वेदनेवर मात करणारा धन्यवादित कार्लो आकुतिस – ऑक्टोबर २०२१


 
 Heâeoj yee@veerHeâme ueesheerme JemeF&keâj – veeveYeeš (efmeòejYeeš) ieeJeheefjJeejeleerue (ke@âhÙegefÛeDeve) Oece&ieg¤. lÙeebÛeer ieg®oer#ee meWš ceeÙekeâue ÛeÛe&, ceeefCekeâhetj ÙesLes DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es ÙeebÛÙee MegYenmles efoveebkeâ 21 ef[meW. 2013 jespeer Peeueer. meOÙee les FšueerceOeerue Deefmemeer ÙesLeerue ‘meble øeâeefvmeme Dee@Heâ Deefmemeer’ Ùee peieØeefmeæ yeefmeefuekeâeceOÙes ‘megefheefjDej’ cnCetve keâeÙe&Yeej meebYeeUle Deensle. lemesÛe OevÙeJeeefole keâeueex Deekegâefleme Ùee le®Ce YeeJeer mebleeÛÙee mebleerkeâjCe Øeef›eâÙesle cenòJeeÛeer Yetefcekeâe yepeeJele Deensle. lÙeebÛÙeeMeer kesâuesuee ne Jeelee&ueehe …
 µ OevÙeJeeefole keâeueex ÙeebÛÙeeefJe<eÙeer DeeheuÙeeuee Lees[keäÙeele ceeefnleer oslee ÙesF&ue keâe?
 : keâeueex Deekegâefleme ns DebõsÙee Je DebleesefveÙee ÙeebÛÙee mebmeejJesueerJej Gceueuesues SkeâcesJe heefnues heg<he! ieeW[me, ieesefpejs, KesUkeâj DeeefCe pevcele: lespeefmJelee ueeYeuesues, Demes ns yeeuekeâ! lÙeeÛee pevce 3 ces 1991 jespeer ueb[ve ÙesLes Peeuee. lÙeeveblej lÙeeÛes mLeueeblej efceueeve (Fšueer) Ùee ceeÙeosMeer Peeues. lÙeeÛes yeeueheCe efceueeveÛÙee DeewÅeesefiekeâ veiejerle Ie[le iesues. JeÙeeÛÙee yeejeJÙee Je<eea lÙeeuee uÙegkesâefceÙee (jkeäleeÛee keâke&âjesie) Ùee DemeeOÙe ogOe&j Deepeejeves «eemeues DeeefCe Ùee DeepeejeMeer ßeæeceÙe ceveeves ue{lee ue{lee efoveebkeâ 12 Dee@keäšesyej 2006 jespeer JeÙeeÛÙee hebOejeJÙee Je<eea lÙeeÛeer ØeeCepÙeesle ceeueJeueer.
 ueneveheCeer lees DeeheuÙee ceeleeefhelÙeeyejesyej Deefmemeer Ùee ieeJeer Ùesle Demes. Deefmemeer ieeJeer DeeuÙeeJej Flej yeeuekeâebØeceeCes KesUCes, yeeie[Ces, Gbo[Ces, ceewpe-cepee keâjCes Ùeele lees jceceeCe nesle Demes. Deefmemeer ieeJeeÛÙee ØeLesvegmeej meble ceeefjÙee ceeÙeesjs Ùee ÛeÛe&ceOÙes oj yegOeJeejer je$eer 9 les 10 Ùee JesUele heefJe$e mee›eâeceWleeÛeer DeejeOevee DemeeÙeÛeer. Deefmemeer ns Deens heÙe&šve mLeU. yengleskeâ Oece&«eeceJeebmeerÙe ns JÙeeJemeeefÙekeâ ogkeâeveoej Deensle, lemesÛe les Oecee&ves ke@âLeefuekeâ Deensle. efoJemeYejeÛÙee JÙeJemeeÙeeÛÙee ie[ye[erle lÙeebvee ÛeÛe&ceOÙes ÙesCÙeemee"er je$eerÛeer JesUÛe meesÙeermkeâj nesleer. lÙeecegUs les mebOÙeekeâeUÛÙeeÛe DeejeOevesuee ÛeÛe&ceOÙes ÙesT Mekeâle nesles. efoJemeYej DeeheuÙee JÙeJemeeÙeecegUs lÙeebvee Gmeble efceUle vemes. lemesÛe osMee-hejosMeeletve Deeuesues DemebKÙe heÙe&škeâ efveJeebleheCes je$eerÛÙee Ùee DeejeOevesceOÙes menYeeieer nesle Demele. Ùee DeejeOevesmee"er efkeâMeesjJeÙeerve keâeueex Deekegâefle&me Skeâše ÙeeÙeÛee. leneveYetkeâ efJeme¤ve ØeeLe&vesle leuueerve JneÙeÛee. Ùee yeeueJeÙeele DeejeOevesle lÙeeÛeer yeÇÿeevebo šeUer ueeieeÙeÛeer DeeefCe lÙeeuee MeesOele-MeesOele lÙeeÛeer DeeF& ÛeÛe&ceOÙes ÙeeÙeÛeer. DeepeheÙeËle DeeF&Ûee nele hekeâ[tve yeeuekeâ cebefojele, ÛeÛe&ceOÙes Ùesleele, ner Deens peiejneš. cee$e Ùee ef"keâeCeer yeeuekeâeuee MeesOeCÙeemee"er DeeF& ÛeÛe&Ûee jmlee OejeÙeÛeer.
