ef¡emle keWâefõle meble FiveeleerÛeer DeeOÙeeeflcekeâ meeOeveepeguew 2021


  – Heâe. pee@ve ce@LÙet Heâjespe, Sme.pes,
  ceeefCekeâhetj ÛeÛe&
 
 (20 ces 2021 les 31 peguew 2022 ns Je<e& meble FiveeleerÛÙee leesHesâÛÙee ieesàÙeeves (Cannonball) peKeceer PeeuÙeeÛes, meble FiveeleerÛÙee heefjJele&veeÛes DeeefCe efÛebleveeÛes Je<e& meepejs kesâues peele Deens. ¢ee Ssefleneefmekeâ Iešvesuee 500 Je<ex (500 years after the Cannonball) hetCe& PeeuÙeeÛÙee efveefceòeeves ne uesKe.)
 heeÛeMes Je<eeËhetJeea mhesve DeeefCe øeâevme Ùegæele leesHesâÛÙee ieesàÙeeves peKeceer PeeuÙeeveblej FivesefMeÙeme ueesÙeesuee ¢eebÛes pes heefjJele&ve Peeues les Heâkeäle lÙee keâeUheÙeËle ceÙee&efole veJnles. les heefjJele&ve keâeUemeehes#e Deens cnCetve lÙee ØemebieeÛes Je heefjJele&veeÛes cenòJe Deepe DeeefCe GÅee cenòJeeÛes Deens. lÙee DevegYeJeeletve, mee#eelkeâejeletve, efoJÙelJeeletve DeeheCe FiveeleerÛÙee heefjJele&veeÛee Je DeOÙeelceeÛee cetU Giece MeesOet Mekeâlees, DevegYeJet Mekeâlees. DeeheuÙee heefjJele&veeveblej FivesefMeÙeme hejcesÕejeÛee, ef¡emleeÛee, heefJe$e $ewkeäÙeeÛee DeeefCe heefJe$e ceefjÙesÛee DeOÙeelcekeâlesÛee DevegYeJe IesCÙeeme meJe&$e efnb[uee. ¢ee peerJeve ØeJeemeele meble Fiveeleerves Deeheueer DeeOÙeeeflcekeâ yew"keâ leÙeej keâ¤ve, Deeheueer DeeOÙeeeflcekeâ meeOeveebÛeer efveefce&leer kesâueer.
 meble Fiveeleer DeeOÙeeeflcekeâ meeOeveebÛeer efJeefMe° DeOÙeeheve heæle Deens. ‘DeeOÙeeeflcekeâ meeOevesle’ ef¡emleer peerJevecetuÙes DeefYeØesle Deensle. meble FiveeleeRveer Deeheueb mebhetCe& ue#e ef¡emlepeerJeveeJej, ef¡emleyeefueoeve meepejs keâjCÙeele DeeefCe heefJe$e ceefjÙesÛÙee YeeJehetCe& Yekeäleerle keWâefõle kesâues DeeefCe heefJe$e $ewkeäÙeeÛÙee DevegYeJeeletve DeeheuÙee meeOevesÛes vecegves efoues Deensle.
 DeeOÙeeeflcekeâ DeOÙeeheveeÛÙee vecegvÙeeÛee DevegYeJe, efJeÛeejcebLeve DeeefCe ke=âleer ÙeebÛeer hejmhej osJeeCe-IesJeeCe nsÛe OÙesÙe Deens. meble FiveeleeRÛeer ‘DeeOÙeeeflcekeâ meeOevee’ Skeâ cetueYetle meeceLÙe&Œeesle Deens. ef¡emleyeefueoeve meepejs keâjCes ne FiveeleeRÛÙee DeOÙeelceeÛee ieeYee Deens. jesceceOeerue pesMet ¢ee Iejeleerue Ûe@heueceOÙes jespe mekeâeUer efcemmee meepejer keâjle Demeleevee Fiveeleer YeeJeveeMeerue nesle Demele. ef¡emleeÛes og:Kemenve, cejCe, hegve®lLeeve ÙeebÛes efcemmesle mcejCe nesleevee FiveeleeRÛÙee [esàÙeebletve Deßet Jeenle Demele. les YeeJevesÛes, ef¡emleØesceeÛes Deßet nesles. les ef¡emleeMeer hetCe&heCes Skeâ¤he nesTve efcemmeeefJeOeer Skeâ efpeJeble DevegYeJe cnCetve meepeje keâjerle nesles.
