Gheemevee Je<e& ke@âueW[j : mehšWyej 2021mehšsWyej 2021


 
 1.keâuemmew 1:1-8
 mlees$e 52:10,11
 uetkeâ 4:38-44
 
 2.keâuemmew 1:9-14
 mlees$e 98:2-3De,ye,
 3keâ[-4,5-6
 uetkeâ 5:1-11
 
 3.meble «esiejer ceneve – mce=leer
 keâuemmew 1:15-20
 mlees$e 100:1-2,3,4,5
 uetkeâ 5:33-39
 
 4.keâuemmew 1:21-23
 mlees$e 54:3-4,6 Je 8
 uetkeâ 6:1-5
 
 5.mee. keâe. 23Jee jefJeJeej
 ÙeMeÙee 35:4-7
 mlees$e 146:6keâ-7,8-9De
 Ùeekeâesye 2:1-5
 ceeke&â 7:31-37
 
 6.keâuemmew 1:24-2:3
 mlees$e 62:6-7,9
 uetkeâ 6:6-11
 
 7.keâuemmew 2:6-15
 mlees$e 145:1-2,8-9,
  10-11
 uetkeâ 6:12-19
 
 8.kegâceejer ceefjÙesÛee pevceefoJeme -meCe
 ceerKee 5:2-5 efkebâJee
 jesce 8:28-30
 mlees$e 13:6,7De
 ceòeÙe 1:1-16,18-23
 (efkebâJee 1:18-23)
 
 9.keâuemmew 3:12-17
 mlees$e 150:1ye-2,3-4,
  5-6
 uetkeâ 6:27-38
 
 10.1 efleceLeer 1:1-2,12-14
 mlees$e 16:1-2De Je
 5,7-8,11
 uetkeâ 6:39-42
 11.1 efleceLeer 1:15-17
 mlees$e 113:1-2,3-4,
  5De Je 6-7
 uetkeâ 6:43-49
 
 12.mee. keâe. 24Jee jefJeJeej
 ÙeMeÙee 50:5-9
 mlees$e 116:1-2,3-4,
  5-6,8-9
 Ùeekeâesye 2:14-18
 ceeke&â 8:27-35
 
 13.meble pee@ve ef›eâmee@mšce – mce=leer
 1 efleceLeer 2:1-8
 mlees$e 28:2,7,8-9
 uetkeâ 7:1-10
 
 14.heefJe$e ›egâmeeÛee efJepeÙeeslmeJe -meCe
 ieCevee 21:4-9 efkebâJee
 efHeâefuehheerkeâjebme 2:6-11
 mlees$e 78:1-2,34-35,
  36-37,38
 Ùeesneve 3:13-17
 
 15.og:Keer ceelee ceefjÙee
 FyeÇer 5:7-9
 mlees$e 31:2-3De,3yekeâ-4, 5-6,15-16,20
 Ùeesneve 19:25-27
 efkebâJee uetkeâ 2:33-35
 
 16.meble keâe@vexefueÙegme Je
 meble efmeefØeÙeve – mce=leer
 1 efleceLeer 4:12-16
 mlees$e 111:7-8,9,10
 uetkeâ 7:36-50
 
 17.1 efleceLeer 6:2-12
 mlees$e 49:6-7,8-10,
  17-20
 uetkeâ 8:1-3
 
 18.1 efleceLeer 6:13-16
 mlees$e 100:1-2,3,4,5
 uetkeâ 8:4-15
 
 19.mee. keâe. 25Jee jefJeJeej
 %eeve«ebLe 2:12,17-20
 mlees$e 54:3-4,5,6 Je 8
 Ùeekeâesye 3:16-4:3
 ceeke&â 9:30-37
 20.meble De@v[^Ÿet efkeâce Je
 menkeâejer – mce=leer
 S»ee 1:1-6
 mlees$e 126:1-3,4-5,6
 uetkeâ 8:16-18
 
 21.meble ceòeÙe, Øesef<ele – meCe
 FefHeâme 4:1-7, 11-13
 mlees$e 19:2-3,4-5
 ceòeÙe 9:9-13
 
 22.S»ee 9:5-9
 mlees$e : leesyeerle 13:2, 3, 4, 7, 8
 uetkeâ 9:1-6
 
 23.meble heeõs efheÙees – mce=leer
 niieÙe 1:1-8
 mlees$e 149:1ye-2,
  3-4,5-6De Je 9 ye
 uetkeâ 9:7-9
 
 24.niieÙe 2:1-9
 mlees$e 43:1,2,3,4
 uetkeâ 9:18-22
 
 25.peKeNÙee 2:1-5, 10-11
 mlees$e : efÙece&Ùee 31:10,
  11-12Deye, 13
 uetkeâ 9:43-45
 26.mee. keâe. 26Jee jefJeJeej
 ieCevee 11:25-29
 mlees$e 19:8,10,
  12-13,14
 Ùeekeâesye 5:1-6
 ceeke&â 9:38-43,45,
  47-48
 
 27.meble efJevmeWš [er hee@ue – mce=leer
 peKeNÙee 8:1-8
 mlees$e 102:16-18,
  19-21,29 Je 22-23
 uetkeâ 9:46-50
 
 28.peKeNÙee 8:20-23
 mlees$e 87:1-3,4-5,6-7
 uetkeâ 9:51-56
 
 29.meble ceeÙekeâue, meble ie@efyeÇSue, meble jeHeâeSue, ceneotle – meCe
 oeefveSue 7:9-10,13-14
 mlees$e 138:1-3,4-5
 Ùeesneve 1:47-51
 
 30.meble pesjesce – mce=leer
 venscÙee 8:1-4,5-6,
  7-12
 mlees$e 19:8,9,10,11
 uetkeâ 10:1-12