neefo&keâ MegYesÛÚemehšsWyej 2021


 Heâeoj heeršj ef[cesuees, heesKejCeer, leeceleueeJe (meOÙee JejUer, cegbyeF&)
 Øee. efohee megjsMe ueesheerme, Devee&Ue
 meew. cee@efvekeâe ceveJesue celeea, YegF&ieeJe (peesmees[er)
 Hesâuet efhešj efceefmkeâše, ‘yemlet-cesjer’, keâeleejerJee[er, heehe[er
 meew. pee@vee efJnkeäšj JeePe, oejmeWie, ieescme
 ßeerceleer cesjer je@keâer iee[&vej, ieesefKeJejs
 ßeer. ceeÙekeâue mesyesmšerÙeve Heg⚟ee&[es, efkeâjeJeueer, heeueer
 meew. efJeuesš [sefCeme ueesheerme, jcesoer, heeshesmeeJe
 ßeerceleer JnsueWefšvee neÙeefmebLe ceesjeÙeme, cesjerefJnuee, ceeefCekeâhetj
 peesmesHeâ IeesvmeeueefJeme, meeiejMesle, heehe[er
 De@ueve [e@ceefCekeâ IeesvmeeueefJeme, DeekeäšCe, meeb[esj
 meew. JesjesefCekeâe je@yeš& ef[keâes<še, ÛegUCes
 ßeer. je@yeš& Deeueskeâäme ef[keâes<še, ÛegUCes
 ßeerceleer HesâueMeeve ceekeg&âme IeesvmeeueJeerme, efoIee, yeeskeâ[ceJee[er, jcesoer
 ßeerceleer keâesvmesmeeJe SueeÙeme Deb[^e[erme, efmeueÛeerJee[er, meeueesueer
 ßeerceleer ceeLee& Debleesveer Heâjsje, keâjerpeYeeš, heeueer
 ßeerceleer keâesmet ceeMe&ue IeesvmeeueJeerme, meeiejMesle, heehe[er
 ef¡emleJeemeer ceekeg&âme Deeuesme IeesvmeeueJeerme, efoIee, yeeskeâ[ceJee[er, jcesoer
 ef¡emleJeemeer SueeÙeme øeâeefvmeme Deb[^e[erme
 ef¡emleJeemeer jeHeâeÙeue [eÙeiees kegâefšvnes, heehe[er
 kewâ. vejesòece YeeT ceb$eer, keâemej, Je[Jeueer, "eCes
 
 
 ØesceU mcejCeeLe&
 ef¡emleJeemeer efveefkeâlee HeâveeËef[me, megleejYeeš, cegUieeJe (ceensj – veeieYeeš, meeb[esj)
 ef¡emleJeemeer heemkeâesue Fveeme ueesheerme, ceeefCekeâhetj (efhe"e)
 ef¡emleJeemeer he@š^erkeâ uee@jsvme ueesheerme, veJeerve ieesefKeJej
 ef¡emleJeemeer meebleeve (šeše) he@š^erkeâ ueesheerme, veJeerve ieesefKeJejs
 ef¡emleJeemeer keâesmet peesmesHeâ Heg⚟ee&[es, ceeKeesueerJee[er, cemexme
 ef¡emleJeemeer ceouÙeeve peesmesHeâ ®PeejerDees, jepees[er
 ef¡emleJeemeer jepesMe Deeueskeäme cegPexuees, DeeieeMeer, Keejes[er
 ef¡emleJeemeer [e@veue øeâeefvmeme ef[cesuees, ceeUgbieer, cegUieeJe
 ef¡emleJeemeer lesjmeyeeF& øeâeefvmeme legmkeâevees, Ieesškeâeue, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer De@efmeefušvee Deeuyeš& Deeuces[e, ueesCeer, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer cee@efvekeâe meeuet oeuecesle, efvece&U
 ef¡emleJeemeer Deiemšerve hee@ue keâesueemees, ceefme&me
 ef¡emleJeemeer De@ivesme Jee@ušj mesjspees, GcesUs
 ef¡emleJeemeer pee@ve Lee@ceme ef[efmeuJee, [esUYeeš, meeueesueer (meWš Lee@ceme he@jerMe, meeb[esj)
 ef¡emleJeemeer Heâe. jsefpeveeu[ Lee@ceme ef[efmeuJee, [esUYeeš, meeueesueer (meWš Lee@ceme he@jerMe, meeb[esj)
 ef¡emleJeemeer keâecexueerve efJnkeäšj [eÙeme, veeveYeeš
