ØeeflecesÛes Deblejbie!peguew 2021


 – Heâeoj efJeumeve efjyesuees
 
 jJeeRõveeLe šeieesj cnCeleele, ‘‘pÙeeuee ØekeâeMeeÛeer Ûeentue ueeieles DeeefCe henešsÛÙee keâeUesKeele pÙeeuee ieeCes mHegâjles, Demee he#eer cnCepes ßeæe nesÙe!’’ ßeæe ner megKeo, DeeMeeJeeoeÛeer meveF& Demeles. efleÛÙee Jeoveeves peerJeveeÛes oeueve GIe[les. ceveve-efÛebleveemee"er ceveosKeerue DeekeâeMeemeejKes efvejYeü, efJemle=le DemeeJes ueeieles. lejÛe melÙemJe¤he osJeeÛes DeieeOe oMe&ve Ie[les. F&Õej ns DemesÛe Skeâ leòJeefÛebleve Deens. ØelÙe#e DevegYeJeeme ÙesCeejs %eeve, meeceLÙe&, mebkeâuhe DeeefCe DeefmlelJe ÙeebÉejs F&ÕejeÛee JesOe IesTve ‘ke@âLeefuekeâ ÛeÛe& Øeeflecee DeeefCe hegleàÙeebÛes hetpeve’ keâjCÙeeceeieerue ßeæsÛes melÙeevJes<eCe keâjCes DeielÙeeÛes Deens.
 hejbhejsleerue Øeeflecee, cetleea
 ceeCemeeÛÙee Debieer DemeCeeNÙee efJeÛeej#ecelescegUs keâesCeleerner ke=âleer keâjCÙeehetJeea lees efJeÛeej keâjlees, DeuhekeâeU Leebyelees, mebYeeJÙe heÙee&Ùe Je heefjCeece MeesOetve Øeehle heefjefmLeleerle ÙeesiÙe lesÛe keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjlees. ke@âLeefuekeâ hejbhejsleerue heefjYee<esle Øeeflecee, cetleea, heWefšipe Ùeebvee Deebleefjkeâ ØesjCee cnšues peeles. pegvÙee keâjejele FŒeeSueer ueeskeâebvee osJeeÛÙee veeJeeÛee GÛÛeej DeeefCe Øeeflecee, cetleea leÙeej ke⤠veÙes, Demes efMekeâefJeues peeF&. keâesCeleerner Øeeflecee osJeeÛeer heefjhetCe&lee DeefYeJÙekeäle ke⤠Mekeâle veener. FŒeeSueer ueeskeâeble %eele nesles keâer hejcesÕej SkeâÛe Deens DeeefCe ØeefleefveefOelJe keâjCeeNÙee Flej osJeeÛÙee Øeeflecee, cetleea efvejLe&keâ Je efJeIeelekeâ Deensle. ner Øeeflecee, heWefšipe DeeefCe keâesjuesueer cetleea efpeJebleebÛeer efkebâJee ÛewlevÙenerve peveeÛeer Deens. GlheòeerÛÙee hegmlekeâele ØeejbYeerÛe osJeeves Øeeflecee, cetleea efvecee&Ce kesâueer. ‘‘hejcesÕejeves DeeheuÙee owJeer Øeefle¤heeÛee DeeefCe DeeheuÙeeuee meÂMe Demee ceeCetme efvecee&Ce kesâuee’’ (Glheòeer 1:26). kesâJeU osn veJns; lej ceeveJeer #ecelesletve ØesjCeebÛes ØekeâšerkeâjCe keâjCeeje, ceeCemeebvee DeeefCe osJeeuee Øeeflemeeo osCeeje ceeCetme efvecee&Ce kesâuee.
