meble FivesefMeÙemeÛes DeOÙeelcepeguew 2021


  – Heâe. pees. cee. efhe"skeâj, Sme.pes.
 
 meble FivesefMeÙeme ueesÙeesuee ÙeebÛee iet{Jeeo ef¡emleceb[UeÛÙee FeflenemeeceOÙes efvejeàÙee ØekeâejÛee ØeJeen Deens. meble yesvesef[keäš ÙeebÛee ce" Heâej pegvee Deens, megceejs 1500 Je<ex. lÙeehetJeeaner ce"Jeemeer ØeLee nesleer. heCe meecetefnkeâ peerJeveeuee efueefKele ØeLee veJnleer. keâ"esj ØekeâejÛee ce"Jeemeer ØeJeen keâeLeg&efPeÙeve ÙeebÛee neslee. lÙeebÛeer efMemle Heâej keâ[keâ, keâešskeâesj nesleer. ceeveefmekeâ leeCeleCeeJe keâceer keâjCÙeemee"er ogmeNÙee Jn@efškeâve heefj<eosveblej ceewveeefJe<eÙeer keâener yebOeves efMeefLeue keâjCÙeele Deeueer Deensle. Ùee meecetefnkeâ peerJeveeheemetve FivesefMeÙemeves Heâejkeâle Iesleueer. ›eleyeæ peerJeve ns meecegoeefÙekeâ DemeeÙeÛes Je Depetvener Deens. FivesefMeÙemeves veJeerve ØeJeen meg¤ kesâuee.
 lÙee ØeJeeneÛeer cetueYetle Debies DeeheuÙeeheg{s ceeb[Ces iejpesÛes Deens. leer FivesefMeÙemeÛÙee JewÙeefkeälekeâ mee#eelkeâejebletve pevceeme Deeueer Deensle.
 $ewkeäÙeeÛeer heeÕe&Yetceer – ne DevegYeJe lÙeeuee ceevejsmee ÙesLes 1522 ceOÙes Deeuee. osJeeceOÙes efhelee, heg$e Je heefJe$e Deelcee Deens. Ùee heefJe$e DeelcÙeeÛÙee ceeie&oMe&veeKeeueer lÙeeves ‘DeeOÙeeeflcekeâ meeOevee’ ns hegmlekeâ efueefnues. Ùee lÙeeÛÙee DeeOÙeeeflcekeâ ØeJeemeele lÙeeuee Keeueerue leerve iees°eRÛes meKeesue Deekeâueve Peeues.
 De) osJeeÛes efveefce&leeryejesyejÛes veeles Deletš Deens. Ùee meboYee&le heÙee&JejCeeÛee ØeMve Dees{tve leeCetve DeeCeuee peele veener lej ceeCemeebÛes efveefce&leeryejesyejÛes veelesmegæe Deletš Deens. ns veeles hejmhejeJeuebyeer Deens. ns veeles peerJeve cejCeeÛes Deens. osJeeÛes DeefmlelJe ØelÙeskeâ Jemlegcee$eeceOÙes Deens.
 ye) ÙesMet ef¡emle heefJe$e mebmkeâejeceOÙes peelÙeeÛe GheefmLele Deens. keâcÙegefveÙeveceOÙes efpeJeble ÙesMet ef¡emle Deens. DeMeer DevegYetleer lÙeeuee efcemmee keâjleevee Deeuesueer Deens. lÙeeÛÙee DeeOÙeeeflcekeâ [eÙejerceOÙes ns DeeheuÙeeuee menpe heeneÙeuee efceUles. efpeJeble ÙesMetÛee DevegYeJe lees Iesle jenlees. efcemmee lÙeeÛÙeemee"er Skeâ keâce&keâeb[ jenle veener. celÙe& ceeCetme DeeefCe meoeefpeJeer osJe ÙeebÛee lees Skeâ megKeo megmebJeeo Demelees.
 keâ) ÙesMet ef¡emle ceeCetme Deens. lÙeeÛes ceeCetmeheCe Deepener DeeheuÙeeceOÙes npej Deens. ØelÙeskeâ keâecekeâepeele osJe kesâJeU GheefmLele veener lej lees keâeÙe&jle Deens.
