अधिकृत – १ – ऑक्टोबर २०२१


 ØeehebefÛekeâebÛes ÛeÛe&ceOeerue mLeeve
 ØeehebefÛekeâ ef¡emlemeYesceOÙes cenòJeeÛeer Yetefcekeâe heej hee[le Demeleele. Kejer ØeehebefÛekeâ JÙekeäleer keâesCe Deens? ØeehebefÛekeâ JÙekeäleerÛes keâeÙe& ÛeÛe&ceOÙes Gheemevesmee"er npej DemeCes DeeefCe ÛeÛe&ÛÙee oevehesšerceOÙes oeve šekeâCes SJe{Ÿeehegjles ceÙee&efole veener, lej lÙeebÛes Øesef<eleerÙe keâeÙe& lÙeebÛÙee ef¡emleer heeÛeejCeeceOetve efvecee&Ce Peeues Deens DeeefCe ÛeÛe& ØeehebefÛekeâebefJevee heg{s peeTÛe Mekeâle veener, cnCetve ogmeNÙee Jn@efškeâve Oece&heefj<eosves ØeehebefÛekeâebÛes ÛeÛe&ceOeerue mLeeve Je Øeefle‰e hegvemLee&efhele kesâueer Deens. ÛeÛe&Ûes efceMeve yeNÙeeÛe ØeceeCeele ØeehebefÛekeâebJej DeJeuebyetve Deens. KejesKej, Oece&heefj<eosÛÙee omleSsJepeeceOÙes meebefieleuÙeeØeceeCes ÛeÛe&Ûes Deebleefjkeâ vetleveerkeâjCe cees"Ÿee ØeceeCeeJej pes ØeehebefÛekeâ ÛeÛe&ceOeerue lÙeebÛeer Yetefcekeâe hetCe&heCes peeCeleele lÙeebÛÙeeJej DeJeuebyetve Deens.
 keâeef[&veue pee@ve nsvjer vÙegceve (1801-1890) ¢eebÛeer yegefæceeve DeeefCe megefMeef#ele ØeehebefÛekeâebvee Øeeslmeenve osCÙeeÛeer JeÛeveyeælee meJe&ßegle Deens. pevceeves efyeÇefšMe DemeuesuÙee keâeef[&veue vÙegceve ¢eebvee heeshecenesoÙe øeâeefvmeme ¢eebveer 13 Dee@keäšesyej 2019 jespeer ‘meble’ cnCetve Ieesef<ele kesâues. meble pee@ve nsvjer vÙegceve ¢eebvee Kee$eer nesleer keâer kesâJeU Ûeebieues ØeefMeef#ele ØeehebefÛekeâ peieeceOÙes GlejCÙeemee"er leÙeej nesleerue DeeefCe lesLes pÙee ueeskeâebvee les Yesšleerue lÙeebÛÙeeMeer lÙeebÛÙee ef¡emleer efJeÕeemeeyeöue Kee$eerhetJe&keâ les yeesueleerue. meble pee@ve vÙegceveveer F.me. 1851 meeueer ¢ee efJe<eÙeeJej Glkeâšlesves DeeefCe Deieoer mhe°heCes efueefnues Deens. les cnCeeues, ‘‘legcner (ØeehebefÛekeâ) legceÛeer ØeefleYee ®ceeueeceOÙes efkebâJee legceÛee ØekeâeMe KeešsKeeueer ueheJet veÙes. ceuee Denbkeâej vemeuesues, yeesueCÙeele GleeJeUsheCee ve oeKeJeCeejs, Jeeo«emle vemeuesues ØeehebefÛekeâ nJes Deensle, heg®<e (DeeefCe efŒeÙee) pÙeebvee lÙeebÛeer Oece&ßeæe "eTkeâ Deens, pÙeebvee Deeheues mLeeve ceeefnleer Deens, keâMeeuee DeeheCe Oe¤ve Deenesle DeeefCe keâMeeuee veener ¢eeÛeer peeCeerJe Deens, pÙeebvee lÙeebÛeer ßeæe FlekeäÙee ÛeebieuÙee ØeceeCeele "eTkeâ Deens keâer les lÙeeÛeer mee#eer osT Mekeâleele, pÙeebvee FeflenemeeÛeer Flekeâer ceeefnleer Deens keâer les lÙee FeflenemeeÛeer hegvejeJe=òeer šeUCÙeeÛee ØeÙelve ke⤠Mekeâleele, Demes yegefæceeve DeeefCe Ûeebieues ØeefMeef#ele ØeehebefÛekeâ ceuee nJes Deensle… ceePeer FÛÚe Deens keâer legcner (efØeÙe ØeehebefÛekeâebvees) legceÛes Oece&ßeæsÛes %eeve Jee{Jee, legceÛeer keâejCeceerceebmee Je=efæbiele keâje, melÙeeÛÙee mebyebOeele DebleÂ&°er efceUJee, iees°er peMee Deensle, leMee lÙee heeneÙeuee efMekeâe, efJeÕeeme DeeefCe leke&â efJeleke&â Skeâceskeâebmeceesj keâmes GYes Deensle ns mecepetve IÙee, ke@âLeefuekeâ Oecee&Ûeer leòJes DeeefCe ØesjCeemLeeves keâesCeleer Deensle ¢eeÛeer peeCeerJe keâ¤ve IÙee.’’
 keâeef[&veue vÙegceve ogmeNÙee Jn@efškeâve heefj<eo mebheVe nesCÙeeÛÙee MebYej Je<ex Deieesoj osJeeIejer iesues lejer heefJe$elesÛÙee JewefÕekeâ DeeJeenveeÛÙee meboYee&le keâeef[&veue vÙegceveÛee ØeehebefÛekeâebÛes heeÛeejCe Je ÛeÛe& DeeefCe meceepeeceOeerue efceMeveefJe<eÙeer menYeeie, ¢eeefJe<eÙeer Demeuesuee lÙeebÛee mekeâejelcekeâ Âef°keâesve lÙeebvee Deveskeâ Øekeâejs efÉleerÙe Jn@efškeâve Oece&heefj<eosÛÙee omleSsJepeeceOÙes meehe[CeeNÙee efMekeâJeCeerÛee De«eotle yeveJelees. (heene, Dehee@meleesueerkeâece De@keâÛÙegDeesmeerleelesce, efÉleerÙe Jn@efškeâve Oece&heefj<eo, 1962-1965). heeshecenesoÙe meble meneJes hee@ue ¢eebveer efÉleerÙe Jn@efškeâve Oece&heefj<eosÛee GuuesKe ‘vÙegceveÛeer Ieškeâe’ Demee kesâuee Deens Je lÙeeyeöue keâesCeeueener Dee§eÙe& Jeešt veÙes.
 Deepe, ØeehebefÛekeâebÛes ÛeÛe&ceOeerue mLeeve vesnceerhes#ee DeefOekeâ, ‘‘vÙegceveÛeer Ieškeâe, ner ÛeÛe&ceOeerue ØeehebefÛekeâebÛeer Ieškeâe yeveueer Deens.’’ lÙeebÛÙee uesKeveele meble vÙegceve ØeehebefÛekeâebÛÙee DeOÙeelceeefJe<eÙeer KeesueJej efšhheCeer keâjleele DeeefCe lÙeebÛes ns uesKeve meef›eâÙe DeeefCe Jeekeâdyeieej ØeehebefÛekeâebefJe<eÙeer lÙeebÛÙee Âef°keâesveeÛes meceLe&ve keâjles. ¢eeÛes Skeâ GoenjCe lÙeebveer DeeheuÙee efØeÙe efce$eeÛÙee (ßeer. pescme je@yeš& neshe-mkeâe@š, 1812-1873) DeelcÙeemee"er Dehe&Ce kesâuesuÙee efcemmeeleerue ØeJeÛeveeceOÙes efoues Deens. ns ØeJeÛeve yeeÙeyeueceOeerue 1 Ùeesneve 2:17 ¢ee JeÛeveeJej DeeOeeefjle Deens : ‘‘peie DeeefCe lÙeeÛeer Jeemevee ner veenerMeer nesle Deensle; heCe osJeeÛÙee FÛÚsØeceeCes keâjCeeje meJe&keâeU jenlees.’’ meble vÙegceveveer efJekeâefmele kesâuesueer ØeehebefÛekeâebÛeer DeeOÙeeeflcekeâlee ner ÙeesiÙejerlÙee lÙeebÛes peieemebyebOeer Demeuesues efJeÛeej DeeefCe ef¡emleer ueeskeâ peieeyejesyej keâmee mebyebOe "sJeleele Ùee Ke[lej DeeJneveeMeer pees[uesueer Deens. meeOÙee meeshÙee Meyoeble meebieeÙeÛes Peeues, lej neÛe efJe<eÙe lÙeebÛÙee ØeJeÛeveeÛes Meer<e&keâ Deens : ‘‘ef¡emleer JÙekeäleer ¢ee peieeÛeer ve neslee, peieeceOÙes keâMeer jent Mekeâles?’’ ¢ee ØeJeÛeveele meble vÙegceve SKeeÅeeuee ueeYeuesuÙee Ssefnkeâ Je DeeOÙeeeflcekeâ osCeiÙeebÛee FlejebÛÙee YeuÙeemee"er peyeeyeoejerves keâmee Jeehej keâjeJee ¢eeefJe<eÙeer mhe°heCes yeesueleele. les cnCeleele, ‘‘DeeheCe mJele:mee"er veener, lej DeeheuÙee Deehles°ebmee"er, DeeheuÙee MespeeNÙeebmee"er DeeefCe DeeheuÙee osMeemee"er pevceeuee Deeuees Deenesle.’’ meble vÙegceve ns osKeerue keâyetue keâjleele keâer, ‘‘pes ueeskeâ meeJe&peefvekeâ efnleemee"er Deeheues peerJeve meceefhe&le keâjleele, lÙeebÛes Deecner Kethe $e+Ceer Deenesle’’; hejbleg DeMeer efve:mJeeLeea mesJee vesnceerÛe meesheer vemeles, keâejCe yeNÙeeÛe JesUsuee le[pees[ keâ¤ve ner mesJee jespeÛÙee keâeceeÛÙee jnešiee[iÙeeletve Hegâjmele ve efceUeuÙeecegUs SKeeÅeeuee pes ogÙÙece cenòJeeÛes les keâjCÙeeme Yeeie hee[les.
