ceefjÙesÛÙee mJeie&veÙeveeÛee ceefncee Dee@iemš 2021


 – Øee. mšerHeâve DeeÙe. hejsje
 
 heefJe$e ceefjÙesÛÙee meboYee&le ef¡emlemeYesves Ûeej Oece&melÙes (Dogmas) peenerj kesâuesueer Deensle. F.me. 431 meeueer SHeâmeme ÙesLes YejuesuÙee Oece&meYesle ceefjÙee osJeceelee DemeuÙeeÛes (Divine Motherhood) heefnues Oece&melÙe peenerj keâjCÙeele Deeues Je efleuee osJeeÛeer DeeF& («eerkeâ Yee<esle Theotokos) mebyeesefOeues peeT ueeieues. lÙeeveblej F.me. 649 meeueer YejuesuÙee ue@šjve (mLeeefvekeâ) heefj<eosle ceefjÙesÛes ‘meowJe keâewceeÙe&’ (Perpetual Virginity) ns ogmejs Oece&melÙe ceevÙe keâ¤ve lÙeeJej efMekeäkeâeceesle&ye keâjCÙeele Deeues. lÙeeveblej efoveebkeâ 8 ef[meWyej 1854 jespeer heeshe veJeJes heeÙeme Ùeebveer ceefjÙesÛee efve<keâuebkeâ ieYe&mebYeJe (Immaculate Conception) ns Oece&melÙe peiepeenerj keâ¤ve heefJe$e ceefjÙesÛee pevce cetU heeheeefJevee Peeuesuee DemeuÙeeÛes peenerj kesâues.
 mJeie&veÙeve
 ceefjÙesuee Mejerjemeefnle mJeiee&le IesCÙeele Deeues ner ßeæe Deieoer heefnuÙee Melekeâeheemetve YeeefJekeâebceOÙes ØeÛeefuele nesleer. yeeÙeyeueceOÙes Ùee ßeæsÛee ØelÙe#e GuuesKe vemeuee lejer yeeÙeyeueJÙeefleefjkeäle ogmeNÙee keâener «ebLeebceOÙes Ùee IešvesÛes JeCe&ve keâjCÙeele Deeues Deens. Dormition of Theotokos, Transitor Mariae DeMee Deveskeâ hegmlekeâebÛee meboYe& Ùeeyeeyele oslee ÙesF&ue. efMeJeeÙe ceefjÙesÛÙee meosn mJeie&veÙeveeÛee cegöe F.me. 451 meeueer Ûeeumes[ve ÙesLes YejuesuÙee Oece&heefj<eosle pes¤meuesceÛes meble pÙegJesveue Ùeebveer GheefmLele kesâuee neslee. veblejÛÙee keâeUelener Deveskeâ Oece&hebef[leebveer Ùee efJe<eÙeeJej mekeâejelcekeâ efJeÛeej ceeb[ues, lejerner ef¡emleceb[Ueuee lÙee ßeæsuee Oece&melÙe (Dogma) cnCetve peenerj keâjeÙeuee 1950 meeue GieJeeJes ueeieues. heeshe yeejeJes heeÙeme Ùeebveer efoveebkeâ 1 veesJnWyej 1950 Ùee efoJeMeer hetCe& efJeÛeejevleer DeeefCe owJeer ØesjCesves ceefjÙesuee Mejerj DeeefCe DeelcÙeemeefnle mJeiee&le IesCÙeele Deeues ns Oece&melÙe peenerj keâ¤ve ceefjÙee ner mJeie& DeeefCe he=LJeerÛeer jeCeer DemeuÙeeÛeer efMekeâJeCe 11 Dee@keäšesyej 1954 jespeer efoueer.
 efoveebkeâ 11 Dee@keäšesyej 1963 les efoveebkeâ 8 ef[meWyej 1965 Ùee keâeueeJeOeerle mebheVe PeeuesuÙee Ssefleneefmekeâ ogmeNÙee Jn@efškeâve heefj<eosÛÙee omleSsJepeele ‘uÙegcesve pesefvmeTce’ ¢ee ØeceeCeJeÛeve Iešvesle heefJe$e ceefjÙesÛes ef¡emlemeYesleerue mLeeve DeefleMeÙe efJemle=leheCes DeOeesjsefKele keâjCÙeele Deeues Deens. efo. 15 Dee@iemšÛÙee ceefjÙesÛÙee mJeie&veÙeveeÛÙee meCeeÛÙee efoJeMeer lÙeeleerue heg{erue heefjÛÚso ue#eele IesCÙeemeejKee Deens.
