meble FivesefMeÙemeÛee DeeOÙeeeflcekeâ JeejmeeDee@iemš 2021


 – Øeefceuee ueesheerme
 
 ‘DevegYeJe’ ner Skeâ vewmeefie&keâ ØeJe=òeer Deens. owvebefove peerJeveele ceeCemeeuee ÙesCeejs keâener DevegYeJe ns lÙeeuee peie oeKeJeleele, lej keâener mJele: peieeuee yeoueeÙeuee keâejCeerYetle "jleele. Demeb cnCeleele keâer, $e+<eerÛes ketâU DeeefCe veoerÛes cetU ÙeebÛee MeesOe keâOeer IesT veÙes. lejermegæe pÙeeÛÙee YeeUerJejerue ØelÙeskeâ jsIe ner Deemet[ DeeveboeÛÙee MeesOeeme Deemegmeuesueer nesleer Je pÙeeÛÙee OecevÙeebletve JeenCeejs meUmeUles ¤efOej Heâkeäle DeeefCe Heâkeäle efnbmesuee hesšuesues Demes Je pees ÙegæYetceerJejerue meJe& DeŒe Je MeŒes ÛeeueefJeCÙeele Jeekeâdyeieej neslee Demee mhesve osMeeÛee MetjJeerj, keâle&yeieej, Ùeesæe mesveeheleer FivesefMeÙeme ueesÙeesuee ¢eebÛeb cetU MeesOeeÙeuee Deepe ceuee Yeeie he[lebÙe. øeâevme osMeeheg{s DeeheCe meJe& leÙeejerefveMeer keâceer he[le Deenesle, ÙeeÛeer peeCeerJe Demeleeveener 20 ces 1521 ceOÙes he@cheueesvee ÙesLes PeeuesuÙee Ùegæele Oe[Oe[lÙee leesHeâieesàÙee mesveeheleer FivesefMeÙemeÛÙee heeÙeeuee Úsole DemeleeveeÛe… ‘heeÙe DemeeJes peefceveerJejleer keâJesle Debyej Iesleevee…’ Ùee keâeveceb$eeves peCet lÙeeÛÙee peie efpebkeâCÙeeÛÙee F&<exuee keâeÙeceÛee hetCe&efJejece osTve lÙeebveer DebLe®Ceeuee Deeefuebieve efoueb. ÙeeÛe ojcÙeeve lÙeeÛÙee neleer he[uesues ef¡emle Je mebleÛeefj$eeves Deeheuee ØeYet ÙesMet ef¡emle mJele: osJeeÛÙee efveefce&leer#ece Je leejCeoeÙeer ØesceeÛes osnmJe¤he Deens, ner kesâJeU owJeer DevegYetleer efoueer veener; lej Ùee osnele jentve ceveg<Ùe efkeâleer DeÛeeš keâjCeer ke⤠Mekeâlees… ceie ceer osJeemee"er keâeÙe ke⤠Mekeâlees? ne efÛebleve¤heer OÙeeme FiveeleerÛÙee heefjJele&veeÛee Õeeme Peeuee Je heg{s FiveeleerÛÙee Øesef<eleerÙe keâeÙee&letve lÙeebveer ÙesMetmebIeeÛeer mLeehevee kesâueer.
 DeMee Ùee FiveeleerÛÙee ueewefkeâkeâ peerJeveekeâ[tve Deueewefkeâkeâ peerJeveekeâ[erue heefjJele&veeme 20 ces 2021 jespeer 500 Je<ex hetCe& Peeueer. DeepeJej DemebKÙe ßeæeJebleeÛÙee mJeheefjJele&veeÛes ØesjCeeŒeesle Demeuesues ‘meble FivesefMeÙeme ueesÙeesuee’ ÙeebÛÙee keâeÙee&Ûee cegKÙe nslet cnCepes otjJej efve:mJeeLeea mesJesÛes, me=pevelJeeÛes, DeeveboeÛes Je DeeÕeemeveebÛes mebieerleceÙe mebosMe hemejJele meJe& mepeerJeebvee mebpeerJeve osCÙeeÛeer ØeJe=òeer meeceevÙe ceeCemeebÛÙee ùoÙeele keâMeer DeeoMe&Jele keâjlee ÙesF&ue ÙeeÛe GösMeeves ÙesMetmebIeeÛes jsJn. Heâeoj pevejue Deeleg&jes meesmee Ùeebveer 20 ces 2021 les 31 peguew 2022 ns ‘heefjJele&veeÛes Je<e&’ cnCetve peenerj kesâues Deens. ner DeeheuÙee meJeeËmee"er megJeCe&mebOeer "jsue.