 veJÙee keâjejele meble heewue cetleea, Øeeflecee ner mebkeâuhevee DeeheuÙee GheosMeele DeÛetkeâ Jeehejlees. ‘ÙesMet ef¡emle, DeÂMÙe osJeeÛes Øeefle¤he Deens; lees meJe& Glheòeerle pÙes‰ Deens’ (keâuemmew 1:15). pegvÙee keâjejele osJeeÛeer cetleea, Øeeflecee nesT Mekeâueer veener. lÙeevesÛe DeeheuÙeeuee owJeer mJeYeeJeeÛeer ceeveJeer Øeeflecee efoueer. osJeeÛes Øeefle¤he DemeuesuÙee ÙesMet ef¡emleeves DeeheuÙee JewYeJeeÛes oMe&ve MegYeJele&ceeveeÛÙee ØekeâeMeele meJeeËveeÛe efouesues veener. pÙeebÛeer Deble:keâjCes DeebOeUer Deensle, lÙeebvee megJeelexÛee ØekeâeMe efomele veener.
 osJeeÛeer Øeeflecee DemeuesuÙee ef¡emleeÛÙee ieewjJeMeeueer lespeeÛeer ner megJeelee& Deens. pegvÙee keâjejele osJeeÛeer ÂMÙe Øeeflecee nesT Mekeâueer veener; hejbleg lÙeeÛe osJeeÛee ÂMÙe ceeveJeer Ûesnje ‘ÙesMet’ Deens. keâesCeerner DeÂMÙe osJeeÛeer ÂMÙe Øeeflecee yeveJet veÙes, ner Dee%ee osJeeves megOee¤ve ‘ÙesMetÛee Ûesnje’ ner ÂMÙe Øeeflecee peieeuee efoueer.
 ef¡emleer heeÛeejCe, osJeeÛes yeesueeJeCes cnCepes lÙeeves ueeskeâebvee megJeelexÛee mJeerkeâej keâjCÙeeme efouesues Deeceb$eCe SJe{sÛe veJns, lej mJele:yejesyej veelesmebyebOe pees[CÙeemee"er ueeskeâebvee hetCe& ØeYeeJeerheCes yeesueeJetve Iesleues Deens, Demes meble heewue jescekeâjebme hee"efJeuesuÙee he$eele cnCelees. ns yeesueeJeCes osJeeÛÙee GösMeeuee Devegme¤veÛe nesles. DeeheuÙeeuee DeKesj lÙeeÛÙee heg$eeÛÙee Øeeflecesuee Deveg¤he keâjeJes neÛe osJeeÛee GösMe Deens. ‘‘pÙeeÛÙeeefJe<eÙeerÛes lÙeeuee hetJe&%eeve nesles lÙeebveer DeeheuÙee heg$eeÛÙee ØeeflecesØeceeCes yeveeJes cnCetve lÙeeves lÙeebvee DeeieeJetÛe vescetve "sJeues; ¢eele nslet ne keâer, lees heg<keâU yebOegpeveebceOeuee pÙes‰ Demee JneJee (jesce 8:29). DeeheCe pesJne ÙesMetJej Â<šer ueeJelees lesJneÛe heewueeÛÙee cnCeCÙeeÛeer Kee$eer hešles.’’ efJeÕeemeCeejs, ØeYetkeâ[s JeUuesues Deensle, lÙeebÛÙee ceveeJejerue DeeÛÚeove otj kesâuesues Deens DeeefCe DeeÛÚeovejefnle cegKeebJe¤ve les ØeYetÛÙee JewYeJeeÛes lespe Øeefleefyebefyele keâjerle Deensle DeeefCe Demes keâjerle DemeleeveeÛe lÙeebÛes ¤heeblej nesTve les ØeYetMeer mece¤he nesle Deensle’’ (2keâefjbLe 3:18). ns ¤heeblej Heâkeäle meodJele&veeves, meoeÛeejeves DeeefCe ke=âhesves nesle veener, lej ØeYetMeer mece¤he PeeuÙeecegUs nesles. ‘‘pees ceeleerÛee lÙeeÛes Øeefle¤he pemes DeeheCe OeejCe kesâues lemes pees mJeiee&leuee lÙeeÛesner Øeefle¤he OeejCe ke⤒’ (1keâefjbLe 15:49). ef¡emleer ueeskeâ DeeoeceeÛÙee Øeefle¤heeÛes Jeešskeâjer Deensle lemesÛe les ef¡emleeÛes Øeefle¤hener OeejCe keâjleele. ef¡emleer JÙekeäleerÛÙee osneÛes hegve®lLeeve nesTve lÙeeÛes ef¡emleeÛÙee mece®helesme ¤heeblej PeeuÙeeves lÙeeuee DeefmlelJeeÛÙee meelelÙeeÛeer nceer Deens.