 ØelÙeskeâ keâecekeâepeele osJeeÛee MeesOe IesCes DeeefCe osJeeÛee DevegYeJe IesCes ne pespJeerš mebmLesÛee cetueYetle ceb$e Deens. osJeeÛee MeesOe meJe& yeeyeleerle Je meJe&$e IÙeeÙeÛee. lÙeemee"er Ssefnkeâ peieeheemetve heUtve peeCÙeeÛeer iejpe veener. Gueš DeeheCe Ssefnkeâ peieekeâ[s JeUeÙeuee nJes. osJeeves ÙesMetÛÙee osnOeejCeeÉejs efveefce&leeryejesyej Deletš Je DeyeeefOele Demes veeles pees[ues Deens. ne cegöe DeeOÙeeeflcekeâ meeOevesceOÙes osJeeÛÙee ØesceeÛee MeesOe IesCÙeeÛÙee OÙeevemeeOevesle Ùeslees. meJe& peie osJeeÛÙee ›eâer[sÛes Skeâ mšspe, jbieYetceer Deens. ns owJeer veešŸe efvejblej Ûeeuet Deens. cnCetve osJeeÛee MeesOe Ùee veešŸeele IÙeeJee ueeielees. lees MeesOe efveJJeU cebefojele Ieslee Ùesle veener. osJe pemee cebefojele Deens lemee lees ØelÙeskeâ Iešvesle Deens. lÙeemee"er Fiveeleerves Skeâ ØeYeeJeer ceeie& megÛeJeuee Deens. lees ceeie& Deens Deelcehejer#eCeeÛee. ÙeeÉejs DeeheCe osJeeÛÙee FÛÚsÛee MeesOe IesCÙeeÛee melele ØeÙelve keâjlees.
 meble FivesefMeÙemeuee jesce Menjeyeensj Skeâe ueneve cebefojele uee mleeslee& ÙesLes pees mee#eelkeâej Peeuee lees mee#eelkeâej ne DevegYeJe DeOeesjsefKele keâjlees. ne veJeerve mee#eelkeâej ceevejsmee veblej 15 Je<eeËveer Peeuee neslee. osJe meJe&$e meJe&keâeU Deens ner YeeJevee DeefOekeâ leer›e Peeueer nesleer. osJeeÛes oMe&ve keâOeerner, kegâ"sner, keâMeelener nesT Mekeâles ner veJeer OeejCee meble FivesefMeÙemeves DeeheuÙee DevegÙeeÙeebheg{s "eceheCes ceeb[ueer Deens.
 OÙeeveceive keâeÙee&Ûeer keâuhevee DeeefCe meeOevee Fiveeleerves DeeheuÙee meYeemeoebheg{s DeeefCe peieeheg{s ceeb[ueer Deens. Ùeele efJejesOeeYeeme veener keâer efJemebieleer veener. ØelÙeskeâ pespJeerševes Deeheues peerJeve OÙeeveceive DeJemLesle peieeJes DeMeer mebmLeehekeâeÛeer FÛÚeÛe veener lej lemes DeeosMe Deensle. FivesefMeÙemeÛÙee celes ØeeLe&vesle osJe MeesOeCÙeeÛeer iejpe veener. DeeheuÙee owvebefove keâecekeâepeele DeeheuÙeeuee osJe MeesOelee Deeuee heeefnpes. peerJeve ns ØeeLe&vesmee"er veener lej ØeeLe&vee ner peerJeveemee"er Deens.
