DeefOeke=âle – 1mehšsWyej 2021


 
 ef¡emlemeYesuee Deepe nJes Demeuesues Oece&ieg¤
 (Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis)
 ØeehebefÛekeâ ns DeeheuÙee kegâšgbyeele Oece&ieg¤bÛee efJe<eÙe JeejbJeej keâe{leele. keâeneRvee lÙeebÛes Oece&ieg¤ DeeJe[leele, keâeneRÛÙee ceveeble lÙeebÛÙeeefJe<eÙeer ØeMveefÛevn DeLeJee De{er Demeles; lej keâener ØeehebefÛekeâ Oece&ieg¤befJe<eÙeer Goemeerve Demeleele. keâener kegâšgbyeeble Oece&ieg¤bJej DeeojÙegòeâ Øesce kesâues peeles lej keâener kegâšgbyeeble lÙeebÛee eflejmkeâejner kesâuee peelees. Oece&ieg¤ ns keâeneRÛÙee keâeÙece mce=leerle Demeleele; lej keâeneRÛÙee efJemce=leerÛÙee ielexle efveIetve peeleele. yengleskeâ ke@âLeefuekeâ heefjJeejebÛes peerJeve ns lÙeebÛÙee Oece&«eeceeYeesJeleer IegšceUle Demeles DeeefCe Oece&ieg¤ ns efleLes ÂMÙe Jee DeÂMÙe Demes ceOÙeJeleea JÙeefòeâceòJe Demeles efkebâJee Oece&«eeceeÛes les Skeâ DeefJeYeepÙe Ieškeâ yeveuesues Demeles.
 ns meejs Demes Demeues lejer MesJešer ‘Oece&ieg¤ ns KejesKejer keâesCe Deensle?’, ‘Oece&ieg¤bveer DeeheuÙee ueeskeâeble keâmes DemeCes DeeJeMÙekeâ Deens?’ lÙeeefJe<eÙeer ef¡emlemeYee keâeÙe efMekeâJeles? keâener JesUsuee DeeheCeÛe DeeheuÙee efJeÛeejebÛeer ceespeheóer IesTve DeeheuÙee mJele:ÛÙeeÛe JÙeeKÙee leÙeej keâ¤ve Oece&ieg¤bkeâ[s yeIele Demelees. yeNÙeeÛe JesUsuee DeeheuÙee ceespeheóeruee ceeveJeer Âef°keâesveeÛeeÛe meboYe& Demelees. leLeeefhe, ‘Oece&ieg¤ keâesCe Deensle?’ ¢eeÛeer DeesUKe cetUeletve DeeheuÙee ‘ßeæsÛÙee ØekeâeMee’letve keâ¤ve IesCes iejpesÛes Deens. leer DeesUKe DeeheuÙeeuee JneJeer cnCetve JewefÕekeâ ÛeÛe&ceOÙes DeefOeke=âlejerlÙee efMekeâJeCÙeemee"er heeshecenesoÙeebÛes Skeâ Oece&heer" Deens. les peeieeflekeâ JÙeemeheer" Oece&ieg¤befJe<eÙeer keâeÙe efMekeâJeles, ns peeCetve IesCes iejpesÛes Deens. veJÙee keâjejeleerue Oece&ieg®heoeÛeer mLeehevee ner mee#eele ØeYet ÙesMet ef¡emleevesÛe kesâueer. lÙeecegUs yeouelÙee keâeUeÛes mJe¤he OÙeeveele IesTve heesheÛes keâeÙee&ueÙe (Congregation for the Clergy) ‘Oece&ieg¤bveer keâmes DemeeJes,’ ÙeeefJe<eÙeer lÙeebvee meelelÙeeves ceeie&oMe&ve keâjle Demeles. Oece&ieg¤bvee Ie[JeCÙeekeâefjlee Je efMekeâJeCÙeekeâefjlee pes keâeÙee&ueÙe Deens lÙee keâeÙee&ueÙeeves Deueerkeâ[ÛÙee keâeUele Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis Ùee veeJeeÛee Skeâ ngketâceveecee Øeefmeæ kesâuee Deens. lees ngketâceveecee ÙesMet ef¡emleeÛeer Oece&ieg®lJeeefJe<eÙeer keâeÙecemJe¤heer DeMeer peer DemeeOeejCe efMekeâJeCe Deens lÙeeuee DeeOegefvekeâ Deekeâej oslees.
 Oece&ieg¤bkeâ[tve JesieJesieàÙee Dehes#ee yeeUieuÙee peeleele. mecegõeleerue yesšeØeceeCes ceeCetme Skeâekeâer jent Mekeâle veener. Oece&ieg¤ ns ceeCetme DemeuÙeecegUs lÙeeÛÙee yeeyeleerlener lemesÛe Deens. keâesCelesÛe Oece&ieg¤ meceepeeheemetve Deefuehle efkebâJee Skeâekeâer jent Mekeâle veener. ØeYet ÙesMet ef¡emleeves Oece&ieg¤bÛes pes DeefÉleerÙe DeefmlelJe efvecee&Ce kesâues lÙeeÛee lees DeefJeYeepÙe Yeeie Demelees. cnCetve pÙee ØeYet ÙesMet ef¡emleeves meJe& Oece&ieg¤bvee Skeâ Mejerj cnCetve Skeâ$e iegbHeâuesues Deens, lÙeeletve keâesCeleeÛe Oece&ieg¤ Deefuehle nesTve jent Mekeâle veenerle. ÙeMemJeer Oece&ieg¤Ûes peerJeve peieCÙeemee"er ØelÙeskeâ Oece&ieg¤uee Deeheues JewÙeefòeâkeâ Je mJeleb$e DeefmlelJe yeepetuee "sJeeJes ueeieles lejÛe les Oece&ieg¤bÛÙee MejerjeÛee Skeâ DeJeÙeJe yevetve jent Mekeâleele. ÙeeueeÛe ue@efšveceOÙes unum presbyterium cnCepesÛe ‘Oece&ieg¤bÛes SkeâlJe’ Demes cnšues peeles. Oece&ieg¤bÛes SkeâceskeâebJej DeJeuebyetve Demeuesues DeefmlelJe ns ØelÙeskeâ Oece&Øeebleele meekeâe¤ve IesCÙeemee"er Oece&ieg¤bÛeer peer meJe& keâeces Deensle leer meJe& Oece&ieg¤ble Jeeštve Skeâe OÙesÙeeves kesâueer iesueer heeefnpesle. DeLee&leÛed Skeâceskeâebleerue Ûe{eDees{eruee Oece&ieg¤bÛÙee peerJeveele cegUerÛe mLeeve veener. ns Skeâ mJehveJele peie vemetve ÙesMet ef¡emleeves efvecee&Ce kesâuesues JeemleJeJeeoer JÙeemeheer" Deens.
