ceer oejeMeer GYee Deenspeguew 2021


  – efMeuhee je@ef[^ipe
 
 Iej, Skeâ DeMeer peeiee efpeLes DeeheuÙee ØelÙeskeâeÛÙee peerJeveeÛÙee iees°erÛeer meg®Jeele nesles. DeMeer peeiee efpeLes DeeheuÙeeuee megjef#elelesÛeer peeCeerJe nesles. pes DeeheuÙeeuee ØesceeÛÙee efYebleerves DeeÛÚeotve Iesles DeeefCe ceeÙesÛeer meeJeueer osles. pes DeeheuÙeeuee mJele:Ûeer DeesUKe DeeefCe DeefmlelJe osles. peerJeveeÛÙee ØeJeemeele DeeheCe peieeÛÙee hee"erJej kegâ"sner iesuees lejer hejleerÛÙee ØeJeemeemee"er mebOÙeekeâeU DeeheuÙeeuee FLesÛe Deekeâ<et&ve Iesles. Demeb ns Deeheueb Iej DeeheuÙee meJeeËvee nJebnJebmeb JeešCeejb Demeleb DeeefCe DeMee ¢ee DeeheuÙee Iejer pej SKeeoe heengCee ØeLeceÛe Deeuee Demesue lej cees"Ÿee newmesves DeeheCe lÙeeuee Deeheueb Iej oeKeJelees, DeeheuÙee Iejeleerue meJe& megboj peeiee lÙeebveer heeneJÙeele DeMeer Deeheueer FÛÚe Demeles. DeeheuÙeeuee DeeJe[CeeNÙee DeeefCe šehešerhe "sJeuesuÙee ØelÙeskeâ peeiesJej DeeheCe lÙeeuee IesTve peelees pesCeskeâ¤ve lÙeeuee osKeerue Deeheueb Iej DeeJe[eJeb. Ùee Gueš pej Ùee heengCÙeeÛÙee peeiesJej DeeheuÙee Iejer SKeeoe meefJe&me ØeesJneÙe[j Ùesle Demesue lej lÙeeuee DeeheCe Deeheueb mebhetCe& Iej oeKeJele veener lej efpeLes Øee@yuesce Deens Je meefJn&efmebieÛeer iejpe Deens lÙeeÛe peeiesJej IesTve peelees. GoenjCeeLe& eføeâpe Kejeye Peeueb Deens, veU efuekeâ nesle Deens pÙeeÛeer meefJn&efmebie keâjCÙeemee"er leer JÙekeäleer Deeuesueer Deens lesJe{erÛe peeiee oeKeJelees. Ùee meJeeËÛÙee Gueš pej DeeheCe ¢ee IejeceOÙes Yee[ske⤠Demet DeeefCe IejeÛee ceeuekeâ DeeheuÙee Iejer Ùesle Demesue DeeefCe DeeheuÙee Iejeleerue SKeeoer De[ieUerÛeer efkebâJee DemJeÛÚ peeiee lÙeeÛÙee vepejsheemetve ueheJeCÙeeÛee DeeheCe efkeâleerner ØeÙelve kesâuee lejer IejceeuekeâeÛÙee vepejsletve leer keâener megšle veener. ØelÙeskeâ keâesheje DeeefCe keâesheje lÙeeuee "eTkeâ Demelees. lÙeeÛeb ue#e kesâJeU IejeÛÙee meeQoÙee&keâ[sÛe veJns lej ØelÙeskeâ ogue&ef#ele Yeeieekeâ[sosKeerue Demeles. lÙeeuee lÙeeÛÙee mebhetCe& IejeÛeer keâeUpeer Demeles.
 Deelee legcneuee Jeešsue keâer ceer ns keâeÙe yeesuele Deens? ceer pÙee IejeefJe<eÙeer yeesuele Deens les Iej efmeceWš-efJešebveer yeebOeuesues Iej veJns lej ne[e-ceebmeebÛeb Iej cnCepesÛe Deeheueb Mejerj. pes DeeheuÙee ØelÙeskeâeuee Skeâ Deveceesue Yesš cnCetve osCÙeele Deeuesues Deens. ØelÙeskeâ mekeâeUer DeeheCe [esUs GIe[lees, DeeheCe Õeeme Ieslees, Deeheues nele-heeÙe keâece keâjleele. ojjespe ns Mejerj DeeheuÙeeuee Yesš cnCetve efoues peeles. DeeheCeehewkeâer keâesCeerner les hewmes IesTve efJekeâle Iesle veener. leer efveJJeU Skeâ Yesš Deens cnCepesÛe DeeheuÙeehewkeâer keâesCeerner Ùee MejerjeÛes pÙeele DeeheCe jenlees lÙeeÛes ceeuekeâ veenerle lej Yee[ske⤠Deenesle.
