neefo&keâ DeefYevebovepeguew 2021


 ßeerceleer jespeer je@keâ efhejsue, YegF&ieeJe (ceeefjÙeeveiej)
 pesefmekeâe pescme ef[cesuees, ef[cesueesJee[er, ceeefCekeâhetj
 ßeer. he@š^erkeâ pemeerve IeesvmeeuJeerme, meeiejMesle, heehe[er
 ßeer. ceeefš&ve cemexueerve ueesheerme, ‘uekeâekeâer’, ieesefKeJejs
 ßeerceleer meebleeve Debleesve ef[meespee, YegF&ieeJe (heblees[er)
 ßeer. De@vLeesveer Deceej ieesvmeeueefJeme, ‘SefuePeeyesLe efJnuee’, GcejeUs
 
 
 
 
 ØesceU mcejCeeLe&
 mJe. Meeefceve megjsMe IeesvmeeueJeerme, eâevees[erJee[er, heehe[er
 mJe. efme. MegYeuee meeÙeceve ef[meespee, jepees[er
 mJe. Jee@ušj meeÙeceve yeeefhšmše, efiejerpe, vÙet keâeW[ejJee[er
 mJe. peesmesHeâ mesyesmšerÙeve ef[cesuees, ceeefCekeâhetj
 mJe. ke@âLeefjve peesmesHeâ ef[cesuees, ceeefCekeâhetj
 mJe. pee@vemeve yesjveeLe keâesueemees, efiejerpe
 mJe. pee@[&ve pee@vemeve keâesueemees, efiejerpe
 mJe. efHeâueesefcevee yeeLeexue keâesueemees, meeJejMesleJee[er, ceefme&me
 mJe. Heâe. pescme Debleesveer ef[efmeuJee, YeešIejJee[er, jcesoer
 mJe. keâesmet pee@ve keâjJeeuees, meeiees[sJes[er, ceefme&me
 mJe. cesjer peesmesHeâ [eyejs, ceefme&me
 mJe. ceeÙekeâue S[Je[& je@[^erkeäme, ieesefKeJejs
 mJe. lesjspe øeâeefvmeme ueesheerme, leueKeue, ceeefCekeâhetj
 mJe. ceeiee&jsš ceeÙekeâue efmejspees, ceeefCekeâhetj
 mJe. mesyesefmšÙeve kewâleeve Deeuces[e, ÛeewkeâeUe
 mJe. DeleeryeeF& kewâleeve Deeuces[e, ÛeewkeâeUe
 mJe. efmeuJesmšj (efMeuet) ogcee Heâjeme, YeeieeUer, JeeIeesueer
 mJe. uegpeeryeeF& efmeuJesmšj Heâjeme, YeeieeUer, JeeIeesueer
 mJe. efJnkeäšj pee@keâer [eyejs, ceeUerDeeUer, efvece&U
 mJe. jespeer (peeveketâ) ef[efyeÇšes
 mJe. Deeiegmleerve mebpÙeeJe ef[efyeÇšes, efÛebÛees[er, veeveYeeš
 mJe. veeleeue hesõt Heâesme, ieeme, ÛeÛe&Jee[&
 mJe. mebpÙeeJe [eÙeiees celeea, YegF&ieeJe, Deebyees[ercee[er
 mJe. PesefJeÙej ceeÙekeâue JeePe, yejecehetj
 mJe. peeskeâerce Debõsme cemkeâejvnsme, JeeIeesueer
 mJe. heemkeâesue øeâeefvmeme ueesheerme, ceeUerDeeUer
 mJe. ceveJesue mesuesmleerve [eyejs, ceejYeešJee[er, ceefme&me
 mJe. Deebpesueerve ceveJesue [eyejs, ceejYeešJee[er, ceefme&me
 mJe. efceueeRo Jemeble JeveceeUer, ceeefCekeâhetj
 mJe. ceeÙekeâue peesmesHeâ ef[keâesmše, vÙet ÛegUCee (cesjer-ce@keâ neTme)
 ef¡emleJeemeer efjÛe[& øeâeefvmeme Deeuces[e, Deeuces[eJee[er, nesUer
 mJe. Deeieesmleerve [e@ceefvekeâ efheceWše, efhebheUYeeš, heehe[er