 meeJe&peefvekeâ #es$eele ‘le[pees[’ keâjCÙeeÛee ceesn JeemleefJekeâ Deens ns veceto keâjCÙeeme meble pee@ve vÙegceve mebkeâesÛe yeeUiele veenerle. les ØeeceeefCekeâheCes keâyetue keâjleele keâer peieeÛeer Dees{ Je Deekeâ<e&Ceekeâ[s Demeuesuee keâue ‘‘GÛÛe DeeefCe efvecve, je°^erÙe DeeefCe JÙeeJemeeefÙekeâ, ØeehebefÛekeâ DeeefCe Oece&ieg¤’’ ¢ee DeeheCee meJeeËvee heeref[le keâjlees. meble vÙegceve meebieleele keâer lÙeebÛes ce=le efce$e ßeer. neshe-mkeâe@š cenòJeekeâeb#ee DeeefCe peieeÛÙee ueesYeerJe=òeerves leÙeej kesâuesuÙee peeàÙeeceOÙes De[keâues veener. lÙeebÛÙeekeâ[s cees"er iegCeJeòee nesleer, lÙeebvee efve:mebMeÙeheCes Ssefnkeâ peerJeveele efJeMes<e mebOeer GheueyOe neslÙee; hejbleg DeeheuÙee ef¡emleer efJeÕeemeeMeer le[pees[ ve keâjlee les efve:mJeeLeea mesJeeceÙe peerJeve peieues. meble vÙegceve veceto keâjleele keâer ßeer. neshe-mkeâe@š Ss<eejeceer peerJeve peiet Mekeâues Demeles, peesKeerce DeesUKetve, ‘‘lÙeeie keâjeÙeÛee heCe mJele:Ûee lÙeeie veener’’ Demes celeueyeer peerJeve les peiet Mekeâues Demeles; lejerner lÙeebveer GoejheCes mJeeLe&lÙeeieer peerJeve peieCes hemeble kesâues.
 meble vÙegceve DeeheuÙee efce$eeÛÙee peerJeveeÛes megboj JeCe&ve keâjleele : ‘‘lÙeeves Deeheues efJeÛeej, JesU DeeefCe meJe&mJe veejepe ve neslee iejpetbbvee efoues. lees lÙeebÛee DeeOeej yeveuee. lÙeeÛÙee mebheòeerÛee lÙeeves efve:mJeeLe& Je efoueoejheCes Jeehej kesâuee. lees lÙee ØeYet ÙesMetves JeCe&ve kesâuesuÙee pekeäkeâÙe (uetkeâ 19:1-10) DeMee ogceeaU ceveg<Ùeebhewkeâer Skeâ neslee pÙeeves osJeeuee Heâkeäle lÙeeÛÙee GlheVeeÛee oneJee efnmmeeÛe efouee veener lej lees GoejlesÛee YejYe¤ve JeenCeeje Skeâ Peje yeveuee DeeefCe ne Peje meJe& efoMesves Jeenle neslee, cnCepesÛe Oeeefce&keâ Dehe&CeebÉejs, YesšJemletbÉejs, oeveOecee&Éejs lÙeeÛÙee Iej keâeceeJesUer Je osJeeÛÙee ueskeâjebÛeer cnCepes lÙeeÛÙee ueeskeâebÛeer keâeUpeer IesCÙeeceOÙes meble vÙegceveÛee efce$e ie{tve peele Demes.’’
 ßeer. neshe-mkeâe@š ¢eebveer Øeew{ kegâceejeRvee, Deepeejer Oece&ieg¤bvee DeeefCe mebkeâšele DemeuesuÙee kegâšgbyeebvee ceole kesâuesuÙee efJeefMe° oÙeeke=âlÙeebÛee GuuesKe meble vÙegceve DeeJepet&ve keâjleele. lÙeebÛÙee efce$eeÛee ‘‘ceveeÛee Skeâ cees"sheCee neslee Je lÙeecegUs lees vÙegceveÛee efce$e Goej Deble:keâjCeeÛee yeveuee, lÙeeÛes Deble:keâjCe vesnceer meef›eâÙe DeeefCe osJeeÛÙee efJeÛeejeves peeie=le nesles, osJeeuee mebleg° keâjCÙeeÛeer ØesceU FÛÚe lÙeeÛÙeeceOÙes Jemele nesleer DeeefCe ceeCemeele osJeeuee DeesUKetve lees efce$e ceeCemeeÛÙee mesJeshes#ee osJeeÛÙee mesJesuee ØeLece ØeeOeevÙe osle neslee Demes meble vÙegceve mhe° keâjleele.’’ meble vÙegceveÛÙee celes heefJe$e ØeehebefÛekeâ JÙekeäleer keâesCe Deens? peer JÙekeäleer hetCe&heCes osJeeÛeer meJe&ßes‰lee mJeerkeâejles DeeefCe MespeeNÙeeÛÙee efve:mJeeLeea mesJesceOÙes mJele:Ûes peerJeve peieles leer JÙekeäleer heefJe$e ØeehebefÛekeâ Deens. ¢ee iees°er Heâkeäle ßeer. neshe-mkeâe@šefJe<eÙeerÛe Deensle Demes veener lej meeceeefpekeâ DeeefCe keâewšgbefyekeâ peyeeyeoejerceOÙes mesJeekeâeÙe& osCeeNÙee Flej ØeehebefÛekeâebkeâ[sosKeerue lÙee yeesš oeKeJeleele.
 meble vÙegceve ØeehebefÛekeâebÛÙee meYeesJeleer DemeuesuÙee peieele meef›eâÙe menYeeieeves peieuÙee iesuesuÙee DeOÙeelceeÛee ØemleeJe ceeb[leele. les megÛeJeleele keâer efoJebiele ßeer. neshe-mkeâe@šuee lÙeeÛÙee Ssefnkeâ peyeeyeoeNÙee meebYeeUleevee Skeâ ØeYeeJeer ef¡emleer JÙeòeâer yeveCÙeeme ceole Peeueer Je leer lÙeeÛÙee ef¡emleer efJeÕeemeeÛÙee osCeieercegUsÛe. meble vÙegceve meebieleele : ‘‘ef¡emleer efJeÕeeme efpeJeble DeeefCe ØesceU DeMeer osJeeÛeer osCeieer Deens Je ¢ee efJeÕeemeeÛÙee osCeieercegUs peieeJej ceele keâ¤ve KeNÙee mJeieeaÙe JeleveeÛee ceeCemeeuee MeesOe Ieslee Ùeslees. ¢ee iees°eRveerÛe ßeer. neshe-mkeâe@šuee Ssefnkeâ iees°eRÛÙee ceeies peeCÙeeheemetve osJeekeâ[tve Megæ Demes jeKeCÙeele Deeues.
 meble pee@ve vÙegceve DeeheuÙee ØeehebefÛekeâ efce$eebvee jepekeâerÙe DeeefCe meeceeefpekeâ peyeeyeoeNÙee mJeerkeâejCÙeeme Øeeslmeeefnle keâjleele; heCe DeMee peerJeveeÛÙee DeeJneveebvee [esUs GIe[s "sJetve meeceesjs peeCÙeeme meebieleele. meble vÙegceve ef¡emleer Oecee&ÛÙee keâesCelÙeener nerve ceeveefmekeâlesuee Leeje osle veenerle. lÙeebÛÙee celes meeJe&peefvekeâ efnleeÛÙee mesJesmee"er ef¡emleer ueeskeâebveer Ùeesieoeve osCes iejpesÛes Deens DeeefCe ner iees° ef¡emleer ueeskeâebvee ef¡emleer efJeÕeemeeÛeer osCeieer efceUeuÙeevesÛe DeeefCe leer osCeieer peesheemeuÙeevesÛe les ns ke⤠Mekeâleerue.