 ‘‘efve<keâuebkeâ kegâceejer ceefjÙee pevceeheemetve cetU heeheeÛÙee keâuebkeâeheemetve cegkeäle nesleer. efleÛeer Ssefnkeâ leerLe&Ùee$ee mebheuÙeeJej efleuee Mejerj DeeefCe DeelcÙeemen mJeiee&le Iesleues iesues DeeefCe ØeYetves efleuee meJe& Jemlegcee$eebÛeer mJeieeaÙe jeCeer cnCetve GbÛeeefJeues; pesCeskeâ¤ve leer Deeheuee heg$e, ØeYetÛee ØeYet DeeefCe heehe Je cejCe efpebkeâCeeje ¢eeÛÙeeMeer DeefOekeâÛe Skeâ¤he JneJeer’’ (uetcesve pesvmegce 59 DeeefCe ßeæe«ebLe keâuece 966).
 Ùee efÛebleveeÛÙee DeKesjerme efueefnuesuee heefjÛÚsoner DeefleMeÙe DeLe&hetCe& Deens. lÙeele cnšues Deens, ‘‘ÙesMetÛeer DeeF&, efleuee mJeiee&le ueeYeuesuÙee Mejerj DeeefCe DeelcÙeeÛÙee JewYeJeele ef¡emlemeYesÛeer Øeleerkeâ, Giece DeeefCe YeeJeer peieele ef¡emlemeYee DeefOekeâ heefjhetCe& nesCeej DemeuÙeeÛes efÛevn Deens. ØeYetÛee efoJeme ÙesF&heÙeËle leer Ùee he=LJeerJej ØekeâeMele jenerue. leer F&Õej ØepesÛes veJÙee DeeMesÛes DeeefCe megKe-meesÙeeRÛes efÛevn Deens’’ (uetcesve pesvmegce 68).
 Jejerue efÛebleveelcekeâ GleeNÙeele ceefjÙesÛeer leguevee ef¡emlemeYesMeer kesâuesueer Deens. ns ue#eele IesTve efoveebkeâ 15 Dee@iemšÛÙee efcemmeeceOeerue heefnuÙee JeeÛeveeÛee ieefYe&leeLe& ue#eele IesT Ùee. ns JeeÛeve ØekeâšerkeâjCeeÛÙee Dekeâje DeeefCe yeeje Ùee DeOÙeeÙeeletve Iesleuesues Demetve lÙeele mJeiee&leerue oesve efÛevnebÛes JeCe&ve Deens. heefnuÙee efÛevnele Skeâ megboj ŒeerÛes JeCe&ve Deens.’’ leer metÙe&ceb[U heefjOeeve kesâuesueer, heeÙeeKeeueer Ûebõ DeeefCe cemlekeâeJej yeeje leeNÙeebÛee cegketâš OeejCe kesâuesueer DeMeer JewYeJeMeeueer Œeer cnCetve JeCe&ve kesâuesueer Deens. cee$e leer iejesoj Demetve ØemetleerÛÙee Jesoveebveer Deesj[le DemeuÙeeÛes cnšues Deens. lÙeeÛe JesUer mJeiee&le ogmejs efÛevn efomeues. lÙeele meele [eskeâer Je one efMebies DemeuesuÙee je#emeer DepeiejeÛes JeCe&ve kesâues Deens. leer Œeer Øemetle nesleeÛe efleÛes cetue KeeTve šekeâeJes cnCetve lees Depeiej efleÛÙee heg{s GYee "ekeâuee neslee. veblej meJe& je°^ebJej ueesKeb[er ob[eves jepÙe keâjerue DeMee heg$ejlveeuee lÙee Œeerves pevce efouee Je les cetue osJeeÛÙee efmebnemeveeheg{s vesCÙeele Deeues Je leer Œeer jeveele heUtve iesueer’’ (ØekeâšerkeâjCe DeOÙeeÙe 11 Je 12).
 Ùee ef"keâeCeer Skeâ Œeer Je Depeiej ÙeebÛÙeeleerue mebIe<ee&Ûes JeCe&ve Deens. leer Œeer cnCepes heefJe$e ceefjÙee Demes mecepeues peele nesles; hejbleg uetcesve pesvmegce 68ceOÙes Jej cnšuÙeeØeceeCes ÙesMetÛeer DeeF& Mejerj DeeefCe DeelcÙeemen mJeiee&le Demetve leer peeieeflekeâ ef¡emlemeYesÛeer Øeleerkeâ Je efÛevn Deens. cnCetve GhejesuuesefKele heefnuÙee JeeÛeveeleerue Œeer ner peeieeflekeâ ef¡emlemeYesÛes ØeefleefveefOelJe keâjCeejer Deens Demes heeshe øeâeefvmeme cnCeleele (15 Dee@iemš 2013 jespeer heeshecenesoÙeebveer efouesues ØeJeÛeve).
