keâekeâÙemehšsWyej 2021


  – peesmesHeâ cee. legmkeâevees, veboeKeeue
 
 
 ‘‘kegâvÙee, veeUeDee@ hee[es peeuee@ iee ceeuee lÙeeÙe neues heeJeles. osÅee iee?’’
 keâekeâÙe (keâekeâer) Skeâ efJeOeJee, veJeje oe®heeÙeer ÛeeUerMeerÛÙee Deele osJeeIejer efJejepeceeve Peeuesuee. heojer leerve keâÛÛeer-yeÛÛeer. Lees[erMeer keâ° keâjCÙeehegjleer yeeieeÙeleer Ûeej-heeÛe iegb"s peceerve. cees"Ÿee efojeÛeer cegues efleuee ‘keâekeâÙe’ cnCetve mebyeesefOele cnCetve efleÛÙeener cegueebÛeer leer ‘keâekeâÙe’. leMeerÛe mebhetCe& ieeJeeÛeerner leer ‘keâekeâÙe.’ ieeJeeleerue yeeJeKeeueeletve heeCeer Ghemee keâ¤ve DeeheuÙee kesâUeRvee heeCeer osCÙeemee"er vee efleÛÙeekeâ[s yewue vee Yewmee. ieeJeeleerue yewue-pees[er DemeuesuÙee meOeve MeslekeâNÙeeves kesâUerÛes efMebheCe keâjeÙeuee jnešeme yewue pees[ues keâer keâekeâÙe lÙeeÛÙee Jee[erle peeTve Deepetyeepetuee jWieeUt ueeies. ‘‘YeeJeuÙeeboes, legcemee efnheCee peeuee iee, ceeuee oesve yeeboCes JeeàÙeehegjlee Lee@[e@ heeCeer osÅeeiee?’’ keâekeâÙeÛee lees kesâefJeueJeeCee Ûesnje heentve efleuee vee kegâCeer yeesuele vemes. ceie leer lÙee ‘‘DeesKebC[er’’ (MesJešÛÙee) heeCÙeeves DeeheuÙee peefceveerÛee legkeâ[e efYepeefJele Demes. Dee"Je[Ÿeeletve Skeâ-oesve kesâUerÛes ueeWiej, kesâUerÛes yeeW[ (kesâUHetâue), heeuesYeepeer (keâešer Yeepeer), Deeuegkegâjve, keâesveHeâU, megjCe, Jeebieer ns efJeketâve leer keâmeeyemee mebmeej-iee[e nekeâerle Demes.
 Mesleele efhekeâuesues Yeele mebhetCe& efheJeUmej nesF&heÙeËle keâekeâÙe Oeerj Oe¤ Mekeâle vemes. YeejeYej Yeele keâehetve DeeCetve DeesšerJej lesJe{eÛe Yeeje Pees[tve, lÙeeÛes Yeele keâe{tve IesTve DeesšerJej DemeuesuÙee GKeUerle cegmeUeves me[tve IesTve lÙee pee[s-Yej[s leeboUeÛes keâOeer Yeele, keâOeer hespe-Oeeve (keâebpeer) ÙeeJej keâener efoJeme iegpejeCe keâjerle Demes. keâejCe lÙeeuee Deecešer, [eue-JejCe, ceeMÙeeÛeer keâ{er ¢eeÛeer iejpe he[le vemes efkebâyengvee les efMepeJeCÙeemee"er hewmes vemeuÙeecegUs keâebpeer efheTve efoJeme {keâuele Demes. ogmejs keâejCe cnCepes lÙee ceefnvÙeele mejkeâejkeâ[tve mJemle OeevÙeeÛÙee ogkeâeveeletve efceUCeejs jsMeve Deeuesues vemes.
