Je=òeefJenejpeguew 2021


 
 Devee&Ue yebojeuee leewkeäles JeeoUeÛee peyejomle le[eKee
 Devee&Ue : Devee&Ue yeboj ns Dejyeer mecegõeÛÙee efkeâveejer Jemeuesues Deens. Dejyeer mecegõele efvecee&Ce PeeuesuÙee ‘leewkeäles’ JeeoUecegUs, efJeMes<ekeâ¤ve lÙeeves OeejCe kesâuesuÙee jewõ ¤heecegUs Flej heefjmejebyejesyej Devee&Ue-yeboj heefjmejeÛeer kesâefJeueJeeCeer heefjefmLeleer Peeueer.
 nJeeceeve KeelÙeeves efouesuÙee FMeeNÙeevegmeej leewkeäles Ûe›eâerJeeoUeuee meg®Jeele Peeueer, lesJne heefnuÙeeboe 60 les 70 efkeâueesceeršjves Jeejs Jeent ueeieues DeeefCe pesJne Ûe›eâerJeeoUeÛee Jesie Jee{uee lesJne veejUerÛeer Pee[s, pegves Je=#e, JeerpesÛes Keebye, lÙeeJejerue leeje, š^evmeHeâce& IejeÛÙee ÚhhejeÛes efmeceWš, ueesKeb[er he$es G[tve iesues. Fkeâ[s eflekeâ[s Pee[s GvceUtve he[ueer. yeeieeÙeleerÛes Heâej cees"Ÿee ØeceeCeele vegkeâmeeve Peeues. meble heeršj ÛeÛe& MeeUsÛes keâceeveermen he$es G[tve MeeUe YeiveeJemLesle Peeuesueer Deens. MeeUsÛÙee heefjmejele Demeuesueer pegveer cees"eueer Pee[s efÛej[tve he[ueer nesleer. megceejs 12 les 15 ueeKeebheÙeËle MeeUsÛes vegkeâmeeve Peeuesues Deens. Heâeeflecee keâe@vJnWšÛÙee FceejleerÛes šsjsmeÛes he$es G[tve iesues. Devee&Ue yebojeJejerue megceejs 300 les 350 IejebÛÙee ÚhhejebÛes he$es G[tve iesueerr Deensle. IejebÛeer keâewues G[tve owveeJemLee Peeuesueer Deens.
 Devee&Ue efkeâveeNÙeeJej veebiejuesuÙee yeesšerÛes oesjKeb[ leewkeäles Ûe›eâerJeeoUecegUs legštve keâener yeesšer Ûe›eâerJeeoUeÛÙee ØeJeeneyejesyej Jeentve iesuÙee DeeefCe lÙeehewkeâer keâener Ke[keâeJej Deeheštve efvekeâecÙee PeeuÙee. ceÛÚerceejermee"er ueeieCeejs meeefnlÙener ieneU Peeues. yeNÙeeÛe kegâšgbyeeJej GheemeceejerÛeer JesU Deeuesueer Deens. mejkeâejleHexâ vegkeâmeeveerÛes hebÛeveeces Peeuesues Deensle. ieeJeeleerue mebmLee, ieeJekeâceeršer Ùee yeesšeRÛes hegveJe&meve keâjCÙeemee"er DeLekeâ ØeÙelve keâjerle Deens. ceÛÚerceejebÛes ogozJe Demes keâer Ûe›eâer JeeoU nesCÙeehetJeea, keâesjesveecegUs megceejs 25 efoJeme meJe& yeesšer mJeefveCe&Ùeeves Devee&Ue, JemeF& yebojeleerue meJe& yeesšer ceemesceejermee"er yebo "sJeCÙeele DeeuesuÙee neslÙee. lÙeeveblej leewkeäles Ûe›eâerJeeoUeves PeeuesuÙee vegkeâmeeveeheeÙeer yebo "sJeCÙeele DeeuÙee Je ceemesceejer keâeueeJeOeer 31 ces uee mebheuÙeecegUs meJe& ceÛÚerceejeJej GheemeceejerÛeer JesU Deeuesueer Deens. ceÛÚerceej meceepe Heâej efÛeblesle, og:Keele peiele Deens. – øeâeefvmeme Debleesve ieeJeÅee, Devee&Ue
 keâesefJe[-19 ves 500hes#ee peemle YeejleerÙe HeâeojebÛes DeeefCe efmemšjebÛes yeUer Iesleues