 Ùee peieeÛes yeoueles mJe¤he ue#eele IesTve Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis ne veJeerve ngketâceveecee peenerj keâjCÙeeÛeer iejpe efvecee&Ce Peeueer nesleer. Oece&ieg¤bÛes F&Õejer heeÛeejCe, lÙeebÛÙeeJej meesheJeuesuÙee peyeeyeoejer, lÙeebÛes peerJeve Je Keesueer, lÙeebÛeer efJeÕeJÙeehleer, lÙeebÛee veepetkeâheCee DeeefCe lÙeebÛÙeekeâ[tve Jee{le peeCeeNÙee Dehes#ee, ÙeebcegUs heeshecenesoÙeebÛÙee keâeÙee&ueÙeeves ef[meWyej 2016ceOÙes Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (RS) ne ngketâceveecee Øeefmeæ kesâuee Deens. lÙeeÛÙee pe[CeIe[Ceermee"er vesceuesuÙee DeYÙeemeheLekeâeuee ceeie&oMe&ve keâjleevee efo. 2 Dee@keäšesyej 2014 jespeer heeshecenesoÙe cnCeeues nesles, ‘Oece&ieg¤ ne hewuet ve hee[uesuee mebYeeJÙe efnje Deens’ cnCetve lÙeebÛÙee JewÙeefòeâkeâ mebJesovee meebYeeUtve lÙeebvee Heâej keâeUpeerhetJe&keâ, cesnvelehetJe&keâ meeJeOeefiejerves hewuet hee[ues iesues heeefnpesle. cnCepesÛe les osJeeÛÙee pevelesceOÙes Deeheuee ueKKe ØekeâeMe hee[t Mekeâleerue.
 Jemlegle:, peieeÛeer peer leejCe Ùeespevee osJeyeeheeves DeeKeueer nesleer Je lÙeekeâjlee ØeYet ÙesMet ef¡emleeves ceeveJeer ¤he OeejCe kesâues nesles DeeefCe osJe ceeCemeeceOÙes ÙesTve jeefnuee neslee Ùee lÙeeÛÙee Ûeewkeâšerletve Oece&ieg¤bÛes heeÛeejCe DeeefCe keâeÙe& Deekeâej Iesle Deeues Deens. Deeheueer veeefJevÙehetCe& efMekeâJeCe osleevee ÙesMet ef¡emleeves ÙeMeÙee YeefJe<ÙeJeeÅeeÛee «ebLeheš Gueie[tve pees meboYe& efouee neslee lees Demee : ‘hejcesÕejeÛee Deelcee ceePÙeeJej Deeuee Deens keâejCe oerveebme megJeelee& meebieCÙeeme lÙeeves ceuee DeefYeef<eòeâ kesâues Deens. lÙeeves ceuee hee"Jeues Deens les DeMeemee"er keâer Oe¤ve vesuesuÙeebÛeer megškeâe Je DeebOeàÙeeme hegvne °erÛee ueeYe ÙeeÛeer Iees<eCee keâjeJeer, "sÛeues peele Deensle lÙeebme mees[Jetve hee"JeeJes; hejcesÕejeÛÙee ØemeeoeÛÙee heJee&Ûeer Iees<eCee keâjeJeer,’ (uetkeâ 4:18-19).
 cnCetve Deeheues keâeÙe& DeeefCe F&Õejer ke=âhee ¢eeefJe<eÙeerÛeer ef¡emlemeYesÛeer peer Ùeespevee Deens lÙeeØeceeCes Oece&ieg¤bvee DeeheuÙee peerJeveeletve ØeYet ÙesMet Øeefleefyebefyele keâjCÙeemee"er DeeefCe osJeekeâ[s ØeYet ÙesMet ef¡emleele ceOÙemLeer keâjCÙeemee"er JesieJesieàÙee DeeÙeeceebletve peeJes ueeieles. ef¡emleer heeÛeejCeeØeceeCes Oece&ieg¤bÛes heeÛeejCe ns osKeerue ÙesMetÛeer DeefOekeâ peJeUtve DeesUKe keâ¤ve IesCÙeemee"er lemesÛe lÙeeÛes DevegkeâjCe keâjCÙeemee"er, meceepeele DeeefCe peieele osJeeÛes meeceüepÙe ØemLeeefhele keâjCÙeemee"er DemeuÙeecegUs les heefJe$e Oece&MeeŒeeÛÙee efMekeâJeCeerJej DeeOeeefjle Deens. ÙeeÛeeÛe DeLe& Oece&ieg¤bÛee Oece&ieg®heCee ne meJe& yeeefhlemcee PeeuesuÙeebÛÙee Oece&ieg®heCeeceOÙes ®leuesuee Deens (1 heeršj 2:9).
 1. Oece&ieg¤ : osJeeÛee ØekeâeMe Øeefleefyebefyele keâjCeeje DeeefCe ueeskeâebÛÙee peerJeveeceOÙes meewKÙe Jee{efJeCeeje
 pÙee ØeceeCes osJe Deveble Øesce Demetve lees meJe& JesUehegjlee DeeefCe meJe& keâeUehegjlee efveefce&leer keâjlees DeeefCe efveefce&leer Øeef›eâÙee DeKebef[le "sJelees lÙeeØeceeCes Oece&ieg¤ ne osJeeÛee ØekeâeMe ueeskeâebheÙeËle veslees DeeefCe lÙeebÛÙeeyeeyeleerle leUceU oeKeJelees. ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛeer veJeerve Dee%ee (Ùeesneve 13:34) ner lÙeeuee JÙeehetve Iesles DeeefCe F&Õejer DeefmlelJe DeeefCe veelesmebyebOe ueeskeâebheÙeËle vesCÙeemee"er lÙeeuee Meefòeâceeve keâjles. Oece&ieg¤bÛes ef¡emleeMeer pes Ieefve‰ veeles Deens lÙeeletve efve:mJeeLeeaheCee DeeefCe osJeeMeer Skeâ¤he Demeuesues veeles Øeleerle nesles. Oece&ieg¤ ns kesâJeU Yeekeâjerleerue ØeYet ÙesMetÛes Mejerj ueeskeâebheÙeËle DeeCeCeeje Oece&mesJekeâ veener, leejCeeÛeer efMekeâJeCe ueeskeâebheÙeËle vesCeejs Heâkeäle ceeie&oMe&keâ veenerle, osJeeÛeer JeeCeer ueeskeâebheÙeËle DeeCeCeejs kesâJeU ØeJekeäles veenerle; lej Oece&ieg¤ leejCe osCeeNÙee osJeeÛes oer#ee efceUeuesues ØeefleefveOeer Deensle. less ueeskeâeble efcemeUCeejs megæe Demetve ueeskeâebÛÙee owvebefove peerJeveeleerue De[erDe[ÛeCeerle (Guee{eueerle) menYeeieer nesCÙeeme leÙeej Demetve lÙeebÛÙee mesJesme less lelhej Demeleele. ÙeesiÙe JÙeòeâeRJej Deeheuee efJeÕeeme šeketâve osJeeÛeer ßeæe less DeefOekeâ ueKeueKeerle keâjleele. Oece&ieg¤ ns lÙeebvee peer vescetve efouesueer osJeeÛeer Øepee Deens (Goe. Oece&«eece) lÙeebÛÙee mesJesle mJele:uee Jeentve Iesleele. ef¡emleeÛes ef¡emlemeYesMeer pes veeles DeeefCe JeeieCes nesles lesÛe keâjCÙeemee"er Oece&ieg¤uee F&Õejer heeÛeejCe Demeles Je les lÙeebveer DeeheuÙee ueeskeâebJej keâeUpeerhetJe&keâ efve:mJeeLeea Øesce keâ¤ve DeeefCe lÙeebÛeer veceülesves mesJee keâ¤ve JÙekeäle keâjeÙeuee nJes (heene RFIS 39).