 meble vÙegceveÛÙee mebleerkeâjCeeÛes efJeMes<e cenòJe DeMee JemlegefmLeleerceOÙes yeIeeJeÙeeme efceUles keâer pes meble ‘ÛeÛe&Ûes [e@keäšj’ cnCetve Ieesef<ele kesâues peeleele lÙeele meble vÙegceveÛee meceeJesMe JneJee. vesnceerÛe meble vÙegcevevee ‘ogmeNÙee Jn@efškeâve heefj<eosÛee pevekeâ’ cnCetve mebyeesOeCÙeele Deeues Deens. meble vÙegceve efveef§eleheCes meble je@yeš& yesueejceerve, š^er[WšeF&ve ÛeÛe&Ûes [e@keäšj, ¢eebÛÙee Oece&heefj<eosveblejÛÙee ÛeÛe&Ûes mecekeâ#e "jleele. DeepeÛÙee Jee{lÙee Oece&efvejhes#e peieele meble vÙegceve osJeeJejerue efJeÕeemeeÛÙee JeepeJeerheCeeÛes Skeâ MeefkeäleMeeueer efJepesles Deensle. meble vÙegceve 1930 ÛÙee keâeueeJeOeerle Oece&ceerceebmeemebyebOeer PeeuesuÙee hegve®ppeerJeveeÛeer hetJe&veeboer "jleele. lÙeekeâeUer ef¡emleer Oecee&Ûes œeesle Oece&«ebLe DeeefCe ÛeÛe& Heâeome&ÛÙee efueKeeCeeceOÙes MeesOeCÙeele Deeues. ¢eeefJe<eÙeer Skeâ Melekeâ DeieesojÛe meble vÙegceveveer metefÛele kesâues nesles. ‘‘ef¡emleer efmeæebleeÛee efJekeâemeeJejerue ØeyebOe’’ (Development of Christian Doctrine) ¢eeceOÙes meble vÙegceve efueefnleele keâer Oece&leòJe (doctrine) YesoeYeso YeemeJeCÙeemee"er veJns, lej megmebieleer "sJeCÙeemee"er hejbhejsvegmeej efJekeâefmele nesles. Oece&MeeŒeeÛee DeLe& MeesOetve keâe{Ceejs Meeœe Oeeefce&keâ megOeejCeeJeeoeÛes efJeIešve keâjCÙeeSsJepeer Oece&leòJeebÛÙee efvejblejlesle yeoue keâjCÙeeÛÙee GösMÙeeves JneJes Demee meble vÙegceveveer Dee«en Oejuee. lemesÛe heefnuÙee Jn@efškeâve Oece&heefj<eosÛÙee JesUer (1869-1870) meble vÙegceveveer efJekeâefmele kesâuesuÙee Oece&heefj<eoebÛÙee ueIeg-FMeheefj%eeveele les efJeMes<ele: ogmeNÙee Jn@efškeâve Oece&heefj<eosÛÙee omleSsJepeebJej DeefOeke=âle Yee<Ùe nesCÙeemee"er ØeJele&keâ "jleele.
 keâeef[&veue vÙegceveÛÙee keâeUele (Je Deepemegæe) meeceevÙe ØeehebefÛekeâ JÙekeäleerÛeer JÙeeKÙee ‘‘ieg®oer#esÛeer GCeerJe Yeemeuesuee’’ DeMeer kesâueer iesueer nesleer. ns Demes megÛeJeles keâer lemes heent iesues Demelee keâesCeernerr ØeehebefÛekeâ hetCe&heCes ef¡emleer vemelees DeeefCe meble vÙegceveÛÙee celes les nemÙeemheo Deens. ogmeNÙee Jn@efškeâve Oece&heefj<eosÛÙee omleSsJepeebvegmeej ‘osJeeÛeer Øepee’ ne GuuesKe mee›eâeceWleebÛÙee °erves heefjYee<eerle keâjCÙeele Deeuee Deens. cnCetve osJeeÛÙee ØepesÛee Ieškeâ yeveCÙeemee"er ØelÙeskeâ JÙekeäleerves ØeLece yeeefhlemcee mJeerkeâejuee heeefnpes. ceie, yeeefhlemcee PeeuesuÙee ueeskeâebceOetveÛe meJe& Ieškeâebvee JesieJesieàÙee keâeÙe&mesJesmee"er heeÛeejCe keâjCÙeele Ùesle Demeles.
 meble vÙegceve ¢eebveer yeeefhlemcee PeeuesuÙee JÙeòeâeRmee"er Jeehejuesuee Meyo ef¡emleer ‘efJeÕeemet’ (faithful) yesOe[keâheCes meJe& yeeefhlemcee PeeuesuÙeebÛee GuuesKe keâjle veener. keâejCe heg<keâU ueeskeâ yeeefhlemcee Peeuesues Demes mJele:uee ke@âLeefuekeâ mecepeleele; heCe lÙeebhewkeâer yejsÛe peCe osJeeuee ‘efJeÕeemet’ (faithful) vemeleele. cnCepesÛe les hetCe&heCes ef¡emleer efJeÕeemeeves Yejuesues veenerle. les Heâkeäle veeJeehegjles yeeefhlemcee Iesleuesues Deensle. meble vÙegceveÛÙee celes ‘efJeÕeemet’ cnCepes keâesCe? pes yeeefhlemcee Peeuesues (heeshecenesoÙe, efyeMehme, Heâeome&, ef[keâvme, ›elemLe DeeefCe ØeehebefÛekeâ) lÙeebÛÙee peerJeveeÛÙee meJe& heeÛeejCeebceOÙes ‘‘ef¡emleer efJeÕeemeeves hetCe&heCes Yejuesues’’ Deensle les Kejs ‘efJeÕeemet’ cnCetve ieCeues peeT Mekeâleele.
 DeepeÛÙee peieele celeYeso, GoejceleJeeo DeeefCe DeefOeke=âle ÛeÛe& efMekeâJeCegkeâerÛeer (ce@efpemšsefjÙeceÛeer) YeeJevee ve° PeeuÙeeÛeer keâener ke=âlÙeW Demeleerue; hejbleg ØeehebefÛekeâebefJe<eÙeerÛes FMeheefj%eeve (efLeDee@uee@peer) meble pee@ve vÙegceveÛÙee keâeUehes#ee Deepe Kethe efvejesieer efmLeleerle efomeles. meenefpekeâÛe ÛeÛe& DeefOekeâeNÙeebveer ›elemLe DeeefCe ØeehebefÛekeâ ¢eebÛÙeemeceJesle ¢ee "sJeerÛee MeesOe JeejbJeej DeeefCe keâeUpeerhetJe&keâ IesTve ef¡emleer efJeÕeemeeÛeer pe[CeIe[Ce keâjerle jeneJes Je ne ßeæeyeebOeCeerÛee Ghe›eâce Ûeeuet "sJeCes DeeJeMÙekeâ Deens.
  ± DeeÛe&efyeMehe Hesâefuekeäme ceÛÙee[es
 
 
 DeefOeke=âle – 2
 DeeÛe&efyeMeheebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce
 heg{erue meJe& heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve DeeÙeesefpele keâjCÙeele Deeues Deensle.
 (meueielee jeneJeer cnCetve DeeOeer Øeefmeæ kesâuesues keâeÙe&›eâce veJeerve keâeÙe&›eâceemeefnle ÙesLes Øeefmeæ keâjCÙeele Ùesle Deensle.)
 14 Dee@iemš mebOÙee.4.15:ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee (ceefjÙesÛee mJeie&veÙeve meesnUe Je mJeeleb$Ùe efove), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 15 Dee@iemš me. 8.15:DeOÙe#e, Yeejle ceelesÛÙee 75JÙee mJeeleb$Ùe efoveeefveefceòe PeW[eJebove keâeÙe&›eâce, meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee keâe@uespe Dee@Heâ Deeš&dme DeB[ keâe@ceme&, JemeF&.
 17 Dee@iemš me. 10.00:keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.30:efjefueefpeDeme Dee@Heâ mes›esâš neš& mebmLesÛÙee Skeâe efmemšjebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 18 Dee@iemš :Yeejle DeeefCe vesheeUÛes Øesef<eleerÙe jepeotle DeeÛe&efyeMehe efueDeeshee[& efiejsueer Je keâeef[&veue Dee@pJeu[ «esefMeDeme ¢eebÛÙeemeceJesle ke@âLeefuekeâ efyeMehme keâe@vHeâjvme Dee@Heâ Fbef[ÙeeÛes (CBCI) mes›esâšjer pevejue cnCetve heefJe$e efcemmesle menheewjesefnlÙe Je meYee, nesueer vesce keâefLe[^ue, Heâesš&, cegbyeF&.
 19 Dee@iemš (me. 9.00 les og. 1.30):pÙegefveDej keäuepeeaÛÙee pe[CeIe[Ceermee" meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.15:ke@âhÙegefÛeve Heâeome& (OFM) ÛÙee ØeesefJnefvMeSue megefheefjDejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.00:heeÙeme ef[meeÙeheume Dee@Heâ ef[JneF&ve ceemšj Ùee mebmLesÛÙee Skeâe efmemšjebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 20 Dee@iemš og. 12.00:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.30 les 6.00) :Oece&ØeebleerÙe efMe#eCe DeeÙeesieeÛÙee (DBE) cegKÙe meefceleermeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 21 Dee@iemš mebOÙee. 4.15:ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue SkeâefJemeeJee jefJeJeej – vÙeeÙe jefJeJeej), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 6.00:Fbšjve@Meveue Hesâ[jsMeve Dee@Heâ ke@âLeefuekeâ De@keäMeve (ØeehebefÛekeâ) ÙeebÛÙeemeceJesle efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeceeHe&âle menYeeie.
 23 Dee@iemš me. 10.30:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 11.30 les og. 12.45) :Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâ Je Oece&ØeebleeÛÙee ceeueceòee meefceleerÛes mebÛeeuekeâ ¢eebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 25 Dee@iemš mebOÙee. 5.30:DeeblejOeceeaÙe megmebJeeoeÛÙee JesefyeveejÛes GodIeeškeâ, meble kegâefjDeekeâesme SueeÙeme ÛeeJeje keâuÛejue meWšj, efouueer ¢eebÛÙeeÉeje DeeÙeesefpele.