 osJemJe¤he DeesUKeCes
 osJeeves DeÂMÙe ‘osJelJe’ ÙesMetceOÙes ÂMÙe mJe¤heele Øekeâš keâ¤ve pegvÙee keâjejele Ieeuetve efouesuee efveÙece yeoueuee. pÙeebÛÙee mJeYeeJeeuee DeefmlelJeÛe veener DeeefCe osJe DemeuÙeeÛeer yeleeJeCeer keâjleele lÙeebÛes hegleUs, Øeeflecee ke⤠veÙesle. DeeheuÙeekeâ[s Deelee SkeâÛe KeNÙee osJeeÛeer Øeeflecee Deens. ÙesMet efMe<Ùeebvee cnCeeuee, ‘‘pees ceuee heenlees lees pÙeeves ceuee hee"efJeues lÙeeuee heenlees’’ (pee@ve 12:45).
 ÛeÛe& Feflenemeele JeejbJeej cetleea, Øeeflecee ne efJe<eÙe Ùeslees. ÛeÛe& vesnceer osJeevesÛe ÂMÙe Øeeflecee efoueer Deens ns leòJe heeUles DeeefCe ef¡emleeÛes Øeleerkeâ cnCetve Ùee owJeer ke=âleerÛes DevegkeâjCe keâjles. ØeeflecesÛee Deeoj keâjleevee meble heewue efJe<eo keâjlees, ‘‘ØeYet Deelcee Deens; DeeefCe pesLes ØeYetÛee Deelcee Deens lesLes ceeskeâUerkeâ Deens’’ (2keâefjbLe 3:17).
 pegvee keâjej osJeeJÙeefleefjkeäle Flej mJeieeaÙe JÙekeäleeRÛeer nmlekeâewMeuÙeeves cetefle&Øeeflecee keâjCÙeeme yeboer Ieeuele veener. efveie&ce hegmlekeâeleerue 25JÙee DeOÙeeÙeele ueeskeâebceOÙes oJeeÛee efveJeeme JneJee Ùeemee"er DeeJeMÙekeâ lÙee hetJe& leÙeejerkeâ[s Yejhetj ue#e hegjJeeJes, Demes meebieCÙeele Ùesles. keâjejeÛee keâesMe pÙee hesšerle "sJeuee peeF&ue, efleÛes PeekeâCe Megæ meesvÙeeÛes, Ùee PeekeâCeeÛÙee šeskeâebvee meesvÙeeÛes oesve keâ¤ye hebKe heme¤ve mevcegKe heneCeejs Demes ueeJeues nesles. keâesMeeÛes cenòJe ueeskeâebvee keâUeJes Ùeemee"er Ùee ØeleerkeâebÛee Jeehej kesâuee. Ùee Øeleerkeâ efÛevneJe¤ve osJe ÙesLes meJe&keâeU, je$ebefoJeme Deens ÙeeÛes mcejCe nesles. ef¡emleer keâueekeâewMeuÙeeves osJe cnCetve veJns, lej osJeefveefce&le osJeotle, ceefjÙee DeeefCe meble, pes osJeeves kesâuesuÙee cenlke=âlÙeebÛeer Dee"JeCe keâ¤ve osleele. lÙeebÛÙee cetleea, Øeeflecee keâjlees.