 1keâefjbLe 6:19 ceOÙes JeÛeve cnCeles keâer, ‘‘legceÛeb Mejerj ns heefJe$e DeelcÙeeÛeb cebefoj Deens.’’ ¢ee JeÛeveevegmeej Deeheueb Mejerj ns pej osJeeÛeb cebefoj Demesue lej lÙee cebefojeÛeb heeefJe$Ùe jeKeCes ns Deeheueb keâle&JÙe Deens. ¢ee cebefojeÛes meeQoÙe& peheCes, lÙeeÛeer efveiee jeKeCes ner peCetkeâener F&Õej mesJee Deens. Yee[ske⤠cnCetve ¢ee IejeÛeer keâeUpeer IesCes ner Deeheueer peyeeyeoejer Deens. ØekeâšerkeâjCe 3:20 ceOÙes ØeYet cnCelees, ‘‘hene ceer oejeMeer GYee Deens DeeefCe oej "eskeâerle Deens. pees keâesCeer ceePeer JeeCeer Ssketâve oej GIe[sue lÙeeÛÙeeyejesyej ceer Deele peeF&ve.’’ osJe DeeheuÙee oejeMeer GYee Deens DeeefCe oej "eskeâerle Deens. ÙesLes osJe DeeheuÙee efmeceWš-efJešebveer yeebOeuesuÙee IejeÛÙee oejeMeer GYee veener lej DeeheuÙee ¢ee Mejerj¤heer IejeÛÙee oejeMeer GYee Deens. DeeheuÙee ùoÙeeÛÙee oejeMeer GYee Deens DeeefCe oej "eskeâerle Deens Je peesheÙeËle DeeheCe les oej GIe[le veener leesheÙeËle lees Deele ÙesCeej veener.
 Deelee legcner cnCeeue keâer ceer lej osJeeuee ceePÙee Iejele ØeJesMe efouee Deens heCe ØeMve ÙesLes Demee Deens keâer ceer lÙeeuee IejeceOÙes keâesCe cnCetve yeesueeJeueb Deens; heengCee, meefJe&me ce@ve keâer ceeuekeâ? Deveskeâ JesUe DeeheCe DeeheuÙee Iejele osJeeÛeb Deeiele-mJeeiele GLeU keâjlees peCet keâener lees ØeLeceÛe Deeuesuee, keâOeerkeâOeer ÙesCeeje, meoe jenCÙeemee"er ve Deeuesuee SKeeoe heengCee Deens DeeefCe cnCetveÛe lÙeeuee DeeheCe DeeheuÙee Iejeleerue peer peeiee Ûeebieueer Deens, mJeÛÚ Deens, meeQoÙee&ves Yejuesueer Deens peer lÙeeuee osKeerue DeeJe[sue Demes DeeheuÙeeuee Jeešles leerÛe oeKeJelees. efpeLes De[ieU Deens, keâeUesKe Deens, ogKeCeb Deens, yeÇeskeâvesme Deens DeMeer peeiee efpeLes kegâ"slejer DeeheuÙeeuee osKeerue peeJebmeb Jeešle veener lesLes DeeheCe lÙeeuee IesTve peele veener. We say, this is my problem and it is none of your business. You are a guest; you don't have to see those places, please stay out of this Demes cnCetve DeeheCe lÙeeuee DeeheuÙee IejeÛÙee lÙee keâesheNÙeeheemetve ueebye "sJelees. lÙeebveer DeeheuÙee DeeveboeÛee Jeešskeâjer JneJes Demes DeeheuÙeeuee Jeešles heCe Deeheueb og:Ke, Deeheuee ieJe&, DeeheuÙee ceveele Demeuesuee És<e, jeie, Deeheues heehe DeeheCe lÙeeuee heent osle veener. DeeheuÙee ùoÙeeleerue lees keâesheje DeeheCe lÙeeÛÙeeheemetve ueheJetve "sJelees.
