ueesYeeJej ceele keâjCes MekeäÙe DeensmehšsWyej 2021


  – efJepeÙe ÛewlÙee efcemkeâeršŸee, yenejs
 
 pesJne heeheYeeJevesletve og° ØeJe=òeerÛeer Je=æer nesles, lesJne ceveg<ÙeeceOÙes Deemekeäleer DeeefCe ueesYeeÛeer FÛÚe GlheVe nesle Demeles. lemes heeefnues lej ueesYeeÛeer FÛÚeÛe ceveg<ÙeeceOÙes heeheeÛeer YeeJevee GlheVe keâjerle Demeles. heeheeÛeer YeeJevee Demeuesueer JÙekeäleerÛe vesnceer ueesYeer Je Dele=hle Demeles. lÙeeÛÙee ÙeesiÙelesØeceeCes meepesmes peerJeve peieCÙeeme hegjsMee Jemleg efceUeuÙeeJejmegæe leer JÙekeäleer mebleg° jent Mekeâle veener. ueesYeeÛes ue#eCe cnCepes ceveg<Ùeele peemleerle peemle Oevemebheòeer Øeehle keâjCÙeeÛeer Glkeâš FÛÚe DemeCes. cnCetve ceveg<Ùeeves Ùee ceeÙeeJeer peeàÙeeletve megškeâe keâ¤ve IesCes ÙeesiÙe Je pe®jerÛes Deens.
 ueesYeeÛeer DeJemLee DeMeer Demeles keâer ceveg<Ùe peeCegveyegpetve lÙeele Heâmelees, jepeer-KegMeerves lees lÙeele Heâmelees, Deieoer Deeveboeves efÛeKeueele, oueoueerceOÙes lees heeÙe "sJelees. ueesYeeÛeer SJe{er leer›e Deemekeäleer Demeles keâer ceveg<Ùe keâOeer vee keâOeer ¢ee peeàÙeele HeâmeleesÛe Heâmelees. Ùee peeàÙeeletve leesÛe JeeÛet Mekeâlees pees ceÙee&osÛes heeueve Je ceveeÛes meblegueve ¢eebÛes mecevJeÙe "sJelees Je efJeJeskeâeves Jeeielees. efJeJeskeâ cnCepes keâeÙe, lej hebÛesefõÙeebÛÙee meogheÙeesieemee"er ØeYetves peer meeleJeer iees° efoueer lees ‘efJeJeskeâ’ (yesveefmeje 17:5).
 peer JÙekeäleer ueesYeeves heÚe[uesueer Demeles, leer JÙekeäleer meeceevÙe Jele&ve ke⤠Mekeâle veener; lej leer JÙekeäleer lemesÛe Jele&ve keâjles pes lÙeeÛÙee ueesYeeuee meeneÙÙekeâ nesT Mekeâles. ueesYe Skeâ DeMeer ceveesefJeke=âleer Deens peer kesâJeU Mejerjeves efkebâJee ceeveefmekeâ ¤heeves veener; lej JÙeJeneefjkeâ ¤heevesmegæe lÙeeuee oes<eer "jJet Mekeâles DeeefCe lÙeeÛee heefjCeece vesnceer JeeF&šÛe Demelees.
