Deeheues veJes mebheeokeâ : yeeÙeyeueÛes Gheemekeâpeguew 2021


 67 Je<eeËhetJeea ‘megJeelee&’ ceeefmekeâeÛeer meeefneflÙekeâ heeÙeheerš Ûeeuet Peeueer. mee[smene oMekeâebÛÙee Ùee DeeOÙeeeflcekeâ Jeejerle ‘megJeelee&’uee meele mebheeokeâebÛee menJeeme ueeYeuee. lÙeebleues keâener nesles cenehebef[le lej keâener nesles he$ekeâeefjlesceOÙes heejbiele. Ùee petve ceefnvÙeeheemetve Ùee efveÙelekeâeefuekeâeÛes meeleJes mebheeokeâ cnCetve ceeU he[le Deens Heâe. ([e@.) Deefveue hejsje ÙeebÛÙee ieàÙeele DeeefCe DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es Ùeebveer efouesueer peyeeyeoejer lÙeebveer Deeveboeves mJeerkeâejueer Deens.
 lemes heenlee Heâeoj Deefveue ns iesueer oesve Je<ex ‘peerJeve oMe&ve keWâõe’Ûes ‘mebÛeeuekeâ’ cnCetve keâeÙe&Yeej meebYeeUerle Deensle. lÙee peyeeyeoejerÛÙee pees[eruee Deelee mebheeokeâheoeÛeer ogmejer Oegje lÙeebÛÙee KeebÅeebJej meesheefJeueer peele Deens. ‘mebÛeeuekeâ’ Je ‘mebheeokeâ’ ner oesvner DeesPeer ÙeMemJeerheCes Jeentve vesCÙeeme lÙeebÛes Keebos meceLe& Deensle, Ùeele cegUerÛe mebosn veener. ‘megJeelee&’ ceeefmekeâeÛes ceeuekeâ, hee"erjeKes, efnleefÛeblekeâ, JeeÛekeâ Je mecemle megJeelee& heefjJeej Ùee meJeeËÛÙee Jeleerves mebheeokeâ-ceb[UeÛee ØeefleefveOeer cnCetve DeeheuÙee veJeerve mebheeokeâebÛes ceer neefo&keâ mJeeiele ke⤠FefÛÚlees DeeefCe lÙeebÛÙee Ùee veJeerve JeešÛeeueermee"er lÙeebvee ØeeLe&veeceÙe MegYesÛÚe oslees.
 Heâeoj Deefveue ns yeeueheCeeheemetve yeeÙeyeueÛes Yekeäle. yeeÙeyeueÛÙee lÙeebÛÙee Ùee Keeme DeeJe[ercegUs Ssve GceuelÙee JeÙeeleÛe lÙeebveer ‘heefJe$e DeelcÙeeÛÙee mebIešves’ceOÙes ØeJesMe kesâuee. Oece&ieg®heoeÛes efMe#eCe Iesle Demeleevee lÙeebÛÙee DebleÙee&ceer yeeÙeyeueÛee pees efJeMes<e Dees{e neslee lees lÙeebÛÙee Jeefj‰ebÛÙee Je ØeeOÙeehekeâebÛÙee vepejsletve keâener megšuee veener. lÙeecegUsÛe Oece&ieg¤ neslee-nesleeÛe lÙeebÛeer vesceCetkeâ jcesoer ÙesLes DemeuesuÙee ‘efJnÙeeveer Deeßece’ceOÙes YeeJeer Oece&ieg¤bÛeer pe[CeIe[Ce keâjCÙeemee"er keâjCÙeele Deeueer Je leer peyeeyeoejer lÙeebveer ÛeesKe heej hee[ueer.
 Fb«epeer Yee<esJejerue lÙeebÛes ØeYeglJe heentve lÙeebÛeer vesceCetkeâ SJnjMeeF&ve (JemeF& hetJe&) Ùee Fb«epeer Yeeef<ekeâ veJeerve Oece&«eeceele keâjCÙeele Deeueer. lesLes ÙeMemJeerheCes keâeÙe&Yeej meebYeeUerle Demeleevee yeeÙeyeueÛÙee Keeme DeYÙeemeemee"er lÙeebvee øeâevme ÙesLeerue leguegme Ùee Ssefleneefmekeâ veiejerle hee"efJeCÙeele Deeues. lesLes ØeLece lÙeebveer ke@âLeefuekeâ ÙegefveJnefme&šer Dee@Heâ leguegme ÙesLetve heoJÙegòej heoJeer (ceemšme&) mebheeove kesâueer. veblej ke@âLeefuekeâ ÙegefveJnefme&šer Dee@Heâ he@jerMe ÙesLetve ‘MegYeJeeefle&keâ ÙeesneveeÛes efMe<ÙelJe : ÙesMetMeer peheeÙeÛes veeles’ Ùee Keeme efJe<eÙeeJej lÙeebveer efo. 25 SefØeue 2016 jespeer Deeheuee heerSÛe.[er.Ûee ØeyebOe ÙeMemJeerheCes meeoj kesâuee. lÙeele lÙeebveer mebheeove kesâuesues Keeme iegCe heentve lÙeebvee ‘megccee kegâce ueeJeos’ leLee ‘yengmevceeveveerÙe DelÙegÛÛe ßesCeer’ Demes ØeMebmeehe$ener Øeoeve keâjCÙeele Deeues.
