efÛebleefvekeâemehšsWyej 2021


 cee@efvme. øeâeefvmeme keâesefjÙee
 
 Skeâ efMe#ekeâer MeeUe
 
 ojJe<eea mehšWyej ceefnvÙeeÛÙee heeÛe leejKesuee DeeheCe ‘efMe#ekeâ efove’ meepeje keâjlees. lÙee efoJeMeer efMe#ekeâer hesMeeefJe<eÙeer DeeefCe efMe#ekeâebÛÙee lÙeeieceÙe peerJeveeefJe<eÙeer efJeÛeejefJeefveceÙe kesâuee peelees. lÙeeÛe Dee"Je[Ÿeele ÛeÛe&ceOÙes heefJe$e ceefjÙesÛÙee pevceefoveeefveefceòeeves veT efoJemeebÛeer veesJnsveeÛeer Yekeäleer Ûeeuet Demeles. peJeU peJeU meieàÙeeÛe ef¡emleer cebefojebceOÙes Je leerLe&#es$eebceOÙes ceefjÙee YekeäleieCeebÛeer Deueesš ieoea GmeUles. ueeskeâ heefJe$e ceefjÙesÛÙee ÛejCeeMeer Ùesleele. ‘peieeÛeer Glke=â° efMeef#ekeâe’ cnCetve efleÛee iegCeieewjJe keâjleele. efleÛÙee Ùee MeeUebceOÙes meJe&$e KeÛÛetve ieoea Demeles. lÙee ieoeauee efMekeâefJeCÙeeÛes heefJe$e keâeÙe& osJeceelee ceefjÙee ner mJele:Ûe keâjerle Demeles.
 efMe#ekeâ cnšuee cnCepes ‘še@keâ DeeefCe Ûee@keâ’ ns oesve ØecegKe Ieškeâ DeeheuÙeemeceesj GYes Demeleele. heefJe$e ceefjÙesÛÙee neleebkeâ[s Je ÛesnsNÙeekeâ[s DeeheCe vÙeeneUtve heenelees, lesJne lÙee neleeble ‘Ûee@keâ’ vemelees DeeefCe Dees"ebJej ‘še@keâ’ vemelees. lejermegæe MeeUe Je HeâUe Ùee ceeOÙeceebletve pes keâeÙe& kesâues peeles les keâeÙe& leer DeJÙeenleheCes keâjle Demeles. ve yeesuelee, neleJeejs ve keâjlee leer efMekeâJele Demeles. pees[uesuÙee efleÛÙee neleebkeâ[s DeeefCe efleÛÙee yeesuekeäÙee ÛesnsNÙeekeâ[s heentve YeeefJekeâpeve pes keâeÙe efMekeâeÙeuee nJes les efMekeâle Demeleele. ner Skeâ efMe#ekeâer MeeUe iesueer oesve npeej Je<ex DeJÙeenleheCes Ûeeuet Deens.
 ef¡emlemeYesÛÙee oesve npeej Je<eeËÛÙee Ssefleneefmekeâ hejbhejsle mehšWyej ceefnvÙeeÛÙee Dee" leejKesuee heefJe$e ceefjÙesÛee pevceefove meepeje kesâuee peelees. efleÛÙee pevceefoveeÛee lees meesnUe meceejbYehetJe&keâ meepeje kesâuee peelees. pesLes pesLes heefJe$e ceefjÙesÛÙee mevceeveeLe& osJeeueÙes yeebOeCÙeele Deeueer Deensle lesLes lesLes melele veT efoJeme ner YeefkeäleceÙe MeeUe KeÛÛetve Yejle Demeles. lÙeebleueer keâener YeefkeälemLeeves cees"s ceesueeÛes keâeÙe& keâ¤ve Øeefmeæerme heeJeueer Deensle. YeeefJekeâ ueeskeâ lÙee YeefkeälemLeeveebÛee GuuesKe Deieoer DeeojYeeJeeves keâjle Demeleele. ceie leer JeebõŸeeÛÙee ceesle ceeJeueerÛÙee cenecebefojeleueer MeeUe Demees, DenceoveiejÛeer njsieeJe ÙesLeerue celeceeJeueerÛeer MeeUe Demees, keâer leeefceUvee[tceOeerue Jesuesbkeâveer ceelesÛeer MeeUe Demees. Ùee keâener MeeUe peieØeefmeæ PeeuÙee Deensle. lesLes peer YeeefJekeâebÛeer ieoea GmeUles lÙeeuee keâener ceespeceehe veener.
