yeeÙeyeueceOeerue %eevemeeefnlÙe – 5peguew 2021


  – Heâe. ([e@.) je@yeš& yeer. ef[meespee
 
 ‘pegves les meesves’ DeeefCe ‘veJes les nJes’ DeMee keâe$eerle ceeCetme keâOeerkeâOeer meehe[uesuee Demelees. %eeveeÛes #es$eosKeerue lÙeeuee DeheJeeo veener. keâeUeÛÙee keâmeesšeruee Glejuesues heejbheefjkeâ mJe¤heeÛes %eeve peesheemetve "sJeCÙeemee"er ceeCetme efpeJeeÛee Deešeefheše keâjerle Demelees. lÙeemee"er Øemebieer lees ogje«ener Je keâce&" yeveCes hemeble keâjlees. keâeUeÛeer heeJeues DeesUKetve lÙeeØeceeCes veJeveJeerve mJe¤heele DeeheuÙee DeJeleerYeJeleer JeeJejle Demeuesueb %eeve Deelcemeele keâjCÙeeSsJepeer lees les Oeg[keâeJetve ueeJelees. lÙeecegUs ueJekeâj efkebâJee GefMeje keâe nesF&vee DeMee ceeCemeeÛeer leòJeØeCeeueer, efJeÛeejmejCeer DeeefCe peerJeveMewueer yegjmešuesueer Jeešt ueeieles Je leer keâeueyee¢e nesle peeles.
 ogmejerkeâ[s DeeOegefvekeâlee, efJe%eeve, leb$e%eeve DeeefCe Skebâoj meceepeele nesCeejs veJeveJes yeoue heentve ceeCetme njKetve peelees. keâeUeÛÙee keâmeesšeruee Glejuesueer keâener ef$ekeâeueeyeeefOele melÙesmegæe efPe[keâe¤ve kesâJeU veeefJevÙeeÛÙee nJÙeemeeheeÙeer veJÙee mJe¤heele meeoj kesâues peeCeejs %eeve ceeieÛee heg{Ûee efJeÛeej ve keâjlee ceeCetme DeOeeMeemeejKee Je [esUs efceštve mJeerkeâejerle jenlees. cee$e ‘lesj[ŸeeÛee jbie leerve efoJeme’ efkebâJee ‘veJÙee veJeueeF&Ûes veT efoJeme’ ¢ee GkeäleerØeceeCes veJÙee iees°er ueJekeâjÛe keâeueyee¢e nesleele DeeefCe ceie oesjer legšuesuÙee helebieemeejKee ceeCetme efoMeenerve peerJeve peiet ueeielees.
 FŒeeSueer meceepeeuee ns oesvner celeØeJeen nguekeâeJeCeer osle nesles. Skeâerkeâ[s DeeheuÙee hetJe&peebveer DevegYeJeeÛÙee cegMeerletve leeJetve megueeKetve keâe{uesues %eeve FŒeeSueer ueeskeâebceOÙes DeelceefJeÕeeme Je megjef#elelesÛeer YeeJevee GlheVe keâjerle nesles, lej ogmejerkeâ[s veJÙee heefjefmLeleerle ns %eeve peerJeveeuee ueeiet keâjCes keâ"erCe Jeešle DemeuÙeecegUs les lÙee %eeveeuee DeeJneve osT heenele nesles. lÙeecegUs heejbheefjkeâ mJe¤heeÛes %eeve peesheemeCeejs meeefnlÙe efvecee&Ce Peeues (veereflemet$es DeeefCe yesveefmeje) lemesÛe hejbhejsuee DeeJneve osCeejs %eevemeeefnlÙener GoÙeeme Deeues (FÙeesye DeeefCe GheosMekeâ). ¢ee oesneWÛeer meebie[ IeeueCeejs efceße mJe¤heeÛes %eevener Meyoyeæ keâjCÙeele Deeues (MeueceesveeÛee %eeve«ebLe). ¢ee eflemeNÙee ØekeâejeceOÙes YetlekeâeUeleerue IešveebJej veJÙee JeemleJeeÛÙee ØekeâeMeele efÛebleve keâjCÙeele DeeuÙeeÛes efometve Ùesles.