 ¢eeÛe keâekeâÙeÛee Skeâ pees[Oeboe neslee. lees cnCepes megbYe JeUeÙeÛee. lÙeekeâeUer ogheejÛeer Jeeceke=â#eer Heâkeäle heg®<e ceb[Uer DeeefCe cneleeNÙee DeepeeryeeF&Ûe Iesle Demele. megveebvee leer cegYee veJnleerÛe cegUer. ner keâekeâÙe ogheejÛÙee JesUsle ne megbYe JeUeÙeÛee pees[Oeboe (ie=nGÅeesie) keâjerle Demes.
 lÙeekeâeUer ieeJeeleerue meOeve Meslekeâjer DeeheuÙee Jee[erleerue veejUeÛes leerve-Ûeej ceefnvÙeeletve SkeâoeÛe veejU keâe{tve Iesle Demele. lÙeeueeÛe ‘veeUeDee@ hee[e@ kesâuee@’ Demes cnCele. ceie lesÛe veejU ieeJeeleerue SKeeoe heemeJeeuee meesuetve Iesle Demes Je les cegyeF& efkebâJee meesheeje, efJejej, ÛeeUhes", DeeieeMeer, Devee&Ue ÙesLeerue yeepeejele efJekeâeÙeuee vesle Demes. Demes ns meesuetve Peeuesues meeues (neues) Gvnele JeeUJetve les DeebIeesUeruee heeCeer leeheJeCÙeemee"er lÙeeÛes peUCe (mejheCe) cnCetve Jeehej kesâuee peeF&. hejbleg Deeheueer ner keâekeâÙe lÙee MeslekeâNÙeeuee efJevebleer keâ¤ve lÙeeletve Deesueer Demeuesueer meeues efveJe[tve šesheueerle Ye¤ve DeeheuÙee Iejer DeeCeerle Demes. lÙeeJesUer pegvÙee IejeÛÙee ie=n jÛevesle ØelÙeskeâeÛÙee cees"Ÿee DeesšerJej MesCeeves meejJeuesuÙee peefceveerle Skeâe yeepetme GKeU Demes. lÙeeÛee Jeehej Yeele me[Ces, meCeeÛÙee efoJeMeer cešveele IeeueCÙeemee"er iejce cemeeuee kegâšCes, hebOejJe[Ÿeeletve Skeâoe Oetle DemeCeeNÙee kesâmeemee"er Meechet cnCetve JeehejCÙeemee"er efkeâmeuesuÙee veejUeÛes otOe (nerje) keâe{Ces Demee Jeehej keâjerle Demele. lej ogmeNÙee yeepetuee peefceveerle KeesueJej heešŸeemeejKee oie[ hegjuesuee Demes. ¢ee oie[eÛee GheÙeesie heehe[eÛes heer" kegâšCÙeemee"er lemesÛe Iejeleerue Deepeer Deepeejele Deeheuee Iejiegleer GheeÙe keâjCÙeemee"er DeeheuÙee yešJÙeele Demeuesuee Kepeevee cnCepes JesKeb[, meebyejefMebie, jòeâ-Ûebove hejletve leeheemee"er cegjieUuesuÙee heeÙeeuee ueshe leÙeej keâjCÙeemee"er keâjerle Demes.
 ¢eeÛe oie[-heešŸeeJej ner Deeheueer keâekeâÙe ns DeesuÙee veejUeÛes meeues ogheejÛÙee JesUer Skeâe heeÙeeves meeue hekeâ[tve cegmeUeves kegâštve vejce keâjerle Demes. meeues kegâšle Demeleevee lÙeeleerue jme G[s lÙee jmeevesÛe keâekeâÙeÛÙee uegie[ŸeeJej, IejeÛÙee ueekeâ[er efYebleerJej keâeÙece mJe¤heer leebye[Ÿee jbieeÛes [eie jenele. "esketâve kegâštve vejce kesâuesueer meeues kesâUerÛÙee megkeâuesuÙee heeveeÛÙee LeešŸeeves ieesueekeâej jÛetve heg[e yeebOele Demes.