 26 Dee@iemš me. 10.30:Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.30 les og. 1.30) : ‘megmebJeeoeÛÙee mesefJekeâe’ mebmLesÛÙee Oece&YeefieveeRmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (og. 3.00 les mebOÙee. 4.30) :efLeDeesuee@efpekeâue keâefceMeve Heâe@j ÙegveeÙešs[ ef¡e§eve ØesDej Heâe@j Fbef[Ùee (UCPI) ¢eebÛÙeemeceJesle efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs menYeeie.
 (mebOÙee. 4.30 les 6.45) : ÙegveeÙešs[ vesMevme efÛeu[^ve Hebâ[ÛÙee (UNICEF) hejeshekeâejer lep%eemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 27 Dee@iemš me. 9.30:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 10.15:[ervmemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 28 Dee@iemš mebOÙee. 4.15:ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue yeeefJemeeJee jefJeJeej), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.15:keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 30 Dee@iemš me. 10.15:ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme yejecehetj.
 me. 11.15:Ûe@vmeuej DeeefCe peerJeve oMe&ve keWâõeÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 31 Dee@iemš me. 9.30:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.00:heefJe$e efcemmee (mJe. efme. heewuee vegveerme, FS ¢eebÛÙee DeblÙeefJeOeerÛeer efcemmee), meble heeršj ÛeÛe&, JemeF& keâesUerJee[e.
 (mehšWyej 2021 ¢ee ceefnvÙeebmee"er DeeÛe&efyeMehe Heâsefuekeäme ceÛÙee[es ¢eebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce heg{erue ØeceeCes Demeleerue.)
 1 mehšWyej me. 11.30 : Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâ Je Oece&ØeebleeÛÙee ceeueceòee meefceleerÛes mebÛeeuekeâ ¢eebÛÙee meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 2 mehšWyej me. 9.30:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  me. 10.45:Oece&ØeebleeÛÙee ceeueceòee meefceleerÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  me. 11.45:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 4.30 les 6.00) : keâeef[&veue «esMeme ne@efmhešueÛes ÛesDejceve DeeefCe pevejue ce@vespej ÙeebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 3 mehšWyej (me. 10.30 les 12.30): ‘megmebJeeoeÛÙee mesefJekeâe’ mebmLesÛÙee Oece&-Yeefieveer, Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâ Je Oece&ØeebleeÛÙee ceeueceòee meefceleerÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle Skeâ$e meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  og. 12.30:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 4.30:ke@âLeefuekeâ efyeMehme keâe@vHeâjvme Dee@Heâ Fbef[Ùee (CBCI) ÛÙee mLeeÙeer meefceleeryejesyej efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs menYeeie.
 6 mehšWyej me. 10.45:Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  me. 11.30:Heâeskeâesueejs meefceleerÛÙee meYeemeoebleHexâ cegueeKele, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 8 mehšWyej mebOÙee. 5.00:‘ceefjÙee ceeles’ÛÙee hegleàÙeeÛee DeeMeerJee&o efJeOeer, menÙeesie meWšj, YegF&ieeJe Heâeše.
  (mebOÙee. 6.00 les 7.30):efoJÙeebieemee"er NCCI (Sveiesp[ ef[meSyeer- ueeršerves [ED]) ves DeeÙeesefpele kesâuesuÙee ‘‘efoJÙeebie : ÛeÛe&Ûee "sJee, lÙeebvee ieewjJee, DeesUKee, meceeefJe° keâje’’ ¢ee Dee@veueeF&vehetJe&-heefj<eoebÛÙee GodIeešve meesnàÙeele efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs menYeeie.
 9 mehšWyej me. 10.00:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (og. 12.00 les 1.30): ke@âLeefuekeâ efyeMehme keâe@vHeâjvme Dee@Heâ Fbef[Ùee (CBCI) ÛÙee heoeefOekeâeNÙeebmeceJesle efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs menYeeie.
 10 mehšWyej me. 10.00:efJeJeen ceeie&oMe&ve efMeefyej IesCeejs Oece&ieg¤ Je ØeehebefÛekeâ ¢eebÛÙeemeceJesle meYee , efyeMehme neTme, yejecehetj.
 11 mehšWyej me. 10.00: keâeef[&veue «esefMeDeme ne@efmhešueÛÙee vetleveerkeâjCe kesâuesuÙee Dee@hejsMeve efLeSšjÛee (OT) DeeMeerJee&oefJeOeer, yebieueer, meeb[esj.
 me. 10.45:keâeef[&veue «esefMeDeme ne@efmhešueÛÙee š^mšeRmeceJesle meYee, yebieueer, meeb[esj.
  og. 12.00: ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue ÛeesefJemeeJee jefJeJeej – ceoxme Je heeueIej Oece&«eeceeÛee meCe), DeJej ues[er Dee@Heâ Jesuebkeâveer ÛeÛe&, ceoxme.
 14 mehšWyej (me. 9.00 les 10.30): ke@âLeefuekeâ efyeMehme keâe@vHeâjvme Dee@Heâ Fbef[Ùee (CBCI) Ûes meWšj ÛeeueJeCeeNÙee efyeMeheebÛÙee keâefcešermeceJesle efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs menYeeie.
 (me. 11.00 les og. 1.00) : Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 15-17 mehšWyej :ke@âLeefuekeâ efyeMehme keâe@vHeâjvme Dee@Heâ Fbef[Ùee (CBCI) ÛÙee mLeeÙeer meefceleeryejesyej efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs menYeeie.
 18 mehšWyej me. 11.30:ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee ( keâeUeleerue hebÛeefJemeeJee jefJeJeej – efvece&U Je [neCet Oece&«eeceeÛee meCe), nesueer ›eâe@me ÛeÛe&, efvece&U.
 20 mehšWyej (me. 10.30 les og. 12.30) : "FIAC" ke@âLeefuekeâ De@keäMeve (DeeefMeÙee) meYesle efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs menYeeie.
 og. 3.00:‘ÙegveeÙešs[ ef¡e§eve ØesDej Heâe@j Fbef[Ùee’ (UCPI) ÛÙee meYesle efJnef[Dees keâe@vHeâjvme Éejs menYeeie.
 21 mehšWyej (me. 10.30 les og. 12.30) : meesUeJÙee Dee@ef[&vejer pevejue DemeWyueer Dee@Heâ o efmeve[ Dee@Heâ o efyeMehme meboYee&le keâener Oece&ieg¤ Je Oece&YeefieveeRmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 22-23 mehšWyej:ke@âLeefuekeâ efyeMehme keâe@vHeâjvme Dee@Heâ Fbef[ÙeeÛÙee cesef[keâue keâe@uespe Je ne@efmhešue yees[&ÛÙee mebÛeeuekeâebmeceJesle meYee Je veJeerve FceejleerÛee DeeMeerJee&oefJeOeer, vee@Le& Fbef[Ùee, jebÛeer.
 25 mehšWyej me. 11.30:ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue meefJJemeeJee jefJeJeej – cemexme Oece&«eeceeÛee meCe), DeJej ues[er Dee@Heâ cemeea ÛeÛe&, cemexme.
 ± DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es
 
 
 efo. 29 peguew 2021
 00193 jesce
 efJeDee osue keâesefvmeefueDeeefPeDeesves, 34
 00120 efÛelee osue Jeeeflekeâevees
 
  keâeB«esiesMeve
 DeesefjSvšue ef¡emlemeYesmee"er
 meboYe& ›eâ. Sve 1/2021
 
 cenveerÙe DeeÛe&efyeMehe,
 FmeJeer meve 2021 ceOÙes heefJe$e Yetceerleerue ef¡emleer ueeskeâebÛÙee yebOeglJeeÛeer YeeJevee JÙekeäle keâjCÙeemee"er DeeheCe ieesUe kesâuesues ®heÙes 4,606,213/- (MesnsÛeeUerme ueeKe, mene npeej, oesveMes lesje cee$e) Flekesâ oeve DeeceÛÙee Oece&efJeYeeieeuee (Dicastery) efceUeues.
