keâesjesvee veblejÛes mebkeâš : cÙegkeâjceeÙekeâesefmemepeguew 2021


  – ßeer. Lee@ceme efyeÇšes, DeekeäšCe, meeb[esj
 
 keâesjesveeletve yejs PeeuesuÙee ®iCeebvee yegjMeerpevÙe cÙegkeâjceeÙekeâesefmemeÛee mebmeie& nesle DemeuÙeeves veJÙee mebkeâšeuee meeceesjs peeJes ueeiele Deens. ‘cÙegkeâjceeÙekeâesefmeme’ ¢ee jesieeme ‘yue@keâ Hebâieme FvHesâkeäMeve’ Demesner mebyeesefOeues peeles. YeefJe<Ùeele ¢ee DeepeejeÛÙee ®iCeeceOÙes cees"Ÿee ØeceeCeele Jee{ nesCÙeeÛeer Yeerleer JÙekeäle kesâueer peele Deens.
 ‘cÙegkeâjceeÙekeâesefmeme’ ne yegjMeerpevÙe Deepeej Deens DeeefCe lees keâesjesveeÛeer ueeš ÙesCÙeehetJeeaheemetveÛe Deens. jesieØeeflekeâejkeâ Mekeäleer keâceer DemeCes, jkeäleeleerue meeKejsÛeer heeleUer efveÙeb$eCeeyeensj Jee{Ces DeeefCe Deeflecee$esÛeer ‘efmšje@F[dme’ oerIe&keâeU IesCes. Ùee leerve cenòJeeÛÙee keâejCeebcegUs ‘cÙegkeâj’ yegjMeerÛee mebmeie& IesTve ‘cÙegkeâjceeÙekeâesefmeme neslees. ke@âvmej«emle, cet$eefheb[ efkebâJee Flej DeJeÙeJeebÛes ØelÙeejesheCe PeeuesuÙee, lemesÛe [eÙeuesefmemeJej DemeuesuÙee ®iCeebÛeer ØeeflekeâejMekeäleer keâceer nesle DemeuÙeeves ‘cÙegkeâj’Ûee mebmeie& nesCÙeeÛee Oeeskeâe DeefOekeâ Demelees.
 cÙegkeâjceeÙekeâesefmemeÛee HewâueeJe jesKeCÙeemee"er ‘De@cHeâesLeÇermeerve’ ¢ee FbpeskeäMeveÛee cees"Ÿee ØeceeCeele Jeehej neslees. Ùee yegjMeerpevÙe Deepeejele jesieØeeflekeâejkeâ Mekeäleer keâceer nesCÙeeyejesyejÛe veekeâeJeešs yegjMeer Mejerjele ØeJesMe keâjles. ner yegjMeer [esàÙeeleerue hesMeer Je ceWotlener ØeJesMe keâjles. ÙeecegUs Deveskeâebvee DebOelJe Deeuesues Demetve Ùee DeepeejecegUs ce=lÙetÛes ØeceeCe peemle Jee{t Mekeâles. ÙeeJej De@cHeâesLeÇermeerve yeer huesve ÙeeÛÙee 14 kegâhÙee osCes iejpesÛes Demetve keâener ef"keâeCeer Ùee FbpeskeäMeveÛeener legšJe[e Yeemele Deens. keâeàÙee yegjMeerJej GheÛeej keâjCÙeemee"er JeehejCÙeele ÙesCeeNÙee ‘De@cHeâesLeÇermeerve-yeer’ Ùee Deew<eOeeÛes Glheeove keâjCÙeemee"er DeeCeKeer heeÛe Glheeokeâebvee keWâõerÙe DeejesiÙe ceb$eeueÙeekeâ[tve hejJeeves osCÙeele Deeues Demetve peguew ceefnvÙeeheemetve ¢ee Glheeokeâ kebâhevÙee ojcene Skeâ ueeKe Dekeâje npeej kegâhÙeebÛes Glheeove keâjCÙeeme meg®Jeele keâjCeej Deensle.