 Dee"JeCe Je mee"JeCe ns FeflenemeeÛes oesve DeefJeYeepÙe hewuet Deensle. ÙeeÛe OeleeaJej meble FiveeleerÛÙee menJeemeele ceePÙee"eÙeer Â{cetue Peeuesuee ßeæeyeebOeCeerÛee ØeJeeme cnCepes peCet ‘ÛeboveeÛÙee mebies yeesjerÙee yeeYeUer ~ nskeâUer šekeâUer ÛeboveeÛeer ~~’ DeLee&leÛe ÛeboveeÛÙee menJeemeele Jes[er Jeekeâ[er Peg[hesner ÛeboveeØeceeCes megJeeefmekeâ nesleele, Deieoer lÙeeÛeØeceeCes DeeF&ÛÙee Gojele DemeleeveeÛe meble FiveeleerÛÙee DeeOÙeeeflcekeâ ke=âheeÚ$eele ceePeer pe[CeIe[Ce nesle nesleer. yeeueheCeele Je lee®CÙeele Deeheueb Demeb mJele:Ûeb efJeÕe Demeleb lÙeele meieUbÛe Deeheueb Je peJeUÛeb Jeešle Demeleb. Me$eglJeeÛÙee Je og:KeeÛÙee meeJeueerÛee mheMe&osKeerue DeeheuÙee ceveeuee lesJne nesle vemelees. cnCetveÛe osJe efkeâleer megboj Deens, ÙeeÛeer ØeefÛeleer #eCee#eCeeuee Ùesle Demeles; hejbleg peieeMeer mebIe<e& keâjleevee legceÛÙeeØeceeCes ceermegæe KeNÙee DeLee&ves osJeeÛee MeesOe Iesle nesleer.
 ueiveeveblej Skeâ DeeoMe& cegueieer, yenerCe, metve, helveer Je DeeF& DeMee Deveskeâ veelÙeebÛeer yeebefOeuekeâer efveYeeJele Demeleevee meJeeËÛeer Dehes#eehetleea keâjerle Demeleevee DemebKÙe efJeÛeejebÛeer GueLeeheeueLe ceveele meowJe nesle Demes. veJeerve ØeJeeme Je veJeveJeerve DeeJneves peCetkeâener ceePeer meòJehejer#ee cnCeeJeer ueeiesue. FiveeleerÛÙee meCeebÛeer leÙeejer keâjCÙeemee"er DeeÙeesefpele peguew ceefnvÙeeleerue veesJnsveeÛÙee keâeUele DeeceÛÙee ieesefKeJejs Oece&«eeceele keâeÙe&jle Demeuesues Oece&ieg¤ DeeheuÙee ØeJeÛeveeletve lÙeebvee DeefYeØesle Peeuesues meble FivesefMeÙemeÛes peerJeveÛeefj$e Heâkeäle Meyoebletve meekeâejle veJnles, lej meble FiveeleerÛÙee menJeemeeletve lÙeebÛÙee"eÙeer Gvcele Peeuesueer FiveeleerÛeer peerJeveleòJes, meomeodefJeJeskeâyegæer Je efmLeleØe%elee lÙeeÛÙee efJeÛeejcebLeveeletve ceePÙeemeejKÙee meJe&meeceevÙe JÙekeäleerÛÙee jesceejesceeble GlejefJeCÙeeÛee lÙeebveer keâmeesMeerves ØeÙelve kesâuee. cnCetveÛe ef¡emleer ßeæsÛes yeerpe ceePÙee"eÙeer ®leJetve mJele:ÛÙee peerJeveekeâ[s, ØelÙeskeâ veelesmebyebOeekeâ[s Je osJeekeâ[s heenCÙeeÛee veJee Âef°keâesve lÙeebÛÙee meewpevÙeeves ceePÙee"eÙeer ÙeesiÙe JesUer yenjle neslee. lÙeecegUsÛe ceePÙee mJeYeeJeeleerue jeie, ›eâesOe, nsJee, celmej, ueesYe Ùee DeJeiegCeebÛeer leer›elee keâceer nesTve Øesce, keâ®Cee, mesJee, #ecee, veceülee Je mebÙeceer Je=òeer Ùee iegCeebÛee DeeefJe<keâej ceePÙee"eÙeer Peeuee. heefjCeeceer ceePÙee JeeieCÙee-yeesueCÙeeletve Je ke=âleerletve lees Øeefleefyebefyele nesT ueeieuee Je ef¡emleer Oecee&ÛÙee peerJevecetuÙeebÛeer ceuee Øekeâ<e&eves DeesUKe Peeueer.