 YeejleeceOÙes DeeuesuÙee keâesefJe[-19ÛÙee ogmeNÙee ueešsves peJeUpeJeU 500hes#ee peemle HeâeojebÛes DeeefCe efmemšjebÛes yeUer Iesleues. ‘Fbef[Ùeve keâjvšdme ce@iePeerve’Ûes mebheeokeâ ke@âhÙegefÛeve Heâeoj megjsMe ce@LÙet ¢eebveer ner ceeefnleer efoueer. DeepeheÙeËle (15 petve 2021) 283 Heâeome& keâesefJe[-19cegUs cejCe heeJeues, pÙeeceOÙes 4 efyeMeheebÛee DeeefCe 9 yeÇojebÛee meceeJesMe Deens. lÙeeÛeØeceeCes 252 efmemšme& keâesefJe[-19cegUs cejCe heeJeuÙee. efJeMes<e cnCepes ceeÛe& les ces ¢ee ogmeNÙee ueešsÛÙee keâeueeJeOeerceOÙes 283hewkeâer 226 Heâeome& DeeefCe 252 hewkeâer 219 efmemšme& cejCe heeJeuÙee. SJe{Ÿee Heâeome& DeeefCe efmemšjebÛee ce=lÙet keâe Dees{Jeuee? Heâe. ce@LÙet meebieleele keâer ¢eebÛÙeehewkeâer yejsÛe Heâeome& DeeefCe efmemšme& ogie&ce YeeieebceOÙes keâeÙe&jle nesles, pesLes JewÅekeâerÙe mesJee Deieoer keâceer ØeceeCeele GheueyOe nesleer. Heâeome& DeeefCe efmemšme& ¢eebveer ve Yeerlee ueeskeâebÛeer mesJee keâjCes, lÙeebvee ceole keâjCes ÛeeuetÛe "sJeues. FlejebÛes peerJe JeeÛeefJeCÙeemee"er lÙeebveer mJele:Ûes peerJe OeeskeäÙeele Ieeleues DeeefCe ueeskeâebÛeer mesJee keâjerle Demeleevee keâesjesvee PeeuÙeecegUs DeeefCe hegjsMeer JewÅekeâerÙe mesJee GheueyOe ve PeeuÙeecegUs lÙeebvee Deeheues ØeeCe ieceJeeJes ueeieues. lÙeebÛes lÙeeieceÙe peerJeve DeeefCe lÙeebveer efouesues yeefueoeve JÙeLe& peeCeej veener lej F&ÕejeÛÙee jepÙeeceOÙes les metÙee&meejKes leUheleerue.
 yenejs ÙesLes iejpeJebleebmee"er DeejesiÙe efMeefyej
 leueemejer : DeeefoJeemeer peerJeve efJekeâeme keWâõ, yenejs DeeefCe oÙeevebo ne@efmhešue, Je[esueer ÙeebÛÙee mebÙegkeäle efJeÅeceeves meesceJeej efoveebkeâ 17 ces 2021 DeeefCe yegOeJeej efoveebkeâ 19 ces 2021 Ùee efoJemeeble ‘ke=âheeceelee efcemmee keWâõ’, nUohee[e ÙesLes DeeefCe ‘ueg[dmeceelee efcemmee keWâõ’, yenejs-heejmehee[e ÙesLes DeejesiÙe efMeefyej DeeefCe Deew<eOes Jeešhe efMeefyej mekeâeUer 8.00 les ogheejer 1.00 Ùee JesUsle DeeÙeesefpele keâjCÙeele Deeues nesles. megceejs 175 ueeskeâebveer Ùee DeejesiÙe efMeefyejeÛee ueeYe Iesleuee. mejkeâejer efveÙeceebÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve ns efMeefyej heej hee[CÙeele Deeues. Ùee efMeefyejele ueeskeâebÛeer meJe&meeOeejCe leheemeCeer keâjCÙeele Deeueer. lÙeevegmeej lÙeebvee Deew<eOes osCÙeele Deeueer. oÙeevebo ne@efmhešueÛÙee cegKÙe JÙeJemLeehekeâ efme. ueefJelee, efme. efyebot, efme. jesceeefueve DeeefCe lÙeebÛee mšeHeâ Ùeebveer keâesefJe[-19 Ùee jesieeefJe<eÙeer ceeefnleer, o#elee keâMeer IÙeeJeer lemesÛe uemeerkeâjCe meboYee&le ceesueeÛes ceeie&oMe&ve keâ¤ve pevepeeie=leer keâjCÙeeme menkeâeÙe& kesâues.