 cetleea, Øeeflecee efJeefMe° yeeye
 cetleea, Øeeflecee cnCepes keâeÙe, ÙeeÛes Deblejbie mecepeCÙeeme ÙeLeeLe& %eeve efÙece&Ùee YeefJe<ÙeJeeoer 10JÙee DeOÙeeÙeele oslees. ‘‘je°^ebÛes mebØeoeÙe efMeketâ vekeâe; DeekeâeMeeleerue Glheeleebvee Ieeye¤ vekeâe; je°^s lej lÙeebvee Ieeyejleele. ueeskeâebÛes efJeOeer JÙeLe& Deensle, DejCÙeeletve keâesCeer lees[tve DeeCeuesues les keâe‰Ûe nesÙe, les keâejeefiejeÛÙee neleÛes ùoÙeemeeves kesâuesues keâece Deens. lees meesvÙee¤hÙeeves les Yetef<ele keâjlees’’ (efÙece&Ùee 10:2-4). pÙee ueekeâ[eÛÙee cetleeauee keâmeueerÛe Mekeäleer veener lÙeebvee IeeyejeÙeÛes keâMeeuee? Ùee cetleea cetuÙenerve DeeefCe DeLe&nerve Deensle. keâejCe lÙeebceOÙes owJeer JÙekeäleerÛes DeefmlelJeÛe veener.
 meble hee@ue GheosMe keâjleevee cnCelees, ‘‘Deeheuee SkeâÛe osJe, cnCepes efhelee Deens. leesÛe DeefKeue JemletbÛee, heoeLeeËÛee efvecee&Cekeâlee& Deens DeeefCe ef¡emleer ceveg<ÙeeÛes DeefmlelJe lÙeeÛÙeeÛemee"er Deens. lÙeeÛeer mesJee keâjCes neÛe DeeceÛee peerJeve GösMe Deens. cetleea efvejLe&keâ Deensle, lÙee cetleeaÛÙee osJeUele peeTve Yeespeve keâjCeeNÙee ef¡emleer ueeskeâebÛee DeOe:heele nesTve veeMe Dees{Jelees’’ (1keâefjbLe 8:4-8).
 ÙesMet ef¡emleeÛeer DeeefCe mebleebÛÙee cetleea, Øeeflecee ef¡emleer Gheemevesle DemeCes efveÙeceeuee Oe¤ve Deens keâe? ner cetefle&hetpee veener keâe? veener! Ùee ØeefleefveefOelJe keâjCeeNÙee cetleea, Øeeflecee ÙeeÛÙeeceeies DeeOÙeeeflcekeâ melÙe heefjefmLeleer Deens. ef¡emleeÛes ceeveJeer Mejerj ieYe&OeejCesÛÙee #eCeeueeÛe DeefmlelJeele Deeues DeeefCe Ùeeheg{sner mJeie&jepÙeele Flej heefjceeCeeves DeefmlelJeele jenerue. mebleeÛÙee yeeyeleerlener nsÛe meebielee ÙesF&ue. les KejesKej DeefmlelJeele Deensle. ‘‘SJe{Ÿee cees"Ÿee mee#eer¤heer cesIeeves DeeheCe Jes{uesues Deenesle’’ (FyeÇer 12:1). ‘‘MegYeü Peies heefjOeeve kesâuesuee Je neleer PeeJeàÙee Iesleuesuee cees"e mecegoeÙe’’ (Øekeâšer. 7:9) ‘‘DeeheuÙeekeâefjlee keâjerle DemeuesuÙee ØeeLe&vee osJeeÛÙee jepeemeveemeceesj OetheeØeceeCes peeleerue’’ (Øekeâšer 5:8). ÙesMetÛeer DeeefCe mebleebÛeer Øeeflecee yeeÙeyeueceOeerue mecepeeØeceeCes efvepeeaJe veenerle. Ùee Øeeflecee pÙeebÛes ØeefleefveefOelJe keâjleele lÙee ef¡emleeÛes ieewjJeÙegkeäle Mejerj DeeefCe mebleeceOÙes DeeOÙeeeflcekeâ Je vewmeefie&keâ DeefmlelJe Deens. pejer Øeeflecee GodOJemle efkebâJee Ûeesjeruee iesuÙee lejer lÙeebÛee DeeOÙeeeflcekeâ KejsheCee keâeÙece jenlees. efvepeeaJe Øeeflecee ve° PeeuÙeeme keâenerÛe jenle veener.