 Demee ne meeueeÛee heg[e (Yeeje) ieeJeeleerue meeJe&peefvekeâ DemeuesuÙee yeeJeKeeueÛÙee heeCÙeele efYepeJetve kegâ[JeCÙeemee"er "sJele Demes. ieeJeeleerue Flej yeeÙeebveerosKeerue efYepele šekeâuesuÙee heg[Ÿeeletve Deeheuee heg[e DeesUKelee ÙeeJee cnCetve keâenerlejer efÛevn yeebOeerle Demes. keâener efoJeme leer meeues kegâ[ueer keâer lees heg[e Iejer DeeCeuee peeF&. hegvne Deeheueer keâekeâÙe ogheejÛÙee JesUer lÙee heeCÙeele efYepetve vejce PeeuesuÙee meeueeÛÙee yeensjerue yeepetÛeer keâ[keâ jeefnuesueer meeue efvejeUer keâjerle Demes. lÙeeveblej IejeÛÙee DebieCeele efkebâJee IejeÛÙee ceeieerueoejer oesve HetâšYej ueebye ueekeâ[er oeb[Ÿeeves oie[eJej kegâšueer Demeleevee lÙee meeueeleerue Yegmee (kegâše) Pe[ketâve JesieUe kesâuee peeF&. Gjuesuee Yeeie cnCepes keâeLee. keâeLee Pešketâve Keeueer jeefnuesuÙee keg⚟eeÛes cees"cees"s ieesUs leÙeej keâjer Je les megkeâuÙeeveblej peUCe cnCetve Jeehejerle Demes. leÙeej Peeuesuee keâeLee leerve-Ûeej efoJeme JeeUJetve Iesleuee peeF&.
 ogheejÛes pesJeCe DeešesheuÙeeveblej keâekeâÙe ieeJeeleerue SkeâcesJe DemeuesuÙee efJeefnjerJej Deeheueer OegCeer-Yeeb[er keâjerle Demes mJeÙebheekeâIejele DemeuesuÙee heeCesjerJej Yeeb[er jÛetve PeeuÙeeveblej leerve-Ûeej efoJemeeDeeOeer megkeâle "sJeuesuee keâeLee ieesUe keâ¤ve DeesšerJej efhev[e (heeš) IesTve yemes. lÙeeJesUer Kethe cees"er Iejs nesleer. SkeâeÛe ueebyeueÛekeâ Iejele Kethe kegâšgbyes jenle. ogheejÛÙee HeâeJeuÙee JesUele meJe& meemegjJeeMeerCe yeeÙee efheb[ŸeeJej yemetve efMeUeshÙeeÛÙee iees°er (iee@efmehe) keâjerle yemele. keâekeâÙe cee$e DeMee iees°erle menYeeieer nesle vemes. leer Deeheuee keâeLee IesTve lÙeeÛÙee ueesàÙee JeUCÙeele ceive Demes. ueesàÙee JeUCes cnCepes Skeâ keâueeÛe nesleer. Lees[e keâeLee ceeskeâUe kesâuee peeF& Je peefceveerJej hemejJetve SkeâeÛe yeepetves lÙeeuee JeUJetve (heerU osle) Iesleues peeF&. megceejs De[erÛe HetâšeÛÙee ueebyeerÛeer ueesUer SkeâeÛe yeepetves ogce[le efheUueer peeF&. keâekeâÙe DeMeeØekeâejs jespe ogheejer Lees[Lees[Ÿee ueesàÙee JeUtve "sJeer. Kethe efoJemeeÛÙee Kethe meeNÙee ueesàÙee JeUtve PeeuÙeeveblej heg{Ûee keâeÙe&›eâce cnCepes megbYe ( full n final product) JeUCes.
