peÙebleerefveefceòeeves mcejCemehšsWyej 2021


 
 ‘meble ceoj lesjspee’ mecepetve Iesleevee
  -PesefJeDej ef[cesuees, cegUieeJe
 
 
 ‘‘nesÙe ceer OeceeËlej keâjles,’’ ceoj lesjspee Ùeebvee efJeÛeejuesuÙee Skeâe ØeMveeÛes Gòej osleevee lÙee cnCeeuÙee. ‘‘pes efnbot Demeleerue lÙeebvee ceer DeefOekeâ Ûeebieues efnbot Jne Demes meebieles. pes cegmeueceeve Demeleerue lÙeebvee ceer DeefOekeâ Ûeebieues cegmeueceeve yevee Demes cnCeles. pes MeerKe Demeleerue lÙeebveer DeefOekeâ Ûeebieues MeerKe yeveeJes Demee ceePee Dee«en Demelees. pes ef¡emleer Demeleerue lÙeebveer DeefOekeâ Ûeebieues ef¡emleer JneJes Demee ceePee ØeÙelve Demelees. Skeâoe keâe ØelÙeskeâeuee Deeheuee hejcesÕej ieJemeuee keâer, lÙeeÛÙeeyejesyej keâmee mebJeeo meeOeeÙeÛee ns pÙeeÛes lÙeeÛes keâece Demeles. ceer OeceeËlej keâjles les Demes.’’ ceoj DeeCeKeer heg{s cnCeeuÙee.
 ‘ceoj lesjspee OeceeËlej keâjleele’ DeMeer meleleÛeer Deesj[ keâjCeeNÙeebvee lÙeebveer efouesues ns ÛeheKeue Gòej nesles.
  ieefjyeerleues yeeueheCe
 efkeâjeCee ceeueeÛee JÙeJemeeÙe DemeCeeNÙee Skeâe meeceevÙe kegâšgbyeele ceoj lesjspee ÙeebÛee pevce Peeuee. DeeleeÛÙee DeuyeeefveÙeeceOeerue mkeâeshepes ns lÙeebÛes pevceieeJe. 26 Dee@iemš 1910 ne lÙeebÛee pevceefoJeme. lÙeebÛes hetJee&ßeceerÛes veeJe nesles De@ivesme. leerve yeefnCeeRceOeerue De@ivesme ns MeW[sHeâU.
 De@ivesme meele Je<eeËÛeer Demeleevee efleÛes Je[erue Jeejues. IejÛeer heefjefmLeleer DelÙeble Øeefleketâue Je ieefjyeerÛeer nesleer. DeeF&ves vesševes mebmeej keâ¤ve DeeheuÙee cegueeRÛes mebieesheve kesâues. lÙeebÛÙeeJej Ûeebieues mebmkeâej kesâues. ÛeÛe&Ûeer efMekeâJeCe Je DeeOeej meesyele nesleeÛe. ueneveheCeer keâesCeleerner iees° efceUeueer keâer DeeF& cegueeRvee leer Deeheehemeele MesDej keâjeÙeuee meebieeÙeÛeer. Flejebbvee osCÙeeÛee ne iegCe De@ivesmeves lÙeeJesUer Deelcemeele kesâuee Je heg{s DeeÙeg<ÙeYej Deceueele DeeCeuee. IejÛÙee heefjefmLeleercegUs cesnvele, efMemle, keâeškeâmej, oÙeeUtheCee ns iegCe De@ivesmeÛÙee Debieer yeeCeues iesues. heefjCeecele: JeÙeeÛÙee 14 JÙee Je<eea De@ivesmeves efceMevejer cnCetve mesJeekeâeÙe& keâjCÙeeÛee efve§eÙe kesâuee. cee$e ns mesJeekeâeÙe& mJele:ÛÙee osMeele ve keâjlee hejosMeele efpeLes peemle iejpe Deens lesLes keâjeÙeÛes, Demes efleves "jJeues.