 keâOeerkeâOeer DeeheCe lÙeeuee DeeheuÙee Iejer DeeuesuÙee meefJe&me ce@vemeejKeb JeeieJelees. DeeheCe lÙeeuee DeeheuÙee IejeceOÙes DeeheuÙee iejpeshegjlee yeesueeJelees. DeeheCe lÙeeuee DeeheuÙee mebhetCe& Iejele efHeâjJele veener lej kesâJeU efpeLes meefJe&efmebieÛeer iejpe Deens lesLesÛe IesTve peelees. Kejeye PeeuesuÙee, cees[uesuÙee JemletbÛeer og®mleer PeeuÙeeJej DeeheCe lÙeeuee peeÙeuee meebielees. ‘iejpe mejes DeeefCe JewÅe cejes’ Demee keâenermee JÙeJenej DeeheCe lÙeeÛÙeeyejesyej keâjlees. lees DeeheuÙee yejesyej vesnceer jeneJee Demeb DeeheuÙeeuee Jeešle veener. ceePÙee peerJeveeleerue ne Skeâ Øee@yuesce let mees[Je; yeekeâerÛes ceer yeIetve IesF&ve! ceePee Deepeej, ceePeb mebkeâš, ceePeer iesuesueer veeskeâjer lÙeeÛeer let keâeUpeer Ies; heCe ceePÙee Deeveboele let ÙesT vekeâes. DeeheCe lÙeeuee DeeheuÙee mebhetCe& peerJeveeÛee leeyee osle veener lej kesâJeU og:KeeÛee Jeešskeâjer keâjlees.
 Kejb heenlee lees heengCee efkebâJee meefJe&me ce@ve veener lej ceeuekeâ Deens. ns Deeheueb Mejerj lÙeebveer DeeheuÙeeuee efoues Deens. lees cnCelees, ‘‘let DeeF&ÛÙee Gojele Demeleevee ceuee legPeer Deeke=âleer "eTkeâ nesleer.’’ DeeheuÙee peerJeveeÛee heefnuee #eCe lÙeeuee "eTkeâ neslee. keâejCe lees lÙeeÛÙee FÛÚsØeceeCes neslee. ceeuekeâ cnCetve lÙeeuee meJe& DeefOekeâej Deens. DeeheuÙee IejeceOÙes keâOeerner ÙesCÙeeÛee; lees keâOeerner DeeheuÙee Iejele ÙesTve IejeÛeer heenCeer keâ¤ve DeeheuÙeeuee peeye efJeÛee¤ Mekeâlees; heCe lees keâesCeer meeOee ceeCetme veener lej hejcesÕej Deens; veceü F&Õej, pees lÙeeÛÙeeÛe Iejele ÙesCÙeemee"er Deeheueer hejJeeveieer Ieslees. Like a true gentleman he is waiting outside our door, waiting for our permission, our yes, to let him in. lees ceeuekeâ DemeuÙeeyejesyejÛe lees meJe&Meefkeäleceeve osKeerue Deens DeeefCe cnCetveÛe lÙeeuee DeeheuÙee IejeÛeer Kejer heefjefmLeleer "eTkeâ Deens. ØelÙeskeâ keâesheNÙeeefJe<eÙeer lÙeeuee DeieesojÛe ceeefnleer Deens. Deeheuee kegâ"ueener efJeÛeej DeeheuÙee ceveele ÙesCÙeeDeeOeer lees lÙeeuee Ssketâ Ùeslees DeeefCe cnCetveÛe lÙeeuee peeCeerJe Deens keâer DeeheuÙeeuee lÙeeÛeer iejpe Deens heCe lees mJele:uee DeeheuÙeeJej ueeole veener lej DeeheuÙee FÛÚsuee ceeve oslees DeeefCe lÙeeÛeyejesyej lees DeeheuÙeeJej giveup osKeerue keâjle veener, lees Leebyetve jenlees Deeheueer Jeeš yeIele, DeeheuÙee IejeÛÙee oejeyeensj GYee jenlees DeeefCe melele oej "eskeâle jenlees.