 ef¡emleJeemeer efhešj øeâeefvmeme efmeJexue (efmeuJnsje), KeesheJee[er, jcesoer
 ef¡emleJeemeer øeâeefvmeme efmeceeJe hejsje, meble ieesvmeeuees veiej, YegF&ieeJe Heâeše
 ef¡emleJeemeer uegF&me efmeuJesmšj hejsje, ÛeewkeâeUe, ieescmeDeeUer
 ef¡emleJeemeer lesjspee Debleesveer IeesvmeeueefJeme, ieeÙeJee[er, nesUer, jcesoer
 ef¡emleJeemeer efJnkeäšj meWpee@ve ef[keâes°e, ÛegUCee
 ef¡emleJeemeer keäuesje Debleesve efcevesPeerme, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer PesefJeÙej Debleesve Deeuces[e, meelees[erJee[er, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer keâe@uesš efieuyeš& IeesvmeeueefJeme, yejecehetj
 ef¡emleJeemeer Meerleue pee@ve keâesueemees, DeekeâeMeJee[er, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer keâecexefueve ceeÙekeâue je@ef[^ipe, veboeKeeue, jeCesYeeš
 ef¡emleJeemeer ceeÙekeâue heemkeâesue je@ef[^ipe, veboeKeeue, jeCesYeeš
 ef¡emleJeemeer DeMeeskeâ [e@ceefCekeâ efceefmkeâše, ‘efveJee&vee’, Iees[yeeJeJee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer pee@Ùeuesš je@Ùeue uescee@me, ieeme, keâeboeskeâ – 1
 ef¡emleJeemeer yeeJeleerme heeJeuet je@[^eripe, GcejeUs, JeUyeebJe
 ef¡emleJeemeer lesjspee yeeJeleerme je@[^eripe, GcejeUs, JeUyeebJe
 ef¡emleJeemeer uegpeeryeeF& peesmesHeâ efjyesuees, GcejeUs, JeUyeebJe
 ef¡emleJeemeer ue@keämeve peesmesHeâ je@[^eripe, GcejeUs, JeUyeebJe
 ef¡emleJeemeer Fveeme ceveJesue ef[keâes°e,ÛegUCes
 ef¡emleJeemeer øeâeefvmeme heemkeâesue IeesvmeeueefJeme, yejecehetj
 ef¡emleJeemeer uegF&me heeršj hejsje, efKeJeCeer, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer peesmesHeâ ce@LÙet keâesjerÙee, veeboeCe, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer cee@efvekeâe (pee@vee) peesmesHeâ keâesjerÙee, veeboeCe, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer efHeâueesefcevee je@keâer keâesueemees, ieesefKeJejs
 ef¡emleJeemeer pee@ve hee@ue ceÛÙee[es, heeueer, keâjerpeYeeš
 ef¡emleJeemeer jespeeryeeF& meeuet oeueceso, ieeme, Yeešesjer
 ef¡emleJeemeer [e@efcCekeâ Lee@ceme efjyesuees , Yeelees[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer ueervee SueeÙeme hejsje, ‘Deesjerefueve’, iejes[erJee[er, heeueer
 ef¡emleJeemeer jespecesjer heemkeâeue efceefmkeâše, osJeOejCeJee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer øeâeefvmeme pee@ve hejsje, JeÙeYeešJee[er, cemexme
 ef¡emleJeemeer FmØeele øeâeefvmeme hejsje, JeÙeYeešJee[er, cemexme
 ef¡emleJeemeer efmemšj ef›eâmšue [e@ceefCekeâ ueesheerme, efvece&U (veboveJeve)
 ef¡emleJeemeer ke@âLeefjve efvekeâueme ([sveerme) hee@ue IeesvmeeueefJeme, pegves yejecehetj
 ef¡emleJeemeer efvekeâueme ([sveerme) IeesvmeeueefJeme, pegves yejecehetj