 lÙeeÛeØeceeCes ‘meesves keâer efÛeef[Ùee’ Ùee HeâeTb[sMeveceeHe&âle ‘HeäÙetÛej «ethe’ Ùee mebmLesves DeeheuÙee yenejs-heejmehee[e, nUohee[e-heešeruehee[e, efMemeCes-heeb{jleeje, mesJee efJeÅeecebefoj-ieebieCeieeJe, keâjpeieeJe Je OeeceCeieeJe Ùee Yeeieeleerue ueneve-Leesjebvee Glke=â° opee&Ûes keâhe[s, mejkeâejer efveÙeceebÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve Jeešhe keâjCÙeele Deeues. ¢ee YesšJemlet JeešheeÛee keâeÙe&›eâce DeeefoJeemeer peerJeve efJekeâeme keWâõ, yenejs ÙeebÛÙee ceeOÙeceeletve keâjCÙeele Deeuee. Øemebieer ‘HeäÙetÛej «ethe’ Ùee kebâheveerÛes ce@vespej ßeer. ®hesMe jesPeeefjDees DeeefCe lÙeebÛÙee helveer meew. cesyeue jesPeeefjDees lemesÛe ßeer. Je meew. De@[. pee@Ùemeer Deeuyeš& [eyejs ns GheefmLele nesles. Heâe. efueDees Heâjieespe Ùeebveer ceevÙeJejebÛes mJeeiele kesâues lej Heâe. peskeâye keâesUer Ùeebveer osCeieeroej Je GheefmLeleebÛes DeeYeej ceeveues.
 DeeefoJeemeer peerJeve efJekeâeme keWâõ, yenejs ceeHe&âle oj ceefnvÙeeuee oeveMetj osCeieeroejebÛÙee DeewoeÙee&ves ojcene efvejeOeej DeeefCe DelÙeble iejpeJeble DeMee 30 kegâšgbyeevee OeevÙeJeešhe kesâues peeles.
 
 
 peeieeflekeâ DeejesiÙe mebIešvesves ke@âLeefuekeâ Oece&heer"euee keâeÙece efvejer#ekeâ efmLeleerÛee opee& efouee
 mebÙegkeäle je°^ebÛeer efJeMes<e DeejesiÙe Spevmeer DemeuesuÙee peeieeflekeâ DeejesiÙe mebIešvesves (WHO) ke@âLeefuekeâ Oece&heer"euee (Holy See) ve-meomÙe jepÙe efvejer#eCeeÛee opee& efouee Deens. ne ceeveJeer kegâšgbyeemeboYee&le ÛeÛe&ÛÙee menYeeieeÛee DeeefCe yeebefOeuekeâerÛee hegjeJee Deens.
 31 ces 2021 jespeer peeieeflekeâ DeejesiÙe heefj<eosves Skeâceleeves ne "jeJe cebpetj kesâuee, pees Fšueerves meeoj kesâuee : ‘‘peeieeflekeâ DeejesiÙe mebIešvesceOÙes ke@âLeefuekeâ Oece&heer"eÛee menYeeie.’’ ne "jeJe heg{s meebielees, ‘‘ne efveCe&Ùe 1953 heemetve ke@âLeefuekeâ Oece&heer"eÛee ¢ee mebIešvesyejesyej meelelÙeeves keâeÙece "sJeuesuee mebyebOe Øeefleefyebefyele keâjlees DeeefCe ne mebyebOe je°^ebÛÙee keâewšgbefyekeâ yeebefOeuekeâerÛeer mee#e oslees. pesJne les mebJeeo DeeefCe Deeblejje°^erÙe SskeäÙeeÉejs ceeveJelesuee Fpee heesnesÛeefJeCeeNÙee peeieeflekeâ DeejesiÙeeÛÙee DeeJneveebvee mebyeesefOeleele.