 kegâ"uÙeener yegjMeerÛeb JeemleJÙe ns ØeecegKÙeeves peefceveerle Demeles. kegâpeuesuÙee DeeefCe oceš nJesle he[tve jeefnuesuÙee JemletbJej yegjMeer Jee{les. Menjs efkebâJee ieeJeeleerue DemebKÙe Gefkeâj[ŸeeceOÙes Ùee yegjMeerÛeb JeemleJÙe Demeleb. ¢ee yegjMeerÛee ceeCemeeuee mebmeie& Peeuee keâer lÙeeuee ‘cÙegkeâjceeÙekeâesefmeme’ ne Deepeej neslees. ne mebmeie& MejerjeÛÙee kegâ"uÙee Yeeieeuee Peeuee Deens, lÙeeJe¤ve DeepeejeÛeer ue#eCeb efomeleele. meeÙeveme DeeefCe [esàÙeeÛÙee Yeeieele mebmeie& Peeuee lej veekeâ melele Jeenle jenCes, veekeâ ÛeeWoCes, [esàÙeebletve heeCeer ÙesCes, Ûesnje megpeCes, [esUe ueeue nesCes, leehe ÙesCes, [eskesâ ogKeCes, [esàÙeebvee oesve Øeeflecee efomeCes DeMeer ue#eCes efomeleele.
 Ùee yegjMeerÛee mebmeie& HegâhHegâmeebvee Peeuee lej Úeleerle ogKeCes, Keeskeâuee ÙesCes, leehe ÙesCes DeeefCe Õeeme IÙeeÙeuee $eeme nesCes, Legbkeâerletve jkeäle he[Ces, Oeehe ueeieCes ner ue#eCes efomeleele. lJeÛesuee PeeuesuÙee peKecesletvener yegjMeerÛee mebmeie& neslees. DeMeer yegjMeer MejerjeÛÙee pÙee Yeeieele efMejkeâeJe keâjles, lÙee YeeieeleuÙee DeJeÙeJeeJej nuuee keâ¤ve lÙeebÛeb keâece yebo hee[les. Ùee DeepeejeÛeb efveoeve ®iCeeÛeer jkeäle leheemeCeer, Sce.Deej.DeeÙe. DeeefCe ‘meer.šer.mke@âve’ ÙeebÛÙee efjheesš&Je¤ve keâjlee Ùesles.
 keâesjesvee ®iCeeÛeer ØeeflekeâejMekeäleer Kethe KeeueeJeles. keâesefJe[-19 efJe<eeCetves HegâhHegâmeeJej nuuee kesâuee Demesue, lej Deveskeâoe efmšje@F[dme ÅeeJeer ueeieleele. lÙeecegUs ØeeCe JeeÛeues, lejer Ùee Deew<eOeeÛes Ieelekeâ heefjCeece nesleeleÛe. efmšje@F[dmecegUs Øeeflekeâejkeâ Mekeäleer DeeCeKeer KeeueeJeles, lemesÛe jkeäleeleerue meeKej Jee{les. ceOegcesn Demees efkebâJee vemees ne heefjCeece nesleesÛe. ceOegcesn DemeuesuÙee ®iCeeÛÙee Mejerjele yegjMeer efMejueer keâer efleuee jkeäleeleerue meeKej DeVe cnCetve efceUles. ceie ner yegjMeer PeheešŸeeves Jee{les. ØelÙeskeâ keâesjesvee ®iCeeuee ‘cÙegkeâj’ nesF&ueÛe Demes veener. ceOegcesn vemeCeeNÙeebvee Je efmšje@F[dme ve IesCeeNÙeevee Oeeskeâe keâceer Demelees.
