keâefJeleeDee@iemš 2021


 
 
 
 melÙe peerJeveeÛes
 DeeF&ÛÙee Gojebletveer pevce IesCeeje
 efJemejlees pesJne DeeF&ÛÙee Gojeme
 leesÛe DeeF&efJe<eÙeerÛÙee Meyoeble Iemejlees.
 yeeheeÛÙee keâceeF&Ûeer jesšer lees[Ceeje
 Gueštve yeesuele Demelees yeeheeme
 leesÛe yeeheeefJe<eÙeerÛÙee Deeojeme veekeâeefjlees.
 ueneveheCeer YeeT-yeefnCeeRÛÙee neleebletveer
 Øesceeves, Deeveboeves Peheeštve KeeCeeje
 leesÛe cees"sheCeer mebheòeerJe¤ve Peie[lees.
 ieeJeele ueneveheCeer cegueebÛÙee KesUele
 Deeheueer nesCeejer nej ve ceeveCeeje
 leesÛe cees"sheCeer FbÛe peefceveerJe¤ve Yeeb[lees.
 ueneve-meneve iees°eRceOetveer ieeJeele
 ieeJeeÛee Glkeâ<e& meeOet FefÛÚCeeje
 leesÛe Keje ieeJeeÛeer ceeve GbÛeeefJelees.
 pees meomeodefJeJeskeâyegæer efJeÛeejeÛee
 meJeeËyejesyej efceUtve-efcemeUtve JeeieCeeje
 leesÛe ieeJekeâNÙeeme Skeâ$e Oe¤ve "sefJelees.
 meJe&Ûe yeeyeleerle efJeÛeej keâ¤veer
 he#ekeâejebvee ÙeesiÙe Øekeâejs mecepeeJeCeeje
 leesÛe melÙeeves vÙeeÙe ke⤠Mekeâlees.
 peerJeveele heeheebÛes YeÙe Oe¤ve
 melÙeeves Deeheues peerJeve peieCeeje
 leesÛe Keje osJeeJej efJeÕeeme oeKeefJelees.
 nsÛe Deens melÙe peerJeveeÛes
 efve:mJeeLeeaheCes peieele JeeJejCeeje
 leesÛe Keje ØeYegJeÛeve heeUlees.
  – hee@ue IeesvmeeefuJeme, heehe[er
 
 
 osJeceeCetme DeeefCe JeeÙejme
 efveefce&Ùeueer osJeeves meJe&ØeLece me=°er
 efveefce&Ùeuee ceeveJe, efoueer lÙeeme otj°er
 osTefveÙee DeefOekeâej kesâueer JejoeveebÛeer Je=°er
 lejerner jener ceeveJe, peerJeveele og:Keer-keâ°er.
 Ùeespeer Ùeespevee ceeveJe osJeemee"er
 yeebOeer cebefojb, cempeerob lÙeemee"er
 peceefJeueer ceeÙee osJeeÛÙee heeÙeLÙeeMeer
 keâefjleer osJeeuee yebo Ûeej efYebleerheeMeer.
 mJeiee&letveer DeJeueeskeâve keâjer osJe
 keâeÙe ceebef[Ùeuee ceeveJeeves he=LJeerJej [eJe
 og<ke=âlÙes ¢eeÛeer, ne lej ceeveJe¤heer oeveJe
 Devegleehe nesF& osJeeme keâe efveefce&Ùeuee ceeveJe.
 efMekeâefJeCÙee Oe[e ceeveJeeme
 he=LJeerJej Oee[er keâešsjer keâesjesveeme
 keâcÙegefvemš Ûeerve osMeer pevceer leÙeeme
 Mebkeâe ve ÙesCÙee, meveeleve osJeeÛeer keâesCeeme.
 keâjer lešyeboer keâesjesvee JeeÙejme peieeÛeer
 Ieeuetveer OegceeketâU ceeveietš hekeâ[er SkesâkeâeÛeer
 yeebOeer cegmekeâer keâeàÙee, heeb{NÙee ceemkeâÛeer
 heeUer DeeCeer, LeeàÙee, Iebše JeepeefJeCÙeeÛeer.
 yebo cebefojs, yebo cempeeros, yebo ieg®Éejs
 yebo MeeUe, yebo iee[Ÿee, kegâuethe yebo Iejs
 efKe[keâerÛÙee Heâšerletve, efYeTveer ceeveJe heener ns meejs
 lesJneÛe Gcepes ceeveJeeme, uee@keâ[eTveÛes ns Hesâjs.
  – pÙees hejsje, pÙeesleer
 mJeeleb$Ùe
 Ûeuee efce$eebvees heg{s Jne,
 uemeerkeâjCe keâjeÙeuee.
 ne osMe Deeheguee hÙeeje
 peieele meieàÙeele vÙeeje,
 lÙeeuee keâesjesveecegkeäle keâjeÙeuee.
 Oece&, peeleer Demeleer Deveskeâ
 heefj mebmke=âleer Deeheueer Skeâ,
 efleuee meMekeäle keâjeÙeuee.
 heeUt DeeheCe efMemle
 vekeâes kegâ"uÙeener efYemle
 Oe¤ SkeâceskeâebÛes nele
 ke⤠meieàÙeebme meeLe
 Ûeuee efce$eebvees, heg{s Jne
 uemeerkeâjCe keâ¤,efMemle heeUt
 KeNÙee DeLex, osMeeme mJeeleb$Ùe osT.
  – efyeÇveue
 
