ef¡emleer ßeæe – Mebkeâe meceeOeevemehšsWyej 2021


 – mebheeokeâ
 
 yeeÙeyeueÛes ceje"er, Fb«epeer, efnboer FlÙeeoer Yee<esle Yee<eeblej keâjleevee ‘veeceeÛes’ Yee<eeblej keâesCelÙee efvekeâ<eeJej kesâues Deens?
 : peJeUpeJeU mebhetCe& ‘pegvee keâjej’ ne FyeÇer Yee<esceOÙes DeeefCe ‘veJeerve keâjej’ ne «eerkeâ Yee<esceOÙes efueefnCÙeele Deeuee Deens. ¢ee Yee<eebceOÙes pes veeceeÛes GÛÛeej Deensle les yeeÙeyeueÛes Yee<eeblej keâjleevee Flej Yee<eebceOÙes IesCÙeeÛes ØeÙelve kesâues Deensle, keâejCe veeJeeÛes Yee<eeblej nesle veener lej veeJe pemes cetU Yee<esceOÙes Deens lemesÛe les IÙeeJes ueeieles, ¢eeuee Fb«epeerceOÙes 'Transliteration' Demes cnCeleele. Demes Demeues lejer ØelÙeskeâ JesUsuee Yee<esÛÙee cetU mJeYeeJeecegUs efkebâJee mJe¤heecegUs, JÙeekeâjCeeÛÙee yebOeveecegUs, lemesÛe ØelÙeskeâ Yee<esceOÙes GÛÛeej DeeefCe OJeveer JesieUe DemeuÙeecegUs, lÙee lÙee Yee<esuee meepesmes Demes GÛÛeej keâener ØeceeCeele yeoueCÙeele Deeues Deensle. veeJeeÛes GÛÛeej yeoueCÙeeÛes ogmejs cenòJeeÛes keâejCe cnCepes yeNÙeeÛe JesUsuee yeeÙeyeueÛes lÙeeÛÙee cetU Yee<esletve Yee<eeblej keâjCÙeele Deeues veener, lej Flej Yee<eebceOetve (Goe. ue@efšve, Fb«epeer) lÙeeÛes Yee<eeblej keâjCÙeele Deeues Deens. ÙesLes Skeâ iees° ue#eele IÙeeJeer keâer veeJeeÛee pejer GÛÛeej yeoueuesuee Demesue lejer lÙeeÛee DeLe& cetU Yee<esleerue DeLee&uee Oe¤veÛe jenlees. keâener GoenjCes heent Ùee :-
 1) ‘ÙesMet’ – ns veeJe FyeÇer Yee<esceOÙes 'Yeshua' Demes GÛÛeejCÙeele Deeues Deens. ceje"erceOÙes pegvÙee keâjejele ¢eeÛes ‘ÙenesMeJee’ lej veJeerve keâjejele ‘ÙesMet’ cnCetve Yee<eeblej keâjCÙeele Deeues Deens. keâoeefÛele pegvÙee keâjejeleerue mebos<še ‘ÙenesMeJee’ (Joshua in English) DeeefCe veJeerve keâjejeleerue osJeeÛee heg$e ‘ÙesMet’ (Jesus in English) ne Heâjkeâ oeKeJeCÙeemee"er lemes keâjCÙeele Deeues Deens. heCe «eerkeâ Yee<esuee Oe¤ve lÙeeÛee GÛÛeej 'Iēsou' efkebâJee  'Iēsoûs' (yeshu efkebâJee yeshus) Demee keâjCÙeele Deeuee Deens. yeeÙeyeueÛÙee oesvner cetU Yee<esceOÙes ‘ÙesMet’ ¢ee veeJeeÛes 'yeshua' (FyeÇer) DeeefCe 'Iēsou' («eerkeâ) Demes GÛÛeej Deensle. ¢ee veeJeeÛes Flej Yee<eebceOÙes Yee<eeblej Peeues lesJne jesceve ueeskeâebveer «eerkeâceOeerue Iēsou Ûes 'Iesu' kesâues DeeefCe pesJne lÙeeÛes ue@efšveceOÙes Yee<eeblej keâjCÙeele Deeues lesJne lÙee Yee<esuee Deveg¤he Demes lÙeebveer 'Iesus' (veeJeeÛee GÛÛeej «eerkeâØeceeCes, heCe mhesefuebie yeoueueer) Demes Yee<eeblej kesâues. heg{s ue@efšveceOetve Fb«epeerceOÙes lÙee Yee<esuee meepesMes Demes lÙeeÛes 'Jesus' cnCetve Yee<eeblej keâjCÙeele Deeues. DeMee Øekeâejs ‘ÙesMet’ ns veeJe efJeefJeOe Yee<eebceOÙes efJeefJeOe GÛÛeejeves JeehejCÙeele Deeues Deens. GÛÛeej pejer yeoueuee lejer veeJeeÛee cetU DeLe& leesÛe Deens. (‘ÙesMet’ cnCepes ‘leejCeeje’ efkebâJee ‘osJe leejCe Deens’) ceje"erceOÙes ‘ÙesMet’ ns veeJe cetU «eerkeâ Yee<esuee Oe¤ve Deens.