 heeshe øeâeefvmeme ¢eebÛÙee Jeleerves Deeheues ceve:hetJe&keâ DeeYeej ceeveCes ns ceer ceePes YeeiÙe mecepelees. 5 les 8 ceeÛe& ojcÙeeve FjekeâÛÙee oewNÙeeJej Demeleevee heeshecenesoÙeebveer hegvne SkeâJeej ceOÙehetJexkeâ[erue osMeebefJe<eÙeer DeeefCe heefJe$e YetceerefJe<eÙeer Deeheues Øesce JÙekeäle kesâues. keäJeejekeâesMe ÙesLeerue efve<keâuebkeâ ieYe&mebYeJe ceelesÛÙee ÛeÛe&ceOÙes peceuesuÙee ßeæeJebleebmeceesj heesheveer pes Meyo GÛÛeejues les DeeceÛÙee keâeveele Iegcele Deensle : ‘‘Ùee ef"keâeCeer legceÛÙee ceelee-efhelÙeebveer hejcesÕejeÛeer mlegleer-DeejeOevee kesâueer. lÙeebÛÙee ßeæsÛee DeeoMe& legceÛÙee meceesj Deens. DeeheuÙee he=LJeerJejerue ØeJeemeeojcÙeeve lÙeebveer DeeheuÙee Deble:keâjCeele efceCeefceCele Demeuesueer DeeMesÛeer pÙeesle melele ØepJeefuele "sJeueer. DeeheuÙeeuee pees keâOeerÛe efvejeMe keâjerle veener DeeefCe DeeheuÙee ke=âhesves pees DeeheuÙeeuee ßeæsle efšketâve jenCÙeeme melele meeneÙÙe keâjlees, lÙee hejcesÕejeJej lÙeebveer YejJemee "sJeuee. lÙeebveer ceeies "sJeuesuee DeOÙeelceeÛee ceneve Jeejmee Deelee legceÛÙee "eÙeer efpeJeble Deens. ne Jeejmee DeeheuÙee ùoÙeeMeer keâJešeUtve "sJee! lesÛe legceÛes meeceLÙe& Deens! DeeleeÛe hegveyeeËOeCeerÛee keâeU Deens! nerÛe veJÙeeves meg®Jeele keâjCÙeeÛeer GefÛele JesU Deens! meJe& JÙekeäleeRvee Je ueeskeâebvee DeeheeheuÙee OÙesÙeeØele heesnesÛeCÙeeme ceeie&oMe&ve keâjCeeNÙee hejcesÕejeÛÙee ke=âhesJej efJemebyetve jenCÙeeÛee ne meceÙe Deens. legcner Skeâšs veenerle! DeeheuÙee ØeeLe&vee DeeefCe "esme DeMeer hejeshekeâejeÛeer ke=âlÙeW Ùeebmen mebhetCe& peieYejÛeer ef¡emlemeYee legceÛÙee peJeU Deens.’’ meOÙeeÛÙee ceneceejerÛÙee keâeUele mebhetCe& peieYejÛÙee keâesšŸeJeOeer ueeskeâebvee ieg[Ies IeeueeÙeuee ueeJeCeeNÙee og<heefjCeeceebÛÙee heeÕe&YetceerJej heeshecenesoÙeebÛes ns DeeJeenve Kethe GheÙegkeäle "jCeejs Deens.
 peeieeflekeâ ef¡emlemeYesÛÙee DeeOÙeeeflcekeâ Je DeeefLe&keâ heeef"byÙeeefMeJeeÙe efJeefJeOe ØekeâejÛÙee heeUkeâerÙe, Mew#eefCekeâ, Oecee&oeÙe DeeefCe mJeÛÚlee keâeÙeeËÉejs lemesÛe lÙee lÙee Øeebleeleerue Oeeefce&keâ, Ssefleneefmekeâ Je keâueelcekeâ mce=leer peesheemeCÙeeÛÙee mesJeekeâeÙeeËÉejs ef¡emlemeYesuee DeeheuÙee DeefmlelJeeÛes peleve keâjCes DeJeIe[ Deens.
 MesJešer pÙee pÙee Oece&ieg¤bveer, ›elemLe Œeer-heg®<eebveer, Oeeefce&keâ mebmLeebveer DeeefCe ßeæeJebleebveer DeeheeheuÙee hejerves ns oeve ieesUe keâjCÙeemee"er neleYeej ueeJeuesuee Deens, lÙeebvee ceePÙee lemesÛe ceneceb[UeÛÙee Jeleerves ke=âle%elesÛeer YeeJevee keâUJeeJeer DeMeer efJevebleer keâjlees.
 ØeYetÛÙee GheefmLeleerle Demeleevee ceer yebOeglJeeÛÙee veelÙeeves Deeheueer pe¤j Dee"JeCe "sJeerve Demes DeeÕeemeve oslees DeeefCe DeeheCeeme ØescehetJe&keâ MegYesÛÚe oslees.
  ef¡emlee"eÙeer Deeheuee,
 
 
  ± keâeef[&veue efueDeesveeoex meebõer
  ØecegKe
 
 
  ± pee@efpe&Ùees [scesefš^Dees ieeueejes
  DeeÛe&efyeMehe meÛeerJe
 
 DeefOeke=âle – 4
 peeieeflekeâ efceMeve efoveeefveefceòes heeshe øeâeefvmeme ¢eebÛee mebosMe
 
 ‘‘Deecner pes heeefnues Je Sskeâues les ve yeesueCes Deecneuee MekeäÙe veener’’ (Øes.ke=â. 4:20)
 efØeÙe yebOegYeefieveeRvees,
 Skeâoe keâe DeeheCe hejcesÕejeÛÙee ØesceeÛes meeceLÙe& DevegYeJeues, DeeefCe DeeheuÙee JewÙeefkeälekeâ Je meecegoeefÙekeâ peerJeveele lÙeeÛeer efhele=Jele GheefmLeleer DeeheCe DeesUKeueer keâer ‘DeeheCe pes heeefnues Je Sskeâues’ lÙeeÛeer peenerjheCes Iees<eCee keâjCÙeeJeeÛetve Je les Flejebvee meebieCÙeeJeeÛetve ielÙeblej vemeles. Skeâ ceeveJe cnCetve ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛes DeeheuÙee efMe<Ùeebyejesyej pes veeles nesles, lÙeeJe¤ve hejcesÕej ceeveJepeeleerJej efkeâleer Øesce keâjlees les efometve Ùesles. ÙesMetÛes MejerjOeejCe, lÙeeves Ieesef<eefJeuesueer megJeelee& DeeefCe lÙeeÛes Skebâojerle heemkeâe jnmÙe DeeheuÙeeuee nsÛe oMe&efJeles keâer, hejcesÕej ceeveJeeÛÙee megKe-og:Keele, lÙeeÛÙee DeeMee-Deekeâeb#eele ceeveJeeMeer hetCe&le: Skeâ¤he Peeuesuee Deens (ieeTefoTce Sle mhesme ›eâ. 22).
 ef¡emleeuee DeeheuÙee ¢ee peieeÛeer efkeâleer peJeUtve DeesUKe nesleer Je peieeuee leejCeeÛeer efkeâleer iejpe DemeuÙeeÛes lÙeeuee keâmes hešuesues nesles les ef¡emleeÛÙee Skebâojerle peerJeve-keâeÙee&letve mhe° nesles. lÙeecegUsÛe lees DeeheuÙeeuee lÙeeÛÙee efceMevekeâeÙee&le Deieoer meef›eâÙeheCes menYeeieer nesCÙeekeâefjlee Deeceb$eCe osle cnCelees, ‘‘legcner jmlÙeeJej Je me[keâebJej peeTve efpelekesâ legcnebme Dee{Uleerue eflelekeäÙeebvee yeesueJee’’ (ceòeÙe 22:9). lÙeeÛÙee keâ®CeeceÙe ØesceeÛÙee Jeleg&Ueletve keâesCeerner JeieUuee peele veener. keâesCeeueener lÙeeÛÙee menJeemeele hejkesâheCeeÛeer YeeJevee Jeešlee keâecee veÙes.
 Øesef<eleebÛee DevegYeJe
 megJeelee& ØemeejeÛee Fefleneme Lesš ØeYetÛÙee he=LJeerJejerue peerJevekeâeÙee&heÙeËle peeTve heesnesÛelees. JÙekeäleer peMee Deensle lÙeeÛe DeJemLesle lÙeebÛÙeeMeer lÙeeves cew$eerhetCe& mebJeeo meeOeuee. DeeheCe lÙeeuee vekeäkeâer keâesCelÙee JesUer Yesšuees lesner Øesef<eleebvee mhe° Dee"Jeles. ‘‘lees megceejs oneJee leeme neslee’’ (Ùeesneve 1:39). lÙeebveer ØeYetÛÙee cew$eerÛee Deieoer peJeUtve DevegYeJe Iesleuesuee neslee. lees DeepeeNÙeebvee keâmes yejs keâjlees, heehÙeebyejesyej keâmee pesJeeÙeuee yemelees, YegkesâuesuÙeebvee keâmes DeVe Jee{lees, Ghesef#eleebvee keâmee peJeU keâjlees, Demhe=MÙe JÙekeäleeRvee keâmee ceeÙesves mheMe& keâjlees, DeefOekeâejJeeCeerves keâmee efMekeâJelees, keâesCeles OevÙeesodieej keâe{lees les heentve Je Ssketâve lÙeebÛÙee keâeUpeebJej keâOeerner ve hegmeuee peeCeeje "mee Gcešuee. les Dee§eÙe&Ûeefkeâle Peeues. n<e&Yeefjle Peeues DeeefCe lÙeebÛÙee "eÙeer ØeieuYe DeMeer Ghekeâejyegæer peeie=le Peeueer. lÙeebveer ueiesÛe peeTve Iees<eCee kesâueer : ‘‘Deecnebuee ceefmene meehe[uesuee Deens’’ (Ùeesneve 1:41).