 ef¡emleJeemeer efmeuJesmšj [eÙeiees [eÙeme, DešesUer, veeveYeeš
 ef¡emleJeemeer vesumeve [e@ceefvekeâ ef[cesuees, JejYeeš, cegUieeJe
 ef¡emleJeemeer jsJn. Heâe. FivesefMeÙeme ceÛÙee[es
 ef¡emleJeemeer ceeÙekeâue [eÙeiees ueesheerme, ceeefCekeâhetj, kegbâYeejJee[e
 ef¡emleJeemeer efmšHeâve peMeerve [eÙeme, vesJeuexJee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer SJepÙeeve SueeÙeme hejsje, efJeßeeceJee[er, efoIee, jcesoer
 ef¡emleJeemeer peesmesHeâ øeâeefvmeme IeesvmeeueJeerme, keâjcejerJee[er, heehe[er
 ef¡emleJeemeer efueDeesvee[& peesmesHeâ uescee@me, veeieYeeš, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer FivesefMeÙeme (Fveeme) [e@ceefCekeâ efhebšes , ceeefCekeâhetj
 ef¡emleJeemeer efmeefmeefueÙee FivesefMeÙeme efhebšes, ceeefCekeâhetj
 ef¡emleJeemeer pÙegueer øeâeefvmeme keâesueemees, yemejes[erJee[er, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer pee@ve Devleesveer ef[meespee, ueeueyeeie, cegUieeJe, JemeF&
  ef¡emleJeemeer cesjer pee@ve ef[meespee, ueeueyeeie, cegUieeJe, JemeF&
 ef¡emleJeemeer pee@vmeve efvekeâueme ceÛÙee[es, keâjerpeYeeš, heeueer
 ef¡emleJeemeer efHeâueesefcevee hee@ue hejsje, keâevees[erJee[er, cegUieeJe
 ef¡emleJeemeer Lee@ceme ceÙee&ve ef[efmeuJne, keâyejJee[er, heeueer ÛeÛe&peJeU
 ef¡emleJeemeer [e@ceefCekeâ (otefceve) hee@ue Deueespe, cegmeejJee[er, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer Sueerme pÙee@keâer legmkeâevees, Heâeeflecee MespeesU, ieeme
 mJe. uegF&me [eÙeiees ueesheerme , yeeJeKeeue, veboeKeeue
 mJe. Meebleer uegF&me ueesheerme (ueesyees), yeeJeKeeue, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer peespesHeâ heemkeâesue ef[mee, veewhee[e, ceeefCekeâhetj
 ef¡emleJeemeer De@vLeesveer peesmesHeâ, DeeieeMeer, iepeYeeš
 mJe. ceeleeave De@vLeesveer keâesjerÙee, DeeieeMeer, iepeYeeš
 ef¡emleJeemeer efueuee ceeMessue ceÛÙee[es, peerJeveJee[er, cemexme
 ef¡emleJeemeer yešeaue ueeÙevesue ef[kegâvne, heeõerKeeve, jcesoer
 ef¡emleJeemeer FivesefMeÙeme øeâeefvmeme legmkeâevees, veboeKeeue, leesjYeeš
 ef¡emleJeemeer meboerhe FivesefMeÙeme legmkeâevees, veboeKeeue, leesjYeeš
 ef¡emleJeemeer meeÙeceve efmšHeâve ef[meespee, JeeIeesueer, meespeDeeUer
 ef¡emleJeemeer Deeuyeš& ce@LÙet JeePe, keâevees[erJee[er, heehe[er
 ef¡emleJeemeer efJeuÙece Lee@ceme ef[cesuees, ieeÙeleueeJe, ceefme&me
 ef¡emleJeemeer cesyeue peesmesHeâ kegâefšvees, cesjYeešJee[er, efoIee, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer Heäuesefcebie ceeÙekeâue ef[keâes°e, ceeefCekeâhetj, cesjerJneruee, jesMeue neTme
 ef¡emleJeemeer ce@LÙet peesmesHeâ ef[keâes°e, ceeefCekeâhetj, cesjerJneruee, jesMeue neTme
 ef¡emleJeemeer meebleeve ce@LÙet ef[keâes°e, ceeefCekeâhetj, cesjerJneruee, jesMeue neTme