 keâesuekeâelÙeele keâeÙee&jbYe
 1928 ceOÙes JeÙeeÛÙee 18 JÙee Je<eea De@ivesmeves DeeheuÙee keggâšgbyeerÙeebÛee keâeÙeceÛee efvejeshe Iesleuee. DeeÙeueB[ ceOÙes peeTve leer efmemšme& Dee@Heâ ueesjsšes Oece&Yeefieveer mebIeele oeKeue Peeueer. lesLes keâener ØeeLeefcekeâ efMe#eCe IesTve leer veblej lÙeebÛÙee keâesuekeâelÙeeceOeerue keâe@vJnWšceOÙes ®pet Peeueer. ØeejbYeerÛÙee 20 Je<eeËle efleves meWš cesjerpe neÙemketâueceOÙes DeOÙeeheveeÛes keâeÙe& kesâues. De@ivesme efJeÅeeLeeaefØeÙe efMeef#ekeâe nesleer.
 meJe&keâener megjUerle meg¤ nesles. heCe De@ivesmeÛÙee Deble:keâjCeele lÙeeJesUer KeUyeU ceepeueer nesleer. DeeheCe pes keâece keâjleesÙe les Deeheues keâece veener, Deeheues keâece JesieUsÛe Deens, Demee efJeÛeejebÛee keâesueenue efleÛÙee ceveele meg¤ neslee.
 meWš cesjerpe neÙemketâueÛÙee kebâheeTb[heueerkeâ[s keâesuekeâelÙeeceOeerue oeefjõÙe Je ueeskeâebÛes nueeKeerÛes peerJeve heentve De@ivesmeÛes ceve efheUJeštve efveIele Demes. yebieeueceOÙes 1943 meeueer he[uesuee Yeer<eCe og<keâeU Je veblejÛÙee keâeUele Peeuesues yebieeueÛes efJeYeepeve ÙeeÛeer heeÕe&Yetceer pevepeerJeveele efometve Ùesle nesleer. og<keâeUecegUs 30 ueeKeebhes#ee DeefOekeâ ueeskeâ ce=lÙegcegKeer he[ues nesles lej efJeYeepeveecegUs efveJee&efmeleebÛes ueeW{s Jee{ues nesles. SkesâkeâeUer efyeÇefšMeebÛÙee keâeUele JewYeJeeÛÙee efMeKejeJej DemeuesuÙee keâesuekeâelÙeeÛeer jÙee heej iesueer nesleer. jmlÙeeJej yesIej, GheeMeer, Deepeejer ueeskeâ ceoleerÛÙee, DeeOeejeÛÙee Dehes#esle nesles.
 veJeerve peerJeve
 ojcÙeeveÛÙee keâeUele 1946 ceOÙes ieefjyeebmee"er ØelÙe#e mesJeekeâeÙe& keâjCÙeeÛee De@ivesmeuee mee#eelkeâej Peeuee. lÙeemee"er keâe@vJnWšceOeerue peerJeveeÛee lÙeeie keâjCes DeeJeMÙekeâ nesles. heeshe cenesoÙe DeeefCe ueesjsšes keâe@vJnWšÛÙee Jeefj‰ebÛeer hejJeeveieer efleuee IÙeeJeer ueeieCeej nesleer. meJe& meeshemkeâej keâjCes keâ"erCe nesles. De@ivesmeuee veJeerve keâece keâmes keâeÙe MekeäÙe nesF&ue, DeMeer Mebkeâe DeveskeâebÛeer JÙekeäle kesâueer.
 DeKesj 1948 ceOÙes De@ivesmeÛÙee ØeÙelveebvee ÙeMe Deeues. ueesjsšes keâe@vJnWšceOetve efleuee keâeÙe&cegkeäle keâjCÙeele Deeues. ueesjsšesÛÙee Øee@efJnefvmeÙeueveer Skeâ heefjhe$ekeâ keâe{ues- ‘‘efmemšj De@ivesmeves keâe@vJnWš mees[uesues Deens. lÙeeefJe<eÙeer yeesuet vekeâe. šerkeâe ke⤠vekeâe. mlegleer ke⤠vekeâe. ØeeLe&vee keâje.’’
