le Deenesle, lees Deeheuee KejeKegje heleer veener, ns leer ceveeleuÙee ceveele peeCetve nesleer. cnCetve DeeheuÙeeuee Deieesoj pes heeÛe heleer nesles lÙeebÛÙeeveblej ne ceeCetme DeeheCe efveJe[uee Keje; hejbleg lÙeeÛÙeeMeer DeeheCe JewOeheCes jent Mekeâle veener, ns leer hegjshetj DeesUKetve nesleer. efJeefnjerJej ÙesCeeNÙee Ûeej yeeÙekeâe DeeheuÙeeefJe<eÙeer kegâpeyetpe keâjle Demeleerue, ns DeesUKetve lÙeebÛÙeeyejesyej efJeefnjerJej heeCeer DeeCeCÙeeme peeCÙeeÛes leer šeUle nesleer. ogheejÛÙee JesUer efJeefnjerJej ieeJeeleueer Skeâner yeeF& veener, ÙeeÛeer Kee$eer keâ¤ve Iesle leer heeCeer MeWoCÙeemee"er efJeefnjerJej nUtÛe Ùesle Demes. leMeerÛe Skeâ efoJeme leer Deeueer DeeefCe heenles lees keâeÙe, lesLes Skeâ meeOegheg®<e yemeuesuee. lÙee ceeCemeeves efleÛÙeekeâ[s DeeWpeUerYej heeCÙeemee"er efJeveJeCeer kesâueer. ‘‘let Ùengoer Demetvener ceePÙeemeejKÙee Meescejesveer yeeF&keâ[s heeCÙeeÛeer ceeieCeer keâjleesme?’’…. Demee efleves ØeMve efJeÛeejleeÛe oesIeebceOÙes megmebJeeoeuee meg®Jeele Peeueer. Deieesoj efleves pÙeeuee ‘Ùengoer’ cnCetve mebyeesefOeues nesles, lÙeeuee efleves heg{s ‘ieg®JeÙe&’ cnCetve mebyeesOeCÙeeme meg®Jeele kesâueer. heg{s peelee peelee ‘mebos°s’ Ùee MeyoØeÙeesieeheÙeËle efleÛeer cepeue iesueer DeeefCe MesJešer lees ‘ceefmene’ Deens, pÙeeuee ef¡emle cnCeleele DeeefCe pees ÙesCeej Deens, lees neÛe Deens, ÙeeÛeer efleuee peeCeerJe Peeueer. keâejCe lees cnCeeuee, ‘‘pees legPÙeeyejesyej yeesuele Deens lees ceer Deens’’ (Ùeesneve 4:42).
 ner ceeefnleer efceUleeÛe efpeuee DeepeJej ieeJeeleerue Œeer-heg®<eebkeâ[s Skeâ ØekeâejÛeer Yeerleer Jeešle nesleer, lÙeebÛÙeekeâ[s peeleevee efpeÛÙee nelee-heeÙeebvee Skeâ ØekeâejÛeer mebOeerJeeleeÛeer DevegYetleer Ùesle nesleer, leer Oee[dOee[d OeeJele ieeJeele peeÙeuee efveIeeueer. efleÛÙee heeÙeebvee peCet Ûe›esâ yemeJeuÙeeÛeer peeCeerJe efleuee Peeueer Je leer ieeJeeleerue ceb[UeRvee cnCeeueer, ‘‘lees ceuee Yesšuee Deens. ceer kesâuesues meJe& keâener lÙeeves ceuee meebefieleues Deens Je lÙeeÛeer mee#e ceer osles…’’
 efleÛee mebOeerJeele Peeuee ieeÙeye. ieeJeeleerue ueeskeâebÛÙee heeÙeebvee Deeueer ieleer Je les OeeJele-OeeJele ÙeekeâesyeeÛÙee efJeefnjerJej ÙesMetkeâ[s Deeues. lÙeebveer ÙesMetJej efJeÕeeme "sJeuee DeeefCe les lÙee Œeeruee cnCeeues, ‘‘Deelee Deecner legPÙee yeesueCÙeeJe¤ve efJeÕeeme "sefJelees Demes veener, Deecner mJele: Sskeâues Deens Je lees KejesKej peieeÛee leejCeeje Deens, ns Deecneuee keâUues Deens.’’ pÙee yeeF&uee DeepeJej mebOeerJeele Peeuee neslee, efleuee Deepe MegYeJeelee& hemejefJeCÙeÛeer Skeâ mebOeer ueeYeueer nesleer (Ùeesneve 4).