 Yee[ske⤠cnCetve ¢ee ceeuekeâekeâ[s yeIeCÙeeÛee Deeheuee Âef°keâesve JesieUe Demet Mekeâlees. keâoeefÛele DeeheuÙee ceveele Yeerleer Demet Mekeâles keâer pej DeeheuÙee Iejeleerue De[ieUerÛeer peeiee ceeuekeâeves heeefnueer lej lees DeeheuÙeeJej jeieeJesue, DeeheuÙeeuee efMe#ee keâjerue. keâoeefÛele DeeheuÙeeuee Deefveef§elelesÛeer Yeerleer Jeešle Demesue keâer pej ceer ceePÙee IejeÛee meJe&mJeer leeyee efouee lej heg{s keâeÙe nesF&ue, ceePeb mJeeleb$Ùe ve° nesF&ue, ceePÙee mJehveebÛeb, ceePÙee FÛÚebÛeb keâeÙe nesF&ue heCe lees DeeheuÙeeuee efMe#ee osCÙeemee"er efkebâJee Deeheues mJeeleb$Ùe efnjeJetve IesCÙeemee"er, DeeheuÙeeJej meòee ÛeeueJeCÙeemee"er efkebâJee DeeheuÙeeuee oeme yeveJeCÙeemee"er DeeheuÙee Iejele ÙesT FefÛÚle veener lej lees DeeheuÙeeJej Øesce keâjCÙeemee"er, Øesceeves DeeheuÙee peKecee YejCÙeemee"er, DeeheuÙeeuee efnue keâjCÙeemee"er, DeeheuÙeeuee meeHeâmetHeâ keâ¤ve, #ecee keâ¤ve, veJeerve keâjCÙeemee"er DeeheuÙee Iejele ÙesT FefÛÚlees. ØeYet cnCelees, ‘‘ceer legcneuee oeme cnCele veener lej efce$e cnCelees.’’ lees Deeheuee efpeJeueie efce$e yevet FefÛÚlees Demee efce$e pÙeeÛÙeeheemetve DeeheCe keâener ueheJele veener DeeefCe pÙeeheemetve keâener uehetve jenle veener. meJe& heefjefmLeleerle pees DeeheuÙee yejesyej jenlees, peerJeveeÛee ÙeesiÙe ceeie& oeKeJelees. lees Demee ceeuekeâ Deens pÙeeuee DeeheuÙeeuee yesmš ÅeeÙeÛeb Deens DeeefCe DeeheuÙeemee"er yesmš keâeÙe Deens ns lÙeeueeÛe ceeefnle Deens. keâejCe lees cnCelees keâer, ‘‘legceÛÙeemee"er ceePÙee Gòece Ùeespevee Deensle, pÙee legceÛÙee efnleeÛÙee Deensle.’’ He wants to come in and he is willing to make you the best version of yourself. lees Ûeebieuee IejOeveer Deens pees MesJešheÙeËle DeeheuÙeeuee Gòece õe#eejme osT FefÛÚlees.
 pÙeeØeceeCes heleer DeeefCe helveer ueivemebmkeâejeceOÙes megKeele DeeefCe og:Keele, Deepeejele DeeefCe DeejesiÙeele Skeâceskeâebyejesyej jenCÙeeÛeb JeÛeve osleele lÙeeØeceeCes hejcesÕej DeeheuÙeeyejesyej Jejerue meJe& heefjefmLeleerle jent FefÛÚlees keâejCe ef¡emlemeYee lÙeeÛeer JeOet Deens DeeefCe ef¡emle Jej Deens. DeeheCe ØelÙeskeâ peCe ef¡emlemeYee Deenesle, osJeeÛes cebefoj Deenesle, you are the church DeeefCe cnCetve SKeeÅee heleerØeceeCes lees DeeheuÙee helveerJej Øesce ke⤠FefÛÚlees. helveerosKeerue DeeheuÙee heleerheemetve keâenerner ueheJetve "sJele veener. leer mJele:uee meJe&mJeer lÙeeÛÙee mJeeOeerve keâjles, meceefhe&le keâjles Je meJe&mJeer lÙeeÛeer nesles Je lees efleuee heefjhetCe& keâjlees. hejcesÕej DeeheuÙeeuee heefjhetCe& ke⤠FefÛÚlees hejbleg lÙeeÛeer ner meJe& FÛÚe DeeheuÙee FÛÚsJej DeJeuebyetve Deens. meble SefuePeeyesLe Dee@Heâ efš^efvešer efpeÛÙee veeJeeÛee DeLe& Deens ‘osJeeÛeb Iej’. leer cnCeles keâer, "Believe that He loves you, He wants to help you Himself in the struggle you must undergo. Believe in His love, His exceeding love. Deeheuee lÙeeÛÙeeJej efJeÕeeme Deens keâe? Demesue, lej lÙeeÛe efJeÕeemeeves peesheÙeËle DeeheCe DeeheuÙee IejeÛeb oej GIe[Ceej veener, leesheÙeËle lees Deele ÙesT MekeâCeej veener. Deeheuee IejOeveer, ceeuekeâ, efce$e, mJeeceer, Deeheuee hejcesÕej Deepe DeeheuÙeeuee cnCele Deens, ‘‘ceer oejeMeer GYee Deens DeeefCe oej "eskeâerle Deens.’’ DeeheCe lÙeeÛÙeemee"er oej GIe[Ceej keâe?