heVeeme Je<eeËhetJeeamehšsWyej 2021


 mehšWyej 1971ceOÙes Ie[uesuÙee keâener IešveebÛeer veeWo
 
 ieefjyeebÛes [e@keäšj
 JemeF& : cebieUJeej efoveebkeâ 1 mehšWyej 1971 jespeer [e@. ef›eâpeesme Debleesve [eÙeme ÙeebÛes efveOeve Peeues. ‘ieefjyeebÛes [e@keäšj’ cnCetve meejer JemeF& lÙeebvee DeesUKele nesleer. Skeâ mesJeekeâeÙe& cnCetveÛe lÙeebveer [e@keäšjkeâerÛee hesMee helkeâjuee neslee. ieefjyeebefJe<eÙeer lÙeebÛÙee Deble:keâjCeele Demeuesueer cecelee, Deeheguekeâer Je DeemLee ÙeebcegUs ieefjyeebvee les ‘Deeheues [e@keäšj’ Jeešle Demele.
 efyeMehe efheceWše ÙeebÛee melkeâej
 cegbyeF& : efoveebkeâ 18 mehšWyej 1971 jespeer meWš PesefJeÙej keâe@uespeÛÙee meYeeie=nele veJeefveJee&efÛele efyeMehe meeÙeceve efheceWše ÙeebÛee ‘ke@âLeefuekeâ DemeesefmeSMeve Dee@Heâ yee@cyes’ Je keâe@uespeleHexâ melkeâej keâjCÙeele Deeuee. melkeâej meceejbYeeÛes DeOÙe#emLeeve keâeef[&veue «esMeme ¢eebveer Yet<eefJeues. efyeMehe efheceWše ns meWš PesefJeÙej keâe@uespeÛes ceePeer efJeÅeeLeea nesles.
 hesheue mesefcevejerle yeer.S[. efJeÅeeLÙeeËÛeer Yesš
 hegCes : efoveebkeâ 24 mehšWyej 1971 jespeer cegbyeF& efJeÅeeheer"eÛÙee ieebOeer efMe#eCe YeJeve ¢ee yeer.S[. keâe@uespeÛÙee SketâCe 76 efJeÅeeLÙeeËveer ØeeÛeeÙe& JepegYeeF& hešsue Je efMe#ekeâebmen hesheue mesefcevejeruee Yesš efoueer. Yeejleeleerue efvejefvejeàÙee Yeeieebletve Deeuesues ns meJe&Ûe efJeÅeeLeea ef¡emleslej nesles.
 mesefcevejer peerJeveeÛeer ceeefnleer efceUJeCes ne lÙeebÛÙee YesšerceeieÛee cegKÙe GösMe neslee. Ùee Øemebieer mesefcevejerleerue veeceJeble ØeesHesâmej Heâeoj mš@Heâvej ¢eebveer ‘veweflekeâ efMe#eCeeÛeer MeeUsle DeeJeMÙekeâlee’ ¢eeefJe<eÙeer ceeie&oMe&ve kesâues.