 ns JeCe&ve DeeheuÙeeuee ÙeesneveeÛÙee MegYeJele&ceeveele ÛeewLÙee DeOÙeeÙeele JeeÛeeÙeuee efceUles. lÙeeÛÙee hee"eshee" heeÛeJÙee DeOÙeeÙeele pÙeeuee FyeÇer Yee<esle ‘yesLesmeoe’ cnCele lÙee leàÙeepeJeUÛes JeCe&ve DeeheuÙeeuee SskeâeÙeuee efceUles. efleLes lej Meejerefjkeâ mebOeerJeeleeves peKe[uesuee Skeâ ceeCetme DeeheuÙee yeepesJej he[uesuee ÙesMetuee efomeuee. ne hebiet ceeCetme Deepekeâeue efleLes Deeuesuee veJnlee. lees ojjespe efleLes Ùesle Demes DeLeJee lÙeeuee efleLes DeeCetve "sJeues peele Demes. efkeâleer Je<ex? leyyeue 38 Je<ex! cnCepes ÙesMetÛÙee pevceeÛÙeener Deieesoj heeÛe Je<eeËheemetve lees Ùee leàÙeepeJeU Ùesle neslee.
 lÙeeÛeer DeeefCe ÙesMetÛeer vepejevepej Peeueer. ÙesMet lÙeeuee cnCeeuee, ‘‘T", Deeheueer yeepe GÛeuetve Ûeeuet ueeie.’’ ueeieueerÛe lÙeeÛee mebOeerJeele yeje Peeuee DeeefCe lees yeepe GÛeuetve mejU Ûeeuet ueeieuee.
 meoj ceeCemeeves MeyyeeLeeÛÙee efoJeMeer Deeheueer Keeš GÛeuetve Deeheueer Jeeš OejuÙeecegUs Je MeyyeeLe cees[uÙeecegUs keâce&" Ùengoer ueeskeâebyejesyej lÙeeÛee JeeoefJeJeeo meg¤ Peeuee. lees lÙeebvee cnCeeuee, ‘‘pÙeeves ceuee yejs kesâues lÙeeves ceuee meebefieleues keâer, Deeheueer yeepe GÛeuetve Ûeeuet ueeie.’’ lÙeebÛÙee megmebJeeoeletve Flejebvee ÙesMetÛeer DeesUKe keâMeer efceUeueer ns DeeheCe meble ÙeesneveeÛÙee MegYeJele&ceeveeleerue meoj heeÛeJÙee DeOÙeeÙeele JeeÛet Mekeâlees. pÙee JÙekeäleeruee mebOeerJeeleeÛee Deepeej neslee lÙeeuee Deepeheemetve ÙesMetefJe<eÙeer mee#e osCÙeeÛeer mebOeer ueeYeueer nesleer
 meble ÙeesneveÛÙee MegYeJele&ceeveeveblej DeeheCe ‘Øesef<eleebÛeer ke=âlÙes’ pesJne JeeÛet ueeielees lesLesner JesieàÙee ØekeâejÛee mebOeerJeele Peeuesuee ceeCetme DeeheuÙeeheg{s Ùeslees. lÙeeÛes veeJe Deens meewue. ÙesMetÛÙee veeJeeves pes Oece&Øemeej keâjleele lÙeebÛÙee efJejesOeele lÙeeves ob[ Leeshešues Deensle. efJejesOeeÛes DeŒe lÙeeves DeeheuÙee neleele Iesleues Je veJeef¡emleer Ùengoer ueeskeâebÛeer Oejhekeâ[ keâ¤ve lees lÙeebvee DeeheuÙee Oeeefce&keâ DeefOekeâeNÙeebkeâ[s IesTve Ùesle Demes. FlekesâÛe veJns; lej heueerkeâ[ÛÙee oceemkeâmeÛÙee veiejerle pes Ùengoer ueeskeâ ef¡emleer nesle Deensle, lÙeebÛeer Oejhekeâ[ keâjCÙeemee"er lees efveIeeuee neslee… oceemkeâmeÛÙee ieeJeeyeensj lees Keeueer YetceerJej keâesmeUuee. lÙeeÛeer efJeue#eCe lebõer ueeieueer. lÙeeuee mee#eelkeâej Peeuee. leerve efoJeme lÙeeÛes [esUs yebo Peeues. DeveeefveÙeme veeJeeÛee Skeâ ceeCetme lÙeeuee yeeefhlemcee osCÙeemee"er lÙeeÛÙeekeâ[s Deeuee. lÙeeves meewueeÛes [esUs GIe[ues. meewueÛee heewue Peeuee. lÙeeÛee mebOeerJeeleÛe iesuee Demes veener lej lÙeeÛÙee DebieeceOÙes Skeâ ØekeâejÛee PebPeeJeele efMejuÙeeiele lees Kes[eWhee[er, MenjeWMenjer meJe&$e Yeücebleer keâjle iesuee DeeefCe ÙesMetÛee MegYemebosMe lÙeeves ueeskeâebvee efouee.