 ÙesMetÛÙee meeefVeOÙeele meble FivesefMeÙeme
 uee mleeslee& mee#eelkeâej ne pespJeerš mebIeeÛÙee efJeÛeejmejCeerÛee DeeefCe keâeÙee&Ûee cetueYetle ieeYee Deens, keâeÙee&ÛÙee ØesjCesÛee Œeesle Deens. Ùee mee#eelkeâejele osJeefhelee ›egâmeOeejer ÙesMetkeâ[s nele keâ¤ve Fiveeleeruee cnCelees, ‘‘let DeeceÛeer mesJee keâjeJeer DeMeer ceePeer FÛÚe Deens.’’ Ùee mee#eelkeâejeceOÙes ÙesMet mebIeeÛee pevce ceeveuee peelees. ns yeesueeJeCes Je¤ve Deeues Deens. Deieoer efveefJe&Jeeo Deeues Deens. osJeeÛÙee FÛÚsMeer ØeeceeefCekeâ jenCÙeeÛee Skeâefve‰ ØeÙelve keâjle jenCes ns pespJeerš meYeemeoebÛes DeeÅe keâle&JÙe Deens. les keâle&JÙe heej hee[CÙeeceeies oesve YeeJevee cenòJeeÛÙee Deensle. osJe heehÙeeJej efvejhes#e Øeerleer keâjlees. ogmejer YeeJevee cnCepes DeeheuÙee pÙee keâener YeeJevee Je efJeÛeej Deensle lÙeeÉejs heefJe$e Deelcee DeeheuÙeeMeer efnleiegpe keâjle Demelees. ne DevegYeJe meble FivesefMeÙemeves ceevejsmee ÙesLes DeeOÙeeeflcekeâ meeOevee efuenerle Demeleevee Iesleuesuee Demelees.
 meble FivesefMeÙemeÛes DeeOÙeeeflcekeâ peerJeve peieeleerue Ie[ecees[eRMeer efveieef[le Deens. ceevejsmeeÛÙee iegnsle DeeefCe veoerkeâe"er lÙeeves meJe& iees°er veJÙeeves heeefnuÙee. yegæerÛÙee heueerkeâ[s lÙeeuee DeeOÙeeeflcekeâ peerJeveeÛes Deekeâueve Peeues. ceevejsmee FivesefMeÙemeÛÙee DeeOÙeeeflcekeâlesÛes GiecemLeeve Deens.
 meble FivesefMeÙemeÛeer ‘DeeOÙeeeflcekeâ meeOevee’ ns hegmlekeâ Depees[ Deens. hegmlekeâeÛeer yeebOeCeer ceevejsmeeÛÙee iegnsle Peeueer. hegmlekeâ pejer FivesefMeÙemeÛÙee nmles efueefnues iesues lejer lÙeeÛeer ØesjCee osJeekeâ[tve nesleer. osJeeves lÙeeuee nele Oe¤ve efueneÙeuee ueeJeues Demes lÙeeÛes cnCeCes nesles. iegnsle ØeeLe&vee Je ØeeÙeef§eòe keâjerle Demeleevee lÙeeuee osJeeÛes oMe&ve Ie[les. hegmlekeâer %eeveeletve DeeefCe kesâJeU efÛebleveeletve ns hegmlekeâ lÙeeves efueefnues veener.
 Ùee hegmlekeâeÛee ieeYee ceeveJeer peerJeveeuee JeUCe ueeJeCÙeeÛee Deens. ceeveJeeuee osJeekeâ[s JeUJeCÙeemee"er Deveemekeäle peerJeve DeeJeMÙekeâ Deens. efveefce&leer efkeâleerner Deekeâ<e&keâ Je GheÙegkeäle Demeueer lejer lÙeeyeöue Deefle Dees{ JewÙeefkeälekeâ Je meeceeefpekeâ peerJeveeuee hees<ekeâ "jle veener.
