Oece&ieg¤bÛeer efve:mJeeLeea mesJeeDee@iemš 2021


 – pÙees hejsje, pÙeesleer
 
 Jesuebkeâveer ceõementve DeeCeuesuÙee Hesâceme ÛeheuesÛÙee Skeâe Debie"ŸeeÛeer Jeele legšueer cnCetve lÙee Ûeheuee efvekeâeceer he[uÙee neslÙee. Iejeleerue pegvÙee Ûeheuee Je yetšebÛee KeÛe he[uee neslee lÙeele lÙee Ûeheueener neslÙee.
 ceePÙee cegueeves leer meJe& Skeâe ieesCeerle keâeWyeueer DeeefCe keâÛeNÙeeÛÙee [yÙeele šekeâCeej FlekeäÙeele yeeÙekeâesves lÙeeÛeer Pe[leer Iesleueer DeeefCe leer Jesuebkeâveer, ceõemeÛeer Ûehheue yeensj keâe{ueer DeeefCe ceuee Heâcee&efJeues keâer lÙee Ûeheuee ceesÛÙeekeâ[tve og®mle keâ¤ve DeeCee, lÙeeÛeer Heâkeäle SkeâÛe Jeele legšuesueer Deens. lÙee veJeerve Ûeheuee Deensle. lÙeeveblej lÙee meJe& Ûeheuee DeeefCe yetš ieesCeerle keâeWyetve leer cegueeves keâÛeNÙeele šekeâueer.
 ceõemeÛeer leer Ûehheue og®mle keâjCÙeemee"er ceer ceesÛÙeepeJeU iesuees DeeefCe leer Ûehheue og®mle keâjeÙeuee meebefieleueer. lÙeeÛe JesUer Skeâ ÛeeUerMeerleuee ieesjeheeve osKeCee Fmece neleeceOÙes Skeâ ueeue efheMeJeer IesTve Deeuee DeeefCe efheMeJeerleues mheesš&Ûes yetš keâe{tve ceesÛeerkeâekeâebvee cnCeeuee, ‘‘keâekeâe, ns yetš og®mle keâje.’’ ceesÛeer keâekeâeveer leer yetš vÙeeneUueer DeeefCe cnCeeuee, ‘‘Denes ceneMeÙe, ner yetš keâeceeletve iesueer Deensle. keâMeeuee og®mle keâjlee? Deelee veJeerveÛe IÙee.’’
 lesJne les ie=nmLe MeebleheCes keâekeâevee cnCeeues, ‘‘veener keâekeâe, legcner leer og¤mle keâje.’’ lesJne ceesÛeerkeâekeâe cnCeeues, ‘‘yejb! "erkeâ Deens. lÙeeuee ÛeewHesâj efMeueeF& ceejeJeer ueeiesue. heVeeme ®heÙes nesleerue.’’ ie=nmLe cnCeeues, ‘‘"erkeâ Deens. legcner leer og®mle keâje.’’