 µ µ µ
 hee@ueØeceeCesÛe Debieele PebPeeJeele efMejuÙeemeejKes keâener efceMevejer Oece&ieg¤ heesleg&ieeue Je mhesveceOetve DeeheuÙee Ùee efkeâveeNÙeeJej meesUeJÙee Melekeâele Deeues. lÙeebveer DeeheuÙeeuee ÙesMetÛÙee mebosMeeÛee ØekeâeMe efouee. lÙeeuee Deepe heeÛeMes Je<ex Peeueer. leMee ØekeâejÛee PebPeeJeele DeeheuÙee Debieele efMejCÙeeÛeer iejpe DeensÛe Demeb veener. heCe ceeveefmekeâ mebOeerJeele PeeuesuÙee lÙee Meescejesveer yeeF&ves ieeJeele peeTve peer mee#e efoueer, DeLeJee yesLesmeoe heeCeJe"ŸeeJej mebOeerJeele PeeuesuÙee lÙee ceeCemeeves DeepetyeepetÛÙee ueeskeâebvee peer mee#e efoueer, leMee ØekeâejÛÙee Demmeue ef¡emleer peerJeveeÛeer mee#e DeeheCe Flejebvee ÅeeJeer Ùeemee"er Dee@keäšesyej ceefnvee ne ‘efceMeve ceefnvee’ cnCetve ef¡emleer peieleele meepeje kesâuee peelees. ‘efceMeve keâeÙe&’ keâjCÙeemee"er DeeheCe DeeieUs JesieUs keâener keâjCÙeeÛeer iejpe Deens keâe? veener. DeeheCe Deeheues pegves ceeie& mees[ues Deensle, ns keâe Skeâoe ueeskeâebvee efomeues keâer, les mJele:Ûe ØeYetkeâ[s OeeJele Ùesleerue. peer yeeF& Ieeiej IesTve efJeefnjerJej iesueer nesleer efleves Deeheueer ‘pegveer Ieeiej’ efJeefnjerpeJeUÛe "sJetve efoueer… mebOeerJeele Peeuesuee lees ceeCetme Deeheueer yeepe IesTve Ûeeuet ueeieuee. leàÙeeueieleÛee Deeheuee efJemeeJÙeeÛee keâesheje lÙeeves mees[tve efouee Je mee#e osle iesuee… heg{s meble hee@ueves osMeeWosMeerÛÙee Meskeâ[es keâesme DeblejeÛÙee leerve meHeâjer kesâuÙee… meble øeâeefvmeme PesefJeÙejves npeejes cewueebÛee peueØeJeeme efyeveefokeäkeâle kesâuee. Heâe. Lee@ceme mšerHeâvme ¢eeves F. me. 1616 meeueer Ûekeäkeâ 10962 DeesJÙeebÛee ‘ef¡emlehegjeCe’ ne Depejecej cene«ebLe efuentve ÙesMetefJe<eÙeer mee#e efoueer. keâejCe lÙee ØelÙeskeâeÛÙee Debieele ÙesMetÛes meeceLÙe& mebÛeejues nesles. efceMevejer jkeäle meUmeUle nesles… lÙeeÛe efceMevejer ØesjCesves Ye¤ve Je Yee¤ve iesuesues yeesefjJeueer ÙesLeerue keâener yeÇome& MebYej Je<eeËhetJeea leueemejer Ùee hebÛe›eâesMeerle efMejues. lÙeebÛÙee he§eele osMeer Je efJeosMeer ÙesMetmebIeerÙe Oece&ieg¤bveer leueemejerÛes [eWiej-hee[s efhebpetve keâe{ues. ØeYet ef¡emleeÛes Øesce Lesš lÙeebÛÙee Gbyej"ŸeeJej DeeCeues. yeeÙeyeueÛeer efMekeâJeCe Deveskeâ hee[ŸeebJej vesueer. 500 Je<eeËhetJeeaÛÙee ueešsØeceeCesÛe cegbyeF&ueieleÛÙee efkeâveeNÙeeJej leer Skeâ cenòJeeÛeer ueeš "jueer.
