keâeef[&veue «esMeme cesceesefjÙeue ne@efmhešue Sve S yeer SÛe ceeveebefkeâlemehšsWyej 2021


  – Lee@ceme efyeÇšes, meeb[esj
 
 yeNÙeeÛe JesUsme DeeheCe keâener ne@efmhešueÛÙee veeJeebÛes yees[& yeIelees. lÙeeceOÙes Øekeâ<ee&ves Sve S yeer SÛe ØeceeefCele efkebâJee NABH Accreditation DemeuÙeeÛes veeJeeÛÙee heg{s efueefnuesues Demeles. yeNÙeeÛe ne@efmhešueceOÙes Deelee Sve S yeer SÛe Je Sve S yeer Sue De@›eâer[sMeve nesle Deensle Je meOÙee Deeheues keâeef[&veue «esMeme cesceesefjÙeue ne@efmhešuener ¢eeme DeheJeeo veener. Deeheues ne@efmhešuener Sve S yeer SÛe ØeceeCehe$e efceUefJeCÙeeÛÙee ceeiee&Jej Deens.
 Sve S yeer SÛe cnCepes ve@Meveue Sef›eâ[eršsMeve yees[& Heâe@j ne@efmhešue De@C[ nsuLe kesâDej ner efouueerefmLele mJeeÙeòe mebmLee Demetve leer Yeejle mejkeâejÛÙee efJe%eeve DeeefCe leb$e%eeveeÛÙee DeKelÙeejerle Ùesles. ner mebmLee ne@efmhešueceOeerue efJeefJeOe efJeYeeieebÛes hejer#eCe keâ¤ve ne@efmhešue ®iCeebvee pÙee mesJee osles lÙee Glke=â° opee&ÛÙee Deensle keâer veenerle ¢eeÛeer he[leeUCeer keâ¤ve pe¤j lesLes keâener yeoue megÛeJetve leMee ÛeebieuÙee ØeleerÛÙee megefJeOee ®iCeebmee"er GheueyOe keâ¤ve osles. ns meJe& keâjleevee ®iCeebÛeer megjef#elelee Je mesJesÛee opee& ¢eeme ØeeOeevÙe efoues peeles. lÙeemee"er ne@efmhešuevee JesUesJesUer yeoue keâjCÙeemee"er ceeefnleer hegjJeueer peeles Je lÙeeØeceeCes ceeie&oMe&ve kesâues peeles Je lÙeebÛes ÙeeefJe<eÙeerÛes keâener efveÙece Deensle lÙeeÛes keâešskeâesjheCes ne@efmhešueuee heeueve keâjeJes ueeieles.
 Sve S yeer SÛe cegUs ne@efmhešueuee Skeâ ØekeâejÛee peeieeflekeâ opee& Øeehle neslees Je DeMee ne@efmhešueÛes meJe& efJeYeeieeÛes DenJeeue (efjheesš&dme) meJe& osMeeceOÙes «ee¢e ceeveues peeleele. DeMee Sve S yeer SÛe ØeceeefCele ne@efmhešueceOeerue megefJeOeebceOÙes melele megOeejCee nesle Demeles. lÙeecegUs Demes ne@efmhešue ns ueeskeâebÛee efJeÕeeme mebheeove keâjles.
 Yeejle mejkeâejves 1997ceOÙes keäJeeefuešer keâewefvmeue Dee@Heâ Fbef[ÙeeÛeer mLeehevee kesâueer. lÙeeceOeerue ces[erkeâue mesJee hegjJeCeeNÙee mebmLeebmee"er 2006ceOÙes pees efJeYeeie mLeeheve keâjCÙeele Deeuee lÙeeuee Sve S yeer SÛe Demes cnCeleele. ¢eeÛee DeLe& ¢ee mebmLee Gòece DeejesiÙe mesJesÛeer Kee$eer osleele. Sve S yeer SÛe uee ISQUA (International Society For Quality in health care) Ùee mebmLesÛeer ceevÙelee Deens.
 NABH ner mebmLee DeejesiÙe mesJesceOeerue cegKÙele: iegCeJeòee Je megj#ee Ùee efJe<eÙeeble keâece keâjles NABH Ûes ØeceeCehe$e efceUefJeCÙeemee"er leerve hejer#ee /stages ner heej keâjeJÙee ueeieleele. pÙeemee"er keâceerle keâceer leerve Je<eeËntve DeefOekeâ keâeU ueeielees, lÙee cnCepes
 heefnueer heeÙejer – entry level,
 ogmejer heeÙejer – preaccreditation
 eflemejer heeÙejer – complete accreditation
 Skeâlej ns ceeveebkeâve efceUefJeCes DeeefCe iegCeJeòee efškeâJetve "sJeCes ns Skeâ DeeJneveÛe Demeles, NABH Accreditation efceUeuÙeeveblej ØelÙeskeâ oer[ Je<eeËveer Skeâ hejer#ee Demeles. leer heeme Peeueer lejÛe Accreditation heg{s Ûeeuet jenles ns Accreditation leerve Je<eeËÛes Demeles lÙeeveblej hejle MetvÙeeletve meg®Jeele keâjeJeer ueeieles.