 De@ivesmeves Deelee veJeerve peerJeveeme ØeejbYe kesâuee neslee. lÙeebveer Deeheues veeJe yeouetve efmemšj lesjspee Demes veJeerve veeJe OeejCe kesâues. Skeâe ueneveMee Keesueerle lÙeebveer Deeheues mesJeekeâeÙe& meg¤ kesâues. Peeshe[heóerleerue ueneve cegueebvee lÙee efMekeâJet ueeieuÙee.
 1949 ceOÙes DeeCeKeer Skeâ JÙekeäleer – efmemšj megYeeefmeveer-efmemšj lesjspeeÛÙee ceoleeruee DeeuÙee. lÙeebÛes keâeÙe& meg¤ DemeleeveeÛe efmemšj lesjspee Ùeebveer DeeheuÙee veJeerve mebmLesÛeer efveÙeceeJeueer leÙeej kesâueer. ‘efceMevejerpe Dee@Heâ Ûe@efjšer’ ns Ùee Oece&Yeefieveer mebIeeÛes veeJe. meJe& peeleer-OeceeËÛÙee ieefjyeeleerue iejerye ueeskeâebÛeer ßeæsves, Øesceeves mesJee keâjCes ns Ùee mebIeeÛes keâece. 1950 ceOÙes heeshe cenesoÙeebveer efmemšj lesjspee ÙeebÛÙee keâeÙee&uee Je lÙeebÛÙee Oece&Yeefieveer mebIeeuee DeefOeke=âle ceevÙelee efoueer.
 Jesuet iesuee ieieveeJejer…
 ‘efceMevejerpe Dee@Heâ Ûe@efjšer’Ûeer mLeehevee 7 Dee@keäšesyej 1950 jespeer Peeueer. efmemšj lesjspee mebmLesÛÙee cegKÙe cnCepes ceoj PeeuÙee. lÙeeJesUer lÙeebÛÙee keâcÙegefvešerceOÙes 12 meomÙe, efmemšme& neslÙee. heef§ece yebieeueÛes lelkeâeueerve cegKÙeceb$eer yeer.meer. je@Ùe DeeefCe pÙeesleer yeemet Ùeebveer ceojebÛÙee keâeÙee&uee ceevÙelee efoueer. 1962 ceOÙes hebef[le vesn¤bveer ceoj lesjspee Ùeebvee heodceßeer efkeâleeye osTve lÙeebÛes mesJeekeâeÙe& DeOeesjsefKele kesâues.
 1965 heÙeËle efceMevejerpe Dee@Heâ Ûe@efjšerÛes keâeÙe& osMeYej Deveskeâ ef"keâeCeer meg¤ Peeues nesles. lÙeeveblej hejosMeele pesLes DeeJeMÙekeâlee Deens lesLes lÙeebveer Deeheues mesJeekeâeÙe& meg¤ kesâues. DeepeIe[eruee efceMevejerpe Dee@Heâ Ûe@efjšerÛeer 600 hes#ee DeefOekeâ mesJeekeWâõ peieeleerue mene Keb[eceOeerue 133 osMeebceOÙes keâeÙe&jle Demetve lÙeeceOÙes 4500 hes#ee peemle efmemšme& mesJeekeâeÙe& keâjerle Deensle.
 Oece&, peele, hebLe, JeCe&, ØeosMe, osMe Demee keâesCeleener YesoYeeJe ve keâjlee ceeCetme cnCetve ieefjyeeleerue ieefjyeebÛeer mesJee keâjleevee ceeveJeleeOece& ne lÙeebÛee Oece& Demelees. efvejeOeej, efveJee&efÛele, yesIej, ceeveefmekeâ ¤iCe, cejCehebLeeuee ueeieuesuÙee JÙekeäleer, heefjlÙekeälÙee, cegues, efœeÙee, kegâ‰jesieer, S[dme«emle, Je=æ DeMee JÙekeäleerRvee peJeU keâjCes, lÙeebvee DeeOeej osCes, lÙeebÛeer mesJee keâjCes ns Demeles lÙeebÛes keâece. efMeJeeÙe YegkesâuesuÙeebvee DeVe osCes, oJeeKeeves lemesÛe efHeâjles oJeeKeeves ÛeeueJeCes, mecegheosMeve keâjCes, DeveeLeeßece Je MeeUe ÛeeueJeCes ns osKeerue keâece lÙee keâjleele.