 F&Õejer oeve
 F&ÕejeÛes oeve Oece&ieg®heo
 meeefOeleer les efvelÙe ef¡emleeMeer mebJeeo
 DeMeer ner yengcetuÙeJeeve osCeieer
 ueeYeueer Deecne heecejeme Ùee peieer ~~
 mee#e osleer mJeieeaÙe osJejepÙeeÛeer
 pÙeesle efvele lesJeefJeleer megJeelexÛeer
 peieleer peerJeve pejer Ùee YetJejer
 peieer jentveer vemeleer peieeÛeer hejer ~~
 Skeâefve‰ jenleer hejbhejsMeer
 leheeves Skeâ¤he nesleer ef¡emleeMeer
 oerve-oefuele, Meesef<ele, Deepeejer
 mesJee hegjefJeleer lÙee meJe&leeshejer ~~
 Ùesleer pejer Deveskeâ De[LeUs
 Deefnbmesves leeW[ osleer lÙee yeUs
 Mees<eCe, DevÙeeÙe, DelÙeeÛeejeMeer
 ue{leer vÙeeÙeeves cejs lees hejer ~~
 DeOÙeelcÙeeÛes efJeÛeej meeOeer jenCeer
 otj meejleer Ss<eejece peerJeveer
 heeheer peveebÛes efpeCes heefjJeefle&leer
 leÙeemee"er je$evedefoveer ØeeefLe&leer ~~
 DeeßeÙeoelee meble pee@ve ceejer efJeÙeeveer
 DeeoMe& Oece&ieg¤bÛee Ùee peerJeveer
 heefJe$e DeeÛejCeeÛee efkeâòee Ieeleuee
 Deceehe ueeskeâmecegoeÙe KesefÛeuee ~~
 ÙeepekeâeJej "sJe Jejonmle
 ceOÙeefmLeves keâj lÙeebvee JÙeeOeercegkeäle
 ef¡emlejepeeÛee ceUe Hegâuet-HeâUt os
 megJeelexÛee iebOe peieer ojJeUt os ~~
  – efyeÇpeefove efie. ueesheerme, vÙet efiejerpe
 
 
 ceer ns keâeÙe kesâues js osJee !
 ØeYetves ceeÙe-yeehee heesšer pevce efoOeuee cepeuee
 keâ°eves Jee{efJeues cepeuee, Øesceeves peesheeefmeues
 mJeeLee&mee"er og:KeefJeues DeeF&-yeeyeebvee
 ceer ns keâeÙe kesâues js osJee…
 MeeUe-keâe@uespeer cepeuee ieg®JeÙeeËveer efoues Oe[s
 efMekeâJegveer GÛÛe GÛÛe heoJeerOej kesâues cepeuee
 JeeF&š efce$eebÛÙee mebieleerves JÙemeveeOeerve Peeuees
 ceer ns keâeÙe kesâues js osJee…
 cees"Ÿee ØeÙeemeeves Dee@efHeâmeceOÙes veeskeâjer efceUefJeueer
 DeesJnjšeF&ce keâ¤veer peemle hewmes keâceeefJeues
 iewjJÙeJenej keâ®veer keâeÙeceÛeer veeskeâjer ieceeefJeueer
 ceer ns keâeÙe kesâues js osJee…
 Oece&ieg¤bveer Oecee&Ûes efMe#eCe efoOeues cepeuee
 ØeJeÛeveeÉejs DeeOÙeeeflcekeâlesÛes efoOeues Oe[s
 JeeF&š heehes keâ¤veer osJeeÛeer meeLe meesef[ueer
 ceer ns keâeÙe kesâues js osJee…
 hewmes keâceeJetveer šgceoej megboj yebieuee yeebefOeuee
 ueiveeÛee keâeÙe&›eâce Leešeceešele meepeje kesâuee
 mebMeÙeeJe¤ve megKeer mebmeej ceesef[uee
 ceer ns keâeÙe kesâues js osJee…
 efce$e-cewef$eCeeRÛee megbojmee heefjJeej DeecegÛee
 Skeâceskeâe Yesštveer Deevebo uegšerle neslees
 ÚesšŸeeMee keâejCeeves efce$e heefjJeej legšuee DeecegÛee
 ceer ns keâeÙe kesâues js osJee…
  – øeâeefvmeme Debleesve ieeJeÅee, Devee&Ue
 
 
 lÙee DeesPÙeeves
 iegCeiegCe kesâueer [eWiej-JeeNÙeeves
 DeeYeeU Yejues šheesNÙee ieejeves.
 ieYee&j DeeYeeU meppe ØemeJeCÙee
 yejmeues $e+Ce OejerÛes Hesâ[CÙee.
 Pee[ele ØeeCe ne Hegbâkeâuee mejerves
 Menejueer heeves Jeele mheMee&ves.
 GpeUles GvneÛeer lespemJeer jÙee
 ceveer Yejs veYeeÛeer Deheej ceeÙee.
 Oegmej nesle peeleer hene[ jebiee
 Meneje G"lees oie[ebÛee Debiee.
 YeškeäÙee he#Ùee Deemeje osF& Pee[
 veoer peue efYepetve "sJeer hene[.
 MeyoeefJeCe metj Ús[er ns ieeCes
 veeoJeer JewjeiÙeeme ceeslÙeeÛes oeCes.
 heeJemeeÛee megšs keâOeerkeâOeer leesue
 Glet peeles DeemeJeebÛes leUs Keesue.
 hegjele ceespelee Ùesle veener Keesueer
 lÙee DeesPÙeeves Heâešles YetceerÛeer PeesUer.
  – Heâe. Deesefveue Heâjespe