 pesJne pesJne meble Fiveeleer efcemmee meepejer keâjle lesJne hejcesÕejeÛee mheMe& les DevegYeJele. heefJe$e Oeeje meble FiveeleeRÛÙee Deble§e#egletve melele Jeenele. meble FiveeleeRÛeer ‘DeeOÙeeeflcekeâ [eÙejer’ Fiveeleerme YeeJeveelcekeâ DeßetbÛÙee heueerkeâ[s vesles. heefJe$e $ewkeäÙeeÛÙee DevegYeJeele hejcesÕejeÛee DeeefJe<keâej meble FiveeleeRceOÙes Peeuesuee efomelees. DeeheuÙee meKeesue DevegYeJeeletve meble FiveeleeRveer ef¡emlemeYesme Skeâ veJes DeOÙeelce efoues. ¢ee DeOÙeelceeÛeer Deepener peieeuee iejpe Deens. FiveeleeRÛÙee peerJeveele heefJe$e $ewkeäÙe, ef¡emleyeefueoeve, heefJe$e ceefjÙesÛeer Yetefcekeâe, hejcesÕejeÛeer efveefce&leer ¢eele ßeæsuee DeeefCe DevegYeJeeuee ØeeOeevÙe efoues iesues. Fiveeleer ¢ee Dece=leevegYeJeeletve pevceeme Deeues. Fiveeleer efcemmee meepejer keâjleevee Deiej hejcesÕejeÛÙee efveefce&leerefJe<eÙeer ieewjJe ieeleevee, lÙeeÛÙee DeJeleerYeJeleer DemeuesuÙee JÙekeäleeruee DeOÙeelceeÛee mheMe& nesle Demes.
 meble FiveeleeRveer ef¡emlemeYesuee efouesuÙee ‘DeeOÙeeeflcekeâ meeOevesletve’ hejcesÕejeÛes, heefJe$e $ewkeäÙeeÛes mJe¤he efvemeie& efveefce&leer, ef¡emleyeefueoeve, heefJe$e ceefjÙesÛeer Yetefcekeâe ¢eeJej efÛebleve-ceveve keâ¤ve leejCeeÛÙee FeflenemeeÛeer heefjhetCe&lee veJÙeeves Ie[Jetve DeeCeCÙeeme ØesjCee DeeefCe DeeOÙeeeflcekeâ meeceLÙe& efceUeues. meble Fiveeleer hejcesÕejeefJe<eÙeer yeesueleevee meebiele Demele, ‘‘meJe& keâener hejcesÕejeheemetve Deeues Deens. meJe& keâener lÙeeÛeer efveefce&leer Deens. cnCetve meJe&keâener hegvne hejcesÕejekeâ[s peele Deens.’’ ¢ee hejleerÛÙee ØeJeemeeleerue Øeef›eâÙesÉejs DeeheCe hejcesÕejeÛÙee DeOÙeelceele DeesuesefÛebye nesT Mekeâlees DeeefCe Deeheues jespeÛes peerJeve DeeOÙeeeflcekeâ ceeiee&ves peietve, hejcesÕejeÛee ieewjJe ieeT Mekeâlees. meJe& keâener osJeeÛÙee ieewjJeemee"er, osJeeuee OevÙeJeeo osCÙeemee"er Deens.