 2) ‘efhešj’ – cetU «eerkeâ Yee<esceOÙes ¢ee veeJeeÛee GÛÛeej Deens 'Petros' (Ke[keâ), hejbleg Yee<eeblejeceOÙes Yee<esÛÙee mJeYeeJeeuee Oe¤ve Fb«epeerceOÙes lÙeeÛee GÛÛeej 'Peter', ceje"erceOÙes ‘hes$e’ DeeefCe efnboerceOÙes ‘hes$etme’ Demee keâjCÙeele Deeuee Deens. Demes Demeues lejer veeJeeÛee cetU DeLe& leesÛe Deens (‘hes$e’ cnCepes ‘Ke[keâ’).
 3) ‘Ùeesneve’ – cetU «eerkeâ Yee<esceOÙes ¢ee veeJeeÛee GÛÛeej Deens Iōánnēs. ¢ee veeJeeÛee Giece FyeÇer Yee<esleerue 'Yehochanan' ¢ee veeJeeheemetve Peeuesuee Deens. ue@efšveceOÙes lÙee Yee<esuee Oe¤ve lÙeeÛes Peeues 'Iohaness' DeeefCe lesLetve Fb«epeerceOÙes lÙeeÛes 'John' ¢ee ØeceeCes Yee<eeblej keâjCÙeele Deeues. GÛÛeej yeoueues heCe cetU DeLe& leesÛe Deens (‘Ùeesneve’ cnCepes ‘osJe oÙeeUt Deens’). cetU «eerkeâ Yee<esleerue ‘ÙeesDeeVesme’ DeeefCe ue@efšveceOeerue ‘ÙeesneVesme’ ÙeeÛÙeeJe¤ve ceje"erceOÙes lÙeeÛes ‘Ùeesneve’ Demes Yee<eeblej keâjCÙeele Deeues Deens.
 Lees[keäÙeele, ØelÙeskeâ Yee<esuee Deveg¤he Demes veeJeeÛes GÛÛeej "jJeCÙeele Deeues Deensle. yeeÙeyeueÛes Yee<eeblej ns megefMeef#ele yeeÙeyeue hebef[leebkeâ[tve keâjCÙeele Ùesles DeeefCe lÙeeceeies Heâej cees"s heefjßece Demeleele. pesJne yeeÙeyeueÛes Flej Yee<eebceOÙes Yee<eeblej nesles, lesJne les Yee<eeblej ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&ÛÙee efveÙeceevegmeej ØeLece Oece&ØeebleerÙe efyeMeheebkeâ[s hee"JeCÙeele Ùesles. Oece&ØeebleerÙe efyeMeheebveer les he[leeUtve heeefnuÙeeveblej les efyeMeheebÛÙee heefj<eoskeâ[s ceevÙelesmee"er hee"Jeleele DeeefCe lesLetve ceevÙelee efceUeuÙeeveblej Oece&ØeebleerÙe efyeMehe les jesceuee heeshecenesoÙeebkeâ[s heg{ÛÙee ceevÙelesmee"er hee"Jeleele. heeshe cenesoÙeebveer ceevÙelee efouÙeeveblej les yeeÙeyeueÛes Yee<eeblej YeeefJekeâebmee"er ØekeâeefMele keâjCÙeele Ùesles.
 peKeNÙeeves ie@efyeÇSue osJeotleeuee ØeMve efJeÛeejuee cnCetve lÙeeuee efMe#ee Peeueer, heCe ceefjÙesves pesJne leMeeÛe ØekeâejÛee ØeMve osJeotleeuee efJeÛeejuee lesJne efleuee efMe#ee Peeueer veener. Demes keâe?
