heVeeme Je<eeËhetJeeaDee@iemš 2021


 Dee@iemš 1971ceOÙes Ie[uesuÙee IešveebÛeer veeWo
 
 
 cee@efvme. meeÙeceve efheceWše ÙeebÛeer efyeMeheheoer efveÙegkeäleer
 cegbyeF& : cegbyeF& mejOece&ØeebleeÛes eflemejs meeneÙÙekeâ efyeMehe cnCetve ieesjsieeJe mesefcevejerÛes jskeäšj cee@efvme. meeÙeceve efheceWše ÙeebÛeer efveÙegkeäleer Peeueer.
 ØeyeesefOeveer F&Me%eeve hee"ceeuee
 heehe[er : 15 Dee@iemš 1971 jespeer ieesjsieeJe mesefcevejerleerue ØeyeesefOeveerleHexâ ØeehebefÛekeâebmee"er F&Me%eeve hee"ceeuee (A course in Theology for Laity) meg¤ keâjCÙeele Deeueer. Ùee Øemebieer øeâeefvmeme vegveerme ¢eebveer ‘meeceevÙe ef¡emleer ceveg<Ùeeuee F&Me%eeveeÛeer DeeJeMÙekeâlee’ ÙeeefJe<eÙeer efJeÛeej ceeb[ues. lemesÛe cee@efvme. [eÙeme Ùeebveerner GheosMehej mebosMe efouee. Jejerue hee"ceeuesle ef¡emleer Oece&melÙes, veerefleMeeŒe, Gheemevee Je yeeÙeyeue ¢ee efJe<eÙeebÛee DeYÙeeme efMekeâefJeuee iesuee.
 Glke=â° ef›eâkesâšheštÛes efveOeve
 ceeefCekeâhetj : cebieUJeej efoveebkeâ 17 Dee@iemš 1971 jespeer ceeefCekeâhetj ÙesLeerue le®Ce keâeÙe&keâlex pees Fveeme ueesheerme ¢eebÛes og:Keo efveOeve Peeues. meWš ceeÙekeâue nsuheme& meesmeeÙešer, DeJej ues[erpe mees[Ÿe@efuešer, efuepeve Dee@Heâ cesjer, efJevmeWš [er hee@ue FlÙeeoer mesJeeYeeJeer mebmLesle les keâeÙe&Meerue nesles. Skeâ Glke=â° ef›eâkesâšhešt Je Ùeef°j#ekeâ cnCetve lÙeebÛee ueewefkeâkeâ neslee. 26 ef[meW. 1970 jespeer ceeefCekeâhetj ÙesLes PeeuesuÙee ef¡emeceme ke@âjue keâeÙe&›eâce ÙeMemJeer keâjCÙeele lÙeebveer efJeMes<e cesnvele Iesleueer nesleer.