 ieebOeerpeeRÛee ‘ÛejKee’ ne peieYej Øeefmeæ neslee lees cnCepes meglekeâleeF&mee"er. lÙeemee"er ÛejKÙeemeejKes osMeer yeveeJešerÛes Ùeb$elejer nesles. FLes megbYe JeUCÙeemee"er keâekeâÙekeâ[s veJnles keâesCelesÛe Ùeb$e. neslee Heâkeäle SkeâÛe ceb$e. lees neslee keâuesÛee, nmlekeâuesÛee ceb$e. oesve ueesàÙee IesTve neleeÛÙee leUJÙeeves oesIeebvee SkeâeÛe JesUer heerU osle Skeâceskeâeble iegbleJetve lÙeeÛes megbYe leÙeej keâjer. keâekeâÙe ¢ee keâuesle Kethe ceenerj nesleer DeMeeØekeâejs leÙeej kesâuesues megbYe efJe›eâermee"er vesleevee lÙeeÛeer ueebyeer ceespeCÙeemee"er keâekeâÙe Hetâšheóer, Jeej ceeršj ÙeeÛee Jeehej ve keâjlee lÙeekeâeUer Jeehejle DemeuesuÙee ceespeCeerleb$eeÛee Jeehej keâjer. efheb[ŸeeJej yemetve leUheeÙe Je ieg[IÙeeJej "sJeuesuee nele ¢eeuee Skeâ JesšesUe Iesle Demes. DeMeeØekeâejs 16 JesUe, 24 JesUe, 36 JesUe DeMee JesieJesieàÙee ceeheeÛÙee iegb[ŸeeÛeer Jeie&Jeejer keâjer. lÙeeueeÛe 16 [esUs iebg[er, 24 [esUs iegb[er, 36 [esUs iegb[er mebyeesefOele Demele.
 DeeheuÙee ieeJeele megbYeeuee lÙeekeâeUer ceeieCeer nesleer. hejbleg leer ceÙee&efole, yewue, ieeF&, cnMeer ÙeebÛes cnmekesâ (oeJes) yeveJeCÙeemee"er, kegâCeer otOe šebieJeCÙeemee"er efMekesâ, kegâCeer keâeJe[ermee"er efMekesâ yeveJeCÙeemee"er, kegâCeer jnešeuee yeeb[er (ce[keâer) yeebOeCÙeemee"er, kegâCeer kesâUeruee Leeoe (yeebyet) yeebOeCÙeemee"er, kegâCeer otOeer, he[JeU, keâejues, efMejeUer ÙeeÛes ceeb[Je keâjCÙeemee"er keâekeâÙekeâ[tve megbYe efJekeâle Iesle. ieeJekeâjer keâOeer efkeâceleerle IeemeeIeerme keâjerle, lej keâOeer hewmesner JesUsJej osle vemele. keâekeâÙeuee kesâuesuÙee cesnveleerÛee hegjshetj ceesyeouee efceUle veJnlee.
 keâekeâÙeuee ¢eeJesUer Skeâjkeâceer hewmes nJes nesles. lÙeeÛes keâejCener JeepeJeer nesles. keâekeâÙeÛÙee Oeeke⚟ee heeršjkeâ[s MeeUsÛee ieCeJes<e veJnlee. lÙeecegUs ceemlej lÙeeuee efyeveeieCeJes<e MeeUsle yemet osle veJnles. keâekeâÙeves iesuÙee ceefnvÙeeYejele JeUtve pecee Peeuesues meJe& megbYe Skeâ$e efJejej ÙesLes YejCeeNÙee Dee"Je[er yeepeejele vesTve efJekeâeÙeÛee cevemegyee jÛeuee. keâejCe meieUs megbYe Skeâ$e efJekeâues iesues lej Skeâ jkeâceer hewmes efceUleerue Je Oeeke⚟ee heeršjmee"er lesLetveÛe ieCeJes<e efJekeâle Ieslee ÙesF&ue Ùee efJeÛeejele leer Deeheues ceveesiele DeeheuÙee cees"Ÿee peeTkeâ[s (YeeJeueCeerkeâ[s) Øekeâš keâjles.