 MeueceesveeÛeer veereflemet$es
 jepee Meueceesve ¢eeuee ‘Ùengoer %eevemeeefnlÙeeÛee pevekeâ’ cnCetve DeesUKeues peeles. %eevemeeefnlÙeeleerue heeÛe hegmlekeâebhewkeâer leerve hegmlekesâ ner MeueceesveeÛÙee veeJeeJej Deensle : veereflemet$es, GheosMekeâ DeeefCe MeueceesveeÛee %eeve«ebLe. lÙeehewkeâer Deelee DeeheCe ‘veereflemet$es’ ¢ee hegmlekeâeÛee DeYÙeeme keâjCeej Deenesle.
 veJÙee iees°er keâeueeblejeves DebieJeUCeer he[leele. hejbleg DebieJeUCeer he[uesuÙee iees°eRÛes pej meelelÙeeves vetleveerkeâjCe keâjCÙeele Deeues veener lej lÙee iees°eRceOÙes leesÛeleesheCee ÙesTve lÙee efvejme Je kebâšeUJeeCÙee Jeešt ueeieleele. lÙeecegUs veereflemet$es hegmlekeâeÛee uesKekeâ pegvÙee iees°eRÛes meceLe&ve keâjleeveeÛe lÙee iees°er veJÙee meboYee&ÛÙee ØekeâeMeele leheemetve heenlees.
 De) uesKekeâ DeeefCe uesKeve keâeU
 veereflemet$es hegmlekeâeÛÙee Deieoer ØeejbYeerÛe DeeheuÙeeuee meebieCÙeele Deeuesues Deens keâer, FŒeeSueÛee jepee oeJeeroheg$e Meueceesve ¢eeÛeer veereflemet$es (1:1) Demes Demeues lejer ØelÙe#e hegmlekeâ JeeÛele DeeheCe pemepemes heg{s peelees lemeleMeer DeeCeKeer keâener uesKekeâebÛeer veeJes DeeheuÙeeuee JeeÛeeÙeuee efceUleele. lÙeele %eeveer heg®<e (veereflemet$es 22:17-24:23), Deeietj (DeOÙeeÙe 30), jepee uecegSue (DeOÙeeÙe 31) DeMee JÙekeäleeRÛee meceeJesMe neslees. Ske⚟ee MeueceesveeÛÙee veeJeeJej oesve meb«en Deensle (10:1-22:16 DeeefCe 25:1-29-37). Meueceesve Flej leerve uesKekeâ vekeäkeâer keâesCe nesles ÙeeefJe<eÙeerÛeer ceeefnleer DeeheuÙeeuee kegâ"sner efceUle veener. les keâoeefÛele efyeiej FŒeeSueer DemeeJesle, Demee yeeÙeyeuehebef[leebÛee keâÙeeme Deens. keâejCe %eeve ner kesâJeU FŒeeSueer ueeskeâebÛeer cekeälesoejer veJnleer efMeJeeÙe Flejebkeâ[tve nesleerue eflelekesâ %eevekeâCe ieesUe keâjCÙeeÛeer FŒeeSueÛeer OeejCee nesleer ns DeeheCe ÙeeDeeOeer heeefnuesues Deens.
 veereflemet$es hegmlekeâeÛee uesKevekeâeU heeefnuee lej lees Ûeej šhhÙeeble efJeYeeielee Ùeslees. F.me.het. oneJÙee Melekeâele FefpehleÛÙee MeeŒeer ueeskeâebveer mebkeâefuele kesâuesueer veereflemet$es, lÙeeveblej MeueceesveÛÙee keâeUele meb«eefnle kesâueer iesuesueer veereflemet$es, yeeefyeueesveÛÙee nöheejerle peeCÙeehetJeea peveceeCemeeble ØeÛeefuele Demeuesueer veereflemet$es Je nöheejerÛÙee DevegYeJeeletve leeJetve megueeKetve efveIeeuesues %eeveer heg®<eebÛes yeesue ¢ee meJeeËÛes mebheeove nöheejerveblejÛÙee keâeUele keâjCÙeele Deeues. lÙeecegUs DeeOegefvekeâ yeeÙeyeue DeYÙeemekeâ veereflemet$eebÛee Debeflece cemegoe F.me.het. 500-400 ojcÙeeve leÙeej PeeuÙeeÛes ceeveleele.