 ner yegjMeer ØeLece veekeâeJeešs peeles DeeefCe efleLetve meeÙevemeceOÙes Jee{les. efleLetve leer [esàÙeele Je ceWotle efMejles. Ùee yegjMeerÛee mebmeie& keâke&âhesMeerhes#ee peueo neslees. ‘cÙegkeâj’Ûee mebmeie& PeeuÙeeveblej keâener efoJemeebleÛe PeheešŸeeveb ner yegjMeer HegâhHegâme, [esUs, ceWot, peye[e Ùeebhewkeâer kegâ"uÙeelejer DeJeÙeJeeJej nuuee keâjles. ®iCeeÛÙee keâheeUeKeeueer efkebâJee leeW[ele šeàÙeeÛÙee peeieer keâeUs ›eCe efomeCeb, ns Ùee DeepeejeÛeb iebYeerj ue#eCe ceeveueb peeleb. ogmeNÙee keâesjesvee ueešsceOÙes cÙegkeâjÛes ®iCe yejsÛe Dee{Ule Deensle. ‘cÙegkeâjceeÙekeâesefmeme’ ne Deepeej mebmeie&pevÙe veener.
 keâesjesvee ®iCeebÛÙee jkeäleeleerue Dee@efkeämepeve efJeefMe° heeleUerKeeueer Deeuee keâer, lÙeebvee Jnsvšeruesšjves efkebâJee yeeÙehe@he ¢ee ceMeerveves Dee@efkeämepeve osleele ¢eemee"er Dee@efkeämepeveÛeer šekeâer, Dee@efkeämepeve efmeefueb[j efkebâJee Dee@efkeämepeve keâe@vmeveš^sšj Jeehejleele. efmeefueb[jceOÙes efkebâJee šekeâerceOÙes ØeÛeb[ oyeeJeeKeeueer õJe¤he Dee@efkeämepeve Demelees. ne Dee@efkeämepeve efveÙebef$ele heæleerves heeCÙeeves YejuesuÙee yeešueerletve hee"Jetve ®iCeeuee efouee peelees. ÙeeÛes keâejCe veekeâeceOÙes pÙee Deeflemet#ce jkeäleJeeefnvÙee (kesâMeveefuekeâe) Demeleele lÙee keâesj[Ÿee nJescegUs Hegâštve veekeâeletve jkeäle ÙesT Mekeâles. cnCetveÛe heeCÙeeÛÙee yeešueerceOetve (¢egefce[erHeâeÙej) yeensj Deeuesuee yee<heefceefßele Dee@efkeämepeve ÅeeJee ueeielees. Dee@efkeämepeve keâe@vmeveš^sšj Je lÙeeuee pees[uesueer veUer pej efvepeËlegkeâ vemesue, lej lÙeeceOÙes yegjMeer Jee{les Je ef[efmšue Jee@šjSsJepeer meeOes heeCeer Jeehejues lej lÙeeletvener yegjMeer efMe¤ Mekeâles.
 DeMee Øekeâejs yegjMeerÛee mebmeie& nesT Mekeâlees. efveoeve ueJekeâj nesTve GheÛeej JesUsJej efceUeues lej ne Deepeej yeje nesT Mekeâlees. heCe yejsÛe ®iCe ¢ee yegjMeerÛee mebmeie& PeeuÙeeveblej Dee"-one efoJemeebveer [e@keäšjebkeâ[s Ùesleele. leesheÙeËle cÙegkeâj yegjMeerveb meeÙeveme, [esUe DeeefCe ceWot Ùeehewkeâer kegâ"uÙeelejer Yeeieele ØeJesMe efceUJeuesuee Demelees, Ùee yegjMeerveb ceWotJej nuuee kesâuee DemeuÙeeme DeMee ®iCeeuee JeeÛeJeCeb keâ"erCe nesleb. keâener JesUe Deew<eOeeveb yegjMeerÛee mebmeie& DeešeskeäÙeele ÙesCÙeemeejKee vemeuee, lej ®iCeeÛee [esUe efkebâJee peye[ener keâe{eJee ueeielees.