 ke@âLeefuekeâ mebleeÛee Heâej cees"e yengceeve, Deeoj keâjleele, les ÙesMetÛes efJemceÙekeâejkeâ ØeeflecesÛes Deejmes Deensle. heewue Deveskeâ JesUe GheosMe keâjlees, ‘‘pemee ceer ef¡emleeÛes DevegkeâjCe keâjCeeje Deens, lemes legcnerner ceePes DevegkeâjCe keâjCeejs Jne’’ (1keâefjbLe 11:1). ØeeflecesÛÙee yeÇÿe%eeveele mebleeÛeer Yekeäleer Ùesles. ef¡emle ne hejceefhelÙeeÛeer Øeeflecee DeeefCe meble ns ef¡emleeÛeer Øeeflecee Deensle. lÙeebÛes DevegkeâjCe keâjCÙeeÛeer FÛÚe DemeuÙeeves lÙeebÛee mevceeve keâjlees. pemes DeeheCe efce$eeuee cesnjvepej "sJeCÙeeÛeer efJevebleer keâjlees leMeerÛe ØeeLe&vee mebleeÛejCeer keâjlees. nsosKeerue DeOÙeelceeuee Oe¤ve Deens. Øesef<eleebÛÙee ke=âlÙeeble DeeheCe JeeÛelees, heeršj Je pee@ve ØeeLe&vee keâjCÙeemee"er cebefojele peele nesles lesLes lÙeebvee heebieUe efYekeâejer efomeuee. heeršj lÙeeuee cnCeeuee, ‘‘ceePÙeepeJeU meesves¤hes keâener veener; heCe pes Deens les leguee oslees, veePejsLekeâj ÙesMetÛÙee veeJeeves Ûeeuet ueeie’’ (Øes.ke=â. 3:6). ef¡emleeÛes meeceLÙe& DemeuÙeeÛes heeršjves oeKeJetve efoues. heewueeuee ‘mheMe&’ Peeuesues ¤ceeue efkebâJee Heâ[keâer ueeskeâebveer DeejesiÙeoeveemee"er Jeehejueer (Øes.ke=â. 19:11-12). ÙesMetÛÙee JeŒeeuee mheMe& keâjCeejer Œeer yejer Peeueer (uetkeâ 8).
 keâewšgbefyekeâ Heâesšes meb«en
 Iejeleerue efYebleerJej, šsyeueeJej efkebâJee heme&ceOÙes ce=le efØeÙe JÙekeäleeRÛes Heâesšes "sJelees. keâMeemee"er? lÙee JÙekeäleerefJe<eÙeer DemeCeejs Øesce, Deeoj Je veeles oMe&efJeleele DeeefCe mevceeveeves les Heâesšes peleve keâjleele. mce=efle¤heeves lÙeebÛeer Dee"JeCe DeeheuÙee peJeU jenles. peerJeveele DeeheCe keâOeerlejer heeefnuesuÙee JÙekeäleer, Sskeâuesues yeesue efkebâJee DevegYeJeuesues menJeeme mce=efleefÛe$eele Demeleele. Ùee meJeeËÛee keâenerlejer heefjCeece DeeheCeeJej Peeuesuee Demelees. cnCetveÛe lÙee Øeeflecee ceeies Gjleele. lÙee efJe¤ve iesuÙee lej Dee"JeCeerÛee ueeshe nesF&ue. lÙee ØeefleceeÉejs JÙekeäleerÛeer DeesUKe keâesCe, keâes"s, keâOeer heeefnueer, Yesšueer DeeefCe DeeheuÙeeMeer Demeuesuee meboYe& ÙeebÛes mcejCe nesles. YetlekeâeUeleerue JÙekeäleerÛeer Øeeflecee meceesj ÙesleeÛe Dee"JeCeerÛee ØeJeen menpe Jeent ueeielees. ns peie DeeefCe peerJeve [esUs Ye¤ve heeneCÙeeÛeer meJeÙe DemeuÙeeefMeJeeÙe ØeeflecesÛes Deblejbie Gueie[Ces MekeäÙe veener.