 ¢ee NABH ceeveebkeâveeÛee ®iCeebmee"er keâeÙe GheÙeesie Deens?
 1) ®iCeebmee"er Gòece opee&Ûeer mesJee DeeefCe megj#esÛeer Kee$eer.
 2) legcneuee leheemeCeeje efkebâJee mesJee osCeejer JÙekeäleer GòeceefjlÙee ØeefMeef#ele DeeefCe DevegYeJeer Deens ÙeeÛeer Kee$eer.
 3) ®iCe GheÛeej DeeefCe mesJescegUs KejesKejÛe meceeOeeveer Deens keâe Ùeeyeöue ieebYeerÙee&ves efJeÛeej DeeefCe efveÙeefcele cetuÙeceeheve (Evaluation).
 4) ne@efmhešumeceOeerue heeÙeeYetle megefJeOeebÛee opee& DeeefCe mesJesÛee opee& ÙeeÛeer Kee$eer, peer NABH ÛÙee efveÙeceevegmeej DemeCes.
 Sve S yeer Sue cnCepes ve@Meveue Sef›eâ[sMeve yees[& Heâe@j ue@yee@jsšjerpe ner efouueerefmLele mJeeÙeòe mebmLee Demetve leer Yeejle mejkeâejÛÙee efJe%eeve DeeefCe leb$e%eeveeÛÙee DeKelÙeejerle Ùesles. DeeheuÙee keâeef[&veue «esMeme ne@efmhešueÛÙee ØeÙeesieMeeUe (Pathological Laboratory) ner Sve S yeer Sueves ØeceeefCele kesâuesueer Deens. lÙeemee"er lep%e ceb[UeRkeâ[tve lÙeeÛeer leheemeCeer Peeuesueer Deens. Sve S yeer Sue ves DeefOeke=âle kesâuesuÙee ØeÙeesieMeeUebÛes JewÅekeâerÙe #es$eele Deveskeâ HeâeÙeos Deensle. lÙeecegUs ØeÙeesieMeeUsÛÙee iegCeJeòee efJeMues<eCe keâeÙee&Jej ÙeesiÙe efveÙeb$eCe jenles. DeMee ØeÙeesieMeeUebvee Deeblejje°^erÙe mlejeJej ceevÙelee efceUles. «eenkeâebÛee Je ®iCeebÛee efJeÕeeme mebheeove kesâuÙeeves JÙeJemeeÙeele Je=æer nesles. lemesÛe keâce&ÛeeNÙeebÛÙee ØeÙeesieMeeUsÛÙee keâeceieej Jeiee&me melele ØeefMe#eCe efouÙeecegUs lÙeebÛÙee ceveesOewÙee&le Jee{ nesles. Sve S yeer Sue Sef›eâ[sMeve efceUeuesuÙee #es$eeleerue ØeÙeesieMeeUsleues ÛeeÛeCeer DenJeeue ns peeieeflekeâ heeleUerJej ceevÙe kesâues peeleele. yeNÙeeÛe FvMegjvme kebâhevÙeebvee ne@efmhešueÛes Je ØeÙeesieMeeUsÛes NABH Je NABL ceeveebkeâve pe®jerÛes DemeuÙeekeâejCeeves les ne@efmhešueMeer mebueive nesleele. lÙeecegUs ®iCeebvee ces[erkeäuesceÛeer mesJee Ieslee Ùesles Je ne@efmhešueueener lÙeeÛee HeâeÙeoe neslees.
