Jee*dceÙe heefjÛeÙepeguew 2021


 meboerhe jeTle, JemeF&
 cees. : 9158948200
 
 peeleerJeble DeeefoJeble
 Heâe. pee@ve ce@LÙet Heâjespe, Ùes.meb. Ùeebveer «eeceerCe Yeeieele efJeMes<ele: leueemejermeejKÙee DeeefoJeemeer Yeeieele keâece keâjleevee DeeuesuÙee DevegYeJeebÛee leheMeerueJeej uesKeepeesKee ‘DeeefoJeble’ Ùee hegmlekeâeletve Iesleuee Deens. HeâeojebÛÙee ØeYetkeâeÙee&leerue Ke[lej mesJesÛee DeeefCe lÙeebvee DeeuesuÙee DevegYeJeebÛee omleeJespe Heâeoj pee@ve Heâjespe Ùeebveer Jemlegefve‰heCes JeeÛekeâebheg{s ceeb[uee Deens. meoj hegmlekeâele leueemejer – Gheueeš, JejKeb[e, yenejs, ieebieCeieeJe, [neCet, ceveesj, Jee[e, ceesKee[e, peJnej ¢ee Yeeieebleerue efJeMes<e ceeefnleer Deens. DeepeJej Deveskeâ ÙesMetmebIeerÙe Oece&ieg¤bveer lesLes keâece kesâues Deens.
 53 efJeefJeOe ceevÙeJejebveer Deeheues uesKe osTve lÙee uesKeebÛes Heâeoj pee@ve Ùeebveer mebheeove keâ¤ve ns hegmlekeâ meeoj kesâues Deens. ¢ee hegmlekeâele DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es ÙeebÛÙee ØesjCeelcekeâ DeeMeerJee&oemen mJele: Heâe. pee@ve Heâjespe, Heâe. pees.cee.efhe"skeâj, Heâe. Jesvmeer ef[cesuees, Heâe. De@C[^Ÿet je@ef[^ipe, Heâe. ([e@.) pÙeesSue ef[kegâvne, Heâe. øeâeefvmeme efoefyeÇšes, efJepeÙe ieesvmeeueefJeme DeMee efoiiepeebÛÙee uesKeebÛee DebleYee&Je Deens. lÙeeÛeØeceeCes pee@pe& [eyejs, mebhele "eCekeâj, megveboe keâebkeâ[, ieerlee jepe[, ØekeâeMe oeb[skeâj FlÙeeoer leueemejer, ieebieCeieeJe, DeeMeeie[, ceesKee[e ÙesLeerue ceevÙeJejebÛÙee uesKeveeÛee meceeJesMe Deens. efveie&ce JeveYeeieele DeeuesuÙee DevegYeJeebÛee lemesÛe lesLeerue De[erDe[ÛeCeeRÛeer ceeefnleer Ùee uesKeebceOetve efceUles. pebieueYeeieeleerue efvemeiee&Ûes efJeYeüce, lesLeerue mebmke=âleer, lesLeerue keâueeke=âleer, Mesleer DeMee efJeefJeOe efJe<eÙeebJej hegmlekeâele ceeefnleer Deens. ÙesMetmebIeerÙe Oece&ieg¤bÛÙee mesJeeYeeJeer keâeceeÛeer ceeefnleerner efceUles. ¢ee Yeeieeleerue 11 ØeeLeefcekeâ MeeUsletve DeeefoJeemeer keâueemebmke=âleerÛes mebJeOe&ve, leueemejer efceMeve mesJeekeâeÙe&, ieeCes ieeCeejs ieebieCeieeJe efceMeve DeMee mJe¤heeÛes uesKeve Deens.
