neefo&keâ DeefYeveboveDee@iemš 2021


 ceeke&â ef[cesuees, heehe[er
 ßeer. efJnkeäšj ceeÙekeâue efmekeäJesje, ÛegUCes
 ßeer. Debleesve yeWpeeefceve je@ef[^ipe, veboeKeeue
 ßeer. jsvee@u[ efHeâefuehe [eÙeme, yebieueer veekeâe
 ßeer. ceeÙekeâue Je meew. cesyeue HeâveeË[erme, ceeUerDeeUer, efvece&U
 efuevmeer Hesâefuekeäme ueesheerme, ceeefCekeâhetj, veewhee[e
 ßeerceleer øeâeefvmemkeâe (heMeeryeeF&) Deeiegmleerve IeesvmeeueefJeme, Jeb[e, ieescmeDeeUer
 Meueea efmšHeâve ef[meespee, heeueer
 meew. jesPeer keäuesceWš ef[cesuees, ieeme
 kegâ. efuevmeer Hesâefuekeäme ueesheerme, ceeefCekeâhetj, veewhee[e
 efveefkeâlee PesefJeÙej ef[cesuees, ieeme
 ßeer. DeyeÇespe kewâleeve [eyejs, JeeIeesueer
 [e@. ke@âjue hejeie ef[kegâeâvne, jcesoer
 ßeerceleer pee@vee peespesHeâ uegpyees, efiejerpe
 ßeer. efhešj Debleesve [eyejs, YegF&ieeJe
 
 
 ØesceU mcejCeeLe&
 mJe. Heâe. meeÙeceve ef[meespee, cemexme
 mJe. vee@Jexue peMeerve IeesvmeeuJeerme, heehe[er
 mJe. øeâeefvmeme ogcee ef[mee (yeepeer), ceeefCekeâhetj
 mJe. ce@vÙegDeue pee@ve hejsje, heehe[er
 mJe. nsueve he@š^erkeâ HeâuekeâeJe, heehe[er
 mJe. mlesuee øeâeefvmeme [eÙeme,lejKe[
 mJe. uewuee je@veer hejsje, efoIee, jcesoer, efJeßeeceJee[er
 mJe. SJepÙeeve SueeÙeme hejsje, efoIee, jcesoer, efJeßeeceJee[er
 mJe. SueeÙeme øeâeefvmeme hejsje, efoIee, jcesoer, efJeßeeceJee[er
 mJe. øeâeefvmeme Debleesve IeesvmeeuJeerme, heehe[er
 mJe. Deebpesefueve øeâeefvmeme IeesvmeeuJeerme, heehe[er
 mJe. meefÛeve S[Jeerve ieescme, ÛegUCee
 mJe. Deebpesefueve S[Jeerve ieescme, ÛegUCee
 mJe. keâesmet peespesHeâ Debõele, efmeueÛeerJee[er
 mJe. jsceb[ Debleesveer kegâšervees, meeb[esj
 mJe. Fpeceeue Lee@ceme HeâveeË[erme, ceoxme
 mJe. Lee@ceme [e@ceefCekeâ HeâveeË[erme, ceoxme
 mJe. JeWuesefmeÙee heešerue, Gòeve
 mJe. MeeÙevesue heešerue, Gòeve
 mJe. peespesHeâ ceeÙekeâue keâesueemees, ceeefCekeâhetj
 mJe. pe@keâueerve peespesHeâ keâesueemees, ceeefCekeâhetj
 mJe. mesyesmšerve (yemlÙeeJe) efJekeäšj Heâjieespe, ieeme
 mJe. ceveJesue heeršj ef[cesuees, heehe[er
 mJe. De@veer ceveJesue ef[cesuees, heehe[er
 mJe. [eÙeiees Deeueskeäme je@ef[^ipe, ÛegUCes
 mJe. keâesmet [e@ceefCekeâ ueesheerme, efiejerpe
 mJe. [e@ceefCekeâ Debleesve ueesheerme, efiejerpe
 mJe. pee@ve Debleesve ieescme, ÛegUCes