 veT Je<eeËÛÙee DeOÙeÙeve Je ØelÙe#e DevegYeJeeveblej efceMevejerpe Dee@Heâ Ûe@efjšerÛÙee efmemšj cnCetve mesJee keâeÙe& keâjeÙeuee ceevÙelee efceUles. ØelÙeskeâ efmemšjuee Megælee, ieefjyeer Je Dee%eeOeejkeâheCeeÛeer MeheLe IÙeeJeer ueeieles. efMeJeeÙe ieefjyeeleerue ieefjyeebÛeer mesJee keâjCÙeeÛeer DeeCeKeer Skeâ Øeefle%ee lÙeebvee keâjeJeer ueeieles. lÙeebÛee heesMeeKe, jenCeerceeve Je pesJeCe ieefjyeebmeejKesÛe DelÙeble meeOes Demeles.
 ceoleerÛes nele
 efceMevejerpe Dee@Heâ Ûe@efjšer menkeâejer Devegoeve efkebâJee ÛeÛe&Ûeer ceole Iesle veener. lÙeebÛÙee KeÛee&Ûeer hetle&lee lÙeebvee efceUCeeNÙee ceoleerJej DeJeuebyetve Demeles. mesJeeYeeJeer mebmLee, oeveMetj JÙekeäleer ÙeebÛÙeekeâ[tve hewmes Jee JemletbÛÙee ¤heele ner ceole nesles. keâenerJesUer Ûe@efjšerleHexâ ceole ieesUe kesâueer peeles. JeeveieeroeKeue keâener GoenjCes heent Ùee.
 keâesuekeâelÙeele Skeâoe Deeßeceeleues jsMeve mebheues nesles. Menjele mebÛeejyeboer nesleer. lejerner ceoj jsMeve efceUCÙeemee"er jmlÙeeJej DeeuÙee. mewefvekeâebveer lÙeebvee De[Jeues Je hejle peeÙeuee meebefieleues, ceoj Sskesâveele. MesJešer mewefvekeâebveer Deeheues OeevÙeeÛes Skeâ heesles osTve ceojvee Deeßeceele DeeCetve mees[ues.
 DeeCeKeer Skeâ DemeeÛe DevegYeJe. ceoj ceole ceeieCÙeemee"er keâesuekeâelÙeeceOeerue Skeâe JÙeeheeNÙeekeâ[s iesuÙee. lees Gce&š JÙeeheejer ceojves heg{s kesâuesuÙee neleeJej Legbkeâuee. ceojves lees nele mee[erves hegmeuee DeeefCe cnšues, ‘‘ceePes ye#eerme efceUeues, Deelee ceePÙee cegueebmee"er keâenerlejer ceole Åee.’’
 ceojvee efouueerleuÙee Deeßeceeleerue jsMeve mebhele DeeuÙeeÛee Heâesve Deeuee. ceojveer ueiesÛe meesefveÙee ieebOeeRvee Heâesve keâ¤ve JemlegefmLeleer meebefieleueer. Lees[ŸeeÛe JesUele Deeßeceele OeevÙe Je iejpesÛÙee Jemlet hee"JeCÙeeÛeer meesefveÙeebveer JÙeJemLee kesâueer.
 heeshe hee@ue meneJes 1964 ceOÙes Yeejleele Deeues nesles. lÙeeJesUer lÙeebvee Decesefjkesâleerue ke@âLeefuekeâ veeieefjkeâebleHexâ White Lincone Limousine ner ceneie[er keâej Yesš osCÙeele Deeueer nesleer. heesheveer leer keâej ceoj lesjspeebvee Yesš cnCetve efoueer. ceojveer lÙee keâejÛee efueueeJe keâ¤ve kegâ‰jesiÙeebmee"er efveOeer pecee kesâuee.