 osJeeÛeer mesJee keâjleevee vesnceer [esàÙeebheg{s ‘ceepeerme’ cnCepes ‘DeefOekeâlej’ ns OÙesÙe DemeeJes cnCepes meceeOeeveer Demetvener Demebleg° DemeeJes. Ûeebieues Deens cnCetve lesLes efmLej nesT veÙes lej keâesCelesner keâeÙe& efkebâJee mesJee DeefOekeâ Ûeebieueer keâMeer nesF&ue Ùeekeâ[s ue#e DemeeJes. Ùeele Skeâ ØekeâejÛeer Glmegkeâlee Deens. DehetCe&lesÛeer peeCe Deens.
 ner mheOee& yee¢e peieeMeer veener. leer mheOee& Deens DeeheuÙee Deblece&veeMeer. FLes Ûe{eDees{erÛee ØeMve GodYeJele veener. keâejCe ne JÙekeäleeryejesyejÛee mebIe<e& veener. ne mebIe<e& yee¢e peieeMeer veener cnCetve legueveelcekeâ veener. DeeheuÙee ceveeMeerÛe ne KesU Deens. lÙeemee"er FivesefMeÙemeves DeefleMeÙe ØeYeeJeer GheeÙe ØelÙeskeâ pespJeerš meYeemeoeheg{s DeeefCe pÙeebvee DeeheuÙee osJeeyejesyejÛÙee veelÙeeceOÙes meelelÙeeves megOeejCee keâjeÙeÛes Deens lÙeebÛÙeeheg{s ceeb[uee Deens. mekeâeU-mebOÙeekeâeU ceveeÛeer Pe[leer IesCÙeeÛee ne GheeÙe Deens. DeeheuÙee peerJeveeleerue osJeeÛÙee Deiej heefJe$e DeelcÙeeÛÙee heeTueKegCee DeesUKeCÙeeÛee ne ceeie& Deens. lÙee heæleeruee examination of Conscience Demes ve cnCelee examination of consciousness Demes cnšues peeles. keâejCe osJe DeeheuÙeeMeer DeOetveceOetve yeesuele veener, mebkeâšeÉejs Deiej ØemebieeÉejsÛe yeesuele veener lej DeeheuÙeeMeer melele yeesuele jenlees. cnCetve peeie®keâlesves DeeheuÙee Deblece&veeMeer meleke&â jenCÙeeÛeer efveleeble iejpe Deens. meble FivesefMeÙemeves Ùee ke=âleeruee Heâej cenòJe efoues Deens. cnCetve lees cnCelees keâer Deepeejer Demelee DeeheCe ceveve-efÛebleve kesâues veener lejer Ûeeuesue. heCe DeJeOeeveÙegkeäle ceveeÛeer Pe[leer IesCÙeeme efJeme¤ veÙes. keâejCe Deepeejele osJeeMeer DeeheCe keâmes yeesuelees, DeeheuÙee Jesovee mebJesovee Ùeebvee DeeheCe keâMee Øekeâejs Øeeflemeeo oslees ÙeeÛes DeJeOeeve DemeCes DeeOÙeeeflcekeâ Øeieleermee"er iejpesÛes Deens.
 lÙeeuee FMeefJeÅesÛeer heoJeer 1535 ceOÙes efceUeueer. ieg®oer#ee 1537 ceOÙes Peeueer. heCe osJeeÛÙee ceeie&oMe&veeKeeueer efjš^eršefJe<eÙeer hegmlekeâ 1522 ceOÙes efueefnues. ØeehebefÛekeâ Ùee veelÙeeves lÙeeves meeceevÙe ceeCemeebvee efjš^erš efouÙee. lÙeeuee Øeefmeæer efceUt ueeieueer. lÙeecegUsÛe lÙeeÛes DeeOÙeeeflcekeâ ceeie&oMe&ve mebMeÙeemheo Jeešt ueeieues. ef¡emlemeYesÛeer lÙeeJesUÛeer o#elee meefceleer nesleer lÙeebveer lÙeeÛeer ÛeewkeâMeer kesâueer. mhesveceOeerue meeueeceebkeâe Ùee ÙegefveJnefme&šerle lÙeeÛeer ÛeewkeâMeer Peeueer. efleLes kewâo Peeueer. leg®bieeletve yeensj he[uÙeeJej lees he@jermeuee iesuee. efleLes lÙeeves Deeheues DeeOÙeeeflcekeâ keâeÙe& ÛeeuetÛe "sJeues. lÙeeyeöue lÙeeuee hegvne leg®bieJeeme YeesieeJee ueeieuee.