 JesieJesieàÙee ke@âLeefuekeâ leerLe&#es$eer megKemeesÙeer GheueyOe keâ¤ve osCÙeemee"er pemes ke@âLeefuekeâ ueeskeâebÛes neleYeej ueeieleele lemesÛe heefJe$e ceefjÙesÛÙee leerLe&#es$eeuee DeefOekeâeefOekeâ ueeskeâebveer ÙeeJes Je lÙeebÛÙee iejpesÛÙee megKemeesÙeer GheueyOe JneJÙeele cnCetve efyeiej ef¡emleer ueeskeâebveer osKeerue ceoleerÛÙee ¤heeves efmebneÛee Jeeše GÛeueuesuee Deens. Skeâ yeesuekesâ GoenjCeÛe ÅeeÙeÛes Peeues lej Jeebõs ÙesLeerue leerLe&#es$eer peeCÙeemee"er Skeâe heejMeer JÙekeäleerves cegbyeF&Ûes ceenerce Je mee‰er yesšeJejÛes Jeebõe Ùee oesve šeskeâebvee pees[CÙeemee"er ‘keâe@peJes’ veeJeeÛee pees ueebyeueÛekeâ hetue yeebOeuee, lÙeeÛee GuuesKe JneÙeueeÛe nJee. hetJeeaÛÙee keâeUer cegbyeF& yesšeJejerue ieeJeebleerue YekeäleieCe ceesleceeJeueerÛÙee meesnàÙeemee"er Deeheues ceÛeJes Je ieueyeles IesTve Ùesle Demele. lÙee ØeJeemeele heeJemeele Je JeeoU-JeeNÙeele keâener ueeskeâebÛes yeUerner iesuesues Deensle. DeMee JesUer mej peceMesšpeer efpeefpeYee@Ùe veeJeeÛÙee Skeâe heejMeer JÙekeäleerves ceesle ceeJeueerÛes DeeYeej ceeveCÙeemee"er ‘keâe@peJes’ ne hetue yeebOeuee. lÙeeÛe hegueeuee Gòejskeâ[s Je oef#eCeskeâ[s Demes oesve nele efoues iesues. ceeJeueerÛÙee heeÙeeMeer [eWiejceeLÙeeJej pees nele iesuee lÙeeuee ‘efnue jes[’ ns veeJe efceUeues Je oeojÛÙee efoMesves pees nele iesuee lees Deepe ‘ues[er peceMesšpeer jes[’ Ùee lÙee GÅeesieheleerÛÙee helveerÛÙee veeJeeves DeesUKeuee peelees. lÙee keâe@peJesÛÙee Skeâe oie[er KeebyeeJej pes Meyo keâesjuesues Deensle les Demes –
 The Causeway was commenced on the
 8th of February 1843
 under the auspices of
 LADY JAMSETJEE JEJEEBHOY
 ojJe<eea mehšWyej ceefnvÙeeÛÙee heefnuÙee Dee"Je[Ÿeele heefJe$e ceefjÙesÛÙee ÛejCeeMeer pes YeeefJekeâ OeeJe Iesleele lÙeebÛes JejkeâjCeer nslet JesieJesieUs Demeleerue. Ùee YeeefJekeâebceOÙes keâener ‘newMes-veJeMes-ieJeMes’ner menYeeieer nesle Demeleerue lejer lÙeebÛÙee ceveeÛÙee ieeYÙeele KeesueJej pes nslet Je pÙee YeeJeYeeJevee Demeleele lÙee DeeheCe vepejsDee[ ke⤠Mekeâle veener.