 ceoj Decesefjkesâletve efJeceeveeves cesefkeämekeâesuee efveIeeuÙee neslÙee. pesJeCeeÛeer JesU Peeueer. ceojÛÙee heg{s "sJeCÙeele Deeuesues pesJeCe ve Ieslee lÙeebveer lÙee pesJeCeeÛes hewmes osCÙeeÛeer efJevebleer kesâueer. SDejueeF&vmeves lÙeebÛeer efJevebleer ceevÙe kesâueer. lÙeeefoJeMeer efJeceeveeleerue 137 ØeJeeMeebveer pesJeCe Iesleues veener. lesJe{Ÿee meJe& ØeJeeMeebÛes hewmes ceojvee osCÙeele Deeues. efJeceeveleUeJej GlejuÙeeJej ceojveer efJeceeveeleerue Gjuesues pesJeCe Deeßeceeleerue cegueebmee"er ceeietve Iesleues, ner iees° JesieUer.
 ceojvee veesyesue heeefjleesef<ekeâ efceUeues lÙeeJesUer lÙeebveer lÙeebÛÙeemee"er DeeÙeesefpele kesâuesuÙee cespeJeeveerle menYeeieer nesCÙeeme vekeâej efouee. pesJeCeeSsJepeer lÙeebveer hewmes osCÙeeÛeer efJevebleer kesâueer.
 Skeâoe hejosMeeletve efouueeruee ÙesCeejs SDej Fbef[ÙeeÛes efJeceeve Lees[s GefMejeves Deeues. SJnevee keâesuekeâeleekeâ[s peeCeejs keâveskeäšeRie HeäueeF&š efveIeCÙeeÛÙee leÙeejerle nesles. ceojvee les efJeceeve keâesCelÙeener heefjefmLeleerle hekeâ[eÙeÛes nesles. lÙeebveer DeeheuÙee Deeßeceeleerue Deepeejer DemeuesuÙee Skeâe cegueemee"er hejosMeeletve Deew<eOe DeeCeues nesles. kebâš^esue še@Jejuee ceojebÛeer De[ÛeCe keâesCeerlejer keâUJeueer DeeefCe keâesuekeâeleekeâ[s peeCeejs les efJeceeve ceojebmee"er LeebyeJeCÙeele Deeues.
 ‘Ieej efHeâjles DeekeâeMeer, ue#e efleÛes efheueeheeMeer’ DeMeer ceojebÛeer DeJemLee nesleer.
 hejosMeele Skeâoe iebYeerj Deepeejer Demeleevee ceoj meebiele neslÙee, ‘ceuee ceePÙee Iejer (Yeejleele) peeÙeÛes Deens.' ceoj Ùee osMeeyejesyej Skeâ¤he PeeuÙee neslÙee.
 DepeeleMe$et ceoj
 peerJebleheCeer ueeskeâ pÙeebvee meble ceeveleele Demes ueeskeâ Lees[s Demeleele. ceoj lesjspee lÙeehewkeâer Skeâ neslÙee. lÙeebvee Yeejlejlve, veesyesue heeefjleesef<ekeâ Demes efJeefJeOe 84 DeJee@[&med efceUeues. meJe& Lejeleerue veslÙeebyejesyej lÙeebÛes peJeUÛes mebyebOe nesles. lÙeebvee YesšeÙeuee ÙesCeeNÙee DeeefCe lÙeebÛÙee Deeßeceeleerue peerJeveeÛee DevegYeJe IesCÙeemee"er ÙesCeeNÙee ueeskeâebÛeer mebKÙee Kethe cees"er nesleer.
