ef¡emleer ßeæe – Mebkeâe meceeOeeveDee@iemš 2021


 – mebheeokeâ
 
 
 hejcesÕej keâesCe Deens DeeefCe lÙeeÛes DeefmlelJe keâmes peeCetve IÙeeJes?
 : meg®Jeeleerheemetve DeeheCe ßeæe "sJelees keâer meJeeËÛee hejcesÕej SkeâÛe Deens, pÙeeves mJeie& DeeefCe he=LJeer Je lÙeeceOeerue meJe&keâener efvecee&Ce kesâues Deens. ceeveJeeuee lej lÙeeves mJele:ÛÙee ØeeflecesØeceeCes efvecee&Ce kesâues Deens. hejcesÕej DeeheuÙeeheemetve Deueie veener lej lÙeeÛes DeefmlelJe ns DeeheuÙeeceOÙesÛe Deens DeeefCe DeeheCee meJeeËJej Øesce keâjCeeje hejcesÕej DeeheuÙeemee"erÛe Deens.
 peesheÙeËle hejcesÕej mJele:uee Øekeâš keâjerle veener, leesheÙeËle keâesCeleerner JÙekeäleer mJele:ÛÙee yegæer-keâewMeuÙeeves hejcesÕejeÛes DeefmlelJe DeesUKet Mekeâle veener. hejcesÕejeves meg®Jeeleerheemetve mJele:uee nUtnUt šhhÙee-šhhÙeebceOÙes Øekeâš kesâues Deens. meJe&ØeLece hejcesÕejeves mJele:uee FŒeeÙeueer ueeskeâebvee Øekeâš kesâues, heCe les ØekeâšerkeâjCe hetCe& veJnles. hejcesÕejeÛes ØekeâšerkeâjCe ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee ceeveJeer ¤heOeejCeeceOÙes, lÙeeÛÙee ce=lÙet Je hegve®lLeeveeceOÙes DeeefCe heefJe$e DeelcÙeeÛÙee Deeieceveeves hetCe& Peeues Deens. Deelee hejcesÕejeÛes hetCe& ØekeâšerkeâjCe Peeues Deens, cnCetve meble hee@ue meebielees, ‘‘De%eeveeÛÙee keâeUekeâ[s osJeeves [esUsPeekeâ kesâueer; hejbleg Deelee meJeeËveer meJe&$e he§eeòeehe keâjeJee DeMeer lees ceeCemeebvee Dee%ee keâjlees’’ (Øes.ke=â. 17:30).
 DeeheCe SkeâeÛe hejcesÕejeJejerue ßeæe JÙekeäle keâjlees keâejCe hejcesÕejeves mJele:uee FŒeeÙeueer ueeskeâebmeceesj lemes Øekeâš kesâues : ‘‘ns FŒeeSue, Sskeâ, Deeheuee ØeYet hejcesÕej SkeâÛe ØeYet Deens’’ (DevegJeeo 6:4) DeeefCe ‘‘ogmeje keâesCelee osJe veener’’ (ÙeMeÙee 45:22). Kegö ØeYet ÙesMetves mhe° kesâues Deens keâer hejcesÕej SkeâÛe Deens (ceeke&â 12:29). Deeheueer ßeæe SkeâeÛe hejcesÕejeJej Deens heCe lees hejcesÕej leerve JÙekeäleer Deensle : efhelee, heg$e DeeefCe heefJe$e Deelcee. ef¡emlemeYee heefJe$e $ewkeäÙeeJejerue Deeheuee efJeÕeeme Øekeâš keâjles DeeefCe leerve JÙekeäleer efceUtve SkeâÛe hejcesÕej Deens ns Ieesef<ele keâjles. leerve efYeVe JÙekeäleer heCe lÙeeÛee SkeâÛe owJeer mJeYeeJe. Skeâ JÙekeäleer ogmeNÙee JÙekeäleerefJevee DehetCe& Deens, les keâoeefhe Deueie nesT Mekeâle veener. lÙeebÛes keâeÙe&osKeerue Skeâ Deens. ceeBšsves«eesÛee meble legjerefyeDeme DeeheCeeme meebielees, ‘‘hejcesÕej Deveble heefjhetCe& Deens, pÙeeves mJele:uee heefJe$e $ewkeäÙeeceOÙes Øekeâš kesâues Deens.’’