 µ µ µ
 Ùee ceefnvÙeele 12 Dee@keäšesyejuee DeeheCe OevÙeJeeefole keâeueexme Deekegâleerme ÙeebÛes mcejCe keâjCeej Deenesle. DeJeIÙee hebOeje Je<eeËÛee ne efkeâMeesjJeÙeerve cegueiee. DeeheuÙee Yeejleeleerue jepesMe veeJeeÛee Skeâ le®Ce FšueerceOeerue keâeueexÛÙee Iejer Iejkeâece keâjle neslee. keâeueexÛes DeeoMe&Jele ef¡emleer peerJeve heentve ‘‘ceueener ef¡emleer JneÙeÛes Deens’’, Demes cnCele lees yeeefhlemcee IÙeeÙeuee mJele:ntve heg{s Deeuee. lÙeeves mJele:ntve ef¡emleer Oece& mJeerkeâejuee. keâeueexves lÙeeÛÙeeheg{s ØeJeÛeve efoues veener, lejerner keâeueex mJele: Skeâ mee#eele ØeJeÛeve yeveuee. ØeJeÛeve ve oslee lÙeeves ef¡emleer ßeæe efMekeâJeueer.
 keâeueexÛÙee DeeF&ueeosKeerue osJee-Oecee&Ûeer leMeer iees[er veJnleer. keâeueexÛes Mebkeâe-efvejmeve keâjCÙeemee"er leer Oece&efMe#eCeeÛÙee le®CeebÛÙee Jeiee&le peeTve yemet ueeieueer. keâeueexÛÙee keâeceele leer jme IesT ueeieueer. keâeueex FbšjvesšÛÙee keâeceele lejyespe. DeeuleejeJejerue heefJe$e mee›eâeceWleele ØeYet ÙesMet KejesKej npej Deens ns ÙesMetves peieYej kesâuesuÙee efJeefJeOe ØekeâejÛÙee Ûecelkeâejebletve Øekeâš Peeues Deens, ns efmeæ keâjCÙeemee"er lees peerJeehee[ ßece Iesle neslee. lÙeeÛÙee keâeceele jme Ieslee Ieslee leerner ef¡emleer ßeæskeâ[s Dees{ueer iesueer. Ùee veJepeJeeve efceMevejerves DeeheuÙee Iejeheemetve DeeheuÙee efceMevekeâeÙee&uee meg®Jeele kesâueer.
 Ùee efceMeve ceefnvÙeele DeeheCener vescekesâ lesÛe veener keâe keâjeÙeÛes? heeÛeMes Je<eeËÛÙee ef¡emleer hejbhejsle Deeheues meebOes pej DeeKe[ues-peKe[ues iesues Demeleerue, Skeâ ØekeâejÛÙee mebOeerJeeleeÛeer ÚeÙee pej DeeheuÙeeJej hemejueer Demesue lej OevÙeJeeefole keâeueexmeejKÙee JÙekeäleer DeeheCe mebOeerØekeâeMeeleÛe mees[tve ÅeeÙeÛÙee keâer leer megmebOeer IesTve lees pemes KejsKegjs ØekeâeMeceeve ef¡emleer peerJeve peieuee lemes ef¡emleer peerJeve DeeheCener peieeÙeÛes?