 2) Oece&ieg¤ : Mejerjeves Je ceveeves yeÇÿeÛeejer peerJeve peieCeeje DeeefCe efve:mJeeLeea YeeJevesves ueeskeâebÛeer mesJee keâjCeeje
 mJele:Ûes mebhetCe&le: Deelcemecehe&Ce keâjCes DeeefCe osJeeuee MejCe peeCes Ùeemee"er ÙesMet Oece&ieg¤uee heeÛeejCe keâjlees. yeÇÿeÛeeefjlJeeÛeer peer ke=âhee osJeeves efouesueer Demeles lÙeeÉejs Oece&ieg¤ hejcesÕejeceOÙes mebhetCe&heCes DeeefCe Skeâe«eheCes Jeentve IesCÙeemee"er Oece&ieg¤Ûes yeÇÿeÛeÙe& lÙeebvee ceole keâjles. heefjCeeceer, ueeskeâebmee"er, efJeMes<ele: pes iejpeJeble Deensle lÙeebmee"er, Deeheues peerJeve Jeentve IesCÙeemee"er efvejemekeäle Oece&ieg¤bvee hetCe&heCes mJeeleb$Ùe efceUles. MejerjeÛes heeefJe$Ùe jeKeCes Ùee osCeieerÛeer veJÙee keâjejele peer YeueeceCe keâjCÙeele Deeuesueer Deens, lÙeevegmeej lÙeebÛÙee JewÙeefòeâkeâ iegCeele heefjhekeäJelee Ùesles. leer osCeieer Oece&ieg¤bvee lÙeebÛes Mejerj DeeefCe lÙeebÛÙee YeeJeYeeJevee yegefæhegjmmejheCes ueeskeâebmee"er keWâefõle keâjCÙeeme ceole keâjles. MejerjeÛeer Megælee jeKeCeeje meodiegCe meJe& ceeveJeer mebyebOeevee Deekeâej oslees DeeefCe DevegYeJeekeâ[s Âef°heLeele veslees (Skeâ ØeeceeefCekeâ, ceeveJeer, yebOeglJeeÛes DeeefCe JewÙeefkeälekeâ Øesce) pes yeefueoeveemee"er Dehe&Ce keâjCÙeeme ÙeesiÙe Deens. Demes Øesce ef¡emleeÛÙee GoenjCeeÛes DevegkeâjCe keâ¤ve, Oece&ieg¤ meJeeËmee"er DeeefCe ØelÙeskeâ JÙekeäleermee"er osle Demeleele.
 osJeeuee Je meceepemesJesuee mebhetCe&le: Jeentve IesCÙeeÛes efÛevn cnCetve jesceÛÙee DeefOehelÙeeKeeueer pes ue@efšve ÛeÛe& Deens lÙee ÛeÛe&ves Oece&ieg®oer#ee mJeerkeâejCeeNÙee JÙekeäleerves DeecejCe keâešskeâesjheCes yeÇÿeÛeÙe& heeUeJes, ner cenòJeeÛeer KetCe "jJetve efoueer Deens. Oece&ieg¤ ne ÙesMetÛee peCet keâener efJeJeeneves pees[tve Iesleuesuee Deepevce meeLeeroej Deens. DeMeeØekeâejs yeÇÿeÛeÙe& heeUtve ueeskeâebÛÙee mesJesmee"er Oece&ieg¤ mJele:uee DeecejCe osJeeÛÙee heeÙeeMeer Jeentve Iesle Demeleele. lÙeecegUs Oece&ieg¤ Deeheues ùoÙe DeefJeYeòeâ "sJetve menpeÛe ef¡emleeMeer Skeâ¤he nesT Mekeâleele DeeefCe pevelesÛÙee mesJesuee DeefOekeâ mJeleb$eheCes vÙeeÙe osT Mekeâleele (Demes kesâuÙeeves Oece&ieg¤ ns JÙeehekeâ DeLee&ves, ef¡emleeceOeerue efhele=lJe mJeerkeâejCÙeeme ÙeesiÙe Deensle), (RFIS 110).
 3) Oece&ieg¤ : osJeeÛeer leejCeoeÙeer osCeieer ceeCemeeheÙeËle IesTve ÙesCeeje
 peerJeveele ÛewlevÙe DeeCeCes cnCepes jesiÙeeuee DeejesiÙe osCÙeemeejKes Deens. ÙesMet ef¡emleeÛes DevegkeâjCe keâ¤ve Hetâš he[uesuÙeeble mecesš keâ¤ve keâšt ceveeÛeer peJeUerkeâ Je pees[Ceer Ùeeletve ueeskeâebvee veJepeerJeve efceUle Demeles. ogmeNÙeebÛÙee mebhekeâe&le Demeleevee, efJeMes<ele: pes Oece&ieg¤bvee vescetve efouesues ueeskeâ Deensle lÙeebÛÙee menJeemeele Demeleevee Oece&ieg¤ceOÙes heg{erue iegCe Demeues heeefnpesle : Deeheueer efve:mJeeLe& mesJee osle Demeleevee meJeeËvee SkeâceskeâebÛÙee peJeU DeeCetve lÙeebÛÙeeceOÙes SskeäÙeYeeJevee efvecee&Ce keâjCes. Oece&ieg¤ meieàÙeebvee peerJeve DeeefCe Deble:ce&ve ceeskeâUs JeešCeejs mJeeleb$Ùe IesTve Ùesleele; DeMee Øekeâejs meJeeËceOeerue ceeveJeer veelesmebyebOe DeefOekeâ ieefnjs keâjleele. kegâšgbyes, mecetn DeeefCe mecegoeÙe ÙeebÛÙeeceOÙes JeeJejle Demeleevee Oece&ieg¤veer meble hee@ue pÙee ceveeÛÙee DeeefCe ùoÙeeÛÙee SskeäÙeemebyebOeer pes keâUkeâUerves DeeJeenve keâjlees lÙeeÛeer Je=æer nesCÙeemee"er Pešues heeefnpes. osJe DeeefCe ceeCetme Ùee oesneWceOÙes leejCeoeÙeer JeeleeJejCe efvecee&Ce nesCÙeeme DeMeeØekeâejÛes keâewšgbefyekeâ JeeleeJejCe DeeoMe&Jele "jles. DeeheuÙee efyeMeheebMeer Jeeieleevee osKeerue DeMee ØekeâejÛes veeles Oece&ieg¤bceOÙes DeeJeMÙekeâ Deens. keâejCe efyeMehe keâeÙeos DeeefCe efveÙece ÙeebÛeer DebceueyepeeJeCeer keâjle