 DeMeeØekeâejs keâekeâÙeves JeUheerU osle yeveJeuesues megbYe, lÙeemeesyele heeÛe-mene megkesâ veejU, oesve-Ûeej kesâUerÛes yeeW[s (kesâUHetâue) Lees[smes DeUtÛes heeves, megjCe, Lees[er efhekeâuesueer JesueÛeerÛeer kesâUer Demee yeepeej Meg›eâJeejer mebOÙeekeâeUerÛe šesheueerle Ye¤ve "sJeuee. MeefveJeejer YeuÙee henešs G"tve IejeÛeer DeeefCe DebieCeeÛeer Pee[ueesš keâ¤ve efyeveogOeeÛee Ûene IesTve [eskeäÙeeJej ÛegbyeU Je lÙeeJej šesheueerÛes DeesPes IesTve Sme.šer. yemeÛeer Jeeš yeIele keâekeâÙe veekeäÙeeJej GYeer jeefnueer. FlekeäÙeele Skeâ yeme Deeueer. yemeceOÙes Flekesâ ØeJeeMeer Yejues nesleer keâer keâekeâÙe lÙee [eskeäÙeeJejerue šesheuÙeemen yemeceOÙes Ûe{t Mekeâueer veener. kebâ[keäšjves [yeue yesue JeepeJeueer DeeefCe yeme efveIetve iesueer. hee"eshee" ogmejer yeme Deeueer. leer yeme efjkeâeceer nesleer. kebâ[keäšjves keâekeâÙeuee yemeceOÙes šesheueermeefnle ØeJesMe veekeâejuee. šesheueer yemeÛÙee šheeJej Ûe{JeCÙeeme meebefieleues. keâekeâÙe šheeJej keâMeer Ûe{Ceej? keâekeâÙe ieÙeeJeÙee ke⤠ueeieueer; heCe lÙee keâ"esj ceveeÛÙee kebâ[keäšjuee efleÛeer keâerJe Deeueer veener. Deele yemeuesuÙee Skeâe ØeJeeMeeuee efleÛeer oÙee Deeueer. lÙeeves kebâ[keäšjuee efJevebleer Jepee Ke[meeJeuess. lÙee ØeJeeMeeÛeer osnyeesueer yeIetve kebâ[keäšjves veeKegMeerves yemeceOÙes šesheueermenerle efleuee ØeJesMe efouee, heCe efleuee oj[eJetve meebefieleues, ‘‘legPeer šesheueer let letPÙee ceeb[erJej "sJetve yeme. šesheueer Keeueer "sJeeÙeÛeer veener,’’ Demes yeesuetve kebâ[keäšjves keâekeâÙeÛÙee neleele oesve efleefkeâšs efoueer. Skeâ efleÛes DeeefCe Skeâ šesheueerÛes ueiespe eflekeâerš. nsuekeâeJeCeeNÙee yemeceOÙes Deeheuee Je šesheueerÛee leesue meebYeeUle keâekeâÙe MesJešÛÙee efmešJej peeTve yemeueer.
 keâekeâÙe vesnceerØeceeCes efJejejuee hetJexuee YejCeeNÙee yeepeejele ve yemelee mšsMevepeJeU heef§ecesuee ieeJe"Ce ÙesLes yemeueer. keâejCe FLeues efieNneF&keâ mLeeefvekeâ yeÇecnCe, ceejJee[er, iegpejeLeer meceepeeleerue nesles. FLes keâekeâÙeuee DeeheuÙee ceeueeÛee peje jemle YeeJe efceUle Demes. Lees[Ÿee JesUeleÛe keâekeâÙeÛee meJe& ceeue efJekeâuee iesuee. Gjues les Heâkeäle megbYe. megbYeeÛÙee efJe›eâerMeer heeršjÛÙee ieCeJes<eeÛee leeUsyebOe peceCeej neslee. megbYe efJekeâues peeF&vee. keâekeâÙeuee ‘G" yeBnB ueeieeleB.’’ FlekeäÙeele Skeâ ceejJee[er ie=nmLe mekeâeUer cebefojele peeCÙeemee"er vesmele DemeuesuÙee jsMeceer OeeslejJepee hesnjeJeele Ùeslees DeeefCe meieàÙee megbYeeÛee YeeJe efJeÛeejlees. veJeerve pewve osjemejÛÙee GodIeešve meceejYeebmee"er leesjCes yeveJeCÙeemee"er lÙeeuee meejs megbYe efJekeâle IÙeeÙeÛes nesles. efkeâceleerle Lees[erMeer IeemeeIeerme keâjerle YeeJe vekeäkeâer "juee.