 pespJeerš [e@. pee@pe&-ØeYet cnCeleele, ‘‘ef¡emleer Oece& cnCepes kesâJeU yee¢e efveÙeceMeeŒeeÛes heeueve veJns, lej [eWiejeJejerue ØeJeÛeveebleerue ‘DeOÙeelcee’ØeceeCes pees Deeheues peerJeve peieuee DeMee ef¡emleeuee DevegmejCes. hejcesÕejeÛÙee ØeerleerÛÙee, keâ®CesÛÙee DevegYetleercegUs DeeheuÙeele pes Deebleefjkeâ heefjJele&ve Ie[tve Ùesles, lÙeeuee Demes DevegmejCes MekeäÙe nesles.’’
 Deepe DeeheuÙee meceesj pemes ef¡emleeÛÙee peerJeveceeiee&Ûes heeÛeejCe, DeeJneve Deens; lÙeeØeceeCes Deveskeâ mebos°s, F&Me%eeve hebef[le DeeJeenve keâjle Deenesle. heefjhetCe&, DeLe&hetCe& peerJeve peieCÙeemee"er DeeefCe Deeheueb peerJeve meeLe&keâ keâjCÙeeme ‘ef¡emleeÛes DeOÙeelce’ ne Skeâ JewefÕekeâ ceeie& Deens. cnCetve ef¡emleeÛes, meJe& mebleebÛes DeeefCe meble FiveeleeRÛes DeOÙeelce%eeve DeeheuÙee peerJeveeleerue hejcesÕejeÛÙee DevegYeJeeÛee Gueie[e iet{Jeeoer DeOÙeelce-leòJe%eeveeves keâjCÙeeme meeneÙÙe nesles?
 Deeheuee yeÇÿeØeehleerÛee ceeie& ceeskeâUe neslees. meeOekeâ efvecee&lÙeeÛÙee DeOÙeelceeMeer hetCe&heCes Skeâ¤he neslees. ¢ee efmeæerÛes meeOeve meble FiveeleeRveer heefJe$e efcemmeeÛÙee meepejsheCeele meeOÙe kesâues. cnCetveÛe meble FiveeleeRÛes DeOÙeelce ‘efcemmeeÛÙee meepejsheCeeleerue ef¡emleeÛÙee heejeÙeCeeletve, Dece=leevegYeJeeletve DeeefJe<keâejerle nesles.’
 ef¡emle DeeheuÙee mece=æ peerJeveemee"er lÙeeÛeer ‘DeOÙeelce’, ‘peerJevecetuÙes’ osle Deens. ef¡emleeMeer Skeâ¤he PeeuÙeeefMeJeeÙe mece=æ peerJeveeÛeer efMeoesjer Øeehle nesCes keâ"erCe Deens. cnCetve ef¡emle cnCelees, ‘‘ceer lej lÙeebvee peerJeveØeehleer JneJeer Je leer efJeheguelesves JneJeer cnCetve Deeuees Deens.’’