 mJe. Fpeeyesue Deeieesmleerve efheceWše, efhebheUYeeš, heehe[er
 mJe. pÙegefueÙeme øeâeefvmeme ceÛÙee[es
 mJe. De@ivesme efjÛe[& IeesvmeeuJeerme, ceoxme, Heâvee&leDeeUer
 mJe. peesmesHeâ ceÙee&ve ueesheerme, ieesefKeJejs
 mJe. efJekeâer, efmcelee Je efmejerue ef[cesuees
 mJe. ceeleeave yemlÙeeJe ef[efmeuJee, keâevees[er, efiejerpe
 mJe. ceeMexue yemlÙeeJe ef[efmeuJee, keâevees[er, efiejerpe
 mJe. mlesuee ceeMexue ef[efmeuJee, keâevees[er, efiejerpe
 mJe. peespesHeâ ceeMe&ue HeâveeËef][me, JeeIeceejsJee[er, efiejerpe
 mJe. ceeMe&ue peespesHeâ uegpeyees, JeeIeceejsJee[er, efiejerpe
 mJe. ceeleeave heemkeâesue ef[meespee, ieeme, keâeboeskeâ 1
 mJe. peskeâye Deeueskeäme ueesheerme, ceeefCekeâhetj Ûeewkeâ
 mJe. ceeLee& peskeâye ueesheerme, ceeefCekeâhetj, Ûeewkeâ
 mJe. uegF&pee pee@ve Heâesvmeskeâe, ÛegUCes
 mJe. jsceb[ Deeueskeäme vegveerme, keâeskeâjceJee[er, heehe[er
 mJe. Fpeeyesue jsceb[ vegveerme, keâeskeâjceJee[er, heehe[er
 mJe. peespesHeâ heemkeâeue hees, ieesefKeJejs, JemeF& (het.)
 mJe. iee@[Jeerve (iee@[øeâer) vesheesefueÙeve Deb[^eb[erme, yeesjerJee[er, cegUieeJe
 mJe. ceeLee& efjÛe[& ef[efmeuJee, meelees[er, efiejerpe
 mJe. hee@ue øeâeefvmeme IeesvmeeuJeerme, meesveYeeš, ce[er, meeb[esj
 mJe. ceeMe&ue Debõg IeesvmeeueefJeme, mee"sJee[er, ceefme&me
 mJe. pe@keâefueve yeve&[ ®ceeJe, ®ceeJe DeeUer, veboeKeeue
 mJe. øeâeefvmeme Debleesve ueesheerme, ceeefCekeâhetj, efhe"e
 mJe. veeleeU hesõt cemleeve, heeÛetyeboj, JemeF& keâesUerJee[e
 mJe. ceeiee&jsš Deeuyeš& IeesvmeeueJeerme, yeeskeâ[ceJee[er, efoIee, nesUer
 mJe. Deeuyeš& [e@ceefCekeâ IeesvmeeueefJeme, yeeskeâ[ceJee[er, efoIee, nesUer
 mJe. ke@âLeefjve pee@ve IeesvmeeueJeerme, ceeefCekeâhetj, ÛegUCee jes[
 mJe. Deleer hee@ue ef[keâesmše, ÛegUCes
 mJe. SefuePeeyesLe ceeMe&ue keâvexjes, veev"erJee[er, cegUieeJe
 mJe. keäueejerve Debleesve IeesvmeeueJeerme, ieeme, Jee[er
 mJe. veeleeue uee@jsvme IeesvmeeueJeerme, ieeme, Jee[er
 mJe. Øesefmeuee je@yeš& ieescm,cesjerefJeuee, ceeefCekeâhetj
 mJe.PesefJeÙej (veepet) ceveJesue keâjJeeuees, efoJeveJee[er, heehe[er
 mJe. uegF&pee Lee@ceme efcejeb[e, ÛegUCes
 mJe. ¤yeer Lee@ceme kegâefšvnes, lee[ueF&, efoIee, meeb[esj
 mJe. pee@vee efhešj vegveerme, ÛegUCes
 mJe. peesmesHeâ (Pegpet) uegF&me ueesheerme, efMeue&Ùe, yeejes[er, ÛeeUhes"
 mJe. efmeefmeefueÙee (yeepeeroeoer) hee@ue ieesvmeeuJeerme , GcejeUs, ceje[er
