keâefJeleepeguew 2021


 
 DeeYeej legceÛes ceeefvelees…
 DeeYeej ceeefvelees ØeYet hejcesÕej jeÙeeÛes
 meejs peie efveefce&Ùeues DeeheuÙee ueskeâjebmee"er
 pevce efceUeuee Ùee YeJÙeefoJÙe OejleerJejleer
 mebkeâšer, Deepeejele, og:KeeceOÙes meebYeeUerlees.
 DeeYeej ceeefvelees hegve®eflLele ÙesMet ef¡emleeÛes
 DeeheuÙeemee"er pevce Iesleuee iegje-iees"er
 ceeveJeebÛÙee leejCeemee"er efoues yeefueoeve JeOemlebYeer
 cejCeeves mJeieeaÙeÉej GIeef[Ùeues DeeheguÙeemee"er.
 DeeYeej ceeefvelees OevÙe ceelee-efhelÙeeÛes
 DeeheuÙee ØesceU, ceeÙeeUt kegâšgbyeer pevce Iesleuee
 keâeyee[keâ°, cesnvele keâ®veer Jee{efJeÙeues cepeuee
 ÛegkeâuÙee #eCeer #ecee efoOeueer ceuee ceeÙe-yeeheeves.
 DeeYeej ceeefvelees Oece&ieg¤-Oece&YeefieveeRÛes
 ef¡emleeÛÙee DeOÙeelceeÛes Oe[s efMekeâefJeues
 ef¡emle Oece& ceePÙee OÙeeveer-ceveer ®peefJeuee
 peerJeve megKeer-meceeOeeveer nesCÙeeÛee ceeie& oMe&efJeuee.
 DeeYeej ceeefvelees ieg®JeÙe&, efMeef#ekeâebÛes
 efMemleerÛes DeeoMe& Oe[s efoues cepeuee
 efMekeâefJeues ceuee ‘De’, ‘Dee’, ‘F&’ les heoJeerheÙeËle
 veeskeâjer, JÙeJemeeÙeeÛeer ceuee oeKeefJeueer efoMee.
 DeeYeej ceeefvelees efce$e-cewef$eCeeRÛes
 DeJeleer-YeJeleer ieesleeJeUe ceePÙee peerJeveer
 veener ueeJeueer ceuee JeeF&š mebiele, vee JÙemeves
 DeeoMe& cew$eerÛes veeles peesheemeues ØesceeÛes, ØeerleerÛes
 DeeYeej ceeefvelees legceÛes ØeYet hejcesÕej jeÙee.
  – øeâeefvmeme Debleesve ieeJeÅee, Devee&Ue
 
 
 
 yeebefOeuekeâer keâle&JÙeeÛeer
 hejelhejeÛÙee meeceLÙee&Ûeer ceefjÙesJej ÚeÙee
 heefJe$e DeelcÙeeÛÙee ke=âhesÛeer ceefjÙesJej ceeÙee
 ceefjÙesÛÙee Gojer Jemes, osJeheg$eeÛeer yeerpe keâeÙee
 osJe Ùeespevesle efveJeef[ueer, efve<keâuebkeâ osJeoemeer ceefjÙee.
 ceefjÙesÛÙee Gojer ieYe&, heeJeve osJeheg$eeÛee
 ceeveJe heg$e efvecexue peieer heefJe$e ceefjÙesÛee
 pevcesue efØeÙe heg$e lees heeuekeâefhelee peesmesHeâÛee
 nesF&ue Jeejme lees heefJe$e kegâšgbyeeÛee.
 peyeeyeoejer osJeefhelÙeeÛeer heefJe$e ceefjÙesJej
 osJeÙeespevee meekeâejCÙee Dee%eeOeejer heefjJeejeJej
 Jeos ceefjÙee MekeäÙe keâmes ns vemes ceuee heg®<e %eele
 cneleejheCeer ieYe& DeefueefMeyesuee, Jeos osJeotle.
 JeebPe DeefueefMeyesuee GleejJeÙeer heg$e ieYe&
 ceefnvee meneJee DeefueefMeyesuee ns F&Õej cece&
 veener DeMekeäÙe osJeefhelÙeeme keâesCelesner keâce&
 JeOes ceefjÙee ØeYetÛeer ceer oemeer nsÛe ceePes megkeâce&.
 ØeosMe [eWiejeU Øeebleele ÙengoerÙeeÛee
 IeeF&IeeF&ves Ûeeues ceefjÙee ieeJeer DeefueefMeyesÛÙee
 keâjCÙee DeefYeJeeove DeefueefMeyesuee Iejer peKeNÙeeÛÙee
 OeeJeueer ceefjÙee ceoleeruee, Yesšeruee ceeJemeyeefnCeerÛÙee.
 he[lee ceefjÙesÛeer JeeCeer DeefueefMeyesÛÙee keâeveer
 Gunemeeves G[er ceejueer Gojele DeefueefMeyesÛÙee yeeUeveer
 Jeos DeefueefMeyee mJej GbÛe GbÛe efŒeÙeebceOÙes let OevÙe
 heesšer legPÙee Jemes osJeHeâU, nesF&ue les DeefleOevÙe.
 DeefueefMeyee mJeerkeâejer ceefjÙesÛes cecelesÛes DeefYeJeeove
 ØeYetÛÙee ceelesves cepekeâ[s ÙeeJes ceuee ceeve keâes"tve
 Jeos DeefueefMeyee ceeJemeyenerCe ceefjÙesuee heentve
 "sefJeuee efJeÕeeme OevÙe ØeYet oeefJeue cenlke=âlÙes keâ¤ve.
 peeCeerJe keâle&JÙeeÛeer, ceefjÙee keâjer mesJee DeefueefMeyesÛeer
 ieYe& heesšer Demetvener, pehes Øeerleer YeeJevee yeebefOeuekeâerÛeer
 keâ¤ve mesJee ceefnves leerve, ceefjÙee jeKeer peeCe veelÙeeÛeer
 efceUeJee Jemee Deecne veceülesÛee nerÛe efJevebleer DecegÛeer.
  – pÙees hejsje, pÙeesleer
 