 µ Deveskeâ osMeebleerue ueeskeâebveer keâeueexkeâ[s kesâuesuÙee DeieefCele ceeieCeerletve ÛeÛe&ÛÙee DeefOekeâeNÙeebÛes ue#e Ùee ce=le yeeuekeâekeâ[s iesues DemeeJes, lÙeeefJe<eÙeer DeeheCeeme DeefOekeâ keâener meebielee ÙesF&ue keâe?
 : nesÙe, lÙeeefJe<eÙeer meefJemlejÛe yeesueuesues yejs! keâeueex ÙeebÛee ce=lÙet Deefmemeerheemetve 450 efkeâ.ceer. DeblejeJej DemeuesuÙee efceueeve Ùee JÙeeheejer Menjele Peeuee neslee. cee$e lÙeeÛes oHeâve Deefmemeer Ùee veiejerle keâjCÙeele Deeues. keâejCe lÙeeÛeer DeMeer FÛÚe nesleer keâer, Deeheuee ce=leosn Deefmemeer Ùee Menjele oHeâve keâjCÙeele ÙeeJee. lÙeeÛes keâejCe Deefmemeer Ùee veiejerJej lÙeeÛes Deleesveele Øesce nesles. DeefmemeerÛee meble øeâeefvmeme ÙeebÛÙeeJej lÙeeÛeer efvemmeerce Yekeäleer nesleer. lÙeeÛes ceelee-efhelee efceueeve Menjele jenle nesles. pesJne pesJne lÙeebvee JesU efceUs lesJne lesJne les DeeheuÙee cegueeÛÙee keâyejeruee Yesš osCÙeemee"er Deefmemeer Ùee Menjele Ùesle Demele. lÙee JesUer lÙeebvee keâeueexÛÙee keâyejerJej DemebKÙe efJevebleerhe$es Flemlele: he[uesueer, efJeKegjuesueer °erme he[le. ner he$es JesieJesieàÙee osMeebleerue, JesieJesieàÙee Yee<eebleerue nesleer. he$es JÙeJeefmLele jeneJeerle cnCetve keâeueexÛÙee ceelesves lÙeeÛÙee keâyejerJej meg®Jeeleeruee Skeâ Úesšer yejCeer "sJeueer. leer ueJekeâj Yejle DemeuÙeecegUs lÙee peeieer efleves cees"er yejCeer "sJeueer. cees"er yejCeerner efJevebleerhe$eeves efMeieesefMeie Yejueer peele nesleer. ner iees° efleves lesLeerue Oece&ieg¤ Je efyeMehe ÙeebÛÙee efveoMe&veeme DeeCeueer. lÙeeÛe JesUer keâeueexÛÙee ceelesuee YeeefJekeâebÛes Heâesve ÙesT ueeieues – keâeueexkeâ[s DeeheuÙeemee"er efJevebleer keâjCÙeemee"er! lÙeeÛeer DeeF& Depetve cnCeles keâer, ‘‘meg®Jeeleeruee ceePeer osJeeJej SJe{er ßeæe veJnleer; hejbleg keâeueexves ceuee osJeekeâ[s Dees{ues DeeefCe keâeueex ceePee ‘Úkegâuee leejCeeje’ (efhekeâesuee jsosceleesjs) Peeuesuee Deens.’’ Deelee lÙeeÛeer mebleerkeâjCeeÛeer Øeef›eâÙee meg¤ Deens.