 mJe. Fmlesueerve hejsje, KeepeveYeeš, heehe[er
 mJe. Deefvelee Jes. ef[efmeuJee, efHeâjbieerJee[er, jcesoer
 mJe. mebpÙeeJe [eÙeiees celeea, YegF&ieeJe, Deebyees[ercee[er
 mJe. DeeÙePewkeâ peesmesHeâ hejsje, cees"er mejiees[er, ieeme
 mJe. Deebpesuee DeeÙePewkeâ hejsje, cees"er mejiees[er, ieeme
 mJe. øeâeefvmeme celesme ef[efyeÇšes, keâeboeskeâ 2, ieeme
 mJe. keâesmet SueeÙeme ef[efmeuJee, meelees[erJee[er, efiejerpe
 mJe. je@veer Debleesve Deeuces[e, YegF&ieeJe (meeceCeer)
 mJe. peesmesHeâ uee@jsvme IeesvmeeueefJeme, ÛegUCee jes[
 mJe. pee@vee peesmesHeâ ieesvmeeueefJeme, ÛegUCee jes[
 mJe. DeveeefveDeme uegF&me DeuHeâevmees, ieeme
 mJe. ceeLee& DeveeefveDeme DeuHeâevmees, ieeme
 mJe. meebleeve pee@keâer IeesvmeeueefJeme, ieeme
 mJe. ce@Leesef[Ùeme pee@keâer IeesvmeeueefJeme, ieeme
 ef¡e. Heâe. pescme Debleesveer ef[efmeuJne, YeešIejJee[er, jcesoer
 mJe. efjÛe[& ueesheerme, veeUe, veeveYeeš
 mJe. Lee@ceme efJeuÙece «esefMeÙeme
 mJe. Øesefmeuee De@vLeveer HeâveeËef[me, efoJeeveJee[er, heehe[er
 mJe. De@vLeveer [eÙeiees Heâvee&ef[me, efoJeeveJee[er, heehe[er
 mJe. efJejme Debleesveer leJeejerme, Je[Jeueer, heeueer
 mJe. efMeuet yemlÙeeJe Heâesme, Heâeeflecee ceelee MespeesU, ieeme
 mJe. yeWpeeceerve uegF&me Heâesvmeskeâe, mšsuee, yejecehetj
 mJe. uegF&pee Lee@ceme efcejeb[e, ÛegUCes
 mJe. ceeÙekeâue [eÙeiees ueesheerme, ceeefCekeâhetj
 mJe. heg<hee Jee@ušj IeesvmeeueefJeme, pegves yeNnecehetj ÛeÛe& jes[
 mJe. efme. DeeieeLee [e@ceefCekeâ keâjJeeuees, efkeâjeJeueer, heeueer
  mJe. je@keâ kewâleeve efhejsue (Sme. kesâ. efhejsue) , YegF&ieeJe (ceeefjÙee veiej)
 mJe. ceeÙekeâue SueeÙeme efceefmkeâše, veeÙekeâ[Jee[er, meeb[esj
 mJe. ceeÙekeâue peespesHeâ ef[keâes°e, ÛegUCes
 mJe. øeâeefvmeme efcebiesue cemkeâjCeerme, ÛegUCes
 mJe. meefÛeve S[efJeve ieescme, ÛegUCes
 mJe. Deebpesefuevee S[efJeve ieescme, ÛegUCes
 mJe. [e@ceefCekeâ ef[meespee, ÛegUCes
 mJe. pee@vee [e@ceefCekeâ ef[meespee, ÛegUCes
 mJe. keäuesje øeâeefvmeme keâvexjes, veev"erJee[er, cegUieeJe
 mJe. ceeiee&jsš øeâeefvmeme keâeueexme, keâeskeâjceJee[er, efoIee, heehe[er
 mJe. øeâeefvmeme [eyejs, efiejerpe
 mJe. uegF&me efmekeäJesje, ceeefCekeâhetj
 mJe. meebleeve Deeuces[e, ceeefCekeâhetj
 mJe. Deeueskeäme [eyejs, efiejerpe
 mJe. heemkeâeue [eyejs, efiejerpe
 mJe. cee@efvekeâe [eyejs, efiejerpe
 mJe. SefyeÙeve hejsje, efiejerpe
 mJe. Deeuyeš& ueesheerme, ceeefCekeâhetj