 ÙesMetmen DeeheCeosKeerue keâener iees°er heeefnuesuÙee, SskeâuesuÙee Je DevegYeJeuesuÙee Deensle. ‘‘ceeveJeer peerJeveeÛeer heefjhetleea Øesceele Deens’’ (meejs yebOegYeefieveer, ›eâ. 68) ¢eeÛee peieeuee efJemej he[le Demeleevee ØeYet ÙesMet Skeâe GppJeue YeefJeleJÙeeÛeer legleejer Hegbâkeâlees. ØeYetves DeeheuÙeeJej ØeLece Øeerleer kesâueer (1 Ùeesneve 4:19) ¢eeÛeer ef¡emlemeYee ke=âle%eleehetJe&keâ Dee"JeCe keâjles. ‘‘lÙeecegUs DeeheCe kesâJeU yegæerÛÙee heeleUerJej ceespetve ceehetve keâeÙe& keâ¤ve efceMevekeâeÙee&mee"er DeeJeMÙekeâ Demeuesueer leUceU Deelcemeele ke⤠Mekeâle veener; lej ‘efceMevekeâeÙee&le ceive DemeCes ns ke=âle%elesÛes Øeefleefyebye Demeles ¢eeÛes DeeheCe Yeeve "sJeeÙeuee nJes’’ (heesefvšefHeâkeâue efceMeve meesmeeÙešeruee efouesuee mebosMe, 21 ces 2020).
 megJeelee& ØemeejeÛes keâeÙe& keâjCes ner ØeejbYeerÛÙee ef¡emlemeYesmee"er meesheer iees° veJnleer. Øesef<eleebveener efJejesOe, ÚU, ceeveneveer, Deejeshe-ØelÙeejeshe, leg®bieJeeme ¢eebÛee keâšt DevegYeJe IÙeeJee ueeieuee. cee$e ns DevegYeJe De[LeUs ve ceevelee mebOeer ceevetve lÙeebveer keâesCeeueener ve JeieUlee meJeeËvee cegkeäleerÛee mebosMe meebefieleuee. cee$e ‘‘pes mJele:uee hejcesÕejeÛÙee neleer megheto& keâjleele les efveef§eleÛe HeâU OeejCe keâjleele’’ ¢eeÛeer ØeefÛeleer Øesef<eleebvee DeeuÙeeÛes DeeheCe ‘Øesef<eleebÛeer ke=âlÙes’ ¢ee hegmlekeâele JeeÛelees (MegYeJele&ceeveeÛee Deevebo ›eâ. 279).
 Deepe Deeheueerner heefjefmLeleer keâener JesieUer veener. ceneceejerves Deepe peieeleerue oeefjõŸe, og:Ke, SkeâekeâerheCee DeeefCe DevÙeeÙe Gpes[ele DeeCeuesuee Deens. KeesšŸee megjef#elelesÛes Deeheues yegjKes ¢ee ceneceejerves šješje Heâe[tve šekeâues Deensle. lÙeeÛee Keje Heâškeâe meceepeeleerue ogye&U Ieškeâebvee yemeuesuee Deens. DeMee efvejeMeepevekeâ Je JewHeâuÙe«emle heefjefmLeleerle ‘‘Deecner Deeheueer Iees<eCee keâjerle veener lej ef¡emle ÙesMet ne ØeYet Deens DeMeer DeeefCe ÙesMetØeerlÙeLe& Deecner legceÛes oeme Deenesle DeMeer mJele:Ûeer Iees<eCee keâjlees’’ (2keâefjbLe 4:5) DeeefCe ‘‘lees FLes veener lees efpeJeble Peeuee Deens’’ (uetkeâ 24:6) ns DeeceÛÙee ùoÙeele efveveeole Deens.
 megjef#ele Deblej "sJeCÙeeÛÙee veeJeeKeeueer DeeheuÙee GoemeervelesÛes Je efveef<›eâÙelesÛes meceLe&ve keâjCÙeeÛee ceesn efkeâlÙeskeâebvee nesle Deens; hejbleg ¢eeÛe keâeUele Skeâceskeâebkeâ[tve DeeheCe osJeeÛeer peer keâ®Cee DevegYeJeueer efleÛÙeeefJe<eÙeer ve yeesueCes DeeheuÙeeuee MekeäÙe veener. Øesef<eleebveer ‘‘pes heeefnues, Sskeâues DeeefCe DeeheuÙee neleebveer ÛeeÛeheues les ÙesMetÛes leejCeoeÙeer meeceLÙe&’’ (1 Ùeesneve 1:1-4) DeeheCener ojjespe ef¡emleeÛÙee Jesovee Yeesiele DemeuesuÙee ieewjJeMeeueer osneble DevegYeJet Mekeâlees. ef¡emleer Ùee veelÙeeves DeeheCe ef¡emleeuee kesâJeU DeeheuÙeehegjlee ceÙee&efole "sJet Mekeâle veener.
 DeeheCee ØelÙeskeâeuee Deeceb$eCe Deens
 ÙeboeÛÙee peeieeflekeâ efceMeve efoveeÛee efJe<eÙe Deens ‘‘Deecner pes heeefnues Je Sskeâues lÙeeefJe<eÙeer ve yeesueCes Deecnebuee MekeäÙe veener’’ (Øes.ke=â. 4:20). ner nekeâ DeeheCee ØelÙeskeâeuee Deens. ‘‘ef¡emlemeYee ner megJeelee&Øemeejemee"er DeefmlelJeele Deens’’ (meble meneJes hee@ue SJnebpesueerF& vegefvMeDeeb[er, ›eâ. 14). lÙeecegUs Deieoer ØeejbYeeheemetveÛe leer ns efceMevekeâeÙe& keâjerle Deeuesueer Deens. ØeejbYeerÛÙee ef¡emlemeYesleerue ef¡emleer ueeskeâ DeeheeheuÙee megjef#ele iešele De[ketâve he[ues veenerle. ØeYetves Dee%eeefheuÙeeØeceeCes les meJe& peieele peeTve je°^ebceOÙes Iees<eCee keâjerle jeefnues keâer osJeeÛes jepÙe peJeU Deeues Deens. ceuee Jeešles, ‘‘pes ogyeUs Deensle, jbpeues ieebpeuesues Deensle lesmegæe DeeheeheuÙee hejerves efceMevejer nesT Mekeâleele’’ (ef¡emle efpeJeble Deens, ›eâ. 239).
 ojJe<eea Dee@keäšesyej ceefnvÙeele ne peeieeflekeâ efceMeveefove meepeje keâjerle Demeleevee osJejepÙeeÛÙee Øemeejemee"er pÙeebveer Deeheues Iejoej mees[uesues Deens lÙee meJe& efceMeveNÙeebØeleer DeeheCe ke=âle%elee JÙekeäle keâjlees. lÙeebÛÙee efceMevejer peerJeveeJej efÛebleve keâjerle Demelee ‘‘efhekeâeÛÙee OevÙeeves DeeheuÙee ceàÙeele keâecekeâjer hee"JeeJesle cnCetve ØeeLe&vee ke⤠Ùee (uetkeâ 10:2). efceMevemee"er Demeuesues ns heeÛeejCe Feflenemepecee Peeuesues veener. DeeheuÙee ueeskeâebvee Øesceeves keâJesle IesCÙeemee"er ef¡emleeuee Deepener Goej Deble:keâjCe DemeuesuÙee le®Ce-le®CeeRÛeer iejpe Deens. efJeMes<ele: ¢ee ceneceejerÛÙee keâeUele DeeheuÙee ‘efnlemebyebOeeÛes Jeleg&U’ JÙeehekeâ yeveJet Ùee (meejs yebOegYeefieveer, ›eâ. 97). keâejCe efceMevekeâeÙee&Jej DemeCes cnCepes ef¡emleemeejKee efJeÛeej keâjCÙeeme leÙeej DemeCes nesÙe. DeeheuÙee DeJeleer-YeJeleer DemeuesuÙeebvee yebOegYeefieveer ceeveCes nesÙe. lÙeeÛeer keâ®Cee DeeheuÙee Deble:keâjCeeuee mheMet&ve peeJees DeeefCe DeeheuÙeeuee KeNÙee DeLee&ves lÙeeÛes efceMevejer efMe<Ùe yeveJees.
 heefJe$e ceefjÙee ner ØeLece efceMevejer efMe<Ùee nesleer. leer DeeheCee ef¡emleer peveeb"eÙeer DeeheeheuÙee Yetceerle ‘ceer" Je ØekeâeMe’ yeveCÙeeÛeer leer›e FÛÚe ØepJeefuele keâjes (ceòeÙe 5:13-14).
  – heeshe øeâeefvmeme
 
 
 DeefOeke=âle – 5
 mLeueebleefjleebÛÙee Je efveJee&efmeleebÛÙee 107JÙee peeieeflekeâ efoJemeeyeöue heeshe øeâeefvmeme ¢eebÛee mebosMe
 ØelÙeskeâ JesUer ‘ceer’ veJns lej efJemleeefjle ‘Deecner’ ÛÙee efoMesves
 efØeÙe yebOet DeeefCe YeefieveeRvees,
 ceePes heefjhe$ekeâ ‘øeâelesueer legòeer’ ceOÙes ceer Skeâ efÛeblee DeeefCe DeeMee JÙekeäle kesâueer Deens, peer ceePÙee efJeÛeejebceOÙes meJeexÛÛe Deens : ‘‘Skeâoe ns ceneceejerÛes mebkeâš mebheues keâer, DeeheCeeme leeheoeÙekeâ Demeuesuee GheYeeskeäleeJeeo DeeefCe Denbkeâejer Deelce-mebj#eCeeÛÙee veJeerve ØekeâejebceOÙes DeeCeKeer KeesueJej peeÙeuee ueeiesue. F&ÕejeÛÙee FÛÚsves ns meJe& PeeuÙeeveblej Deecner Ùeeheg{s ‘les’ efkebâJee ‘lÙeebvee’ ¢ee Âef°keâesveeletve veJns lej Heâkeäle ‘Deecner’ ¢ee Âef°keâesveeletve efJeÛeej ke⤠ueeieCeej (›eâ. 35).
 ¢ee keâejCeemleJe ¢ee peieeleerue DeeheuÙee meeceevÙe ØeJeemeeÛes mhe° ef#eeflepe metefÛele keâjCÙeemee"er, ceer ¢ee Je<eeaÛÙee mLeueebleefjle DeeefCe efveJee&efmeleebÛee peeieeflekeâ efove – šgJe[me& De@ve SJnj JeeF&[j ‘‘Jeer’’ (we) ¢ee efJe<eÙeevegmeej mebosMe osT FefÛÚlees.