 Ùee meJe& Øemebieeletve peele Demelee ÛeÛe&ceevÙe FMeefJeÅesÛeer iejpe lÙeeuee Yeemet ueeieueer. DeefOekeâ ØeYeeJeer keâeÙe& keâjCÙeemee"er Oece&ieg¤ nesCÙeeÛeer iejpe lÙeeuee Yeemet ueeieueer. Oece&efJeÅesÛee DeYÙeeme keâjle Demeleevee lÙeeves meeLeeroej efceUJeeÙeuee meg®Jeele kesâueer. lees JeÙeeves cees"e neslee. heeÙeeves uebie[e neslee. DeYÙeemeele øeâeefvmeme PesefJeÙej Je efhešj keâefveefMeÙeme ÙeebÛÙeemeejKee hebef[le veJnlee; heCe FivesefMeÙemeÛes DeeOÙeeeflcekeâ #es$eeleues %eeve les veekeâe¤ Mekeâle veJnles. lÙeebveer lÙeeuee Deeheuee ieg¤ cnCetve mJeerkeâejues.
 meJe& De[ÛeCeeRJej ceele keâjle lÙeeves ÙesMet mebIeeÛeer cnCepes pespJeerš mebmLesÛeer mLeehevee kesâueer. mecekeâeueerve efJeÛeej kesâuÙeeme lÙeeJesUer veeJeepeuesuÙee ›elemLe mebmLee neslÙeeÛe. heCe lÙee mebmLeebvee mebmLeehekeâebÛeer veeJes nesleer, pemes [e@efceefvekeâve, yesvesef[keäšerve. heCe FivesefMeÙemeves DeeheuÙee mebmLesuee mebmLeehekeâeÛes veeJe efoues veener lej ‘ÙesMetÛes meeLeeroej’ Demes veeJe efoues. lÙee veeJeeuee efJejesOe Peeuee. lejermegæe lÙeeves ceeIeej Iesleueer veener. keâejCe Ùee veecekeâjCeeÛee lÙeeuee mee#eelkeâej Peeuee neslee.
 meble FivesefMeÙeme ueesÙeesueeÛes DeOÙeelce kesâJeU pespJeerš meYeemeoemee"er veener. lÙeeves meg®Jeele ØeehebefÛekeâebheemetve meg® kesâueer nesleer. Deepener lÙeebvee Ùee DeeOÙeeeflcekeâlesheemetve otj "sJelee ÙesCeej veener. ner keâeUeÛeer iejpe Deens. IejÛÙee Iejer DeeheCe efjš^erš ke⤠Mekeâlees ne efJeÛeej FivesefMeÙemeves 500 Je<eeËhetJeea kesâuee neslee. DeeOÙeeeflcekeâ meeOevee Ùee hegmlekeâele leMeer lejlego Deens DeeefCe efJemeeJÙee Melekeâele ÙeeefJe<eÙeer DeefOekeâ efJeÛeej Peeuee Deens. efueKeeCener Peeues Deens.
 keâesjesvee ceneceejercegUs Deeheues meeceeefpekeâ, DeeefLe&keâ peerJeve DemleeJÙemle Peeues Deens. DeeOÙeeeflcekeâ peerJeveeÛeer cetuÙes ®peCÙeeÛeer MekeäÙelee Jee{le Deens. Ùee meboYee&le meble FivesefMeÙemeÛÙee DevegYetleerÛee DeeefCe cetuÙeebÛee DeeheuÙeeuee HeâeÙeoe nesT Mekeâlees. lÙee efoMesves ØeÙelve JneJesle ner Dehes#ee ceer yeeUielees.