 pesJne DeeheCe osJeeÛÙee GjeMeer efyeueielees, lesJne DeeheuÙee ÙesMet ef¡emleeÛÙee ùoÙeeÛeer Oe[Oe[ Je peieeMeer iejpe menpe Ssketâ Ùesle Demeles DeeefCe lesLetveÛe DeeheuÙee heefjJele&veeuee cnCepesÛe heeÛeejCeeuee meg®Jeele nesle Demeles. megØeefmeæ uesKekeâ šsefvemeve cnCelees, ‘‘Skeâ Hetâue peeCeCes cnCepes meejs efJeÕe peeCeCes’’ lÙeeÛÙee efJeÛeejele ceuee Demee keâener yeoue keâ¤ve meebieeJesmes Jeešles, meble FivesefMeÙemeuee peeCeCes cnCepes mee#eeled heefJe$e yeeÙeyeueuee DevegmejCes nesÙe. mJele:hegjlee Je mJele:ÛÙee DeveesKÙee efJeÕeele iegjHeâšuesueer ceer 2013 heemetve Oece&«eeceeÛÙee Oeeefce&keâ Je meeceeefpekeâ efceMevekeâeÙee&le keâeÙe&jle nesCÙeeÛeer ØesjCee ceuee efceUeueer Je DeepeJej efceUle Deens. ns meeLe& DeefYeceeveeves meebiele Demeleevee ceePee Deevebo Deepe ogCeeJele Deens.
 JemeF&Ûes ØeJesMeÉej Demeuesues DeeceÛes ieesefKeJejs ieeJe iesueer 75 Je<eeËheemetve pespJeerš Oece&ieg¤bÛÙee menJeemeele osJeeÛÙee ÛeebiegueheCeeÛee DevegYeJe Iesle Deensle. DeefleMeÙe Meeueerve, meeOeer jenCeer, GÛÛe efJeÛeejebÛes Yeeskeäles Demeuesues DeeceÛes pespJeerš Oece&ieg¤ cnCepesÛe meble FiveeleerÛÙee leòJeebveer DeefYecebef$ele Peeuesues Ûeeueles yeesueles leerLe&mLeeve peCet… mee#eeled pÙeebveer meble FiveeleerÛee DeOÙeelce osTUceelesÛÙee heeÙeLÙeeMeer meerefcele ve "sJelee lÙeeÛee megiebOe ØelÙeskeâ kegâšgbyee-kegâšgbyeele lesJele "sJetve Mejerjeuee ßeceekeâ[s, yegæeruee ceveekeâ[s Je ùoÙeeuee YeeJeveskeâ[s JeUefJeCeeje DeeOÙeeeflcekeâ ßeæeyeebOeCeerÛee keâUme DeecneYeesJeleer mepeJeuee lÙeeÛeyejesyej meJeeËieerCe JÙeefkeäleceòJe efJekeâemeeme DeeJeMÙekeâ Je meeceeefpekeâ meyeueerkeâjCeeme hetjkeâ pes pes heefJe$eÙegkeäle Je pes pes ceeOegÙe&Ùegkeäle nesles Demes %eeveiebiesÛes Œeesle Kegues keâ¤ve DeeceÛee heefjhetCe& efJekeâeme Ie[Jetve JemeF&ÛÙee vekeâeMeele ieesefKeJejs Oece&«eeceeÛeer DeeieUerJesieUer DeesUKe ØemLeeefhele kesâueer. Ieó ceg"erle "sJeuesues heeCeer DeeWpeUerletve efvemeštve peeles. cee$e lÙeeÛee DeesueeJee keâeÙece mcejCeele jenlees. DeMee $e+CeevegyebOeveeÛÙee veelÙeeÛeer Dees{ meowJe DeMeer keâenerMeer ntjntj ceePÙee ceveeuee ueeJeles ‘veYeer ve#e$e yengle, Skeâ heefj hÙeeje pespJeerš heefjJeejeÛee leeje’ ÙesMetmebIeerÙeebkeâ[tve ieesefKeJejskeâjebvee efceUeuesuee DeeOÙeeeflcekeâ Jeejmee vesnceerÛe DeeceÛee efMejesOeej Deens Je jenerue Ùeele keâener Mebkeâe veener.