Demeleevee ceeCetme ne efveÙeceehes#ee DeefOekeâ cenòJeeÛee Deens ns osJeefhelÙeemeceesj lÙeeÛes cetue cnCetve JÙekeäleer ceeskeâUsheCeeves Jeeieles. cnCetve SkeâceskeâebMeer Ûegjme DeeefCe Ûe{eDees{ efkebâJee keâesCe keâesCeehes#ee Ûeebieuee efkebâJee meJeexlke=â° ns OÙeeveele ve "sJelee Skeâceskeâebvee osCes Je SkeâceskeâebMeer Jeeštve IesCes, lÙeeie keâjCes DeeefCe Skeâceskeâebvee meeneÙÙe keâjCes, ¢eemee"er hejcesÕej mJele: DeeheCeeuee ceole keâjlees. ØeJeÛeve, heeheefveJesove DeeefCe ØeyeesOeve ns DeefOekeâ heefjCeecekeâejkeâ nesCÙeemee"er Oece&ieg¤bÛeer DekeäkeâuengMeejer Je ÙeesiÙe leÙeejer Deveskeâ ØekeâejÛes De[LeUs Deesueeb[t Mekeâles. lÙeecegUs Oece&ieg¤ ns ÛeÛe&ÛÙee meeceeefpekeâ efMekeâJeCeerÛee ØeJele&keâ yeveleele. Oece&ieg¤bveer peeleer DeeefCe Jeiee&ÛÙee Heâeše-HegâšeRvee Gòespeve ve oslee mecesš Je SskeäÙe DeeCeCÙeemee"er ØesjCeeoeÙeer menkeâeÙe& ÅeeJes. vÙeeÙeJeeoerle meceepeØeyeesOeve Deepe ÛeÛe& efMekeâJele Deens. lÙee ØeyeesOeveeÛee hegjmkeâej Oece&ieg¤bveer DeeJepet&ve keâjeJee Je ueeskeâeble vÙeeÙe Øeoeefvele Meebleer ØemLeeefhele keâjCÙeemee"er ØeÙelve keâjerle jeneJes. mJele: pees[Ceejer JÙekeäleer yevetve Oece&ieg¤bveer meJeeËvee SskeäÙe nesCÙeemee"er meeceerue keâ¤ve IÙeeJes. ke=âhesceOÙes DeelcÙeebÛes Je Deble:keâjCeebÛes SskeäÙe meeOeCÙeemee"er Oece&ieg¤bveer iegueeceefiejer DeeefCe efJeveekeâejCe ueeouesueer yebOeves cegkeäle keâ¤ve yeeefhlemcÙeeÛÙee veelesmebyebOeele Deeoj DeeefCe meeQoÙe& DeeCeCÙeemee"er PešeJes ( RFIS 12).
 4) Oece&ieg¤ : meceepeiešmecetn (Community) Øesefjle keâjCeeje DeeefCe efJeefJeOelesle Skeâlee efvecee&Ce keâjCeeje meceepeeÛee ØecegKe Ieškeâ
 Oece&«eeceele SskeäÙeeÛes keâece Ûeeuet Demeleevee Oece&ieg¤ ns meceepeiešmecetn yeebOeCeejs Demeleele. nsleghegjmmejheCes lÙeebveer Dees"ebveer yeesueuesuÙee ØeÙeesieeletveÛe veJns; lej lÙeebÛÙee Keeme GheefmLeleerves les SskeäÙe meeOeCeejs met$eOeej "jleele. Oece&ieg¤bÛÙee ueeskeâebceOeerue GheefmLeleercegUs veelesieesles ns Heâkeäle ÙeesiÙe heeleUerJejÛe DeeCeues peele veener lej njSkeâ kegâšgbyeeÛes meomÙe ns kegâšgbyeele SkeâceskeâebMeer DeefOekeâ Â{lesvesmegæe pees[ues peeleele. lÙeeletveÛe meceepeiešmecetneuee iejpesÛes DemeuesuÙee efce$elJeeÛÙee veelÙeeuee yeU efceUtve meceepeiešmecetneÛes SskeäÙe peesheemeues peeles. cnCetve Oece&ieg¤ ns ØelÙeskeâ kegâšgbyeele SskeäÙe peesheemeCeejs efMeuhekeâej "jleele, mJele: #eceeYeeJevesÛes jepeheLe nesleele DeeefCe pes ogKeeJeuesues Deensle – efJeMes<ele:, ceguesyeeUs, JeÙeesJe=æ, yeepetuee meejuesues DeeefCe pes keâesCeer ‘šekeâeT’ mecepeues peeleele DeMeebÛes les Jeeueer nesleele. meceepeiešmecetn yeebOeCÙeeNÙee Oece&ieg¤bÛes keâeÙe& ns hejmhejele oerIe&keâeUeÛeer veeleer peceJeles DeeefCe meJeeËceOÙes cees"Ÿee ØeceeCeele efškeâCeeNÙee efce$elJeeÛes peeUs efvecee&Ce keâjles. Oece&ieg¤bvee megheto& keâsuesuÙee keâUheeleerue cew$eerÛeer veeleer DeefOekeâ Â{ keâjCes Oece&ieg¤bÛes keâeÙe& Demeues heeefnpes. kegâšgbyeeleues veeles DeefOekeâ meKeesue yeveCes DeeefCe kegâšgbyeeleerue IeškeâebceOÙes peer Deeheehemeeble OegmeHetâme Demeles lÙeeuee DeeUe yemeCes, lÙeeÛeØeceeCes ceveele celeefYeVelee Demeueer lejer SskeäÙeele jenCÙeeme les leÙeej nesCes ¢eemee"er Oece&ieg¤ meef›eâÙe DemeeJesle. SkeâceskeâebMeer efJeÛeejebÛes Je keâeÙee&Ûes DeeoeveØeoeve keâ¤ve Oece&ieg¤bÛÙee peerJeveeuee Deekeâej lej efceUleesÛe efMeJeeÙe SkeâceskeâebMeer PeeuesuÙee ÛeÛexletve lÙeebÛÙee ceveeÛeer meJeeËvee pees[CÙeemee"er meebie[ leÙeej nesles. DeMee Øekeâejs lÙeeÛÙee Deble:keâjCeele Skeâ Øekeâejs ‘megheerkeâ peceerve’ leÙeej nesles. DeMeer ner Oece&ieg¤bÛeer ØelÙe#eele pe[CeIe[CeerÛeer keâeÙe&heæleer "jles (RFIS 39).