 : ie@efyeÇSue osJeotle peKeNÙee DeeefCe ceefjÙesmee"er osJeeÛee mebosMe IesTve Ùeslees, ¢eeÛes JeCe&ve uetkeâke=âle MegYeJele&ceeveeÛÙee heefnuÙee DeOÙeeÙeeceOÙes keâjCÙeele Deeues Deens. ¢ee oesvner IešveebceOÙes meecÙe Deens DeeefCe efYeVelee osKeerue Deens. ie@efyeÇSue ceneotleeves peKeNÙeeuee Ùeesneve yeeefhlemleeÛÙee pevceeÛeer pesJne MegYeJeelee& keâUJeueer lesJne peKeNÙee osJeotleeuee cnCeeuee, ‘‘ns ceer keâMeeJe¤ve mecepet? keâejCe ceer cneleeje Deens DeeefCe ceePeer helveerner JeÙeeleerle Deens’’ (uetkeâ 1:18). peKeNÙeeves mebMeÙe Oejuee cnCetve lÙeeuee efMe#ee Peeueer. osJeotle lÙeeuee cnCeeuee, ‘‘heene, ns Ie[sue lÙee efoJemeeheÙeËle let cegkeâe jenMeerue… keâejCe let ceePÙee JeÛeveebJej efJeÕeeme "sefJeuee veener’’ (uetkeâ 1:20). heCe ÙesMetpevceeefJe<eÙeer DeMeeÛe ØekeâejÛee ØeMve pesJne ceefjÙesves ie@efyeÇSue osJeotleeuee efJeÛeejuee, ns keâmes nesF&ue, keâejCe ceuee heg®<e "eTkeâ veener? lesJne ceefjÙesuee efMe#ee Peeueer veener. FLes oesvner ØeMveebceOÙes meecÙe Deens heCe heefjefmLeleer efkebâJee Øemebie JesieUs Deensle. peKeNÙeeuee Mebkeâe nesleer vewmeefie&keâ ieYe&OeejCesÛeer, keâejCe lees DeeefCe lÙeeÛeer helveer oesIeb cneleejs Peeues nesles. ¢ee keâejCeecegUs ÙeLeekeâeUer hetCe& nesCeeNÙee osJeeÛÙee JeÛeveebJej lÙeeves efJeÕeeme "sJeuee veener. JeemleefJekeâ heenlee osJeeÛÙee cebefojele keâeÙe& keâjCeeNÙee Ùeepekeâeves osJeeJej efJeÕeeme "sJeeÙeuee heeefnpes neslee DeeefCe efJeÕeeme "sJeeÙeuee lÙeeuee peeieeosKeerue nesleer, keâejCe lÙeeuee pes meebieCÙeele Deeues, les hejcesÕejeves Deieesoj meeOeejCe 1800 Je<eeËhetJeea DeyeÇenece DeeefCe meeje ¢eebÛÙee peerJeveeceOÙes Ie[Jetve DeeCeues nesles (FmeenkeâÛee pevce Peeuee lesJne DeyeÇenece MebYej Je<eeËÛee DeeefCe meeje veJJeo Je<eeËÛeer nesleer, Glheòeer 17:17). ner iees° mebhetCe& FŒeeSueYej Heâej cees"Ÿee ØeceeCeele ØeÛeefuele nesleer DeeefCe peKeNÙeeuee efJeÕeeme "sJeCÙeeme ÙeesiÙe nesleer. lejer peKeNÙee osJeeJej efJeÕeeme "sJeCÙeeme Dehee$e "juee.
 peKeNÙeeuee lÙeeÛÙee DeefJeÕeemeeyeöue efMe#ee Peeueer, heCe peKeNÙeeÛee cegkesâheCee ns DeeheuÙee meJeeËmee"er Skeâ efÛevn nesles / Deens. meJe&ØeLece ÙeesneveeÛee pevce nesF&heÙeËle peKeNÙee cegkeâe jenerue. ÙesLes Skeâ DeodYegle jnmÙe o[uesues Deens : Ùeesneveeuee ‘DejCÙeele Iees<eCee keâjCeeNÙeeÛeer JeeCeer’ ¢ee veeJeeves mebyeesOeCÙeele Deeues Deens (Ùeesneve 1:23; ceòeÙe 3:3; ceeke&â 1:3; uetkeâ 3:4; heene ÙeMeÙee 40:3). cnCepes Ùee ‘JeeCeer’Ûee (ÙeesneveeÛee) pevce nesF&ue lesJneÛe peKeNÙeeÛeer ‘JeeCeer’ hejle ÙesF&ue (uetkeâ 1:64). ner hejcesÕejeÛeer DeodYegle keâjCeer Deens DeeefCe Deecner lÙeeÛÙeeJej efJeÕeeme "sJeeJee cnCetve ns Ie[ues Deens.