 Oeve ueesYe cnCepes mebheòeerÛeer DeJeemleJe Deeme. mebheòeer keâesCelÙeener ceeiee&ves efceUJeeÙeÛeer, leer mee"JeeÙeÛeer Je keâeÙeceÛeer DeeheuÙee ceeuekeâerle "sJeeÙeÛeer DeeefCe lÙeemee"er peieeÙeÛes. OeveueesYe ner meJeeËle peemle og° ØeJe=òeer Deens, keâejCe les Oeve mebheeove keâjCÙeemee"er Deveskeâ Deveweflekeâ ceeie& mJeerkeâejues peeleele. OeveueesYeeves ceeCetme YeeJeveeMetvÙe, veerÛe Je=òeerÛee Je DeØeeceeefCekeâ yevelees. meble hee@ue cnCelees, ‘‘mebheòeerÛee ueesYe meJe& JeeF&šeÛes cetU Deens.’’ (1 efleceLeer 6:7-10). mebheòeer Je ceeueceòee Ùeebmee"er ceeCetme Fppele, ueepe-ueppee, vÙeeÙe-veerleer, GefÛele-DevegefÛele, Oece&, ceeCegmekeâer, Øeefle‰e Ùee meJe& iegCeebvee efleueebpeueer oslees. ÙesMet ef¡emle cnCelees, ‘‘pes legceÛÙee peJeU veener lÙeeÛeer neJe Oe¤ vekeâe, keâejCe Kejs peerJeve heg<keâU ceeueceòee efkebâJee Oevemebheoe Ùeele vemeles’’ (uetkeâ 12:15).
 ueesYeeÛeer hetle&lee ve PeeuÙeeJej jeie Ùeslees DeeefCe ueesYeeÛÙee ceeiee&le pesJne pesJne yeeOee Ùesleele, lesJne lesJne jeieeÛeer leer›elee Jee{le peeles. ueesYeecegUsÛe leNnsleNnsÛes, Deveskeâ ØekeâejÛes ceesn efvecee&Ce nesleele DeeefCe ceie ueesYeecegUs ceeCetme efJeheòeerceOÙes Heâmetve efJeveeMeekeâ[s JeešÛeeue keâjlees. MesJešer efJeheòeer DeeefCe efJeveeMeeÛes keâejCe Heâkeäle DeeefCe Heâkeäle ueesYeÛe Deens. ueesYeeceOÙes HeâmeCeeNÙee JÙekeäleerÛeer yegæer efveef<›eâÙe nesles. ‘efJeveeMekeâeUer efJehejerle yegæer’ Ùee cnCeerØeceeCes, pesJne De[ÛeCeerÛeer JesU Ùesles, lesJne Deeheueer Dekeäkeâue keâece keâjerle veener.
 ueesYeeÛeer mejU, meeOeer meeceevÙe JÙeeKÙee Deens keâer, keâesCeleerner Jemlet DeeJeMÙekeâleshes#ee DeefOekeâ DeeefCe Deveweflekeâ ceeiee&ves Øeehle keâjCÙeeÛÙee Je=òeeruee ueesYe cnCet Mekeâlees. ne ueesYe Demee jesie Deens efpeÛÙeele peer JÙekeäleer Heâmeles, lÙeeves kesâJeU og:Keeuee Deeceb$eCe efoues Deens DeeefCe he§eeòeeheeefMeJeeÙe lÙeeÛÙee neleer keâener Ùesle veener. DeMee ueesYeecegUs DeefueMee mebos°ŸeeÛee mesJekeâ iesnpeer ÙeeÛÙeeJej pees Øemebie GoYeJeuee, leMee ØekeâejÛee Øemebie keâesCee JÙekeäleerJej ÙesT veÙes cnCetve meeJeOe jeefnues heeefnpes (2 jepes 5:27). ueesYeer JÙekeäleer keâesCeleerner Jemlet iewjØekeâejs Øeehle keâjCÙeeme ØeÙelve keâjerle Demelees. DeefOekeâ Oeve Øeehle keâjCÙeeÛÙee ueesYeeves ceeCetme ueyee[er keâjlees, HeâmeJeCetkeâ keâjlees, Guešs-efmeOes Oebos keâjlees. heefnuÙeeves lees ogmeNÙeebÛes vegkeâmeeve keâjlees, veblej mJele:Ûe og:KeeÛÙee oueoueerceOÙes Heâmele peelees. Yeesie-efJeueemeeÛeer iees° IÙee. Yeesie-efJeueemeeceOÙes megKe YeesieuÙeeJej, ueesYeele SKeeoe ceeCetme veevee ØekeâejÛes neleKeb[s Jeehejlees, lees keâeJesyeepe Demelees, Oeve uegšlees Je Deeheues Mejerj Je mJeemLÙe ÙeeceOÙes DeeheuÙeeÛe neleeves Deeie ueeJelees. lÙeeÛÙee MejerjeceOÙes keâesCeleener ieghle meb›eâcekeâ jesie nesT Mekeâlees. pees lÙeeÛÙee peerJeveele vejkeâemeejKeer efmLeleer efvecee&Ce ke⤠Mekeâlees. Skeâ iees° OÙeeveele "sJeCÙeemeejKeer Deens leer cnCepes #eefCekeâ megKeemee"er ueesYeele DebOe Peeuesueer JÙekeäleer ner JemlegefmLeleer mecepetve Iesle veener, ns Skeâ ogozJeÛe cnCeeJes ueeiesue.
