yeeÙeyeue JeeÛeve : Dee@iemš 2021Dee@iemš 2021


 
 1.mee.keâe.18Jee jefJe.
 efveie&ce 16:2-4,
  12-15
 FefHeâme4:17,20-24
 Ùeesneve 6:24-35
 mlees. 78:3-4,
 23-24, 25,54
 
 2.ieCevee 11:4-15
 ceòeÙe 14:13-21
 mlees. 81:12-13, 14-15,16-17
 
 3.ieCevee 12:1-13
 ceòeÙe 14:22-36
 mlees. 51:3-4,5-6, 7, 12-13
 
 4.meble pee@ve ceejer efJeÙeeveeer-mce=leer
 ieCevee 13:1-2,
  25:14-1, 26-29,34-35
 ceòeÙe 15:21-28
 mlees. 106:6-7, 13-14, 21-23
 
 5.ieCevee 20:1-13
 ceòeÙe 16:13-23
 mlees. 95:1-2,
 6-7,8-9
 
 6.ØeYet ÙesMetÛes ®heeblej- meCe
 oeefveSue 7:9-10,
 13-14 efkebâJee
 2hes$e 1:16-19
 ceeke&â 9:2-10
 mlees. 97:1-2,
 5-6,9
 
 7.Deveg. 6:4-13
 ceòeÙe 17:14-20
 mlees. 18:2-4,
 47, 51
 
 8.mee.keâe.19Jee jefJe.
 efJeÙeeveer jefJeJeej
 1jepes 19:4-8
 FefHeâme 4:30-5:2
 Ùeesneve 6:41-51
 mlees. 34:2-9
 9.Deveg. 10:12-22
 ceòeÙe 17:22-27
 mlees. 147:12-13, 14-15,19-20
 
 10.meble uee@jsvme – meCe
 2keâefjbLe 9:6-10
 Ùeesneve 12:24-26
 mlees. 112:1-2,
  5-9
 
 11.meble keäuesj mce=leer
 Deveg. 34:1-12
 ceòeÙe 18:15-20
 mlees. 66:1-3, 5, 8, 16-17
 
 12.ÙenesMeJee 3:7-10,
  13-17
 ceòeÙe 18:21-19:1
 mlees. 114:1-2,
  3-4,5-6
 
 13.ÙenesMeJee 24:1-13
 ceòeÙe 19:3-12
 mlees. 136:1-3, 16-18,
 21-22,24
 
 14.meble ce@keämeerceerefueÙeve keâesuyes – mce=leer
 ÙenesMeJee24:14-29
 ceòeÙe 19:13-15
 mlees. 16:1-2De, 5,7-8,11
 
 15.mee.keâe.20Jee jefJe.
 ceefjÙesÛes mJeie&veÙeve – meesnUe
 YeejleeÛee mJeeleb$Ùe efove
 Øekeâšer 11:19, 12:1-6,10
 1keâefjbLe 15:20-27
 uetkeâ 1:39-56
 mlees. 45:10, 11, 12, 16
 16.Meemles 2:11-19
 ceòeÙe 19:16-22
 mlees. 106:34-37
 39-40, 43De, ye, 44
 
 17.Meemles 6:11-24
 ceòeÙe 19:23-30
 mlees.85:9,11-12, 13-14
 
 18.Meemles 9:6-15
 ceòeÙe 20:1-16
 mlees. 21:2-3,4-5, 6-7
 
 19.Meemles 11:29-39
 ceòeÙe 22:1-14
 mlees. 40:5,7-8De, 8ye-9,10
 
 20.meble yeve&[ – mce=leer
 ®Le 1:1,3-6,
 14-16,22
 ceòeÙe 22:34-40
 mlees. 146:5-6De,ye
 6keâ-7,8-9De, 9ye,keâ-10
 
 21.meble heeÙeme oneJes – mce=leer
 ®Le 2:1-3,8-11, 4:13-17
 ceòeÙe 23:1-12
 mlees. 128:1-2, 3,4-5
 
 22.mee.keâe.21Jee jefJe.
 Ùenes. 24:1-2,
 15-17, 18
 FefHeâme 5:21-32
 Ùeesneve 6:60-69
 mlees. 34:2-3,
  16-23
 
 23.1Lesmme. 1:1-5,
 8-10
 ceòeÙe 23:13-22
 mlees. 149:1-2,
 3-4,5-6De,9ye
 24.meble yeeLeexueceÙeg- meCe
 Øekeâšer 21:9-14
 Ùeesneve 1:45-51
 mlees. 145:10-11, 12-13,17-18
 
 25.1Lesmme. 2:9-13
 ceòeÙe 23:27-32
 mlees. 139:7-8,
 9-10,11-12
 
 26.1Lesmme. 3:7-13
 ceòeÙe 24:42-51
 mlees. 90:3-4,
 12-13,14 Je 17
 
 27.meble cee@efvekeâe – mce=leer
 1Lesmme. 4:1-8
 ceòeÙe 25:1-13
 mlees. 97:1-2,
 5-6,10,11-12
 28.meble Deiemšerve – mce=leer
 1Lesmme. 4:9-11
 ceòeÙe 25:14-30
 mlees. 98:1,7-8,9
 29.mee.keâe.22Jee jefJe.
 Deveg. 4:1-2,6-8
 Ùeekeâesye 1:17-18, 21-22,27
 ceeke&â 7:1-8,
 14-15, 21-23
 mlees. 15:2-3De, 3ye, keâ 4,5
 
 30.1Lesmme. 4:13-18
 uetkeâ 4:16-30
 mlees. 96:1,3,
 4-5,11-12,13
 
 31.1Lesmme. 5:1-6,
 9-11
 uetkeâ 4:31-37
 mlees. 27:1,4,
 13-14