 mJe. ef›eâpeesme ceveJesue ef[›egâPe, jcesoer
 mJe. pee@ve peesmesHeâ efyeÇšes, heehe[er
 mJe. iee@[øeâer JesuesvšeF&ve hejsje, meeueesueer
 mJe. Heâe. jsefpeveeu[ Lee@ceme ef[efmeuJee, meeb[esj
 mJe. ceeiee&jsš hee@ue ef[meespee, efiejerpe
 mJe. DeeJešsme ceeÙekeâue hejsje, efkeâjeJeueer, heeueer
 mJe. Deeivesme DeeJešsme hejsje, efkeâjeJeueer, heeueer
 mJe. ceouÙeeve (yesyeer) yeeLeexue ef[meespee, heehe[er
 mJe. efjPee je@yeš& [eyejs, YegF&ieeJe, peesmees[er
 mJe. øeâeefvmeme celesme JeePe, YegF&ieeJe, peesmees[er
 mJe. pescme Deeiegmleerve cegPexuees, DeeieeMeer
 mJe. efjPeue [sefveme ef[cesuees, cemexme
 mJe. ceÙee&ve De@C[^Ÿet ef[keâesmše, ÛegUCes
 mJe. vesLeve efveleerve ef[keâesmše, ÛegUCes
 mJe. Lee@ceme SueeÙeme hejsje, ieCeveekeâe
 mJe. pee@ve FivesefMeÙeme keâvexjes, cegUieeJe
 mJe. keâesmet pee@ve keâvexjes, cegUieeJe
 mJe. heemkeâeue efieuyeš& ef[efmeuJee, meeb[esj
 mJe. jsceb[ øeâeefvmeme keâesueemees, ÛegUCes
 mJe. øeâeefvmeme [e@ceefCekeâ Deb[^e[erme, meeb[esj
 mJe. [eÙevee øeâeefvmeme Deb[^e[erme, meeb[esj
 mJe. ceÙee&ve efHeâefuehe keâesueemees, ceeefCekeâhetj, mšsuee
 mJe. efme. heeJeueerve efHeâefuehe keâesueemees, ceeefCekeâhetj
 mJe. cesjer efhešj [eyejs, efiejerpe
 mJe. ke@âLejerve Debleesve keâesueemees, ieeme
 mJe. peesveme De@vLeveer efjyesuees, heehe[er
 mJe. ceeÙekeâue Debleesve Heâesvmeskeâe, ÛegUCes
 mJe. lesjspee ceeÙekeâue Heâesvmskeâe, ÛegUCes
 mJe. he@š^erkeâ Jn@ueWšeF&ve ef[efmeuJee, ceeefCekeâhetj
 mJe. heeršj peesmesHeâ ef[keâes°e, ÛegUCes
 mJe. heeJeueerve [e@ceefCekeâ cemkeâjCeerme, ÛegUCes
 mJe. pÙegefueÙesš (pÙegueer) heemkeâesue keâesefjÙee, veboeKeeue
 mJe. pee@pe& pee@ve hejsje, ceefme&me
 mJe. pemšerve hee@ue IeesvmeueefJeme, yejecehetj
 mJe. [e@ceefCekeâ efcebiesue IeesvmeeuJeerme, efMejueÙeJee[er
 mJe. De@vLeveer peMeerve efheceWše, meeb[esj
 mJe. peesmesHeâ Deeueskeäme ef[cesuees, veboeKeeue
 mJe. jespeervee ce@LÙet keâesueemees, ÛegUCes
 mJe. efme. Sef[Le SueeÙeme IeesvmeueefJeme, meeb[esj
 mJe. meebleeve Ûeeueea keâjJeeuees, ceeefCekeâhetj
 mJe. Debleesve kewâleeve celeea, YegF&ieeJe
 mJe. efme. Deme&uee Debleesve celeea, YegF&ieeJe
 mJe. Deeiegmleerve leesceeme IeesvmeeueefJeme, Jeb[e, ieescmeDeeUer heefjmej
 mJe. Hesâefuekeäme Fveeme ef[efmeuJee, DeeieeMeer
 mJe. keâesmet uegF&me yeglesuees, DeeieeMeer