 5) Oece&ieg¤ : ceeveJeer DeeefCe heeUkeâerÙe °er peesheemeCeeje
 Deepe Oece&ie¤ ns mebieCekeâ DeLeJee ef[efpešue Ùegieele peiele Deensle. lÙeebvee Ùee yeouelÙee ÙegieeMeer veeles pegUJetve IÙeeJes ueeieles Je lÙeele Peesketâve ÅeeJes ueeieles. Deepe Ùee Ie[eruee Oece&ieg¤ Ùee yeouelÙee ÙegieeÛÙee mebhekeâe&le DemeCes DelÙeble cenòJeeÛes Deens. Deepekeâeue ceesyeeF&ue DeeefCe mebieCekeâ ÙeebÛÙeemen peerJeve peiele Demeleevee pes Oeeskesâ Deensle lÙeeÛÙeeyeeyeleerle Oece&ieg¤bveer ceveele meeJeOelee yeeUieCes iejpesÛes Deens. keâejCe lÙeeletveÛe Oece&ieg¤ ¢ee ceeOÙeceebvee yeUer he[t Mekeâleele DeeefCe lÙeebÛÙee DeeOÙeeeflcekeâ Je ceeveefmekeâ meblegueveeuee cees"e Oeeskeâe efvecee&Ce nesT Mekeâlees. veJeveJÙee DeeOegefvekeâ meeOeveebÛee GheÙeesie keâjleevee vesnceer DeeefCe meelelÙeeves Oece&ieg¤bveer ef¡emleeyejesyej Demeuesues SkeâlJeeÛes veeles DeefOekeâ Â{lej yeveJeues heeefnpes. DeMee efMemleyeæ peerJeveeletveÛe Oece&ieg¤ meceepeeÛÙee peJeU Deeues heeefnpesle DeeefCe pes meceepeeheemetve otj Deensle lÙeebÛÙeele meceepeeefJe<eÙeer peJeUerkeâ keâjCeejs Peeues heeefnpesle; yeeÙeyeueceOeerue ØeYet ÙesMetves meebefieleuesuÙee oeKeuÙeele Ûeebieuee Mecejesveer peKeceer nesTve he[uesuÙee ceeCemeekeâ[s peelees DeeefCe lesue DeeefCe õe#eejme lÙee cejCeØeeÙe: ceeCemeeÛÙee peKeceebJej Deesletve lÙeeuee meeneÙÙe keâjlees. lÙee Mecejesveerkeâ[tve DeeheuÙeeuee ØesjCee efceUeÙeuee nJeer. ueeskeâebÛÙee ØelÙe#e ieeJeYesšerletve (DeLeJee ØemeejceeOÙeceeÉejs) ueeskeâebMeer veeles pees[leevee Deeheues Kejs ceeOÙece ns IeeÙeeU PeeuesuÙeebÛÙee Jesovee keâceer keâjCÙeemee"er lesue DeLeJee ùoÙeeuee GYeejer osCeeje cegjJeuesuee õe#eejme Demeuee heeefnpes. pees ØekeâeMe (Øe. ef¡emle) DeeheCe ogmeNÙeebkeâ[s IesTve Ùeslees, lees Heâòeâ JejJejÛee Je efoKeeJet cegueecee vemeeJee lej pes Deeheues Mespeejer ‘IeeÙeeU nesTve jmlÙeeÛÙee keâ[suee he[uesues Deensle’ DeMeebvee KeNÙee ØesceeÛeer DeeefCe oÙesÛeer Tye DeeCeCeeje DemeeJee.
 6) Oece&ieg¤ : heeheeÛÙee jesieeJej DeeOegefvekeâ GheÛeejheæleer Deelcemeele kesâuesuee Skeâ Oece&mesJekeâ
 ØelÙeskeâ Oece&ieg¤ ns Ûeebieues Mecejesveer DeeefCe Ûeebieues ceW{heeU DemeeJesle. Deeheueer heeUkeâerÙe keâeceefiejer yepeeJele Demeleevee Oece&ieg¤bÛÙee ceeveJeer peerJeveeÛeer meJeeËieerCe pe[CeIe[CeerefJe<eÙeer hetCe& peeCeerJe ner lÙeebvee Heâej GheÙeesieer he[les. FlejebÛÙee iejpesyeeyele peeie¤keâ DemeCes – efJeMes<ele:, pes DeieesojÛe peKeceer Peeuesues Deensle DeeefCe iejpeJeble Deensle lÙeebÛÙeeØele heesnÛeleevee DeeheuÙeekeâ[s pÙee meesÙeermegefJeOee GheueyOe Deensle, Oece&«eeceele DeeheuÙee Deepetyeepetuee peer peeCekeâej ceb[Uer Deens lÙeebvee neleeMeer IesTve Oece&«eeceele menkeâeÙee&Ûes peeUs leÙeej keâ¤ve pes iejpeJeble Deensle lÙeebÛÙee mesJesuee Deeheueer Mekeäleer ueeJetve Oece&ieg¤bveer ÙeMemJeerlesÛes iecekeâ DemeeJes. ueeskeâebÛes DeheÙeMe Je lÙeebÛeer heeheJe=òeer, lÙeebÛeer osJeeefJe®æ yeb[Keesjer, lÙeebÛes ceeveefmekeâ KeÛÛeerkeâjCe DeLeJee JÙemeveeOeervelee Je yegefæYeü°lee ner mecepetve IesCÙeemee"er Oece&ieg¤ ns DeeheuÙee Debieer hegjsmes ceeveJeer iegCeOece& peesheemeCeejs Demeues heeefnpesle. DeeheCe heeTue keâOeer ceeies IÙeeJes, keâOeer DeeheCe Deeheuee Meyo šekeâeJee, keâOeer DeeheCe ceoleerkeâjlee Deeceb$eCe ÅeeJes DeeefCe meieàÙeebÛÙee menkeâeÙee&ves keâeÙe& keâmes heg{s Ûeeuet "sJeeJes ns DeesUKeCÙeemee"er lÙeebveer JÙeJenejesheÙeesie keâener keâewMeuÙes Deelcemeele kesâueer heeefnpesle. keâener ueeskeâ peKeceer nesTve jmlÙeeÛÙee keâ[suee keâCnle he[uesues Deensle; les ÛeÛe&ÛÙee ojJeepeeheÙeËle keâOeerÛe heesnÛet MekeâCeej veenerle, DeMeebmee"er ØeÙelve heCeeuee ueeJetve ceoleerÛeer ceesnerce neleer IesCes iejpesÛes Demeles. lÙee ceesefncesÉejs pes peerJeveele keâesuece[uesues DeeefCe vewjeMÙe«emle Deensle, pes Yejkeâšuesues DeeefCe Yej[uesues Deensle DeMee ueeskeâebheÙeËle Oece&ieg¤bÛes ceolekeâeÙe& heesnesÛeues heeefnpes. ØelÙeskeâ peerJe ne leie Oe¤ Mekesâue, pes DeeMesefJevee Deensle lÙeebÛÙee DebleÙee&ceer DeeMee efvecee&Ce keâjCeejs, Meesef<eleebÛes meeblJeve keâjCeejs, pes og° Deensle lÙeebvee DeeJneve osCeejs DeeefCe Demegjef#eleleWvee megj#esÛee nele osCeejs lemesÛe FlejebÛes Ssketâve IesTve lÙeebvee mecegheosMeve keâjCeejs Oece&ieg¤bÛes keâeÙe& DemeeJes. Oece&ieg¤bkeâ[tve FlekeäÙee Dehes#ee Deensle keâer, peCet keâener ØelÙeskeâ Oece&ieg¤ DeÛeeš yegæer DeeefCe Meòeâer DemeCeejs JÙeefòeâceòJe Deens DeMeer Dehes#ee yeNÙeeÛe peCeebkeâ[tve kesâueer peeles. lejer Oece&ieg¤ heefjhetCe& veenerle DeeefCe ogmeNÙeebvee menkeâeÙe& DeeefCe ceole keâjle Demeleevee lÙeebveener ceeCetme yeveCÙeemee"er Flejebkeâ[tve menkeâeÙee&Ûeer DeeefCe ceoleerÛeer iejpe Demeles. yeeueheCeerÛe ceevemeMeeŒeerÙe Âef°keâesveeletve Oece&ieg¤bJej PeeuesuÙee DeeIeeleeletve Je ieefjyeercegUs cetueYetle iejpeebheemetve JebefÛele jeefnuÙeeheemetve keâOeer keâener Oece&ieg¤bJej DeeIeele Peeuesues Deensle. lÙeecegUs DeepeÛÙee peerJeveele De[LeUs efvecee&Ce Peeuesues Deensle ÙeebÛeer DeesUKe keâ¤ve Iesle Demeleevee Oece&ieg¤bveer DeeheCe mJele: meJe&%eeveer Je meJe&meeceLÙe&Jeeve Deenesle Demee DeefYeefveJesMe yeeUietve hetJee&heej DeMeer ef¡emlemeYesves keâeueyee¢e "jefJeuesueer Oece&met$es lÙeebÛÙee ieUer GlejJeCÙeeÛee ØeÙelve ke⤠veÙes.