 pespJeerš mebIeeÛes mebmLeehekeâ mhesve osMeeleerue jepeIejeCÙeeleerue mesveeheleer Fefveiees (FivesefMeÙeme ueesÙeesuee) ¢eebÛÙee peerJeveeleerue heefjJele&ve ef¡emlemeYesuee Skeâ ceneve osCeieer "jueer. DeeheuÙee heefjJele&veeÛÙee ØeJeemeele Fefveiees ¢eebvee hejcesÕej efhelÙeeÛee, ef¡emleeÛee, heefJe$e ceefjÙesÛee DeeefCe heefJe$e $ewkeäÙeeÛee pees DevegYeJe Deeuee neslee, lÙee DevegYeJeeletve FefveieeWveer ef¡emlemeYesuee ‘DeeOÙeeeflcekeâ meeOevesÛeer’ veJeer osCeieer efoueer. meble FiveeleeRÛÙee DeOÙeelceele hejcesÕejeÛee, efvemeiee&Ûee, ceeveJeeÛee, heefJe$e ceefjÙesÛee, heefJe$e $ewkeäÙeeÛee MeesOe Deens. ef¡emleeÛee mebhetCe& peerJeveØeJeeme Deens DeeefCe osJeeÛes DeefmlelJe hejcesÕejeÛÙee ØelÙeskeâ efveefce&leerle Deens. meble Fiveeleer DeeheuÙee peerJeveele, keâeÙee&le, JÙeJemLeeheveele, efceMeveceOÙes, efvemeiee&le hejcesÕejeÛes DeefmlelJe meowJe meJe&$e henele nesles, DevegYeJele nesles. lemesÛe DeOÙeelce DeeefCe efceMevekeâeÙee&le meelelÙeeves mecevJeÙe meeOele nesles. DeeheuÙee peerJeveele ØelÙeskeâ JÙekeäleeruee cenòJe osle nesles, meJe& ceeCemeebÛee Deeoj keâjle nesles. melÙe DeeefCe vÙeeÙeemee"er lÙeebÛeer Yetefcekeâe "ece nesleer. ¢eeleÛe ef¡emleeÛeb DeOÙeelce Deens, ne lÙeebÛee efJeÕeeme neslee.
 meble FiveeleerØeefCele DeOÙeelce heæleer ner ef¡emleer efJeÕeemeeletve GlmHetâle&heCes Deeuesueer Deens. meble FiveeleeRÛee DeOÙeelce ceeie& ef¡emleeJejerue ßeæe, ef¡emleeÛeer keâ®Cee, heefJe$e $ewkeäÙeeÛes SskeäÙe, heefJe$e ceefjÙesJejerue Yekeäleer DeeefCe ceeveJeer vÙeeÙeØeerleer JeešÛeeue keâjCeeje Skeâ DeeOÙeeeflcekeâ ceeie& Deens. ceeveJeer peerJeveeÛeer Øeieleer, efJekeâeme Ie[Jetve DeeCeeÙeÛee Demesue DeeefCe DeeheuÙeeuee meJe&mJeer meceLe& yeveeÙeÛes Demesue, lej meble FiveeleeRÛÙee ef¡emleØeefCele DeOÙeelceeÛÙee ceeiee&ves JeešÛeeue keâjeJeer ueeiesue.
 meble FiveeleeRÛes DeOÙeelce ef¡emleer efJeÛeejmejCeerletve, ceeveJeer peerJeveeÛee vecegvee cnCetve YeeJevesÛÙee DeeoMee&letve ÙesMet ef¡emleeÛÙee JÙeefkeäleceòJeekeâ[s Âef°#eshe šekeâles. hejcesÕejeÛes DeefmlelJe meJe&$e meJe&mJeer heenCes. hejcesÕej DeeheuÙee ØelÙeskeâ efveefce&leerle Deens. hejcesÕejeÛeer efveefce&leer lÙeebÛÙee ieewjJeemee"er DeeefCe ceeveJeeÛÙee YeuÙeemee"er Deens. DeeheuÙee peerJeveeleerue mesJeekeâeÙee&le ieefjyeebvee ØeeOeevÙe osTve, ßeæsÛeer mesJee DeeefCe vÙeeÙeeÛee hee"hegjeJee keâjCes cenòJeeÛes Deens. heefJe$e $ewkeäÙe Je efcemmeeefJeOeer meepejs keâjCÙeele YeeJeveehetJe&keâ ef¡emleeÛes peerJeve meepejs keâjCes DeeefCe ef¡emleceÙe nesCes, DeeheuÙee Yekeäleerle DeOÙeelceeÛee DevegYeJe IesCes DeeefCe Deeheueer ßeæe, Yekeäleer ke=âefleMeerue yeveJeCes, nsÛe meble Fiveeleer ueesÙeesuee ¢eebÛes OÙesÙe mJehve DeeheuÙee meJeeËvee DeeJeenve keâjle Deens.