 µ Jn@efškeâveceOeerue Oecee&efOekeâeNÙeebÛes Ùee yeeyeeRkeâ[s ue#e JesOelee lÙeebveer keâesCeleer heeJeues GÛeueueer?
 : 23 peevesJeejer 2019 jespeer Jn@efškeâveÛÙee mebceleerves DeefmemeerÛes efyeMehe [escesefvekeâes mesjsefvlevees ÙeebÛÙee ØecegKe GheefmLeleerle keâeueex ÙeeÛeer keâyej GIe[CÙeele Deeueer. mekeâeUer mee[smeele-Dee"Ûeer JesU nesleer leer. keâ[ekeäÙeeÛeer, yeesÛejer Leb[er nesleer. DebOeejuesues Deemeceeve nesles. JeeoU nesTve efnceJe=°er nesCÙeeÛeer oeš MekeäÙelee nesleer. DeMee Øeefleketâue heefjefmLeleerle keâyej GIe[Ces cees"s efoJÙe nesles. DeMee JesUer keâyejspeJeU GYÙee DemeuesuÙee keâeueexÛÙee ceelesvesÛe Meyo GÛÛeejues, ‘‘keâeueex, hesve meefÛelees’ cnCepes letÛe DeeceÛee efJeÛeej keâj.’’ ns DeeheuÙeeMeer Deelee keâLeve keâjerle Demeleevee lesJnener DeeefCe Deeleener, ceePÙee DebieeJej Menejs Ùesle Deensle. DeeefCe one-hebOeje efceefvešeble Ûecelkeâej Ie[uee. DeekeâeMeele ueKKe metÙe&ØekeâeMe efomet ueeieuee. mebhetCe& JeeleeJejCeele Skeâoce keâefjMcee Peeuee. lÙeeÛee ce=leosn keâyejsletve yeensj keâe{tve "juesuÙee peeiesle mLeueeblej keâjerheÙeËle oesve-leerve leeme metÙe&ØekeâeMe efomele neslee. mLeueeblej PeeuÙeeveblej cee$e mebleleOeej heeJemeeÛeer Je JeeoUeÛeer meg®Jeele Peeueer. ns meieUs Ie[le Demeleevee Ûe#egJesmelÙeced lÙeeJesUer ceer GheefmLele neslees DeeefCe lÙeecegUsÛe ceePeener efJeÕeeme DeefOekeâ Â{ Peeuee.
 MeJehesšerleuee ce=leosn GIe[CÙeele Deeuee lesJne lees yengleebMeer hetJe&Jele DeJemLesle neslee. mebleerkeâjCeeÛÙee Øeef›eâÙesmee"er lÙeeÛee ce=leosn peJeUÛÙeeÛe DeeceÛÙee Oece&ieg¤-efveJeememLeUer "sJeCÙeele Deeuee neslee. 5 SefØeue 2019 veblej meble ceefjÙee ÙesLes efJeOeerhetJe&keâ, cees"Ÿee YeefkeäleYeeJeeves mLeueebleefjle keâjCÙeele Deeuee.
 µ ‘OevÙeJeeefole’ keâeueexÛes JesieUsheCe keâesCeles?