 pejer hejcesÕejeves mJele:uee heefJe$e $ewkeäÙeeceOÙes Øekeâš kesâues Deens lejer heefJe$e $ewkeäÙe ns Heâej cees"s iet{ jnmÙe Deens DeeefCe keâesCelÙeener ceeveJeeuee les hetCe&heCes mecepeues veener DeeefCe mecepeCeej veener. DeeheuÙee ef¡emleer ßeæsÛes DeeefCe peerJeveeÛes jnmÙe ns heefJe$e $ewkeäÙeeÛes jnmÙe Deens. Deeheuee yeeefhlemcee heefJe$e $ewkeäÙeeceOÙes Peeuee Deens DeeefCe lÙeeÉejs DeeheCe hejcesÕejeÛÙee peerJeveeceOÙes menYeeieer Peeuees Deenesle. heefJe$e $ewkeäÙe neÛe Keje hejcesÕej Deens DeeefCe lÙeeÛÙeeJejerue ßeæe nsÛe DeeheuÙee peerJeveeÛes OÙesÙe Deens. heefJe$e $ewkeäÙeeÛeer OevÙeJeeoerle SefuePeeyesLe ØeeLe&vee keâjles, ‘‘ns ceePÙee hejcesÕeje, heefJe$e $ewkeäÙee, pÙeeÛeer ceer Yekeäleer keâjles … … ceePÙee DeelcÙeeuee Meebleer os; lÙeeuee legPee mJeie& yeveJe, legPes hejceefØeÙe DeefmlelJe yeveJe, DeeefCe legPÙee efJeßeebleerÛes cebefoj yeveJe. ceer efleLes legPee keâOeerner lÙeeie ke⤠veÙes, heCe ceer hetCe&heCes ceePÙee efJeÕeemeeceOÙes peeie=le, hetCe& YekeäleerceOÙes DeeefCe mebhetCe&heCes leguee meceefhe&le Demes lesLes DemeeJes.’’
 hejcesÕej MeeÕele Deens ceie efveefce&leer Deieesoj hejcesÕej keâeÙe keâjerle neslee?
 : hejcesÕejeÛes DeefmlelJe DeveeefokeâeUeheemetve Deens. lÙeeÛÙee DeefmlelJeeuee keâesCeleerner meg®Jeele veener efkebâJee MesJeš veener heCe lÙeeÛÙee efveefce&leeruee cee$e meg®Jeele Deens. keâesCelÙeener ceÙee&oe veenerle. lees hejcesÕej Deens DeeefCe lÙeeÛes DeefmlelJe ‘‘ceer Deens lees ceer Deens’’ (efveie&ce 3:14) nsÛe Deens. ØeYet ÙesMet cnCelees, ‘‘ceePee efhelee DeepeheÙeËle keâece keâjerle Deens DeeefCe ceerner keâece keâjerle Deens.’’ ¢eeÛee DeLe& hejcesÕej DeeheuÙee DeeefCe peieeÛÙee peerJeveeceOÙes meef›eâÙe Deens. heCe peieefveefce&leerhetJeea hejcesÕej keâeÙe keâjerle neslee? lÙeeÛes keâeÙe& keâeÙe nesles?
 Skeâ efoJeme Skeâe ueneve cegueeves DeMeeÛe ØekeâejÛee ØeMve heeshe øeâeefvmeme ¢eebvee efJeÛeejuee neslee. lesJne heeshe cenesoÙeebveer Gòej efoues, ‘‘efveefce&leerhetJeea hejcesÕej Heâkeäle Øesce keâjerle neslee.’’ hejcesÕejeÛes ØekeâšerkeâjCe Deens keâer hejcesÕej $ewkeäÙe Deens DeeefCe meg®Jeeleerheemetve lÙeebÛÙee SskeäÙeeÛes jnmÙe ns lÙeebÛÙee SkeâceskeâebJejerue efJehegue ØesceeceOÙes o[uesues Deens. yeeÙeyeue DeeheCeeme meebieles, ‘‘hejcesÕej Øesce Deens’’ (1 Ùeesneve 4:16). keâesCelÙee ceeCemeeefJe<eÙeer Demes keâOeerÛe meebieCÙeele Deeues veener, keâejCe DeeheuÙeeceOÙes Lees[ŸeeHeâej ØeceeCeele Øesce Demet Mekeâles heCe mebhetCe&heCes keâesCeleener ceeveJe Øesce veener lej Heâkeäle hejcesÕej SkeâšeÛe hetCe&heCes Øesce Deens. heefJe$e $ewkeäÙeeceOeerue Øesce Flekesâ efJehegue DeeefCe hetCe& nesles keâer les Øesce les mJele:mee"er ceÙee&efole "sJet Mekeâues veenerle lej les Øesce Flejebyejesyej JeešCÙeemee"er hejcesÕejeves DeeheCeeme lÙeeÛÙee ØeeflecesØeceeCes yeveJeues, cnCepes pemes les SkeâceskeâebJej Øesce keâjleele lemesÛe Øesce lÙeebveer DeeheuÙee efveefce&leerJej osKeerue keâjeJes. hejcesÕejeÛes Øesce ne DeeheuÙee peerJeveeÛee heeÙee Deens DeeefCe lÙee ØesceecegUsÛe DeeheCe DeefmlelJeele Deenesle.
 (metÛevee : DeeheCe ‘ef¡emleer ßeæe – Mebkeâe meceeOeeve’ ns me$e ‘megJeelee&’ JeeÛekeâebmee"er meg¤ keâjerle Deenesle. ßeæsÛÙee %eeveeceOÙes Deeheueer Jee{ JneJeer neÛe ¢ee ceeieÛee nslet Deens. ßeæsyeeyele Deeheues keâener ØeMve Demeleerue lej les ke=âheÙee ‘megJeelee&’ keâeÙee&ueÙeeceOÙes DeeheuÙee veeJeeefveMeer hee"Jetve ÅeeJesle. meieàÙeeÛe ØeMveebÛeer Gòejs oslee ÙesCeej veenerle, heCe pes ÙeesiÙe ØeMve Demeleerue lÙeeJej ¢ee me$eeceOetve Yee<Ùe kesâues peeF&ue – mebheeokeâ)