 keâesefJe[keâeU DemeuÙeeves lÙee ie=nmLeeves leeW[euee ceemkeâ ueeJeues nesles. ceePÙeener leeW[euee ceemkeâ nesles. lÙeecegUs ueiesÛe lÙee ie=nmLeeves ceuee DeesUKeues veener. hejbleg ceer lÙeevee DeesUKeues. les Skeâ Oece&ieg¤ nesles. pegveer peerve he@vš, pegvee šer-Meš&, heeÙeele efmuehej, oe{er Jee{uesueer, heCe leerÛe veceülee, lesÛe ÛesnNÙeeJejÛes nemÙe, leerÛe Ûeeue… nsÛe Heâeoj pesJne [erkeâve nesles lesJne les DeeceÛÙee Oece&«eeceeceOÙes Skeâ Je<e& ØeefMe#eCeekeâefjlee Deeues nesles. Skeâe Je<ee&ceOÙes lÙeebveer mebhetCe& Oece&«eece heeueLee Ieeleuee DeeefCe ØelÙeskeâ kegâšgbyeeÛÙee Yesšeriee"er IesTve lÙeebveer meJeeËÛÙee ùoÙeeceOÙes Skeâ Keeme peeiee keâ¤ve Iesleueer. Meeble mJeYeeJe, nmeje Ûesnje, SKeeÅee efmevesceeleuÙee efnjesuee ueepeJesue DeMeer ieesjerheeve osnÙe°er lÙeecegUs les [erkeâve ÙegJekeâebceOÙes Heâej Hesâceme DeeefCe DeeJe[les nesles. ÙegJekeâ-ÙegJeleeRÛee IeesUkeâe vesnceer lÙeebÛÙee DeJeleerYeJeleer DemeeÙeÛee. Oece&«eeceeceOÙes peCet Jemeble$e+legÛe DeJelejuee neslee. meJe&peCe [erkeâveJej KegMe nesles. Je<e&Yej lÙeebveer Oece&«eeceeÛeer Gòece Øekeâejs mesJee kesâuÙeeveblej ieg®oer#esmee"er lÙeebvee peeJes ueeieues. lesJne DeveskeâebÛÙee [esàÙeeble Deßet lejUle nesles. ‘ceer hejle DeeheuÙee Oece&«eeceeceOÙes Oece&ieg¤ cnCetve ÙesF&ve!’ DeMeer iJeener osTve lÙeebveer DeeceÛÙee Oece&«eeceeÛee efvejeshe Iesleuee.
 lÙeeveblej Deepe ceer lÙeebvee heeefnues. les Deepe Skeâ ÙeMemJeer Oece&ieg¤ Peeues nesles. lÙeebÛÙeele yejeÛe yeoue Peeuee neslee. Skeâe Oece&«eeceeÛeer peyeeyeoejer lÙeebÛÙeeJej nesleer. Skeâe Oece&«eeceeÛÙee Oeeefce&keâ, meeceeefpekeâ, Mew#eefCekeâ YeefJeleJÙeeÛeer peyeeyeoejer lÙeebÛÙeeJej nesleer. Deeheues meJe&mJe lÙeeie keâ¤ve osJeeÛÙee yeeiesceOÙes ceeUer Ùee veelÙeeves keâecekeâjer cnCetve les Deeues nesles. Skesâ keâeUÛee SJe{e osKeCee Ûesnje, megboj osnÙe°er lÙeebveer osJeeÛejCeer Dehe&Ce kesâueer nesleer. ÛeebieuÙee ßeerceble KeeveoeveeceOetve Deeuesuee lees le®Ce Deepe Skeâ veJeerve yetš efJekeâle ve Ieslee leer pegveer yetš og®mle keâ¤ve Jeehejlees, ns heentve ceer Ûe›eâeJetve iesuees DeeefCe DeeheCe DeeheuÙee mebheòeerÛee keâmee iewj efJeefveÙeesie keâjlees, lÙeeÛeer peeCeerJe Peeueer. cegöe pegveer yetš og®mle keâ¤ve JeehejCes ne veener lej Deeheueb meJe&mJe mees[tve DeveJeeCeer ef¡emleeÛÙee ceeies heeJeueeJej heeTue šeketâve ÛeeueCes ne Deens. ¢ee Oece&ieg¤bvee veJeerve yetš Ieslee Deeues Demeles; hejbleg les Deelee lÙeebÛes jeefnues veenerle, lej les Deelee ef¡emleeÛes Peeues Deens. les Oece&«eeceeÛes Peeues Deensle, Oece&heefjJeejeÛes Peeues Deensle. Skeâ kegâšgbye ØecegKe Peeues Deensle. lÙeebÛÙee KeebÅeeJej ef¡emleeves cees"er peyeeyeoejer efouesueer Deens DeeefCe cnCetveÛe les Deelee mJele:Ûes Demes jeefnues veenerle.