 MesJešer, YeejleerÙe ef›eâkesâšj keâefheue osJe ÙeebÛee DevegYeJe lÙeebÛÙeeÛe Meyoeble JeeÛee –
 ‘‘ceer ceoj lesjspee ÙeebÛes veeJe Sskeâues nesles heCe keâOeer lÙeebvee Yesšuees veJnlees. ceePÙee helveerÛes veeJe jescee. leer heeefkeâmleeveceOeerue nesleer. DeeceÛÙee ueiveeuee 14 Je<ex Peeueer nesleer. Deecneuee cetueyeeU veJnles. DeeceÛÙee og:KeeÛes les Skeâ keâejCe nesles.
 Skeâoe keâener keâeceeefveefceòe ceer keâesuekeâelÙeeuee iesuees neslees. ceePeer cew$eerCe ceuee ceoj lesjspeebkeâ[s IesTve iesueer. ceojyejesyej ceePeer leer heefnueerÛe Yesš nesleer. cewef$eCeerves ceePeer ceojyejesyej DeesUKe keâ¤ve efoueer. ceePÙee og:KeeÛes keâejCe efleves ceojvee meebefieleues. ceoj cnCeeueer, ‘keâeUpeer ke⤠vekeâesme. osJe oÙeeUt Deens.’ ceuee Jeešues keâer, ceoj ceuee cetue oòekeâ IÙeeÙeuee meebieleerue.
 keâener ceefnves iesues. ceer Ùee Yesšeryeöue efJeme¤ve iesuees neslees. DeÛeevekeâ ceuee keâesuekeâelÙeeceOeerue cewef$eCeerÛee Heâesve Deeuee. leer cnCeeueer, ‘‘ceoj legceÛÙee helveerÛÙee-jesceeÛÙee Øeke=âleerÛeer ÛeewkeâMeer keâjerle neslÙee.''
 ceuee Dee§eÙe& Jeešues. keâejCe ceePÙee helveeruee efoJeme iesues nesles Je heeÛe ceefnves Yejues nesles. ceojvee ner iees° Deble%ee&veeves ceenerle DemeeJeer cnCetve lÙeebveer ÛeewkeâMeer kesâueer, Demes ceuee ceveesceve Jeešues.
 ceojÛÙee DeeMeerJee&oecegUsÛe jesceeuee efoJeme iesues ceePes ceve ceuee meebiele nesles. lees Skeâ DeeOÙeeeflcekeâ DevegYeJe neslee.
 ÙeLeeJekeâeMe Deecneuee cegueieer Peeueer. DeefceÙee efleÛes veeJe. DeeceÛeer cegueieer ner ceojves Deecneuee efouesueer osCeieer Deens.’’
 DeKesjÛee Õeeme
 5 mehšWyej 1997 jespeer JeÙeeÛÙee 87 JÙee Je<eea ceoj lesjspee Ùeebveer DeKesjÛee Õeeme Iesleuee. Skeâe heefjhetCe& peerJeveeÛeer meebielee Peeueer. osMeesosMeerÛÙee veslÙeebÛÙee GheefmLeleerle Yeejle mejkeâejves lÙeebÛee DeblÙeefJeOeer MeemekeâerÙe Fleceeceele heej hee[uee. 4 mehšWyej 2016 jespeer ceoj lesjspee ÙeebÛee heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer mebleheoeves ieewjJe kesâuee.
 ceoj lesjspee ÙeebÛÙee ce=lÙethe§eele efmemšj efvece&uee peesMeer Ùeebveer efceMevejerpe Dee@Heâ Ûe@efjšerÛÙee ‘megefheefjÙej pevejue’ cnCetve 12 Je<ex keâece heeefnues. Deelee efmemšj cesjer Øescee les keâece heenele Deensle.
 ceojebÛÙee ce=lÙetveblej lÙeebÛÙee Keesueerle Skeâ yeeoueer, oesve mee[Ÿee, efmueheme&, ØeeLe&vesÛes hegmlekeâ SJe{er mebheòeer meehe[ueer. KejesKejÛe ceoj lesjspee Ùee Yeejleeuee ueeYeuesuÙee ceneve meble Deensle.