 keâeueexÛeer cejCeeÛeer Ieefškeâe peJeU Deeueer Demelee lÙeeves Skeâ Øekeâejs Yeekeâerle kesâues nesles : ‘‘ceer leguee Skeâše keâOeer mees[Ceej veener’ Demes lees DeeheuÙee ceelesuee cnCeeuee. lees lÙeeÛÙee DeeF&-Je[erueebÛee Skegâuelee Skeâ cegueiee neslee. cee$e, lÙeeÛÙee ce=lÙetveblej lÙeeÛes Skeâ YeeT Je Skeâ yenerCe pevceeuee Deeueer. lÙeeÛÙee Jeef[ueebÛes JeÙe 56 Demetve DeeF& heVeeMeerÛÙee peJeUheeme Deens. lees cejCeeÛÙee Deieesoj DeeheuÙee DeeF&uee vesnceer meebieeÙeÛee, "all are born original but many die as photocopy" ÙeeÛee DeLe& ‘‘DeeheCe pevceeuee Ùeslees lesJne meieUs Demeueer Demelees cejleevee yejsÛe vekeâueer Demelees.’’ DeeheCe peiele Demeleevee meceepe, heefjmej, ØemeejceeOÙeces ÙeebÛee efJeÛeej keâ¤ve peiele Demelees. heeshe øeâeefvmeme ‘ef¡emlegme efJnJeerle ’ Ùee hegmlekeâele ÙegJeemee"er efueefnuesuÙee heefjhe$ekeâele vebyej 104 les 106 ceOÙes meebieleele keâer, ‘‘legcner Deesefjpeveue peiee. DeeOegefvekeâ Øemeej ceeOÙeceebÛÙee ØeYeeJeeÛÙee Deenejer peeT vekeâe.’’
 keâeueex ¢eeves JeÙeeÛÙee meeleJÙee Je<eea ØeLece ef¡emleMejerj mJeerkeâejuÙeeveblej cejsheÙeËle lÙeeves efcemmeeyeueeroeveele Yeeie IesCes keâOeerÛe ÛegkeâJeues veener. efcemmeeyeueerJej lÙeeÛee Deleesveele efJeÕeeme. ‘efcemmeeyeueer ns ceePÙeemee"er mJeiee&le peeCÙeeÛee ceneceeie& Deens’ Demes lees cnCele Demes.
 ‘leerÛe Deeheueer mJeiee&le peeCÙeeÛeer meg®Jeele’ Demes lees cnCeeÙeÛee. cnCetve vesnceer lees meeÙekeâueJej ÛeÛe&uee peeÙeÛee. keâe@chÙegšj Je Fbšjvesš Ùeele lees lejyespe. JeÙeeÛÙee 11JÙee Je<ee&heemetve lÙeeves ‘heefJe$e mee›eâeceWleele ÙesMetÛes DeeieUsJesieUs JeemleJÙe’ Ùee efJe<eÙeeJej JesyemeeF&š keâjeÙeuee meg®Jeele kesâueer. pespJeerš Oece&ieg¤bÛÙee neleeKeeueer lÙeebÛÙee MeeUsle lees efMekeâuee Je MeefveJeejer ØeeÙeef§eòe mee›eâeceWle IesCÙeemee"er peeCÙeeme lÙeeves keâOeerÛe šeUešeU kesâueer veener. hebOejeJÙee Je<ee&le efMejleeÛe lÙeeÛÙee Mejerjele ‘uegkesâefceÙee’ THe&â ‘jkeäleeÛÙee ke@âvmej’ves ØeJesMe kesâuee. lÙeeuee YeÙebkeâj Jesovee Je Ùeelevee nesle. ¢eeÛe JesoveebÛÙee Yeeb[JeueeJej ceer Lesš mJeiee&le peeF&ve’ Demes lÙeeÛes meeblJeve keâjCeeNÙee vemexmevee lees meebies. ‘ceePÙeehes#ee ogmeNÙeebÛÙee Jesovee DeefOekeâ YeÙebkeâj Deensle’, Demesner Meyo lÙeeÛÙee Dees"ebletve Gcešle.
 keâeueex Ùeeuee 10 Dee@keäšesyej 2020 jespeer ‘OevÙeJeeefole’ cnCetve Ieesef<ele keâjCÙeele Deeues. OevÙeJeeefole cnCetve peieemeceesj DeeuÙeeveblej DemebKÙe YeeefJekeâebØeceeCes Deveskeâ Heâeome&, efmemšme&, ›elemLe, lÙeeÛÙee keâyejerJej Yesš osCÙeemee"er Ùesle. lesJne ceer lÙeebvee ØeMve efJeÛeejer, Ùee le®Ce cegueeÛÙee keâyejerÛÙee oMe&veemee"er legcner keâMeeuee leemevedleeme jebiesle GYes jenlee? lesJne lÙeebÛes Gòej DemeeÙeÛes, ‘‘pÙeeØeceeCes keâeueexÛee ef¡emleeJej, ef¡emleMejerjeJej, efcemmeeyeueerJej efJeÕeeme neslee lemeeÛe DeeceÛeener efJeÕeeme Jee{eJee Ùeemee"er lÙeeÛÙeekeâ[s ceOÙemLeerÛeer ØeeLe&vee keâjCÙeemee"er Deecner lÙeeÛÙee ÛejCeeMeer Ùeslees.’’