 ye) Ssefleneefmekeâ meboYe& DeeefCe uesKekeâebÛee nslet
 veereflemet$es hegmlekeâeÛes uesKeve meg¤ Demeleevee FŒeeSueer ueeskeâ Oeeefce&keâ, meeceeefpekeâ Je DeeefLe&keâ °Ÿee DeefleMeÙe De[ÛeCeerÛÙee DeJemLesletve peele nesles. FœeeSueÛÙee jepesMeeneruee Men osCeejer DeefmeefjÙee, yeeefyeueesve Je heefMe&Ùee ¢eebÛeer meeceüepÙes Deeheeheues nslet meeOÙe keâjerle nesles. DeefmeefjÙeeves FŒeeSueÛÙee one JebMeebvee keâeÙeceÛes osMeesOe[eruee ueeJeues, yeeefyeueesveves ÙengoeÛeer jepeJeš GodOJemle keâ¤ve šekeâueer Je pes®meuesceÛes cebefoj peceerveoesmle kesâues lej heefMe&Ùeeves ueeskeâebJej veevee ØekeâejÛes keâj ueeotve lÙeebÛes peerJeve vekeâesmes keâ¤ve šekeâues.
 DeMee heeÕe&YetceerJej jepee veener, Ùe%e veener, yeUer veener, cebefoj veener, Ùeepekeâ veener, mebos°ŸeeÛee DeeJeepe oyeuee peele Deens DeMeer FŒeeSueer-Ùengoer ueeskeâebÛeer efyekeâš DeJemLee Peeuesueer nesleer. leMeeleÛe ueeskeâ Deeheueer Kejer Deefmcelee njJetve yemeues. lÙeebÛÙeeJej nesle Demeuesuee DevÙeeÙe Je lÙeebÛeer efheUJeCetkeâ keâjCeejer peeÛekeâ DeLe&JÙeJemLee FlÙeeoeRcegUs peveceeCemeeble ieeWOeU Je vÙetveieb[ Jee{erme ueeieuee. lÙeeÛes he[meeo veereflemet$es 17:8, 18:4, 19:7, 20:23 ¢ee JeÛeveebceOÙes he[uesues Deensle. ‘‘IesCeeNÙeeÛÙee °erves ueeÛe jlveemeejKeer ceesueJeeve Deens’’, JÙeeketâU efÛeòe keâesCeeÛÙeeves ØemeVe keâjJesue?’’, ‘‘oeefjõŸeeÛes meJe& YeeT lÙeeÛee És<e keâjleele, ceie lÙeeÛes efce$e lÙeeuee mees[tve peeleele lÙeele veJeue les keâeÙe?’’ ‘‘JepeveeJepeveele Heâjkeâ DemeCes ÙeeÛee hejcesÕejeuee Jeerš Deens, DeeefCe Keesšer leeie[er yejer veener.’’
 ¢ee keâener ceespekeäÙee JeÛeveebJe¤ve Skeâ iees° DeeheuÙee ue#eele ÙesF&ue keâer ieeWOeUuesuÙee heefjefmLeleerle %eeveer ueeskeâ veereflemet$eebÛÙee ceeOÙeceeletve ueeskeâebvee ceeie&oMe&ve keâjerle nesles. lÙeeceeies SketâCe Ûeej ØekeâejÛes nslet o[uesues nesles.