 Ùee hegmlekeâele keâener cenòJeeÛes DeJeueeskeâve keâener uesKekeâebveer kesâues Deensle. DeeefoJeemeer meceepeele Je=æeßece mebkeâuhevee veener, ns Heâe. efoefyeÇšes ¢eebÛÙee uesKeeleerue efvejer#eCe. Heâe. efhe"skeâj Ùeebveer cnšuÙeeØeceeCes Oece&Yeso Je efuebieYeso ¢eecegUs kegâCeeuee ogÙÙece JeeieCetkeâ efceUt veÙes, ns Yee<Ùe meeceeefpekeâ Skeâlesmee"er DeeJeMÙekeâ Deens. peeieeflekeâerkeâjCeeÛee heefjCeece DeeheuÙee mebmke=âleerJej nesle Deens ns osJeoòe ceeuekeâjer ÙeebÛeb efJeOeevener hešles. Heâe. pee@ve Heâjespe Ùeebveer peyeeyeoejerves Skeâ efJeOeeve kesâues Deens. les cnCeleele, ‘‘DeeefoJeemeer, oefuele, Ghesef#ele ¢eebÛÙeemee"er DeepeÛes le®Ce pespJeerš efceMevekeâeÙe& mJeerkeâejleerue keâe?’’ meblÙee heeieer Ùeebveer DeeefoJeemeer Œeeruee Depetvener yebOeveele "sJeues Deens Demes JekeäleJÙe kesâues Deens. keâveesefmeÙeve efmemšme& (ØeereflekeâvÙee) ÙeebÛes mesJeekeâeÙe& Heâe. pee@ve Heâjespe Ùeebveer Skeâe uesKeele meebefieleues Deens. DeeheuÙee ‘DeeMeerJee&o’ uesKeele DeeÛe&efyeMeheebveer heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛee ‘‘DeeheuÙee Oece&Øeebleele legcner veJeerve peieeÛes mJehve DeeheCeele DemeCeeNÙee DeeefoJeemeeRvee yejesyej IesTve lÙeebÛÙee peerJeveefJe<eÙekeâ mecepegleeruee OÙeeveele IesTve, lÙeebÛÙee mebmke=âleerÛes peleve keâ¤ve, lÙee mebmke=âleerÛee hegjmkeâej keâ¤ve, lÙeebÛÙeeJejerue DevÙeeÙe LeebyeefJeCeeNÙee ue{Ÿeele Yeeie IesTve DeeefCe lÙeebÛÙeeMeer hetCe&heCes mecejme peerJeve peietve DeeheCe meJe& DevegYeJet Mekeâlees’’, ne efoJÙe mebosMe GodOe=le kesâuee Deens. ns ØesjCeeoeÙeer Deens. peeleerJeble DeeoMe& efceMevekeâeÙe& keâjCeeNÙee cenevegYeeJeebÛes keâeÙe& hegmlekeâeleerue uesKekeâebveer efJeMeo kesâues Deens. ne omleeJespe efveef§eleÛe ÙesCeeNÙee efhe{Ÿeebvee Øesefjle keâjerue. Heâe. pee@ve Heâjespe Ùee mebheeoveemee"er DeefYeveboveeme hee$e Deensle.
 ‘DeeefoJeble’
 mebkeâueve/mebheeove : pee@ve ce@LÙet Heâjespe, Ùes.meb.
 ØekeâeMekeâ : cegbyeF& ÙesMet mebIeerÙe
 he=‰s 230; cetuÙe ®. 200/-.
 
 
 mee#eelkeâej meble ueesÙeesueebÛÙee efoJÙelJeeÛee
 ‘mee#eelkeâej efoJÙelJeeÛee’ ns hegmlekeâ oesve Yeeieeble Heâe. pee@ve Heâjespe, Ùes.meb. lemesÛe pee@pe& [eyejs Ùeebveer DeeÙeesefpele kesâues Deens. ne YeeJeevegJeeo Deens. meble FivesefMeÙeme ueesÙeesuee cnCepesÛe meble Fiveeleer ÙeebÛÙee DeeOÙeeeflcekeâ jespeefveMeerÛee uesKekeâÉÙeebveer kesâuesuee ne YeeJeevegJeeo Deens. Heâeoj pee@ve Heâjespe Ùeebveer ogmeNÙee Yeeieele DeeOÙeeeflcekeâ Dece=leevegYeJeeÛes Oeeies ¢ee uesKeceeuesheemetve veereflecetuÙeebÛee MeesOe FLeheÙeËle meble FiveeleerÛes mebleefJeÛeej meeshÙee Meyoeble Gueie[ues Deensle. ‘ef¡emlekeWâefõle meble FiveeleerÛes DeOÙeelce’ ¢eeyeöue efueefnleevee Heâe. pee@ve Heâjespe efueefnleele keâer, ‘‘ef¡emleeÛÙee veweflekeâlesefJe<eÙeer DeeheuÙeeuee pes Deekeâueve nesles lÙeeletve DeeheuÙeeuee peeCeJeles keâer, heefjhetCe& peieCÙeemee"er DeOÙeelceeefMeJeeÙe heÙee&Ùe veener.’’ ne FiveeleerÛee mebleefJeÛeej uesKekeâ JeeÛekeâebheÙeËle heesnesÛeJeleele. meble FiveeleeRÛÙee meeOevesyeöue YeeJeevegJeeo keâjleevee Heâeoj cnCeleele keâer meble FiveeleeRÛeer peerJeveØeCeeueer Je DeOÙeelcemeeOevee pesJne ØelÙeskeâ pespJeeršebÛÙee (DeeefCe ØelÙeskeâ ØeehebefÛekeâeÛÙeener) peerJeveele Øeefleefyebefyele nesF&ue lesJneÛe meble FiveeleeRÛes OÙesÙemJehve meekeâej nesF&ue. meble FivesefMeÙeme ueesÙeesuee Ùeebveer ÙesMegmebIeeÛeer mLeehevee kesâueer nesleer. ‘meceleeJeeoer ÙesMetÛeer ØesjCee’ Ùee uesKeele Heâeoj cnCeleele keâer ‘‘veweflekeâ ØesjCesÛee Peje ceveeÛÙee ceeCegmekeâerle meehe[lees. ns meejsÛe efJeÛeej meble FivesefMeÙeme ueesÙeesuee ¢eebÛÙee efoJÙe efJeÛeejebletve meehe[leele.’’ ‘ef¡emleeÛeb efoJÙelJe’, ‘ÙesMetmebIeeÛeer veJeer efoMee’, ‘peieCÙeeÛeer JeerCe ogYebiet veÙes’, ‘›elemLe-Oeeefce&keâ peerJeveeleerue DeeOÙeeeflcekeâ mheMe&’, ‘meceleeJeeoer ÙesMet ef¡emleeÛeer ØesjCee’, ‘veereflecetuÙeebÛee MeesOe’, DeMee efJeefJeOe uesKeebletve ogmeNÙee Yeeieele meble FiveeleeRÛeer efJeÛeejØeCeeueer ceeb[ueer Deens. Ùee meeNÙeeÛe uesKeebletve ÙesMetmebIeerÙe Oece&ieg®bÛÙee keâeÙe&ØeCeeueerÛeerner DeesUKe nesles.
 heefnuÙee Yeeieeleerue pee@pe& [eyejs ÙeebÛee menYeeiener cenòJeeÛee Deens. ¢ee YeeJeevegJeeo hegmlekeâeÛÙee DeeMeerJee&ohej uesKeele JemeF& Oece&ØeebleeÛes DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es cnCeleele les KejsÛe Deens. meble FiveeleeRÛeer DeeOÙeeeflcekeâ jespeefveMeer nJeer eflelekeâer ueeskeâebheg{s Deeueer veener. ceje"er JeeÛekeâ lÙeeheemetve JebefÛele jeefnuee neslee, leer GCeerJe Heâeoj pee@ve Heâjespe Ùeebveer lemesÛe lÙeebvee menkeâeÙe& keâjCeejs pee@pe& [eyejs Ùeebveer Ye¤ve keâe{ueer Deens. ner keâewlegkeâeÛeer Leehe DeeojCeerÙe DeeÛe&efyeMehe osleele. lÙeebÛeb Skeâ JeekeäÙe ceuee ¢ee meboYee&le cenòJeeÛes Jeešles. les cnCeleele, ‘‘ceeCetme hejcesÕejeuee MeesOelees, ¢eehes#ee Kegö hejcesÕej ceeCemeeÛÙee MeesOeele keâmee Demelees ¢eeuee ef¡emleer ßeæe DemeeOeejCe cenòJe osles.’’ JemeF& Oece&ØeebleeÛes ØeLece efyeMehe ([e@.) Lee@ceme [eyejs Ùeebveer osKeerue DeeheuÙee DeeMeerJe&Ûeveele nsÛe cnšues Deens keâer Oece&-hejbheje DeeefCe DeeOegefvekeâlee ÙeebÛee ÙeesiÙe lees mecevJeÙe DeeefCe leesue meebYeeUCes nsÛe meJe& OeceeËheg{erue cees"s iebYeerj DeeJneve Deens. cnCetve lÙeebveer ÙesMetÛes efJeOeeve GoOe=le kesâues Deens keâer, ‘‘pÙeebvee legcner Yesšeue lÙeebvee MeebleerÛes DeefYeJeeove keâje, legcneuee Meebleer ueeYees.’’ meoj hegmlekeâ meble FivesefMeÙeme ueesÙeesuee ÙeebÛÙee efJeÛeejebmee"er DeeheuÙee Iejer DemeCes DeeJeMÙekeâ Deens.
 ‘mee#eelkeâej efoJÙelJeeÛee’
 YeeJeevegJeeo : pee@ve Heâjespe, Ùes.meb./ pee@pe& [eyejs
 ØekeâeMekeâ : cegbyeF& ÙesMet mebIeerÙe
 he=‰s 120; osCeieer cetuÙe ®. 150/-.