 keâeef[&veue «esMeme ne@efmhešueceOÙes he@Lee@uee@peer ue@yeesjsšjer ner Skeâ DelÙeeJeMÙekeâ mesJee Denesje$e Ûeeuet Demeles. cee@[&ve cesef[meerve mebkeâuhevesvegmeej ®iCeebÛes GheÛeej ns ÛeeÛeCeer DevegceeveeJej diagnostic reports DeJeuebyetve Demeleele. cnCetve ÛeeÛeCeer (efjheesšd&me) Ûeer iegCeJeòee DeeefCe DeÛetkeâlee DeyeeefOele "sJeCes ns peyeeyeoejerÛes keâece Deens. ner peyeeyeoejer heej hee[CÙeemee"er keâeef[&veue «esMeme cesceesefjÙeue ne@efmhešueves he@Lee@uee@peer ue@yeesjsšjerÛes NABL De@›eâer[sMeve kesâuesues Deens. mejkeâejer efveoxMeevegmeej keâener šsmš keâjCÙeemee"er NABL De@›eâer[sMeve DemeCes DeeJeMÙekeâ Deens, pemes keâesjesvee keâeUeceOÙes kesâefJe[ De@všerpesve šsmš keâjCÙeemee"er DeeheuÙee he@Lee@uee@efpekeâue ue@yeesjsšjerpeÛes NABL DemeCes DeeJeMÙekeâ nesles. lÙeecegUs DeeheCe DeeheuÙee ne@efmhešueceOÙes ®iCeebvee DeBšerpesve šsmšÛeer megefJeOee osT Mekeâuees. meebieCÙeeme DeefYeceeve Jeešlees keâer mebhetCe& JemeF&ceOÙes Heâkeäle DeeheuÙeekeâ[sÛe ner megefJeOee GheueyOe Deens. DeeheuÙee ne@efmhešueuee 2017 heemetve NABL Ûeer ceevÙelee Øeehle Peeuesueer Deens. lÙeevegmeej ØelÙeskeâ efJeYeeieeÛÙee DeeJeMÙekeâlesvegmeej Ùeb$emeeceg«eer, lÙeebÛeer osKeYeeue, ke@âefueyeÇsMeve, Deeleerue Je yeensjerue iegCeJeòesÛes efveÙeb$eCe Je šsmšmee"er Jeehejle Demeuesues ÛeebieuÙee ØeleerÛes efjSpevš. ¢ee meJe& yeeyeeRJej keâešskeâesjheCes ue#e "sJeeJes ueeieles. [e@keäšme&, vemexme Je Flej mšeHeâ ®iCeebÛeer mesJee keâjleele les Øekeâ<ee&ves ueeskeâebÛÙee vepejsle Ùesles. hejbleg he[Åeeceeies Denesje$e keâece keâjCeejer jesieefveoeve MeeŒeeÛÙee ØeÙeesieMeeUsÛeer (he@Lee@uee@peer ue@yeesjsšjerpeÛeer) šerce keâesCeeÛÙee menmee ue#eele Ùesle veener. SKeeÅee jesieeÛes efveoeve keâjCÙeemee"er [e@keäšjebvee ¢ee efjheesš&dmeÛeer HeâejÛe ceole nesle Demeles.
 Sve S yeer SÛe Je Sve S yeer Sue ¢eeÛes DeeheuÙee ne@efmhešueuee ceeveebkeâve efceUefJeCÙeemee"er DeeheuÙeeuee Deveskeâ efJeYeeieeceOÙes lÙeebÛÙee DeeJeMÙekeâlesvegmeej yeNÙeeÛe iees°eRÛeer hetle&lee keâjeJeer ueeieueer Je lÙeemee"er yejeÛe hewmeener KeÛe& keâjeJee ueeieuee. DeeheuÙee heefjmejeleerue Je cegbyeF&leerue Flej ne@efmhešume JewÅekeâerÙe #es$eele heg{s peele Demelee efoJemeWefoJeme DeeheCener Deeheueer Øeieleer keâjCes DeielÙeeÛes "jles Je ®iCeebvee peemleer peemle Glke=â° ØeleerÛÙee megefJeOee hegjefJeCes ner Deepe keâeUeÛeer iejpe Deens.
 NABH De@›eâer[sMeveÛÙee hetle&lesmee"er ne@efmhešue ce@vespeceWšves DeeleeheÙeËle yejeÛe KeÛe& kesâuesuee Deens. NABH ÛÙee efveÙeceeØeceeCes keâjCÙeemee"er CSSD cnCepes meWš^ue mšjeF&ue meefJn&mesme ef[heeš&ceWš pesLess ne@efmhešueceOÙes JeehejuÙee peeCeeNÙee meJe& meeOeveebÛes efvepeËlegkeâerkeâjCes nesles, lÙeemee"er Je Dee@hejsMeve efLeSšjÛes vetleveerkeâjCe keâjCÙeemee"er lemesÛe Flej keâeceemee"er efceUtve Je lÙeemee"er peJeUpeJeU leerve keâesšer ®heÙes KeÛe& Peeuesuee Deens. ogmeNÙee Flej efJeYeeieelener DeeheCe pe®jerØeceeCes NABH ÛÙee efveÙeceeØeceeCes megOeejCee keâjCÙeemee"er KeÛe& kesâuesuee Deens. meOÙeeÛÙee mheOexÛÙee ÙegieeceOÙes ne KeÛe& DeefveJeeÙe& Deens. pesLes ®iCeebÛÙee meJe& HeâeF&ume mke@âve nesleele DeeefCe Yeeweflekeâ HeâeF&ume leejKesØeceeCes j@keâJej peleve kesâuÙee peeleele. Demes MRD (ces[erkeâue jskeâe@[& ef[heeš&ceWš) Ûeeuet kesâues. lÙeemee"er oesve DeefOekeâeNÙeebÛeer vesceCetkeâ keâjCÙeele Deeueer. Lees[keäÙeele NABL Je NABH ceeveebkeâve cnCepes ne@efmhešueves DeeheuÙee mesJesÛÙee iegCeJeòesÛeer Skeâ GbÛeer iee"uÙeeveblej efceUeuesues ØeMeefmlehe$ekeâÛe Deens Je lÙeecegUs ®iCeebÛee ne@efmhešueJejÛee efJeÕeeme Â{ neslees.