 1) Mew#eefCekeâ nslet : veereflemet$es hegmlekeâeÛeer ØemleeJevee (DeOÙeeÙe 1-9), %eeveer heg®<eeÛeer yeesOeJeÛeves (22:1-24:22) pej DeeheCe yeejkeâeF&ves JeeÛeueerle lej lÙeeÉejs le®Ce cegueebvee ceesueeÛes ceeie&oMe&ve keâjCÙeele DeeuÙeeÛes efometve ÙesF&ue. hetJeea jepeojyeejele efMekeâefJeCeejs MeeŒeer Je keâeueeblejeves meceepeele efMe#eCe osCeejs jyyeer lemesÛe IejÛÙee Iejer DeeheuÙee cegueebvee ceeie&oMe&ve keâjCeejs Je[erue ¢eebÛee OJeveer DeeheuÙeeuee hegmlekeâele Ssketâ Ùeslees. Goe. ‘‘ceePÙee ceguee, DeeheuÙee yeeheeÛee yeesOe Sskeâ, DeeheuÙee DeeF&Ûeer efMemle mees[t vekeâesme keâejCe leer leguee efMejesYet<eCe Je kebâ"nej DeMeer Deensle’’ (1:8-9). ‘‘DeefOeheleeRyejesyej Yeespeveeme yemeleesme lesJne legPÙeemeceesj keâesCe Deens ¢eeÛee hetCe& efJeÛeej keâj’’ (23:1).
 2) peerJeve mebJeOe&keâ nslet : cesšekegâšeruee Deeuesues peerJeve keâmes megboj keâjeÙeÛes lÙeeefJe<eÙeer veereflemet$eebÛes hegmlekeâ FŒeeSueer Ùengoer ueeskeâebvee ceesueeÛes ceeie&oMe&ve keâjles. peerJeveeleerue Ie[ecees[eRJej MeebleheCes efÛebleve keâjeJes. meYÙelee, meewpevÙe, meewcÙelee DebieerkeâejeJeer, Oeeefce&keâlesÛes heeueve keâjeJes, DeeheuÙee ceÙee&oe DeesUKetve lÙeevegmeej JesUsÛee Je hewMeeÛee efJeefveÙeesie keâjeJee Demes ceeie&oMe&ve Ùee hegmlekeâele keâjCÙeele Deeuesues Deens. Goe. ‘‘mewue neleeves keâece keâjCeeje oefjõer neslees’’, hejbleg GÅeesieeÛee nele Oeve efceUefJelees’’ (10:4), ‘‘MeebleerÛeer cemeuele osCeeNÙeeÛÙee ceveele n<e& Demelees’’ (12:20), ‘‘Meeble Deble:keâjCe osneÛes peerJeve Deens heCe celmejeves ne[s kegâpeleele’’ (14:30).
 3) efvemeie&-mebJeOe&keâ nslet : nöheejerÛÙee keâeUeveblej Ùengoer meceepeele ieeWOeU ceepeuesuee neslee. DeMee JesUer veereflemet$eeÛes uesKekeâ cegueebvee Je le®Ceebvee efvemeiee&keâ[s heentve DeeheuÙee peerJeveele megJÙeJemLee, efMemle Je meelelÙe efvecee&Ce keâjCÙeeme efMekeâefJeleele. ne efvemeie& MesJešer hejcesÕejeÛÙee neleer Deens cnCetve lÙeeJej Øesce keâjCÙeeÛes les DeeJeenve keâjleele. Goe. ‘‘Dejs DeeUMee, cegbieerkeâ[s pee, efleÛes Jele&ve heentve MeneCee nes’’ (6:6).
 4) Oeeefce&keâlee peesheemeCÙeeÛee nslet : ‘‘Oeeefce&keâebÛee ceeie& ceOÙeevneheÙeËle Gòejesòej Jee{le peeCeeNÙee GoÙe ØekeâeMeemeejKee Deens’’ (4:18), Oeeefce&keâebÛes HeâU peerJeveeÛee Je=#e nesÙe’’ (11:30), ‘‘hejcesÕejeÛes veece yeUkeâš ogie& Deens. Oeeefce&keâ lÙeele OeeJele peeTve efveYe&Ùe jenlees’’ (18:10), DeMeer efkeâleerlejer yeesOeJeÛeves Oeeefce&keâlee peesheemeCeejer Deensle. Oeeefce&keâ DeeefCe %eeveer, DeOeeefce&keâ DeeefCe cetKe& ¢eebÛÙeele leguevee keâ¤ve uesKekeâ les DeeMeerJee&o DeLeJee Meehe ¢eebÛes Oeveer keâmes nesleele lÙeeÛes JeCe&ve keâjerle peeleele. – (›eâceMe:)