 JÙeeketâU Peeuesueer efkeâleerlejer ceves Denesje$e heefJe$e ceefjÙesÛÙee ceOÙemLeerves efleÛÙee efoJÙe heg$eekeâ[s ØeeLe&vee keâjleele DeeefCe Ùee ØeeLe&vesÛee keâUme cnCetve Ùee leerLe&Ùee$esle les menYeeieer nesleele. YeeefJekeâ pesJne heeÙeer Ûeeuelees, lesJne lees ØeJeeme neslees DeeefCe pesJne lees ceveeves Ûeeuelees, lesJne leer leerLe&Ùee$ee nesles. heeÙeeÛee ØeJeeme Ûeeuet nesCÙeeDeieesoj lÙeebÛÙee ceveeÛee ØeJeeme Ûeeuet Peeuesuee Demelees. DeeheuÙee heeÙeebveer lÙee leerLe&#es$eer heesnÛeCÙeeDeieesoj lÙeebÛeer ceves lÙee leerLe&#es$eer heesnÛeuesueer Demeleele. cnCetve leerLe&#es$eeuee peeCeejer ceb[Uer efJejbiegUe cnCetve KeeCÙee-efheCÙeemee"er, DeeheuÙee MejerjeÛeer Yetkeâ YeeieefJeCÙeemee"er peele Demeleele, Demes cnCeCes mebÙegefkeälekeâ "jCeej veener lej ceveMeebleermee"er les ceeie&›eâceCe keâjerle Demeleele. leeboUele Ke[s Demeleerue cnCetve DeeheCe leebotU Hesâketâve oslees keâe? yeeUeÛeer DeebIeesU kesâuÙeeJej heeCeer Hesâketâve osCes pejer ÙeesiÙe Demeues lejer DeebIeesUerÛÙee heeCÙeeyejesyej veJepeele yeeUeuee Hesâketâve osCes ÙeesiÙe "jsue keâe? lÙeeÛeØeceeCes ceespekeäÙee newMeer ueeskeâebÛee DeheJeeoeÛee [eWiej keâ¤ve Ùee hejbhejeiele Yekeäleeruee ot<eCes osle yemeCes ÙeesiÙe "jsue keâe?
 ‘‘mehšWyej ceefnvÙeeÛÙee meg®Jeeleeruee meueie 9-10 efoJeme heefJe$e ceefjÙesÛÙee veesJnsveeuee peeTve leguee keâeÙe efceUeues,’’ Demee ØeMve pej DeeheCe kegâCeeuee kesâuee lej lÙeeÛes vekeäkeâer Gòej lÙeeuee oslee ÙesCeej veener. meble Ùeesneve ye@efhšmše ÙeeÛÙeeØeceeCes lÙeeuee vekeâejeLeea Gòej ÅeeJes ueeiesue. yeeefhlemcee keâjCeeje meble pee@ve Gòej osle cnCeeuee neslee, ‘‘ceer ‘ceefmene’ veener, DejCÙeele Deesj[Ceejer lÙeeÛeer JeeCeer ceer Deens.’’
 veesJnsveeuee peeTve Deeuesuee ceeCetme keâoeefÛele lemes cnCesue keâer ceer veT efoJeme Ùee SkeâefMe#ekeâer MeeUsle iesuÙeecegUs ceuee leerve Gòejs efceUeueer.
 1) ÙesMet keâesCe Deens? 2) ceer keâesCe Deens? 3) ceefjÙee keâesCe Deens? ÙesMet osJe Deens, ns ceuee keâUues. ceer osJe veener, nsner ceuee keâUues lemesÛe heefJe$e ceefjÙee ner osJeer veener lej leer osJeeÛeer ceelee Deens, ¢eeÛeer peeCeerJe ceuee Peeueer. efpeÛÙeekeâ[s efMekeâeÙeuee ceer iesuees efleÛÙee veeJeeheg{s ‘[e@keäšj’ ner GheeOeer vemeueer lejer Deveskeâ [e@keäšj efleÛÙeemeceesj yemetve efMe#eCe Iesle Demeuesues ceer heeefnues. leer mJele: heoJeerOej veener lejer megæe DeieefCele heoJeerOej efleÛÙeemeceesj ueesšebieCe Ieeueleevee ceer heeefnues. ceuee efleLes Demesner efMekeâeÙeuee efceUeues keâer ner heefJe$e ceefjÙee ‘osJe veener’, leer osJeer veener. veJeues leer keâjle veener. veJeues keâjlees lees efleÛee heg$e. cee$e, efleÛÙeekeâ[s ÙesCeeNÙeebÛÙee efJeveblÙee leer efleÛÙee heg$eekeâ[s vesles Je keâevee ieeJeÛÙee efJeJeenmeceejbYeeØemebieer leer cnCeeueer nesleer lÙeeØeceeCes ‘lÙeebÛÙeekeâ[s õe#eejme veener’ Demes leer cnCeles. pes DehelÙenerve Deensle Je DehelÙeØeehleermee"er ØeeLe&vee keâjleele lÙeebÛÙee Jeleerves leer cnCeles, ‘Ùee ceePÙee YeeefJekeâekeâ[s DehelÙe veener.’ pes DeejesiÙeemee"er meekeâ[s Ieeueleele lÙeebÛÙee Jeleerves leer ceOÙemLeer keâjle cnCeles, ‘Ùeebvee megÂ{ DeejesiÙeeÛes Jejoeve efceUeuesues veener.’ DehelÙeoeve osCÙeeÛee Ûecelkeâej leer mJele: keâjle veener efkebâJee DeejesiÙeeÛes Jejoeve osCÙeeÛeer veJeueeF& leer keâjle veener, leer DeeheuÙee Jeleerves Heâkeäle ceOÙemLeer keâjles. leer mJele: heeCÙeeÛee õe#eejme keâjle veener lej leer Heâkeäle megÛeJeles, ‘‘lees pes meebiesue, les legcner keâje.’’ Ùee pes®meuesceÛÙee keâvÙesves pes 2000 Je<eeËhetJeea keâevee Ùee ieeJeer pes kesâues, lesÛe JesieJesieàÙee leerLe&#es$eer leer keâjle Demeles. lÙeebleuÙee efleÛÙee Keeueerue leerve cenòJeeÛÙee leerLe&#es$eebÛeer veeWo DeeheuÙeeuee IÙeeJeer ueeiesue.
 1) megceejs 500 Je<eeËhetJeea F.me. 1531 ceOÙes ce@efkeämekeâesceOeerue šshesDe@keâ veeJeeÛÙee Skeâe šskeâ[erJej heefJe$e ceefjÙee mJeiee&letve Glejueer Je efleves pegDeeve efo Deeiees Ùeeuee oMe&ve efoues. efleLes Deepe heefJe$e ceefjÙesÛÙee mevceeveeLe& Skeâ ØeMemle cenecebefoj GYes Deens. 200 ueeKeebÛÙee Jej efJeÅeeLeea efleLes ojJe<eea peeleele. efleLes peer MeeUe Deens leer SkeâefMe#ekeâerÛe MeeUe veener keâeÙe?
 2) oer[Mes Je<eeËhetJeea F.me. 1858 ceOÙes oef#eCe øeâevmeceOeerue ueg[dme Ùee ieeJeer yevee&osle veeJeeÛÙee 14 Je<ex JeÙeeÛÙee Skeâe cegueeruee heefJe$e ceefjÙesves 24 JesUe oMe&ve efoues. efleLesner heefJe$e ceefjÙesÛes leerLe&#es$e GYes Deens. ØeefleJe<eea osJeeefJe<eÙeer Je mJele:efJe<eÙeer DeefOekeâ peeCeerJe Øeehle keâ¤ve IesCÙeeme ueeKees ueeskeâ peeleele. leerosKeerue iesueer oer[Mes Je<ex SkeâefMe#ekeâerÛe MeeUe veener keâeÙe?
 3) MebYej Je<eeËhetJeea efleves heesleg&ieeueceOeerue Heâeeflecee Ùee ieeJeer leerve cegueebvee oMe&ve efoues. efleLes Deepe Skeâ cenecebefoj GYes Deens. lÙee cenecebefojeÛÙee meceesjÛÙee hešebieCeele Meskeâ[es YeeefJekeâ DeeheuÙee heeÙeeJej veJns lej DeeheuÙee ieg[IÙeebJej Ûeeuele efleÛÙeemeceesj Ùesle DemeuÙeeÛes DeeheuÙee °erme he[leele. lÙeebvee efleLes keâeÙe efceUles?
 osJe keâesCe Deens?
 DeeheCe keâesCe Deenesle?
 DeeefCe heefJe$e ceefjÙee keâesCe Deens?
 ÙeeÛeer JÙeJenejer DeesUKe.
 pÙee MeeUsle uÙegmeer, peefmeblee DeeefCe øeâeefvmemkeâes ns efMekeâle nesles lÙeeÛe SkeâefMe#ekeâer MeeUsle npeejes YeeefJekeâ veener keâe peele?