 meOÙee keâesefJe[ ceneceejerÛes cenemebkeâš peieeJej yesleues Deens. lÙeecegUs FšueerceOÙesmegæe keâener efveyeËOe Deensle. lÙeecegUs ØeJeeme keâjCÙeemee"er Je efveJeeme keâjCÙeeyeeyele Deveskeâ yebOeves Deensle. lejerosKeerue yesefupeÙece, Fbiueb[, Dee@efmš^Ùee, mJeerlPeueË[ Ùee efJeefJeOe osMeebleerue Deveskeâ YeeefJekeâ mekeâeUer efJeceeveeves ÙesTve lÙeeÛes oMe&ve IesTve mebOÙeekeâeUer DeeheuÙee ceeÙeosMeer hejle peeleele. keâeueexJejerue Demeuesues DeieeOe ßeæsÛes oMe&ve lÙeebletve efometve Ùesles.
 µ Dee@keäšesyej ceefnvee ne ‘efceMeve ceefnvee’ cnCetve heeUleele. lemesÛe ÙeeÛe ceefnvÙeeÛÙee 12 leejKesuee keâeueexÛee mce=efleefove Ùeslees. efceMeveceOeerue ueeskeâebmee"er DeeheCe lÙeeÛee keâener mebosMe meebiet Mekeâlee keâe?
 : ceePÙee [eskeäÙeele keâener keâuhevee Ùesleele. lÙeebleerue ØecegKe cnCepes keâeueex ne jkeäleeÛÙee ke@âvmejves cejCe heeJeuee. meOÙee ueeskeâebvee ke@âvmej Ùee jesieeefJe<eÙeer OeekeâOetkeâ, Yeerleer yejerÛe Deens. Deveskeâ ke@âvmejyeeefOele ®iCe Deensle. keâeueex ne@efmhešueceOÙes GheÛeej Iesle Demeleevee vemexme lÙeeuee meebiele Demele, ‘‘leguee keâener Ùeelevee , Jesovee nesleele keâe?’’ lesJne lees cees"Ÿee YeefkeäleYeeJeeves cnCeeÙeÛee, ‘‘ceePeer meJe& og:Kes Je Ùeelevee ceer osTUceelesmee"er Je heeshe yesvesef[keäš ÙeebÛÙeemee"er Dehe&Ce keâjlees.’’ ns lÙeeÛes Meyo Deepeejer ueeskeâebvee ØesjCeeoeÙeer, mHetâefle&oeÙeer "¤ Mekeâleerue. lemesÛe pes ceelee-efhelee DeeheuÙee Dehebie, efJekeâueebie, efoJÙeebie cegueebÛeer mesJee keâjleele, lÙeebveener Deeheues og:Ke menve keâjCÙeeme ØesjCee Je Mekeäleer efceUt Mekesâue. lemesÛe efvejeOeej, efvejeefßele ceelee-efhelÙeebmee"er nsner DeeMeeJeeoer Deens.
 efoveebkeâ 4 Dee@keäšesyej ne meble øeâeefvmeme Dee@Heâ Deefmemeer ÙeebÛee mce=efleefove. Ùee meCeemee"er keâeueex DeeheuÙee DeeF&-Jeef[ueebmeesyele Deefmemeer ieeJeele ÙeeÙeÛee DeeefCe megowJeeves lÙeeÛee meCener ÙeeÛe Dee@keäšesyej ceefnvÙeele 12 leejKesuee Ùeslees. keâeueex Ùee le®CeeÛeer osJeeJej efvemmeerce ßeæe Je efcemmeeJej DeieeOe Yekeäleer. lÙeebletve ØesjCee IesTve DeeheuÙee peerJeveele efcemmeeyeueeruee meJe&ßes‰ mLeeve osCes DeeefCe Oece&ieg¤ nesTve ef¡emlemeYesÛeer mesJee keâjCÙeemee"er heg{s ÙesCÙeemee"er keâeueex DeeheCeeme ØesjCee osF&ue, Demee DeeMeeJeeo Deens.