 ueesYeeÛeer YeeJevee DeeheuÙeeuee Deefle keâjCÙeeme, neJejšemeejKes JeeieCÙeeme ØeJe=òe keâjerle Demeles DeeefCe keâesCelÙeener iees°erle Deefle keâjCes neveerkeâejkeâ Je Deefve° Dees{Jetve IesCes nesÙe. Demes nesles keâer DeeheuÙeeuee keâesCelÙeener keâeceele / Jemletle cepee ÙesT ueeieueer efkebâJee DeeheuÙee ceeiee&le keâesCeleener De[LeUe ve peeCeJet ueeieuÙeeme, DeeheCe lÙee keâeceele / Jemlegle / ueesYeele De[keâle peelees. veblej lÙee keâeceele DeeheCe Deefle ke⤠ueeielees. keâejCe leer ceewpe-cepee JeejbJeej IesCÙeeÛeer FÛÚe nesles, heefnuÙeehes#ee DeefOekeâ ØeceeCeele keâjCÙeeÛeer / KeeCÙeeÛeer FÛÚe Je ueesYe GlheVe nesle peelees. SKeeoe heoeLe& KeeCÙeele mJeeefo° ueeieuee DeeefCe DeeJe[uee Je heÛeJeuee keâer, mJeeoeÛÙee ueesYeeves efkebâJee ueeuemesves lees pe®jerhes#ee peemle keâjlees. ÙeeueeÛe DeeheCe ueesYe efkebâJee Deefle ØeceeCeele KeeCes Demes cnCet Mekeâlees. nerÛe efmLeleer uewefiekeâ megKe IesCeeNÙeeÛeer Demeles. pesJe{s DeefOekeâ megKe lesJe{eÛe ceveg<Ùe peemle Dele=hle.
 ueesYeecegUs ceveele leer›e FÛÚe DeeCetve Jemlet Øeehle keâjCÙeemee"er ceveg<Ùe keâesCelesner peesKeerce IesCÙeeme leÙeej neslees, pÙeecegUs lÙeeÛes peerJeve De%eeve, YeÙe, mebMeÙe, efÛeblee, leCeeJe DeeefCe DehejeOe Ùee YeeJevesves Yejuesues Demeles. ¢ee heefjefmLeleerle, lÙeeÛÙee ceeveefmekeâ DeeefCe Meejerefjkeâ efmLeleerJej efJehejerle heefjCeece Ie[le Demelees DeeefCe ceie ne JeeF&š heefjCeece lÙeeÛÙee ceeveefmekeâ Je Meejerefjkeâ mJeemLÙeemee"er DeheeÙekeâejkeâ "¤ Mekeâlees.