 mJe. Fpeeyesue heemkeâesue ueesheerme, veboeKeeue
 mJe. HesâefueefMeÙeevee pee@ve ef[kegâvne, heehe[er
 mJe. veeleeefueÙee Deeiegmleerve ®ceeJe, veboeKeeue
 mJe. lesjspee efJnjme keâesueemees, ceeefCekeâhetj
 mJe. yeWpeeceerve Debleesve je@ef[^ipe, veboeKeeue
 mJe. cesjer meeblegme efmekeäJesje, ÛegUCes
 mJe. efHeâueerhe kewâleeve [eyejs, cemexme
 mJe. meeÙeceve yemlÙeeJe YegMeerKeeJe, Devee&Ue
 mJe. veerue ef[›egâpe, meeb[esj
 mJe. meeÙeceve yemlÙeeJe YegMeerKeeJe, Devee&Ue
 mJe. peesmeshe [e@ceefCekeâ ef[¡egpe, meeb[esj
 mJe. efJeucee š^sJej Oecee&Ùe, efiejerpe
 mJe. ce@keäJeerve (ceeketâ) ceeMe&ue vegveerme, ceefme&me
 mJe. ceeioeefuevee (Mesceer) jesMeue ueesheerme, veeUe
 mJe. efohekeâ ceneosJe ieJeeCekeâj, ceeefCekeâhetj leueeJe
 mJe. Debleesve yemlÙeeJe [eyejs, YegF&ieeJe
 mJe. peeveeryeeF& Debleesve [eyejs, YegF&ieeJe
 mJe. efme. efcevee ie@efyeÇÙeue ueesheerme, ieesefKeJejs
 mJe. pee@ve peesmesHeâ ueesheerme, veboeKeeue
 mJe. efJeuÙece heòeej, Yeelees[erJee[er, meeb[esj
 mJe. efmeueerve «esiejer efjyesuees, ueneve efiejerpe
 mJe. «esiejer FivesefMeÙeme efjyesuees, ueneve efiejerpe
 mJe. [e@ceefCekeâ hee@ue IeesvmeeueJeerme, ÛegUCee
 mJe. meebleeve [e@ceefCekeâ IeesvmeeueJeerme, ÛegUCee
 mJe. efveefkeâlee efØeÙece HeâveeËef[me, veeieYeeš, meeb[esj
 mJe. ogcee Je mJe. Deveg Ieesmeeue, ÛegUCee
 mJe. heeJeuet ogcee Ieesmeeue, ÛegUCee
 mJe. jespe heeJeuet Ieesmeeue, ÛegUCee
 mJe. uee@jsvme ogcee ef[keâes°e, ÛegUCee
 mJe. efHeâueesefcevee uee@jsvme ef[keâes°e, ÛegUCee
 mJe. pesyet øeâeefvmeme ef[keâes°e, ÛegUCee
 mJe. øeâeefvmemkeâe uee@jsvme ef[keâes°e, ÛegUCee
 mJe. ceouÙeeve Fveeme hejsje, KejYeeš, meeb[esj
 mJe. Dee@mšerve Deeefmeme ceÛÙee[es, heeueer
 mJe. S[efJeve pee@ve vegveerme, efiejerpe
 mJe. pescme efhešj IeesvmeeueefJeme heehe[er
 mJe. efJevmeve ceeÙekeâue Heâjsje, megleejYeeš, meeueesueer
 mJe. SueeÙeme [e@ceefCekeâ ceÛÙee[es, heeueer
 mJe. ceeefle&ve SueeÙeme ceÛÙee[es, heeueer
 mJe. ceeefle&ve ceveJesue ceÛÙee[es, heeueer
 mJe. De@vLeveer Deeieesmleerve HeâveeËef[me, meeb[esj
 mJe. Dee@uJeerve De@vLeesveer HeâveeË[erme, meeb[esj
 mJe. efmemšj Heâeeflecee ef[mee, ceeefCekeâhetj
 mJe. peesmesHeâ ceeÙekeâue Heâesvmeskeâe, ceeefCekeâhetj
 mJe. cemexue peesmesHeâ Heâesvmeskeâe, ceeefCekeâhetj