 yeewefækeâ°Ÿee Oece&ieg¤bveer heefjhetCe& nesle peeJes Je lÙeebÛÙee DebleÙee&ceerÛeer Je=æer nesle peeJeer cnCetve Oece&ieg¤bmee"er JesieJesieàÙee ØekeâejÛeer DeYÙeememe$es DeeKeueer peeTve (on going formation) lÙeeÛÙeele meef›eâÙe Yeeie IesTve mJele:uee yeouelÙee keâeUeÛÙee ØeJeenele DeeCeues heeefnpes. mJele:ÛÙee Meejerefjkeâ iejpeebkeâ[s heenlee Oece&ieg¤bveer mJele:Ûeer Øeke=âleerÛeer ner mJele:Ûeer peyeeyeoejer cnCetve mJele:Ûe meebYeeUueer heeefnpes. DeeheCe keâeÙe Je efkeâleer Keelees DeeefCe efhelees, iejpesÛÙee JÙeeÙeeceeuee DeeefCe Deejeceeuee efkeâleer JesU oslees lemesÛe ceeveefmekeâ Øeieleermee"er DeeheuÙee YeeJeYeeJevee keâMee Deensle, Deeheueer mebÙeceMekeäleer DeeefCe SkeâceskeâebMeer nesCeejer YeeJeefvekeâ osJeeCeIesJeeCe Ùee meJe& yeeyeleerle Oece&ieg¤bveer mJele: ue#e efoues heeefnpes. DeeheuÙee ùoÙeeÛeer Ûeebieueer peesheemevee keâjCÙeemee"er DeeefCe SkeâceskeâebMeer YeeJeefvekeâ JÙeJenej keâjCÙeemee"er veweflekeâ pe[CeIe[Ce keâ¤ve IesCes DeeJeMÙekeâ Deens. Demes kesâuÙeeves ÙeesiÙe JesUer ÙeesiÙe efveCe&Ùe IesCeejs, meJeËkeâ<e vÙeeÙeYeeJevee "sJeCeejs DeeefCe ØemebieebÛes Je IešveebÛes Jemlegefve‰heCes Je lešmLeheCes Deekeâueve keâjCeejs JÙeefòeâceòJe Oece&ieg¤le leÙeej nesF&ue.
 7) Oece&ieg¤ : yeeÙeyeueceOeerue ‘JÙeeketâU mesJekeâ’ (suffering servant) ÙeeØeceeCes keâ®Ceekeâj ØeYet ÙesMetÛÙee heeJeueeJej heeTue "sJetve ÛeeueCeeje
 peieekeâ[s DeeefCe DeeheuÙee Deepetyeepetuee vepej šekeâlee ceeveJeer peerJeve ns ØelÙeskeâeuee keâ°Øeo DeeefCe efvejeMepevekeâ ielexle Dees{Ceejs Yeemeles. efpeLes vepej šekeâeJeer efleLes vewmeefie&keâ Deeheòeer, SkeâceskeâebefJe®æ Ùegæ, DeheIeele DeeefCe Dejepekeâlee DeMee ØekeâejÛÙee yeelecÙee DeeheuÙee keâeveebJej vesnceer Ùesleele. DeMee JesUer yengOeceeaÙe meodYeeJevesÛÙee ueeskeâebvee Skeâ$e keâ¤ve oÙesÛeer ke=âlÙes DeMee JÙeeketâU PeeuesuÙee ueeskeâebheÙeËle heesnÛeefJeCÙeele heg{ekeâej IesCes ns Oece&ieg¤bÛes keâeÙe& "jles. Deepekeâeue keâesjesvee ceneceejerves ueeskeâebÛÙee Jesovee pÙee Jee{JeuÙee Deensle lÙeebÛÙeele menYeeieer nesCes DeJeIe[ Demeues lejer Oece&ieg¤bveer pes Ùeelevee Yeesieleele lÙeebÛÙee ÙeeleveebMeer mecejme nesCÙeeÛee ØeÙelve keâjCes iejpesÛes Deens. pÙeebÛÙeeJej og:KeeÛes DeeIeele Peeues Deensle lÙeebÛÙee og:KeeÛeer Keheueer keâe{CÙeeSsJepeer Oece&ieg¤bveer veceülesÛes, ceeCegmekeâerÛes DeeefCe menJesovesÛes Oe[s Iesleues heeefnpesle. DeeheuÙee peerJeveeÛÙee MesJešer KeebÅeeJej ›etâme IesTve Je jòeâceÙe Jesovee menve keâ¤ve JÙeeketâU Peeuesuee ÙesMet pees keâeueJeejerkeâ[s efveIeeuee neslee lÙeeÛeer hetJe&Øeeflecee pegvÙee keâjejeleerue ‘JÙeeketâU Ûeekeâje’ (suffering servant of Yahweh) ÛÙee ¤heeves DeeheuÙeeuee efomeles. (ÙeMeÙee 53:4-8). ueeskeâebÛÙee JesovesMeer Skeâ¤he keâmes JneJes ¢eeÛes ØeYet ÙesMet meJeeËle heefnues meJeexòece DeeefCe meJeeËvee Deieoer peJeUÛes DeeoMe&Jele Øeleerkeâ Deens (RFIS 38).