 letÛe ceelee-efhelee
 pejer veener Ùee peieer
 ceeÙeyeehe nÙeele
 letÛe ceePee ceelee-efhelee
 ceer vemes keâener DeveeLe ~~
 pejer Jeeš KeeÛe-KeUiÙeebÛeer
 Deeueer cece peerJeveele
 meeJeefjues letÛe cepeuee
 he[t ve efoues lÙeele ~~
 pejer nele ns heesUues
 mebkeâšeÛÙee efveKeeNÙeele
 DeelcÙeeÛÙee Hegbâkeâjerves
 Heâes[ efveceeues Deele ~~
 pejer ceeiee&le Deeues
 og:KeYeejeÛes [eWiej
 Deueieo GÛeuetveer
 vesues cepe let heej ~~
 pejer yeg[eues Keesue
 efvejeMesÛÙee ojerle
 DeeMesÛee osTveer nele
 oeJeer lÙeeJejer ceele ~~
 pejer efvebosÛÙee Mejebveer
 jkeäleyebyeeU Peeues
 ØeefleYesuee GpeeUtveer
 Jej cepe DeeefCeues ~~
 ceele-efhele= ØesceeÛeer
 Yetkeâ letÛe YeeieefJelees
 peeefCeJe ner "sJetve
 oÙeeOevee ceer mceefjlees ~~
 – efyeÇpeefove efieu[me ueesheerme, vÙet efiejerpe
 
 keâUuesÛe veener
 efcešuÙee heeheCÙee Ssve Gbyej"ŸeeÛÙee JesMeer
 heeKejs G[eueer Goeme {ieebÛÙee osMeer ~~
 yeg[lÙee efoMeeble njJetve peeleer [esUs
 oerhe ceveeleuee Jeeš heenle peUs ~~
 otjJej °er ueeJetveer yeIelee Jeeš
 penjer meebpe leceele peenueer oeš ~~
 keâesJeUer efkeâjCes Deelee efHeâjueer ceeies
 Dee"JeCeerleues megKe "sJetveer peeies ~~
 ceveele mepeuesues YeeJemJehve Heâmeues ~
 keâUuesÛe veener keâe owJe Demes ¤meues ~~
  – Heâe. Deesefveue Heâjespe
 
 neÙeketâ
 1)efkeâleer keâesjueb
 legPeb JeeUtle veeJe
 ueešebÛeer OeeJe.
 
 2)Meeble osTU
 ceebpejerÛes heeTue
 YekeäleerÛeer Petue.
 
 3)IeeceeÛes LeWye
 keâ° keâheeUeJej
 megkeâuÙeeJej.
 
 4)heeCeJe"Ÿeele
 megceOegj heneš
 Ye¤ve cee".
 
 5)PejeskeäÙeeletve
 ÛebõeÛeer efMeleuelee
 DeekeâeMeYej.
 
 6)ÛesnNÙeeJej
 ceesyeeFue Gpes[
 ¤he megboj.
 
 7)oesje megF&le
 mJele:uee iegbleJelees
 veeleb pehelees.
  – ØekeâeMe heesU, "eCes