 ‘cÙegkeâj’ yegjMeerÛee mebmeie& MejerjeÛÙee pÙee Yeeieele neslees, lÙee YeeieeleuÙee kesâMeveefuekeâe ner yegjMeer efvekeâeceer keâjles. cnCepesÛe kesâMeveefuekeâe yebo hee[les. lÙeecegUs lesLeerue hesMeer ce=le heeJeleele. ne Deepeej yeje keâjCÙeemee"er ‘De@cHeâesšsefjefmeve’ ns ‘De@všerHebâieue’ Deew<eOe FbpeskeäMeveÉejs ÅeeJes ueeieles. kesâMeveefuekeâe pej yebo PeeuÙee, lej ns Deew<eOe ®iCeeÛÙee yeeefOele DeJeÙeJeeheÙeËle heesnesÛele veener. lÙeecegUs lÙee Deew<eOeeÛee Dehesef#ele heefjCeece nesle veener. DeMee JesUer ne DeJeÙeJe keâe{tve šekeâCÙeeefMeJeeÙe ogmeje ceeie& Gjle veener. ns efÛe$e YeÙeeJen Demeueb, lejer ÙeesiÙe JesUer lep%e [e@keäšjebÛee meuuee IesleuÙeeme Deepeej yeje nesCÙeeÛeer MekeäÙelee Jee{les. ¢ee DeepeejeÛÙee GheÛeejebÛee KeÛe& ueeKeebÛÙee Iejele DemeuÙeeveb, ne KeÛe& meJe&meeceevÙe ceeCemeeÛÙee DeeJeekeäÙeeyeensjÛee Demelees.
 uee@keâ[eTveÛÙee keâ"esj efveyeËOeecegUs efJemkeâšuesueer IejeÛeer DeeefLe&keâ Ie[er DeeefCe ceneie[Ÿee GheÛeejebcegUs cesšekegâšerme DeeuesuÙee keâesjesvee ®iCeebÛÙee kegâšgbyeerÙeeheg{s Deelee ‘cÙegkeâjceeÙekeâesefmeme’ ne veJee Me$et GYee jeefnuee Deens. Ùee Ieelekeâ yegjMeer jesieeJej GheÛeej keâjCÙeemee"er nesCeeje DeJee{JÙe KeÛe& keâes"tve keâjeÙeÛee Demee ØeMve lÙeebvee Yes[meeJele Deens.
 ‘cÙegkeâjceeÙekeâesefmeme’ DeeefCe Flej Deveskeâ jesieebJej ØeefleyebOeelcekeâ GheeÙe cnCetve meeJe&peefvekeâ mJeÛÚlesuee Kethe cenòJe efoues heeefnpes. efkebâyengvee, meeJe&peefvekeâ mJeÛÚlee heeUCes ner pevelesÛeer Je mejkeâejÛeer meecetefnkeâ yeebefOeuekeâer Demeueer heeefnpes. lÙeeletve yegjMeerÛee HewâueeJe LeebyeJeCÙeeme vekeäkeâerÛe ceole nesF&ue. keâesjesvee mebmeie& nesTve iesuesuÙee ®iCeebceOÙes cÙegkeâjceeÙekeâesefmeme nesCÙeeÛes ØeceeCe Jee{le Deens. Ùee ®iCeebvee JewÅekeâerÙe GheÛeej osleevee [e@keäšjebveer keâesCelÙee yeeyeer ue#eele "sJeeJÙeele, Ùeemee"er DeejesiÙe efJeYeeieeves efveÙeceeJeueer leÙeej kesâueer Deens. lÙeele efmšje@F[Ûee efveÙebef$ele Jeehej, mebmeie&jnerle Dee@efkeämepeve hegjJe"e, ue#eCeemeboYee&le o#elee Je JewÅekeâerÙe GheÛeejebÛeer efoMee efveOee&efjle keâjCÙeele Deeuesueer Deens. Ùee ®iCeebvee GheÛeej osleevee JewÅekeâerÙe efvekeâ<eebÛes heeueve keâjCes Ùeeheg{s iejpesÛes Deens. keâesjesvee mebmeie& PeeuesuÙee Je nesTve iesuesuÙee ®iCeebceOÙes meeKej efveÙebef$ele "sJeCes DeefleMeÙe iejpesÛes Deens. keâesefJe[cegkeäle nesTve ®iCeebvee Iejer hee"Jeleevee lÙeebÛes mecegheosMeve keâjCes Je lÙeebvee cÙegkeâjceeÙekeâesefmemeÛÙee ue#eCeebÛeer ceeefnleer osCes iejpesÛes Deens.