 8) Oece&ieg¤ : efJeYeepekeâ ØeJe=òeer DemeuesuÙee meceepeele meJeeËvee meeceeJetve SkeâefoueeÛee Je SkeâYeeJeeÛee meceepe Øesefjle keâjCeeje SskeäÙeYeeJeveskeâ[s Dees{tve DeeCeCeeje ueesnÛegbyekeâ
 Oece&ieg¤bÛeer Je=òeer meJe& ceeveJeebÛee, efJeMes<ekeâ¤ve Ghesef#eleebÛee mevceeve DeeefCe meceevelee keâeÙece "sJeCeejer DemeeJeer. Skeâ meceeJesMekeâ cnCetve, Oece&ieg¤ meeceeefpekeâ vÙeeÙe DeeefCe meJe& heeMeeletve cegkeäleer Ùeemee"erosKeerue JeÛeveyeæ Deens. Oece&ieg¤ meJe& efJemLeeefhele DeeefoJeemeer, oefuele, Dehebie, Goemeerve, SkeâšsheCee efkebâJee JÙemeveeOeerve ueeskeâebheÙeËle heesnesÛeCÙeemee"er Glmegkeâ Demeues heeefnpesle. Oece&ieg¤ Flej ef¡e§eve ÛeÛexme DeeefCe efYeVe hebLeerÙe ef¡emleer mecegoeÙeebyejesyej menkeâeÙe& keâjCÙeemee"er, lemesÛe DeeblejOeceeaÙe cew$eerÛes hetue yeebOeCÙeemee"er JÙemle jenCÙeemee"erosKeerue keâefšyeæ DemeeJesle. DeeheuÙee mJele:ÛÙee ke@âLeefuekeâ ef¡emleer hejbhejsle hekeäkesâ jesJeuesues Demeleevee, Oece&ieg¤ Flej mebmke=âleer DeeefCe yengOeceeËceOÙes pes Ûeebieues Je Kejs Deens lÙeeÛes mJeeiele keâjCeejs DemeeJesle. ueeskeâ DeeefCe iešebceOeerue heejbheefjkeâ jeie DeeefCe Demeblees<e otj keâjCÙeeme ceole keâjleevee Oece&ieg¤ ke=âle%elee DeeefCe #ecee, meueesKee DeeefCe MeebleerÛee ceeie& peesheemeleele. Deeheues meeJe&peefvekeâ Iej DemeuesuÙee he=LJeer«eneÛeer keâeUpeer IesCÙeemee"er (heÙee&JejCeeÛeer oKeue) Oece&ieg¤ Flejebvee Øeeslmeeefnle keâjleele Je ceeie& oeKeJeleele. Oece&ieg¤ meJeeËÛÙee mevceeveemee"er DeeefCe vÙeeÙeemee"er keâeÙe& keâjleele DeeefCe ns keâjerle Demeleevee ceefnuee me#eceerkeâjCe Je Œeervesle=lJe ¢eeuee Øeeslmeenve osCeejs DemeCes DeeJeMÙekeâ Deens (RFIS, 25).
  ± DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es
 
 DeefOeke=âle – 2
 DeeÛe&efyeMeheebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce
 heg{erue meJe& heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve DeeÙeesefpele keâjCÙeele Deeues Deensle.
 (meueielee jeneJeer cnCetve DeeOeer Øeefmeæ kesâuesues keâeÙe&›eâce veJeerve keâeÙe&›eâceemeefnle ÙesLes Øeefmeæ keâjCÙeele Ùesle Deensle.)
 14 peguew me. 9.15:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  me. 10.15:FvHebâš efpePeme ÛeÛe&, SJnjMeeF&ve efmešer, ØecegKe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  me. 11.15:veJÙeeves ØecegKe Oece&ieg¤ cnCetve efveÙegkeäle kesâuesuÙee Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 6.00:ÙesMetmebIeerÙe ØeesefJnefvMeSue megefheefjÙej DeeefCe Flej Ûeej ÙesMetmebIeerÙe Oece&ieg¤ Je pÙee ueeskeâebceOÙes Heâe. mš@ve mJeeceer ¢eebveer DeeheuÙee DeeÙeg<ÙeeÛeer 40 Je<ex mesJee efoueer lÙee ‘Úesše veeiehetj’ceOeerue DeeefoJeemeeRÛes keâener ØeefleefveOeer, ¢eebÛÙeemeceJesle ef¡emleJeemeer Heâe. mš@ve mJeeceer, Sme.pes. ÙeebÛÙee DeelcÙeemee"er heefJe$e efcemmee, meble je@keâ ÛeÛe&, ieesefKeJejs.
 16 peguew me. 8.30:keâecexue ceelesÛÙee meCeeefveefceòeeves keâecexueeF&š efmemšme&, KejeUs, meeb[esj Ùeebvee Yesš.
  me. 10.30:otjoMe&ve keWâõ (Yeejle mejkeâej meeJe&peefvekeâ mesJee Øemeejkeâ keWâõ) mebIeemeceJesle meYee, meble Lee@ceme ÛeÛe&, meeb[esj.
  (mebOÙee. 3.00 les 5.00):ÙegveeÙešs[ ef¡e§eve ØesDej Heâe@j Fbef[Ùee FkeäÙegcesefvekeâue «eghe, efLeDee@uee@efpekeâue keâefcešerÛÙee meYeemeoebyejesyej efJnef[Ùees keâe@vHeâjvme.
 mebOÙee. 5.00 :DeOÙe#e – Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLee meefceleerÛeer meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 17 peguew og. 12.30:ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue meesUeJee jefJeJeej), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (og. 3.30 les 5.00):JesefyeveejceOÙes menYeeie (efJnef[Ùees keâe@vHeâjvme), cenelcee ieebOeer Meebleer Deeßece.
 18 peguew mebOÙee. 5.00:ve@Meveue Petce efceefšbieceOÙes menYeeie (efJnef[Ùees keâe@vHeâjvme) og:Keer kegâšgbyeeuee meceLe&ve Je lÙeebÛÙeeyejesyejÛeer Skeâlee.
 19 peguew (me. 9.30 les 10.30) : Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 20 peguew (me. 10.00 les 11.00) : ‘megJeelee&’ Je ‘Meebefleotle’ ceeefmekeâeÛÙee mebheeokeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme,yejecehetj.
 me. 11.30:YeejleerÙe efyeMeheebÛÙee heefj<eosÛÙee (CBCI) heoeefOekeâeNÙeebÛÙee Dee@veueeF&ve meYesceOÙes (efJnef[Ùees keâe@vHeâjvme) Yeejle DeeefCe vesheeUÛÙee Øesef<eleerÙe jepeotleeyejesyej menYeeie.
 21 peguew (me. 9.00les og. 1.30): heef§ece Yeeieeleerue efyeMeheebÛÙee heefj<eosÛeer (WRBC) nesCeejer efÉ-Jeeef<e&keâ meYee (efJnef[Dees keâe@vHeâjvme).
  (mebOÙee. 4.00 les 6.00) : Jesmšve& efjpeve meesefMeDeue meefJe&me Heâesjce meceJesle meYee (efJnef[Dees keâe@vHeâjvme).
  (mebOÙee. 6.30 les 7.50): Fb«epeer Yeeef<ekeâ Oece&«eece [eÙeesefmepeve ke@âšskesâšerkeâue meWšj, peerJeve pÙeesleer, ÙeebÛes menmebÛeeuekeâ DeeefCe meble pee@ve ceejer efJeÙeeveer keäuepeea nesce, meeb[esj ÙeeÛes mecevJeÙekeâ ÙeebÛÙeeyejesyej meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 22 peguew me. 10.00:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 24 peguew me. 10.30:[e@efceefvekeâve øeâeÙeme& Dee@Heâ Fbef[ÙeeÛÙee (OP) ØeesefJnefvMeSue megefheefjDejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 4.15:ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue melejeJee jefJeJeej -Deepeer-Deepeesyee DeeefCe pÙes‰ebmee"er peeieeflekeâ efoJeme), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 27 peguew (me. 10.30og. 1.00) :keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 7.00:Oece&ØeebleeÛÙee ØelÙeskeâ he@jerMeceOetve oesve ÙegJee ØeefleefveOeer efveJe[tve lÙeebÛeer yeveJeuesuÙee keâesefJe[ šemkeâ Heâesme&meceJesle Dee@veueeF&ve meYee Je lÙeebvee ceeie&oMe&ve (efJnef[Ùees keâe@vHeâjvme).