 peKeNÙeeuee efMe#ee Peeueer, heCe ceefjÙesuee efMe#ee Peeueer veener, keâejCe ceefjÙesÛÙee yeeyeleerle pes Ie[ues les mebhetCe&lee veJeerve nesles, Deueewefkeâkeâ nesles. ÙeMeÙee mebos°ŸeeÛÙee «ebLeele meebieCÙeele Deeues Deens keâer ‘‘heene kegâceejer ieYe&Jeleer nesF&ue DeeefCe heg$e ØemeJesue Je lÙeeÛes veeJe ‘FcceevegSue’ (Deecneyejesyej osJe) Demes "sefJeue’’ (ÙeMeÙee 7:14). ef¡emleeuee pevce osCeejer ceelee kegâceejer Demesue ns FŒeeSueceOÙes meJe&%eele nesles. FLes ceefjÙesves osJeeÛÙee JeÛeveeJej DeefJeÕeeme "sJeuee veener, lej efleves Heâkeäle mhe°erkeâjCe ceeefieleues. ceefjÙesÛÙee mhe°erkeâjCeeÛee cegöe neslee: ‘‘hejelhejeÛee heg$e,… oeJeeroÛÙee jepeemeveeJej yemeCeeje, ÙeekeâesyeeÛÙee IejeCÙeeJej ÙegieevegÙegie jepÙe keâjCeeje, Demee Leesj heg$e ceePÙee heesšer keâmee pevceeuee ÙesF&ue?’’ (heene uetkeâ 1:32-33). ie@efyeÇSueves osJeeÛÙee ØekeâšerkeâjCeeÛes jnmÙe Depetve GIe[ kesâues veJnles, lej ceefjÙesÛÙee ØeMveeves, les jnmÙe Øekeâš keâjCÙeele Deeues, ‘‘heefJe$e Deelcee legPÙeeJej ÙesF&ue DeeefCe hejelhejeÛes meeceLÙe& legPÙeeJej ÚeÙee keâjerue, ¢ee keâejCeeves pÙeeÛee pevce nesF&ue lÙeeuee heefJe$e osJeeÛee heg$e Demes cnCeleerue’’ (uetkeâ 1:35). SJe{Ÿee cees"Ÿee jnmÙeeÛes ceefjÙesves mhe°erkeâjCe ceeieCes ÙeesiÙe nesles DeeefCe efleÛee ØeMve jemle neslee, lÙeeceOÙes DeefJeÕeeme veJnlee, lej lÙeeceOÙes hejcesÕejeÛes meeceLÙe& DeeefCe jnmÙe peeCetve IesCÙeeÛeer mebOeer nesleer. ceefjÙesves ¢ee jnmÙeeJej efJeÕeeme "sJetve cnšues, ‘‘heene, ceer ØeYetÛeer oemeer Deens, legPÙee MeyoeØeceeCes ceePÙee "eÙeer nesJees’’ (uetkeâ 1:38).
 peKeNÙee DeeefCe ceefjÙee Je lÙeebÛÙee oesIeebÛÙee ØeMveebceOetve DeeheuÙeemeceesj hejcesÕejeÛes DeodYegle jnmÙe, lÙeeÛeer #ecee DeeefCe ieewjJe Øekeâš keâjCÙeele Deeues Deensle. ¢ee Iešvee DeeheuÙeemee"er Ie[uÙee Deensle, lÙeeceOÙes vekeâejelcekeâ Demes keâenerÛe veener lej osJeeÛÙee leejCeeÛeer DeodYegle keâLee DeeheuÙeemeceesj Øekeâš keâjCÙeele Deeueer Deens.
 (metÛevee : DeeheCe ‘ef¡emleer ßeæe – Mebkeâe meceeOeeve’ ns me$e ‘megJeelee&’ JeeÛekeâebmee"er meg¤ kesâues Deens. ßeæsÛÙee %eeveeceOÙes Deeheueer Jee{ JneJeer neÛe ¢ee ceeieÛee nslet Deens. ßeæsyeeyele Deeheues keâener ØeMve Demeleerue lej les ke=âheÙee ‘megJeelee&’ keâeÙee&ueÙeeceOÙes DeeheuÙee veeJeeefveMeer hee"Jetve ÅeeJesle. meieàÙeeÛe ØeMveebÛeer Gòejs oslee ÙesCeej veenerle, heCe pes ÙeesiÙe ØeMve Demeleerue lÙeeJej ¢ee me$eeceOetve Yee<Ùe kesâues peeF&ue – mebheeokeâ)