 Deepe DeeheCe heenele Deenesle, ueesYeeÛÙee ceeiee&ves peeCeeje heg{s heg{s peele Deens, Oeve-mebheòeer ieesUe keâjerle Deens, ceewpe-cepee keâjerle Deensle, efce$e-ceb[UerJej oewuele G[Jeerle Deensle. lÙeebÛÙee yeewefækeâ efJeÛeejeÛÙee, #ecelesÛÙee Je ceÙee&osÛÙee heueerkeâ[s lees Ûeeueuesuee Deens. lees jmlÙeele Yejkeâšuesuee Deens, "sÛe Keele Deens DeeefCe og:Keer nesle Deens.
 meceeOeeveeefMeJeeÙe megKe efceUt Mekeâle veener DeeefCe ueesYeer keâOeer meceeOeeveer nesT Mekeâle veener, cnCetve lees keâOeer megKeer nesT Mekeâle veener. pej DeeheuÙeeuee KejesKej megKe nJes Demesue lej meceeOeeveer DemeCes pe®jerÛes Deens. meceeOeeveer JÙekeäleer keâOeer ueesYe Oejerle veener DeeefCe ueesYe veener cnCetve lees og:Keeletve mebkeâšeletve cegkeäle jent Mekeâlees.
 yeeÙeyeueceOÙes DeeheCe JeeÛelees keâer, keâMee Øekeâejs Skeâ ueesYeer ceveg<Ùe keâesCelÙee mlejeJej heesnÛet Mekeâlees, lej ogmeNÙeebÛes keâmes heefjJele&ve nesles. uesJeer veeJeeÛee pekeâeleoej OeveeÛee ueesYeer neslee, lejer pesJne ÙesMetves lÙeeÛÙee ùoÙeeuee mheMe& kesâuee, lesJne lÙeeÛes ùoÙeheefjJele&ve Peeues Je lees ÙesMetÛÙee ceeies iesuee. ÙeeGueš, Ùengoe FmkeâÙeexle ÙesMetÛee efMe<Ùe neslee, lees ÙesMetÛes MegYemebosMe vesnceer Sskeâle neslee, ÙesMetÛÙee menJeemeele neslee, lejer hewMeeÛÙee ueesYeecegUs lees ÙesMet ef¡emleeheemetve otj neslee DeeefCe cnCetve lÙeeves ÙesMetuee ÛeeboerÛÙee leerme veeCÙeemee"er efJekeâues.
 ueesYe keâjCes Ûeebieues veener. cnCetve ueesYeeÛÙee ceesnele keâe he[eJes, pesCeskeâ¤ve lees De[ÛeCeer ÙesF&ue? ceveg<Ùeeves, lÙeeÛÙee peerJeveesheÙeesieer Jemlet meerefcele "sJetve ceÙee&osÛes GuuebIeve ve keâjlee, pej lÙeeves ueesYeeÛee lÙeeie kesâuee lej lÙeeÛeer ueesYeeletve cegkeälelee nesT Mekeâles DeeefCe megKeer, meceeOeeveer Je MeebleerÛes peerJeve lees peiet Mekeâlees. ØelÙeskeâ efJeÛeejer JÙekeäleerves "jJeCes pe®jerÛes Deens keâer ueesYeeÛee lÙeeie keâjCes efkeâleer iejpesÛes Deens. ueesYeecegUs ceeCemeeÛÙee DeelcÙeeÛes heleve nesle Demeles. keâesCelÙeener Oecee&leuee megmebmkeâejer JÙekeäleer ceveeÛÙee Glkeâš FÛÚsÛee, OeveueesYeeÛee Je mJeeLe&heCeeÛee lÙeeie keâ¤ve Megæ, efvece&U DeeveboeÛes heeueve keâ¤ve, ceveeuee cenòJeekeâeb#esheemetve otj "sJetve hewmes efceUefJeCÙeeÛeer Je les mee"efJeCÙeeÛeer neJe DeeefCe mJeØeerleer, Ùee meJeeËÛee lÙeeie keâ¤ve lees ueesYeeuee efpebketâ Mekeâlees DeeefCe Deeveboer, meceeOeeveer DeeÙeg<Ùe lees peiet Mekeâlees.