 ef¡emleJeemeer ogefcebie heešerue, ieesefKeJejs
 ef¡emleJeemeer Debleesve ogefcebie heešerue, ieesefKeJejs
 ef¡emleJeemeer efmšHeâve cemexefueve hejsje, YegF&ieeJe
 ef¡emleJeemeer ieesvmeeuees kewâleeve Heâjieespe, ieeme, JeeveleDeeUer
 ef¡emleJeemeer eflejspe øeâeefvmeme Deb[^e[erme, kebâlees[er Jee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer øeâeefvmeme uee@jsvme jsces[erÙeme, efkeâjeJeueer Jee[er, heeueer
 ef¡emleJeemeer je@keâer Deeueskeäme je@ef[^ipe, ÛegUCes
 ef¡emleJeemeer efceušve FivesefMeÙeme JeePe, vÙet ÛeeHesâJee[er, heehe[er he@jerMe
 ef¡emleJeemeer keâesmet pee@ve keâjJeeuees, meeiees[sJee[er, ceefme&me
 ef¡emleJeemeer Heâe. pescme Debleesveer ef[efmeuJee, YeešIejJee[er, jcesoer
 ef¡emleJeemeer efHeâueesefcevee yeeLeexue keâesueemees, meeJejMesleJee[er, ceefme&me
 ef¡emleJeemeer jsceb[ øeâeefvmeme keâesueemees, ÛegUCes
 ef¡emleJeemeer cesjer øeâeefvmeme keâesueemees, ÛegUCes
 ef¡emleJeemeer øeâeefvmeme meeÙeceve keâesueemees, ÛegUCes
 ef¡emleJeemeer efme. [umeer (meefyevee) SueeÙeme HeâveeË[erme, efoJeveJee[er, heehe[er
 ef¡emleJeemeer ØeefCeue ceeÙekeâue je@[^eripe
 ef¡emleJeemeer cesjer peJeej IeesvmeeueJeerme, ceeefCekeâhetj, ÛegUCes jes[
 ef¡emleJeemeer Deeueskeäme Debleesve kegâšervnes, veejUeryeeie, JemeF& keâesUerJee[e
 ef¡emleJeemeer veeleeue Deeueskeäme kegâšervnes, veejUeryeeie, JemeF& keâesUerJee[e
 ef¡emleJeemeer heemkeâesue efÛecee [eyejs, YegF&ieeJe, veJeeUs veekeâe
 ef¡emleJeemeer De@veer heemkeâesue [eyejss, YegF&ieeJe, veJeeUs veekeâe
 ef¡emleJeemeer ceeiee&jsš øeâeefvmeme keâeueexme, keâeskeâjceJee[er, efoIee, heehe[er
 ef¡emleJeemeer Deeuesme Je Fpeeyesue IeesvmeeueefJeme
 ef¡emleJeemeer pee@veer Deeuesme IeesvmeeueefJeme
 ef¡emleJeemeer FmeØeeble Deeuesme IeesvmeeueefJeme
 ef¡emleJeemeer [sefJn[ vegveerme
 ef¡emleJeemeer jespecesjer [sefJn[ vegveerme
 ef¡emleJeemeer yeeLeexue ef[meespee
 ef¡emleJeemeer ceouÙeeve yeeLeexue ef[meespee
 ef¡emleJeemeer peespesHeâ øeâeefvmeme Deb[^e[erme
 ef¡emleJeemeer keâesmet peespesHeâ Deb[^e[erme
 ef¡emleJeemeer [esueesjespee ScesefueÙeve hejsje, ieeme
 ef¡emleJeemeer Fpecesje@ue efJevmeWš ueesheerme, ieeme
 ef¡emleJeemeer pee@ve Je ceeleeave IeesvmeeueefJeme
 ef¡emleJeemeer ceeMe&ue pee@ve IeesvmeeueefJeme
 ef¡emleJeemeer cesjer [e@ceefCekeâ ceÛÙee[es
 ef¡emleJeemeer [e@ceefCekeâ ceÛÙee[es
 ef¡emleJeemeer Dee@mšerve IeesvmeeueefJeme
 ef¡emleJeemeer peevecesjer Dee@mšerve IeesvmeeueefJeme
 ef¡emleJeemeer Debleesveer FivesefMeÙeme Heâjsje
 ef¡emleJeemeer ceekeg&âme vegveerme
 ef¡emleJeemeer uegF&me cegPexuees
 ef¡emleJeemeer ce@keâJesue hee@ue Deeuces[e
 ef¡emleJeemeer Heâe. Deeueskeäme legmkeâevees