 ‘Deecner’ Ûee Fefleneme
 les ef#eeflepe osJeeÛÙee me=peveMeerue ÙeespevesceOÙes DeeOeerÛe DeefmlelJeele Deens : ‘‘osJeeves ceeveJeeuee DeeheuÙee ØeeflecesØeceeCes efvecee&Ce kesâues; vej DeeefCe veejer Demes lÙeeves lÙeebvee efvecee&Ce kesâues. osJeeves lÙeebvee DeeMeerJee&o efouee, DeeefCe osJe lÙeebvee cnCeeuee, ‘‘Heâueõghe Jne DeeefCe yengiegefCele Jne’’ (Glheòeer 1:27-28). yengiegefCele nesCÙeemee"er DeeefCe ‘Deecner’ Demes Skeâ yeveCÙeemee"er osJeeves Deecneuee vej DeeefCe veejer, efYeVe hejbleg Deveg¤he Demes efvecee&Ce kesâues. osJeeves DeeheuÙeeuee lÙeeÛÙee Øeeflecesle, lÙeeÛÙee mJele:ÛÙee $ewkeäÙeeÛÙee DeefmlelJeeÛÙee Øeeflecesle efvecee&Ce kesâues.
 pesJne, Dee%eeYebieecegUs Deecner osJeeheemetve otj iesuees, lesJne lÙeeves lÙeeÛÙee oÙesceOÙes Deecneuee JÙekeäleer cnCetve veJns; lej Skeâ Øepee cnCetve Deecneyejesyej meueesKee keâjCÙeeÛeer FÛÚe JÙekeäle kesâueer, ¢eeceOÙes mebhetCe& ceeveJeer kegâšgbyeeuee keâJešeUCÙeeÛee lÙeeÛee nslet neslee : ‘‘hene, osJeeÛes Iej celÙe& ueeskeâebceOÙes Deens. lÙeebÛÙeeyejesyej osJe Deeheueer Jemleer keâjerue. les lÙeeÛes ueeskeâ nesleerue DeeefCe osJe mJele: lÙeebÛÙee yejesyej jenerue’’ (ØekeâšerkeâjCe 21:3).
 DeMee Øekeâejs leejCeeÛÙee FeflenemeeÛÙee meg®Jeeleeruee ‘Deecner’ DeeefCe MesJešer ‘Deecner’ Demelees DeeefCe lÙeeÛÙee ceOÙeYeeieer ef¡emleeÛes jnmÙe Deens, pees cejCe heeJeuee DeeefCe hegve®eflLele Peeuee ‘pesCeskeâ¤ve les meJe& Skeâ nesleerue’ (Ùeesneve 17:21). leLeeefhe, meOÙeeÛee keâeU ns oMe&efJelees keâer osJeeÛeer FÛÚe Demeuesues ‘Deecner’ efJeYeeieuesues, peKeceer DeeefCe efJeke=âle Peeuees Deenesle. mebkeâšeÛÙee #eCeeceOÙes ÙeeÛeer ØeefÛeleer Ùesles DeeefCe ns JeemleJe ¢ee ceneceejerÛÙee keâeUeceOÙes DeefOekeâ mhe° nesles. ¢ee JÙeehekeâ peieele DeeefCe ÛeÛe&ceOÙes ‘Deecner’ ner mebkeâuhevee mebkegâefÛele °er DeeefCe je°^JeeoeÛÙee Dee›eâcekeâ mJe¤heecegUs (øeâelesueer legòeer 11) DeeefCe keâójhebLeer JÙeefkeäleJeeoecegUs (ibid 105) keâesmeUle Ûeeueuesueer Deens. DeMee JesUer meJeeËle peemle efkebâcele hejosMeer, mLeueebleefjle, Ghesef#ele, DeefmlelJeeÛÙee heefjIeeJej DemeuesuÙeebvee ceespeeJeer ueeieles.
 leLeeefhe melÙe ns Deens keâer DeeheCe meJe& SkeâeÛe ØeJeeneceOÙes Deenesle DeeefCe Deecneuee Skeâ$e keâece keâjCÙeeÛes DeeJeenve keâjCÙeele Deeues Deens pesCeskeâ¤ve Ùeeheg{s Deecneuee JesieUs keâjCeeNÙee efYebleer vemeleerue, Ùeeheg{s ‘Flej’ vemeleerue lej kesâJeU mebhetCe& ceeveJepeele cnCetve SkeâÛe ‘Deecner’ DeefmlelJeele Demet. DeMee Øekeâejs ceer Ùee peeieeflekeâ efoJemeeÛee GheÙeesie ognsjer DeeJeenve ke⤠FefÛÚlees, ØeLece ke@âLeefuekeâ efJeÕeemet DeeefCe veblej DeeheuÙee peieeleerue meJe& heg®<e DeeefCe efŒeÙeebvee Skeâef$eleheCes meowJe JÙeehekeâ ‘Deecner’ÛÙee efoMesves heg{s peeCÙeemee"er ke⤠FefÛÚlees.
 ÛeÛe& pes DeefOekeâeefOekeâ ‘ke@âLeefuekeâ’ Deens
 ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&ÛÙee meomÙeebmee"er, ns DeeJeenve DeeceÛÙee ‘ke@âLeefuekeâ’ DemeCÙeeyeöue DeefOekeâ efJeÕeemet yeveCÙeeÛeer JeÛeveyeælee meceeefJe° keâjles, keâejCe meble hee@ue FefHeâmeceOeerue mecegoeÙeeuee Dee"JeCe keâ¤ve oslees : ‘‘legcneme PeeuesuÙee heeÛeejCeeheemetve efvecee&Ce nesCeejer DeeMee peMeer SkeâÛe Deens, lemes Mejerjner SkeâÛe DeeefCe Deelcee SkeâÛe Deens. SkeâÛe ØeYet, SkeâÛe efJeÕeeme, SkeâÛe yeeefhlemcee’’ (FefHeâme 4:4-5).
 DeeceÛee ØeYet pÙeeves ÙegieeÛÙee meceehleerheÙeËle vesnceer DeeceÛÙeemeesyele jenCÙeeÛes JeÛeve efoues Deens (ceòeÙe 28:20) lÙeeÛÙee FÛÚsvegmeej DeeefCe ke=âhesvegmeej ÛeÛe&Ûes ke@âLeefuekeâlJe, lÙeeÛeer JewefÕekeâlee ØelÙeskeâ Ùegieele Deecner KejesKej mJeerkeâejueer heeefnpes DeeefCe JÙekeäle kesâueer heeefnpes. heefJe$e Deelcee Deecneuee ØelÙeskeâeÛee mJeerkeâej keâjCÙeeme efJeefJeOelesceOÙes meecebpemÙe efvecee&Ce keâjCÙeeme, JewÙeefkeälekeâ Skeâ¤helee ve ueeolee celeYeso Skeâ$e keâjCÙeeme me#ece keâjlees. hejosMeer, mLeueebleefjle DeeefCe efveJee&efmeleebÛÙee efJeefJeOelesÛee meecevee keâjleevee DeeefCe Ùee YesšeRletve GoÙeeme ÙesCeeNÙee Deeblejmebmke=âleer mebJeeoele, Deecneuee ÛeÛe& cnCetve Jee{CÙeeÛeer DeeefCe Skeâceskeâebvee mece=æ keâjCÙeeÛeer mebOeer Deens. meJe& yeeefhlemcee Iesleuesues, pesLes les Demeleerue lesLes les mLeeefvekeâ mecegoeÙeeÛes DeeefCe Skeâe ÛeÛe&Ûes ÙeesiÙe meomÙe Deensle, les Skeâe Iejele jenCeejs DeeefCe Skeâe kegâšgbyeeÛee Yeeie Deensle.
 ke@âLeefuekeâ efJeÕeemetbvee Skeâ$e keâece keâjCÙeemee"er yeesueeJeCÙeele Deeues Deens, ØelÙeskeâeuee lÙeeÛÙee efkebâJee efleÛÙee mJele:ÛÙee mecegoeÙeeceOÙes ÛeÛe&uee DeefOekeâ meceeJesMekeâ yeveJeCÙeemee"er, pemes ÛeÛe& ef¡emleeves Øesef<eleebJej meesheJeuesues efceMeve heej hee[les lemes ‘‘peele Demeleevee DeMeer Iees<eCee keâjerle pee keâer mJeiee&Ûes jepÙe peJeU Deeues Deens. jesiÙeebme yejs keâje, cesuesuÙeebme G"Jee, keg≟eebme Megæ keâje, Yegles keâe{e, legcneuee Hegâkeâš efceUeues Deens, Hegâkeâš Åee’’ (ceòeÙe 10:7-8).