 ‘megJeelee&’Ûes veJes mebheeokeâ cnCetve les Deepe DeeheuÙee heg{Ÿeele Deeues Demelee mebheeokeâheoeÛes JÙeefkeäleceòJe ns keâener Skeâe efoJemeele Ie[Jeues peeT Mekeâle veener, ns DeeheCe OÙeeveele "sJelees. lÙeemee"er lÙeebvee kewâkeâ Je<eeËÛeer lehemÙee keâjeJeer ueeieles. lÙeemee"er kesâJeU yeeÙeyeueÛes hegmlekeâer %eeve hegjsmes nesle veener. pegvÙee peceevÙeele ‘Heâeome& Dee@Heâ o ÛeÛe&’ Ùeebveer yeeÙeyeueJej pes Yee<Ùe kesâues Deens Je yeeÙeyeuehebef[leebveer pes «ebLejepe efuentve "sJeues Deensle, lÙeebÛes peJeUtve heefjMeerueve lÙeebvee keâjeJes ueeieles. Heâeoj Deefveue ns Ùee yeeyeleerle lÙeebÛÙee veeJeeuee meepesmes Demes SKeeÅee veeruekeâceueemeejKes lÙeebÛÙee efJeÅeeYÙeemeeves mekeâeU-mebOÙeekeâeU Ûecekeâle jeefnues Deensle.
 ke@âLeefuekeâ he$ekeâejebvee Ie[efJeCÙeemee"er pees ØeoerIe& efJeÅeeYÙeeme lÙeebvee keâjeJee ueeielees lees lÙeebveer keâmeesMeerves hetCe& kesâuee Deens. Oeeefce&keâ efJe<eÙeeJej lÙeebveer hegmlekesâner Øeefmeæ kesâueer Deensle. %eevemebheosÛeer ner meejer efMeoesjer hee"erMeer IesTve Ùee ceefnvÙeeheemetve mebheeokeâ Ùee veelÙeeves les megJeelee&ÛÙee JeeÛekeâebmeceesj Ùesle Deensle.
 mebheeokeâheoeÛÙee peyeeyeoejerÛee mJeerkeâej keâjCes cnCepes leejsJejÛeer keâmejle Deens. YeesJeleeueÛÙee meceepeebÛeer Je JeeÛekeâebÛeer ceves Je celes meebYeeUtve mebheeokeâeuee ner leejsJejÛeer keâmejle keâjeJeer ueeieles. lÙeemee"er Denesje$e efoJee-yeòeer lesJele "sJeeJeer ueeieles. yeeÙeyeueÛeer ØeoerIe& ef¡emleer hejbheje keâeÙe meebieles, ¢eeÛes DeOÙeÙeve Je ceveve-efÛebleve keâjeJes ueeieles. lemesÛe lÙeeÛÙee pees[eruee ceje"er ceeÙeyeesueer Je ceje"er meeefnlÙe-mebheoe ¢eeÛeerner Gheemevee keâjeJeer ueeieles. veJÙee mebheeokeâebÛee DeYÙeemeekeâ[s pevcepeele Demeuesuee keâue heentve Ùeeyeeyeleerle les Øeieleer keâjerle jenleerue ns efveef§ele.
 me[slees[ JÙeefkeäleceòJe, efJeÛeej mhe°heCes ceeb[CÙeeÛeer lÙeebÛeer neleesšer Je pes ogmeNÙeebvee Deekeâueve nesCeej veener les menpeheCes MeesOetve keâe{CÙeeÛeer lÙeebÛeer DeYÙeemet Je=òeer, ¢ee meeNÙee lÙeebÛÙee Ghepele iegCeebcegUs lÙeebÛeer mebheeokeâerÙe JeešÛeeue efveef§eleÛe ÙeMemJeer "jsue, Ùeele mebosn veener. yeeÙeyeueceOeerue mlees$emebefnlesle heefnuÙeeÛe mlees$eele meebefieleues Deens keâer, peer JÙekeäleer osJeeÛÙee meceerhe jenCes hemeble keâjles leer veoerÛÙee keâe"er DemeuesuÙee Skeâe Je=#eemeejKeer Demeles. meieàÙee $e+letble les Pee[ efnjJÙee heeveebveer, šJešJeerle Hegâueebveer Je YejIeesme HeâUebveer melele yenjuesues Demeles. veJeerve mebheeokeâebÛÙee Deeieceveeves Deeheueer ‘megJeelee&’ ner veoerkeâe"er HeâesHeâeJeuesuÙee ceneJe=#eemeejKeer "jCeej Deens. megJeelee&Ûes uesKekeâ, JeeÛekeâ Je efnleefÛeblekeâ, efJelejkeâ cnCetve Deecner meJe&peCe HeâeojebÛÙee ¢ee ÙeMemJeer JeešÛeeueerme lÙeebÛÙee hee"erMeer melele GYes jent Je 'as you go, you grow; and as you grow, you go!' ner MegYesÛÚe osle jent. MegYemles hebLeeve:!
 
 Heâe. ([e@.) [e@ceefCekeâ ef[DeeefyeÇDees (Dee@iemš 1955-peguew 1977)
 Heâe. ([e@.) SueeÙeme je@ef[^ipe (Dee@iemš 1977 -mehšW.1983)
 Heâe. øeâeefvmeme efoefyeÇšes (Dee@keäšes. 1983 -ces 2007)
 Heâe. De@C[^Ùet je@ef[^ipe (petve 2007-ces 2010)
 cee@. øeâeefvmeme keâesefjÙee (petve 2010-ces 2015)
 Heâe. jsceb[ hejsje (petve 2015-ces 2021)
 Heâe. ([e@.) Deefveue hejsje(petve 2021— —-)
  – cee@efvme. øeâeefvmeme keâesefjÙee