 28 peguew (me. 11.30 og. 12.30): Fbšjve@Meveue Hesâ[jsMeve Dee@Heâ ke@âLeefuekeâ De@keäMeveÛÙee (ØeehebefÛekeâ) Dee@veueeF&ve meYesceOÙes menYeeie (efJnef[Ùees keâe@vHeâjvme).
  og. 12.30:keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 6.00 les 7.00):je°^erÙe vÙeeÙe efoJeme efveefceòeeves heefJe$e mee›eâeceWleeÛÙee YekeäleerceOÙes menYeeie, ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 29 peguew me. 8.30:vees$e oece (SND) ÛÙee efmemšjebmeceJesle meYee, lejKe[, meeb[esj.
 (mebOÙee. 4.30 les 6.35):keâeef[&veue «esefMeÙeme cesceesefjÙeue ne@efmhešue, yebieueer ÙesLeerue heoeefOekeâejer Je pevejue ce@vespej ÙeebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 30 peguew me. 11.30:ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee (meble FivesefMeÙeme ueesÙeesueeÛÙee heefjJele&veeÛÙee 500 JÙee JeOee&heveefoveeefveefceòe), meble ceeÙekeâue ÛeÛe&, ceeefCekeâhetj.
 31 peguew mebOÙee. 4.15:ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue De"jeJee jefJeJeej), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 
 (Dee@iemš 2021 ¢ee ceefnvÙeebmee"er DeeÛe&efyeMehe Heâsefuekeäme ceÛÙee[es ¢eebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce heg{erue ØeceeCes Demeleerue.)
 
 2 Dee@iemš me. 10.00:heefJe$e efcemmee DeeefCe ke@âhÙegefÛeve Heâeome& (OFM) ÙeebÛÙee mesJeeefveJe=òe Oece&ieg¤bmee"er yeebOeuesuÙee veJeerve Iejeuee DeeMeerJee&o, meble peesmesHeâ ÛeÛe&, GcejeUs.
 me. 11.45:hemeeÙeoeve meWšjceOeerue Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, veeUe.
 3 Dee@iemš me. 10.00:‘ÙegJeoMe&ve’ÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 11.00:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.00:heefJe$e efcemmee (DeblÙeefJeOeerÛeer efcemmee), meble cesjer ce@ioeuesvee ÛeÛe&, cegUieeJe.
 (mebOÙee. 5.00 les 6.15):Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 4 Dee@iemš me. 10.00 les 11.30): Sme.Jner.[er.ÛÙee ØeesefJnefvMeSue megefheefjDejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.30 les og. 1.00) : hejceefhelee ÛeÛe&, ieebieCeieeJe ÙesLeerue Oece&ieg¤šercemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 1.30 :og:Keer kegâšgbyeeuee meceLe&ve DeeefCe lÙeebÛÙeeyejesyej Skeâlee oMe&efJeCÙeemee"er ve@Meveue Jesefyeveej (efJnef[Ùees keâe@vHeâjvme) ceOÙes menYeeie.
 5 Dee@iemš me. 9.30 les 11.00):Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 6 Dee@iemš (me. 9.30les 11.30) :keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (og. 12.00 les 2.00):keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.30 les 6.30):YeejleerÙe efyeMeheebÛÙee heefj<eosÛÙee (CBCI) heoeefOekeâeNÙeebÛÙee Dee@veueeF&ve meYesceOÙes (efJnef[Ùees keâe@vHeâjvme) menYeeie.
 7 Dee@iemš og. 12.00:ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue SkeâesCeermeeJee jefJeJeej -efJeÙeeveerjefJeJeej), meble pee@ve efJeÙeeveer keäuepeea nesce, meeb[esj.
 9 Dee@iemš (me. 10.00:keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.30:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 10 Dee@iemš (me.9.45 les 10.30): Yesš, meble pee@ve efJnÙeeveer keäuepeea nescemeboYee&le meYee, meeb[esj.
 me. 10.30:Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.00:‘efheSlee’ hegleàÙeeÛee DeeMeerJee&oefJeOeer, mebleøeâeefvmeme PesefJeDej ÛeÛe&, efiejerpe.
 (mebOÙee. 5.45 les 6.15):meble øeâeefvmeme PesefJeDej ÛeÛe&, efiejerpe ÙesLeerue he@jerMeceOeerue Oece&ieg¤bmeceJesle DeveewheÛeeefjkeâ mebYee<eCe.
 12 Dee@iemš me. 10.00:Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 13 Dee@iemš me. 9.30:keäuepeea nesceceOeerue Oece&ieg¤bvee Yesš Je meYee, meble pee@ve efJnÙeeveer keäuepeea nesce meeb[esj.
 me. 11.30:Heâeeflecee efmemšjebÛÙee (FS) ØeesefJnefvMeÙeuemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 14 Dee@iemš mebOÙee.4.15:ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee (ceefjÙesÛes mJeie&veÙeve meesnUe Je mJeeleb$Ùe efove), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 15 Dee@iemš me. 8.15:DeOÙe#e, Yeejle ceelesÛÙee 74JÙee mJeeleb$Ùeefoveeefveefceòe PeW[eJebove keâeÙe&›eâce, mebleieesvmeeuees ieeefme&Ùee keâe@uespe Dee@Heâ Deeš&dme DeB[ keâe@ceme&, JemeF&.
 17 Dee@iemš me. 10.00:keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.30:efjefueefpeDeme Dee@Heâ mes›esâš neš& mebmLesÛÙee Skeâe efmemšjebmeceJesle meYee, efyeMehmeneTme, yejecehetj.
 18 Dee@iemš mebOÙee. 7.00:Yeejle DeeefCe vesheeUÛes Øesef<eleerÙe jepeotle DeeÛe&efyeMehe efueDeeshee[& efiejsueer Je keâeef[&veue Dee@pJeu[ «esefMeDeme ¢eebÛÙeemeceJesle heefJe$e efcemmesle menheewjesefnlÙe Je meYee, nesueer vesce keâefLe[^ue, Heâesš&, cegbyeF&.
 19 Dee@iemš (me. 9.00 les og. 1.30) :pÙegefveDej keäuepeeaÛÙee pe[CeIe[Ceermee"er meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.15:ke@âhÙegefÛeve Heâeome& (OFM) ÛÙee ØeesefJnefvMeSue megefheefjDejmeceJesle meYee,efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.00:heeÙeme ef[meeÙeheume mebmLesÛÙee Skeâe efmemšjebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 20 Dee@iemš mebOÙee. 4.30:Oece&ØeebleerÙe efMe#eCe DeeÙeesieeÛÙee (DBE) meboYee&le meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 21 Dee@iemš mebOÙee. 4.15:ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue SkeâefJemeeJee jefJeJeej – vÙeeÙe jefJeJeej), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 6.00:Dee@ue Fbef[Ùee ke@âLeefuekeâ ÙegefveÙeve (AICU) ØeehebefÛekeâebmee"er DeeÙeesefpele kesâuesuÙee me$eele ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 25 Dee@iemš mebOÙee. 5.30:DeeblejOeceeaÙe megmebJeeoeÛÙee JesefyeveejÛes GodIeeškeâ, meble kegâefjDeekeâesme SueeÙeme ÛeeJeje keâuÛejue meWšj, efouueerÉeje DeeÙeesefpele
 28 Dee@iemš mebOÙee. 4.15:ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue yeeefJemeeJee jefJeJeej), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 
 ± DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es