 Ùee mebIe<ee&le leer Œeer efJepeÙeer Peeueer DemeuÙeeÛes oeKeJetve efoues Demeues lejer hejeefpele Depeiej efleÛÙee mebleeveeMeer (cnCepesÛe ef¡emlemeYesMeer) ue{CÙeemee"er efveIetve iesuee (Øekeâšer 12:17) Demes heg{s cnšues Deens. ÙeeÛee DeLe& peeieeflekeâ ef¡emleceb[Ueuee lÙee DepeiejeMeer cnCepes og° Mekeäleer¤heer mewleeveeMeer ue{e ÅeeÙeÛee Deens. heCe IeeyejCÙeeÛes keâejCe veener. keâejCe ef¡emleeÛeer DeeefCe ef¡emlemeYesÛeer ceelee DeeheuÙee meesyele Deens.
 Ùee meCeeÛÙee efoJeMeerÛÙee ogmeNÙee JeeÛeveele ÙesMetÛÙee hegve®lLeeveeJej efJeMes<e Yej osCÙeele Deeuee Deens. ÙesMetÛes hegve®lLeeve Ùee IešvesJej ef¡emleer Oecee&ÛÙee mLeehevesÛeer heeÙeeYejCeer Peeueer Deens. heefJe$e ceefjÙesÛÙee Mejerjemeefnle PeeuesuÙee mJeie&veÙeveeÛes jnmÙe nsner ÙesMetÛÙee hegve®lLeeveeÛÙee melÙe IešvesJej keâesjuesues Deens. ceefjÙesÛeer Yetefcekeâe efleÛÙee heg$eeMeer DemeuesuÙee efleÛÙee SskeäÙeeheemetve JesieUer keâjlee Ùesle veener. efkebâyengvee leer lÙeeletveÛe Øekeâš nesles. hejcesÕejeÛÙee Ùeespevesvegmeej leer ÙesMetÛÙee ›egâmeeKeeueer GYeer jeefnueer. ØeYet ÙesMetØeceeCes eflevesner ›egâmeeJejerue newleelcÙe DevegYeJeues. les nesles efleÛÙee ùoÙeeÛes DeeefCe DeelcÙeeÛes newleelcÙe. lÙeecegUsÛe efleuee hejcesÕejeves mJeie&veÙeveeÛes ye#eerme efoues. leejCe Øeehle nesTve meosn mJeiee&le iesuesueer ceefjÙee nerÛe heefnueer Deens. ceefjÙee Deeheueer DeeF& Deens. efleÛÙee ceOÙemLeerves DeeheCener leejCe Øeehle keâ¤ve IesT Mekeâlees (efo. 15 Dee@iemš 2013 Ûes heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛes ØeJeÛeve).
 efoveebkeâ 15 Dee@iemšÛÙee efcemmeeefJeOeerleerue MegYeJele&ceeveele ceefjÙee Je SefuePeeyesLe ÙeebÛeer Yesš DeeefCe ceefjÙesÛes mlees$e ÙeebÛee meceeJesMe Deens (uetkeâ 1:39-56). Ùee JeeÛeveele SefuePeeyesLe heefJe$e DeelcÙeeÛÙee ØesjCesves meJeeËle ØeLece ceefjÙesuee ‘osJeeÛeer DeeF&’ mebyeesefOeles (ceePÙee ‘ØeYetÛÙee ceelesves’ cepekeâ[s ÙeeJes) ner iees° ue#eele IesCÙeemeejKeer Deens.
 ceefjÙesves ieeefÙeuesuÙee mlees$eeletve DeeheCeeme Heâej cees"e DeeMeeoeÙekeâ mebosMe efouesuee Deens. peerJeve DeeefCe cejCe, Ûeebieues DeeefCe JeeF&š, mele-Demele ne mebIe<e& DevegYeJele Demeleevee ef¡emleeÛes hegve®lLeeve Je lÙeeÉejs efceUeuesuee efJepeÙe ÙeeJejerue De{U ßeæe ner DeeheCeeme efJepeÙeeÛeer DeeMee OejeÙeuee efMekeâefJeles. ceefjÙesÛes mlees$e ns DeeMesÛes ieerle Deens. Deepe pÙee ef"keâeCeer ef¡emleeÛÙee Mejerjeuee keäuesMe menve keâjeJes ueeiele Deensle DeMee ueeskeâebÛes les ieerle yeveues Deens. pesLes og:Ke Jesovee¤heer ›etâme Deens, lesLes efJepeÙeeÛeer DeeMee Deens – DeMeer Deeheueer ßeæe DemeeJeer. mebIe<ee&Ûee meecevee keâjCeeNÙeemeesyele heefJe$e ceefjÙee Demeles leer lÙeebÛÙee meesyele jentve DeeMesÛes mlees$eieerle ieeles, ‘‘ceePee Deelcee ØeYet"eÙeer Guneme keâjlees (uetkeâ 1:46).
 Demee Deens osJeceelee ceefjÙesÛÙee mJeie&veÙeveeÛee ceefncee! mJeiee&le meosn vesuesues jeCeer – Deecnebmee"er efJevebleer keâj!