 mecegheosMeve leb$eeÛee peesceeefhebÛee ceb$e
 Heâeoj pees.cee.efhe"skeâj ÙeebÛeb ‘mecegheosMeve – leb$e DeeefCe ceb$e YeeJeefvekeâ iegblee mees[efJeCÙeemee"er GheÙegkeäle’ ns hegmlekeâ vegkeâlesÛe Øeefmeæ Peeues Deens. hegmlekeâeÛÙee veeJeeJe¤ve ne efJe<eÙe iebYeerj DemeuÙeeÛes efveefJe&Jeeo peeCeJeles. hejbleg Heâeojebveer {esyeU mJe¤heele ceeefnleer efoueer veener. DeefleMeÙe DeYÙeemehetCe& ceeb[Ceer meeoj kesâueer Deens. efMekeâeiees ÙesLes peeTve lÙeebveer keâebTvmeefuebieÛee keâesme& kesâuee Deens. YeejleerÙelJeeletve ØeeosefMekeâ mebmke=âleerle mecegheosMeveeÛee Jeehej keâmee keâjeJee ne hesÛe lÙeebvee he[uee. hejbleg Yeejleele DeeuÙeeJej lÙeebvee ÙeesiÙe mJe¤heeÛeer meboYeeËkeâerle hegmlekesâ lÙeebÛÙee efJeÛeejevegmeej efceUeueer veenerle. lÙeecegUs lÙeebveer mJele:Ûe Deeheueer efJeÛeej-efšheCes leÙeej keâ¤ve meoj efJe<eÙeØeJesMe kesâuee.
 ¢ee hegmlekeâele Heâeoj efhe"skeâj Ùeebveer mecegheosMeveeyeöue meg®Jeeleeruee ceeefnleer efJeMeo keâ¤ve lÙeevegmeej lÙeebveer F&ieve heæleer ue#ehetJe&keâ SskeâCes, metÛekeâ Øeefleef›eâÙee, Øeeflemeeo, GheeÙeÙeespevee, efveCe&ÙeØeef›eâÙee, JÙeefkeäleiele mebyebOe, efJemebieleer, ke=âleer, ØeelÙeef#ekesâ, Deblejef›eâÙee, efJeMues<eCe, DeelceØeieleer, efJeJeskeâefve‰ ceevemeesheÛeej lÙeeÛeØeceeCes jeieeÛes DeeefCe YeerleerÛes peerJeveeleerue DeeJeMÙekeâ DeeefCe DeveeJeMÙekeâ mLeeve ¢eeyeöue meekeâuÙeeves DeeefCe mee#esheeves hegmlekeâele cetuÙeceeheve kesâues Deens. hegmlekeâ mebheJeleevee Heâeoj efhe"skeâj Ùeebveer Kethe cenòJeeÛee mebosMe MesJešÛÙee ØekeâjCeele ‘Yeerleer ne peerJeveeÛee cetueYetle heeÙee ’ Ùeeletve efouee Deens. lees Kethe GheÙegkeäle Deens. mecegheosMekeâeÛes cetuÙeceeheve keâmes keâjeJes ¢ee meboYee&le Heâeojebveer yeeje cegöŸeebceOetve ÙeesiÙe ceeie&oMe&ve kesâues Deens. ‘peesnejer efJev[es’ ¢ee uesKeeletve lÙeebveer efouesuÙee Deeke=âleervegmeej Deeheues Deelcehejer#eCe nesCÙeeme ceole nesF&ue Demes uesKekeâ cnCeleele les yejesyejÛe Deens. ne vecegvee Decesefjkeâve ceevemeMeeŒe%e peesmesHeâ uegHeäš Je n@jer Fviece Ùeebveer 1955 ceOÙes leÙeej kesâuee Deens. ‘efJeJeskeâefve‰ ceevemeesheÛeej’ Ùee uesKeele uesKekeâebveer heg®<eebÛÙee ceefnueebyeöueÛÙee Deekeâ<e&Ceeyeöue efueefnleevee [e@. Deeuyeš& Sefueme ÙeebÛÙee mebMeesOeveeÛee oeKeuee efouee Deens (ns meejs, hegmlekeâ JeeÛetveÛe JeeÛekeâebvee leheMeerueJeej keâUsue).
 ns hegmlekeâ cnCepes DeYÙeemet DeeefCe mecegheosMeveeyeöue mebMeesOeve keâjCeeNÙeebvee ceeie&oMe&keâ hegmlekeâ Peeues Deens. mecegheosMeve cnCepes heeskeäle meuuee osCes vemetve DeelceyeesOeekeâ[s vesCÙeeÛeer Øeef›eâÙee Deens Demes ¢ee hegmlekeâeÛeer ØemleeJevee efueefnCeejs ØekeâeMe Deeuces[e cnCeleele les KejsÛe Deens. ns hegmlekeâ meb«ener DemeeJes Demes cegöece meebieeJesmes Jeešles.
 ‘mecegheosMeve leb$e DeeefCe ceb$e’
 uesKe. : Heâeoj peesmesHeâ cee. efhe"skeâj, Ùes.meb.
 ef[bheue heefyuekesâMeve
 he=‰s 127; cetuÙe ®. 200/-.