 ceejJee[er DeeheuÙee yešJÙeeletve hewmee keâe{Ceej FlekeäÙeele yeepeejele heUeheU, OeeJeheU meg¤ nesles, ueeskeâ mewjeJewje OeeJet ueeieues. jmlÙeeJej ceeue efJekeâCeejs HesâjerJeeues DeeheuÙee ÛeerpeJemlet ieesCeerle Ye¤ ueeieues. ogkeâeveoej DeeheuÙee ogkeâeveeÛes Mešme& Keeueer Dees{t ueeieues. kegâCeer ogkeâeveele, kegâCeer ne@šsueele, kegâCeer ÛeeUerJepee Iejele Deeheuee peerJe JeeÛeJeCÙeemee"er Deemeje IesT ueeieues. keâekeâÙe Deeheueer efjkeâeceer šesheueer GÛeuetve MespeejerÛe DemeuesuÙee efpeune-heefj<eosÛÙee MeeUsÛÙee DeeJejele ueheueer. heesueerme peerheÛes meeÙejve JeepeJet ueeieues. yeepeej, ogkeâeves yebo, jmlÙeeJej heesueerme efHe⤠ueeieues. pees-lees DeeheuÙee efKe[keâerletve, efkeâueefkeâuÙee ojJeepÙeeletve [eskeâeJetve heefjefmLeleerÛee Deboepe Iesle nesles. keâekeâÙe yeme-mšB[Jej Deeueer. Iejer hejle peeCÙeemee"er yeme-mesJee Deens keâe cnCetve ÛeewkeâMeer ke⤠ueeieueer. yememš@v[ÛÙee kesâefyeveceOÙes yemeuesuee ceú DeefOekeâejer keâekeâÙeuee meeOes Gòej ÅeeÙeÛes DeewefÛelÙe oeKeJele veJnlee. keâekeâÙe Deeheueer efjkeâeceer šesheueer [eskeäÙeeJej Iesles DeeefCe Ûeeuele Ûeeuele DeeheuÙee IejeÛee jmlee Oejles.
  yeesUeRpe veekeäÙeeheÙeËle Ûeeuetve Ûeeuetve IeeceeIetce PeeuesuÙee keâekeâÙeuee melheeUeÛÙee Deyoguuee keâekeâeÛee šebiee Ùesleevee efomeuee. Deyoguuee keâekeâÙeuee og¤veÛe DeesUKelees. keâekeâÙe Iejer me[le DemeuesuÙee leeboUeÛeer efveIeCeejer YegMeer Deyoguuee keâekeâeÛÙee Iees[Ÿeemee"er osle Demes. lÙeecegUs Deeheuee šebiee LeebyeJetve Deyoguueekeâekeâe leeruee šebiÙeele yemeJelees. ieeJeele heesnÛesheÙeËle efleuee yeepeejele Ie[uesuÙee Iešvesyeeyele keâenerner ceeefnleer vemeles. Lees[ŸeeJesUeves lÙee cees"Ÿee IejeÛÙee ceeMeerle (efnboesUe) yemetve ÛeÛee& keâjCeeNÙee ieeJekeâNÙeekeâ[tve keâUles keâer efJejejuee oesve iešele neCeeceejer Peeueer DeeefCe lÙeele SkeâeÛee Ketve Peeuee Deens.
 keâekeâÙe DeeheuÙee HegâškeäÙee veefMeyeeuee oes<e osle cnCeles,
 ‘‘cee cesueerDee veefMeyegme Hegâškeâe
  De[B he[ueer meboer
 Deeve le[B he[ueer ceboer.’’