 ceer ceveele efJeÛeej kesâuee keâer Oece&ieg¤ DeeheuÙeemee"er efve:mJeeLeea mesJee osleele, Ûeebieues mebmkeâej osleele, Ûeebieueb efMe#eCe osleele, lÙeeyeöue les keâOeer ceesyeouee Jemetue keâjerle veenerle. DeeheCe DeeheuÙee heeuÙeebvee Keepeieer efMekeâJeCeer ueeJelees lesJne lÙeemee"er DeeheCe ueeKeeWÛes yepesš mJeKegMeerves ceevÙe keâ¤ve Deeveboeves DeeefCe DeefYeceeveeves Flejebvee meebielees. heCe mesJeehejeÙeCe Oece&ieg¤ pes DeeheuÙeeuee efve:mJeeLeea mesJee osleele lÙeeÛee efJeÛeej DeeheCe keâOeer keâjlees keâe? lÙeebvee keâmeueer iejpe Deens, lÙeebÛÙee keâeÙe mecemÙee Deensle, les keâmeb peerJeve peieleele ¢eeÛeer DevegYetleer DeeheCe Ieslees keâe?
 GÛÛeefMeef#ele ns Oece&ieg¤ one les yeeje Je<eeËÛes Ke[lej ØeefMe#eCeeÛes peerJeve heej keâ¤ve mesefcevejerÛÙee keâ[keâ efMemleerÛÙee cegMeerletve leeJetve-megueeKetve yeensj Deeuesues Demeleele. les DeeheuÙeeuee lÙeebÛÙeepeJeUerue meJe& %eeve efJevee ceesyeouee osleele. DeeheuÙeeuee megefMeef#ele, megmebmke=âle, MeneCes keâjleele DeeefCe DeeheCe efMekeâuees, meJejuees, keâceeF& keâjeÙeuee ueeieuees keâer ceie ¢ee Oece&ieg¤bvee DeeheCe efJemejlees. lÙeebÛÙeeleerue keâcelejlee MeesOeeÙeuee ueeielees, lÙee DeeheCe efyeveOeemleheCes meesMeue ceeref[ÙeeJej cepesves ÛeefÛe&lees. ¢eeJesUer lÙee Oece&ieg¤bvee DeeefCe lÙeebÛÙee DeeF&-Jeef[ueebvee Je Flej veelesJeeF&keâebvee keâeÙe Jeešle Demesue lÙeeÛee keâOeer DeeheCe efJeÛeej keâjlees keâe?
 Jeeo-efJeJeeoÛe pej keâjeÙeÛee Demes lej Flej #es$eb Deensle, Goe. jepekeâejCe, meceepekeâejCe lesLeerue Yeü°eÛeej ÙeeJej DeeheCe meesMeue ceeref[ÙeeJej ÛeÛee& ke⤠Mekeâlees. hejbleg pÙeebveer Deeheueb meJe&mJe Dehe&Ce kesâueb Deens lÙeebÛee keâeÙe DeeheCe efnMesye IesCeej? ¢ee Oece&ieg¤ceOÙesner keâener GefCeJee Demeleele DeeefCe Deensle mecepee, lej ceie DeeheCe lÙee GefCeJee lÙeebvee ØelÙe#e Yesštve lÙeebÛÙee keâeveer IeeleuÙee lej lÙeeceOetve keâenerlejer megJeCe&ceOÙe efveIet Mekesâue DeeefCe Deeheuebner meceeOeeve nesF&ue. Oece&ieg¤ pesJne ieg®oer#ee Iesleele lesJne les Øeefleef¡emle cnCetve veJes ¤he Iesleele. ef¡emleeceOÙesner ceejskeâNÙeebveer GefCeJee keâe{uÙee vee… DeeefCe lÙeeuee ›egâmeeJej efKeUuesÛe vee… lemes ns Oece&ieg¤ ef¡emleeÛes DevegkeâjCe keâjeÙeuee leÙeej DemeleeleÛe. Deepener ef¡emle efKeUuee peele Deens ›egâmeeuee veJns; meesMeue ceeref[Ùeeuee…