 ne "jeJe peieeleerue meJe& Yeewieesefuekeâ #es$eebceOeerue 71 osMeebveer menØeeÙeesefpele kesâuee neslee. peeieeflekeâ DeejesiÙe heefj<eosves pees[uesuÙee "jeJeevegmeej ve-meomÙe jepÙe efvejer#ekeâ, ke@âLeefuekeâ Oece&heer"euee DeejesiÙe meYee, keâeÙe&keâejer ceb[U Je keâeÙe&›eâce, DeLe&mebkeâuhe Je ØeMeemeve meefceleerÛes keâeÙe&keâejer ceb[U, ¢eebÛÙee me$e DeeefCe keâecekeâepeeceOÙes menYeeie efceUsue, lÙeeÛeØeceeCes "jeJeeÛÙee DevegyebOeele veceto kesâuÙeeØeceeCes menYeeieeÛes nkeäkeâ Je megefJeOee Øeehle nesleerue. meJeeËle cenòJeeÛes cnCepes, meomÙe jepÙeeØeceeCes, ke@âLeefuekeâ Oece&heer"euee pes ve-meomÙe efvejer#ekeâ Deens, cele osCÙeeÛee efkebâJee GcesoJeej heg{s keâjCÙeeÛee DeefOekeâej veener. DevegyebOeeØeceeCes ke@âLeefuekeâ Oece&heer"euee peeieeflekeâ DeejesiÙe mebIešvesÛÙee peeieeflekeâ DeejesiÙeeÛÙee meJe&meeOeejCe ÛeÛexle Yeeie IesCÙeeÛee DeefOekeâej Deens.
 ‘ueeJeoelees meer’uee (legPeer mlegleer Demees) Øeeslmeenve osCÙeemee"er Jn@efškeâveves ke=âleer Ùeespevee meg¤ kesâueer
 ueeJeoelees meer ¢ee heeshe øeâeefvmeme ¢eebÛÙee heefjhe$ekeâele megÛeefJeuÙeeØeceeCes heÙee&JejCeerÙe ke=âleer efvecee&Ce keâjCÙeemee"er Jn@efškeâveves meele Je<eeËÛÙee ke=âleer JÙeemeheer"eÛes DeveeJejCe kesâues. meele Je<ee&ÛÙee ÙeespevesÛeer Iees<eCee keâjleevee ‘Fbšer«eue ¢egceve [sJnueheceWš ef[ke@âmšjer’Ûes ØecegKe keâeef[&veue heeršj škeäme&ve Ùeebveer DeejesiÙeeÛÙee JeeleeJejCeeuee Øeeslmeeve osT MekeâCeejer "esme ke=âleeRÛeer GoenjCes efoueer. lÙeebveer yeebieuee osMeele Je oef#eCe menejeÛÙee yeensjerue Yeeieele Pee[s ueeJeCÙeekeâ[s ue#e JesOeues. ke=âleer keâeÙe&›eâce ØelÙeskeâ Je<e& heÙee&JejCeefJe<eÙekeâ ke=âleerÛÙee efJeefMe° Øekeâejeme meceefhe&le keâjles DeeefCe ke@âLeefuekeâ mebmLeebvee ¢ee ØeÙelveebceOÙes meeceerue nesCÙeemee"er Øeeslmeeefnle keâjles. heefnues Je<e& ‘mecetn yeebOeCeer mebmeeOeves meeceeefÙekeâjCe DeeefCe "esme ke=âleer Ùeespevee leÙeej keâjCes’ Ùee leerve cetueYetle keâeÙee&mee"er meceefhe&le Deens. Ùee Ghe›eâceeuee heeef"byee osCeeNÙee DeeheuÙee JekeäleJÙeele heeshe øeâeefvmeme Demee oeJee keâjleele keâer, ‘‘meOÙeeÛÙee meeLeerÛÙee jesieeves efvemeiee&Ûee Dee›eâesMe DeeefCe iejerye, pÙeebvee meJeeËle peemle ØeceeCeele heefjCeece YeesieeJes ueeiele Deensle, lÙeebÛee Dee›eâesMe DeefOekeâ Â{ ØeceeCeele Gpes[ele DeeCeuee Deens.’’