 Deepe ÛeÛe&uee, hetJe&«en ve "sJelee efkebâJee Yeerleer ve yeeUielee meJeeËheÙeËle heesnÛetve ueeskeâebÛÙee peKecee Ye¤ve keâe{CÙeemee"er, yenkeâuesuÙeebvee MeesOeCÙeemee"er lÙeebvee Skeâ$e keâjCÙeemee"er heeÛeejCe Deens. lesLes Deecneuee Deveskeâ mLeueebleefjle DeeefCe efveJee&efmele, efJemLeeefhele DeeefCe peguegceeuee yeUer he[uesues meehe[leerue. ¢ee meJeeËvee ØeYetÛeer FÛÚe Deens keâer lÙeeÛes Øesce Øekeâš keâjCÙeele ÙeeJes DeeefCe lÙeeÛÙee leejCeeÛeer MegYeJeelee& meebieCÙeele ÙeeJeer. mLeueebleefjleebÛee meOÙeeÛee DeesIe efceMevemee"er Skeâ veJeerve mebOeer Deens, pesLes ØeYet ÙesMet ef¡emle DeeefCe lÙeeÛÙee MegYeJele&ceeveeÛee mebosMe ¢eebÛeer Iees<eCee keâjlee ÙesF&ue Je hejeshekeâejeÛeer YeeJevee DeeefCe Flej Oeeefce&keâ mecegoeÙeebmee"er meJe& ØekeâejÛee Deeoj "sJetve ef¡emleer efJeÕeemeeÛeer "esme mee#e oslee ÙesF&ue.
 Skeâ DeefOekeâ meJe&meceeJesMekeâ peie
 ceeveJeer kegâšgbyeeÛes vetleveerkeâjCe keâjCÙeemee"er, Skeâef$eleheCes vÙeeÙe Je MeeblelesÛee YeefJe<ÙekeâeU efvecee&Ce keâjCÙeemee"er DeeefCe keâesCeerner ceeies jenCeej veener, ÙeeÛeer Kee$eer keâjCÙeemee"er, ceer meJe& heg®<e DeeefCe efŒeÙeebvee Skeâef$eleheCes JeešÛeeue keâjCÙeemee"er DeeJeenve keâjlees.
 DeeheuÙee meceepeeÛes GppJeue YeefJe<Ùe Demesue, pes efJeefJeOelesves DeeefCe meebmke=âeflekeâ osJeeCeIesJeeCeerves mece=æ nesF&ue. heefjCeeceer, DeeheCe Deelee megmebJeeo DeeefCe Meeblelesle Skeâ$e jenCÙeeme efMekeâues heeefnpes. vesnceerÛe ‘Øesef<eleebÛeer ke=âlÙes’ hegmlekeâeleerue Skeâ Iešvee ceuee mheMet&ve peeles, pesLes hesvšskeâe@mšÛÙee efoJeMeer ÛeÛe&Ûee ‘yeeefhlemcee’ Peeuee DeeefCe lJeefjle heefJe$e DeelcÙeeÛÙee Deeieceveeveblej Ùes®MeuesceÛÙee ueeskeâebveer lÙeebÛÙee leejCeeÛeer megJeelee& Sskeâueer : ‘‘DeeheCe meJe& peCe DeeheDeeheuÙee Yee<eeble lÙeebvee osJeeÛeer cenlke=âlÙes meebieleevee Sskeâlees’’ (Øes.ke=â. 2:9-11).
 ne veJeerve Ùes®MeuesceÛee DeeoMe& Deens (heene ÙeMeÙee 60; ØekeâšerkeâjCe 21:3) pesLes meJe& ueeskeâ Meebleer DeeefCe SskeäÙeeceOÙes Skeâ$e Ùesleele Je osJeeÛee ÛeebiegueheCee Je lÙeeÛÙee efveefce&leerÛeer DeodYeglelee meepejer keâjleele. leLeeefhe ne DeeoMe& meeOÙe keâjCÙeemee"er, DeeheuÙeeuee efJeYekeäle keâjCeeNÙee efYebleer lees[tve šekeâCÙeemee"er DeeheCe meJe&leeshejer ØeÙelve kesâues heeefnpesle DeeefCe DeeceÛes ienve hejmhejmebyebOe ceevÙe keâ¤ve, Yesšeriee"erÛÙee mebmke=âleeruee Ûeeuevee osCeejs hetue yeebOeues heeefnpesle. DeepeÛÙee mLeueeblejeÛÙee ÛeUJeUer DeeheCeeme DeeheuÙee YeerleerJej ceele keâjCÙeeÛeer mebOeer osleele DeeefCe ØelÙeskeâ JÙekeäleerÛÙee osCeiÙeebÛÙee efJeefJeOelesves DeeheCeeme mece=æ nesT osleele. ceie, pej DeeceÛeer FÛÚe Demesue lej Deecner DeeceÛÙee meerceebvee mvesnYesšeRÛeer mLeUs yeveJet Mekeâlees pesLes Dehesef#ele DemeuesuÙee cees"Ÿee ‘Deecner’Ûee Ûecelkeâej Ie[t Mekeâlees.
 ceer DeeheuÙee peieeleerue meJe& heg®<e DeeefCe efŒeÙeebvee Deecebef$ele keâjlees keâer hejcesÕejeves DeeheuÙee me=°eruee peleve keâjCÙeemee"er DeeefCe lÙeeÛÙee efveefce&leeruee DeefOekeâ megboj yeveJeCÙeemee"er DeeheCeeme efouesuÙee osCeiÙeebÛee Ûeebieuee Jeehej keâjeJee. ‘‘Skeâ Leesj ceeCetme, DeeheCe jepÙe efceUJetve hejle ÙeeJes ¢ee GösMeeves otj osMeer iesuee. lÙeeves DeeheuÙee one oemeebvee yeesueeefJeues Je lÙeebvee one ceesnje osTve meebefieleues, ceer ÙesF&heÙeËle lÙeeJej JÙeeheej keâje’’ (uetkeâ 19:12-13). hejcesÕej DeeceÛÙeekeâ[tve DeeceÛÙee keâeceeÛee efnMesye ceeiesue! DeeheuÙee meeceeefÙekeâ IejeÛeer ÙeesiÙe keâeUpeer megefveef§ele keâjCÙeemee"er, DeeheCe ‘Deecner’ yeveues heeefnpes pes vesnceerÛe JÙeehekeâ DeeefCe DeefOekeâ peyeeyeoej Demeleele. Deeheuee Â{ efJeÕeeme Demeuee heeefnpes keâer ¢ee peieele pes keâener Ûeebieues kesâues peeles les Jele&ceeve DeeefCe YeeJeer efhe{Ÿeebmee"er kesâues peeles. pejer Deecner DeefOekeâ efškeâeT, meblegefuele DeeefCe meJe&meceeJesMekeâ efJekeâemeemee"er keâece keâjerle Demet lejer DeeceÛeer JewÙeefkeälekeâ DeeefCe meeceeefpekeâ yeebefOeuekeâer Demeueer heeefnpes peer DeeceÛÙee heeref[le yebOegYeefieveeRÛeer keâeUpeer Iesles. JeÛeveyeælee peer cetU DeeefCe hejosMeer ÙeebÛÙeele, jefnJeemeer DeeefCe heengCÙeebceOÙes Yeso keâjle veener, keâejCe ne Skeâ meecegoeefÙekeâ Keefpevee Deens, pÙeeÛÙee keâeUpeer DeeefCe HeâeÙeÅeeceOetve keâesCeerner JebefÛele jent veÙes.
 mJehveeuee meg®Jeele nesles
 mebos°e peesSueves Demes Yeekeâerle kesâues Deens keâer cesefmeDeefvekeâ YeefJe<Ùe ns DeelcÙeeves Øesefjle mJehveebÛee DeeefCe °evleeÛee keâeU Demesue : ‘‘ceer ceveg<Ùecee$eeJej DeeheuÙee DeelcÙeeÛee Je<ee&Je keâjerve. lesJne legceÛes heg$e Je legceÛÙee keâvÙee mebosMe osleerue. legceÛÙee Je=æebme mJehves he[leerue, legceÛÙee le®Ceebme °eble nesleerue’’ (peesSue 2:28). Deecneuee Skeâ$e mJehve heenCÙeemee"er, efveYe&ÙeheCes, SkeâeÛe ceeveJeer kegâšgbyeeÛÙee ¤heele, SkeâeÛe ØeJeemeele meeLeeroej cnCetve, DeeheuÙee meJeeËÛes meecegoeefÙekeâ Iej DemeuesuÙee he=LJeerÛes heg$e DeeefCe keâvÙee cnCetve, meJeeËÛes YeeT-yeefnCeer nesCÙeemee"er yeesueeJeCÙeele Deeues Deens.
 ØeeLe&vee
 heefJe$e DeeefCe efØeÙe efhelÙee,
 legPee heg$e ÙesMet Ùeeves Deecneuee efMekeâJeues Deens keâer pesJne keâesCeer njJeuesuee meehe[lees, JeieUuesuee, veekeâejuesuee efkebâJee šekeâuesuee DeeceÛÙee JÙeehekeâ ‘Deecner’ceOÙes pees[uee peelees, lesJne mJeiee&ceOÙes DeefOekeâ Deevebo kesâuee peelees. ÙesMetÛÙee DevegÙeeÙeebvee DeeefCe ÛeebieuÙee efJeÛeejmejCeerÛÙee meJe& ueeskeâebvee he=LJeerJej legPÙee FÛÚsØeceeCes JeeieCÙeeme ke=âhee efceUeJeer cnCetve Deecner leguee efJevebleer keâjlees.
 efveJee&efmeleebvee mecegoeÙeeÛÙee DeeefCe ÛeÛe&ÛÙee ‘Deecner’ceOÙes mJeeiele keâjCÙeeÛÙee ØelÙeskeâ ke=âleeruee DeeMeerJee&efole keâj, pesCeskeâ¤ve Deeheueer he=LJeer pÙee keâejCeemee"er let efvecee&Ce kesâueer Deens, lÙee DeeceÛÙee meJe& yebOet DeeefCe YeefieveeRÛes meecegoeefÙekeâ Iej yevesue – Deecesve!
  – heeshe øeâeefvmeme