Deeheues Heâeoj Deeueskeämepeguew 2021


 Deeheues Heâeoj Deeueskeäme legmkeâevees ns 8 petve 2021jespeer osJeeIejer iesues. meJeeËvee og:Keer keâ¤ve iesues. keâesjesvee Ùee ceneceejeruee yeUer he[uesues les heefnues Oece&ieg¤. YeeefJekeâebÛÙee ceveeuee pes og:KeeÛes Yejles Deeues lÙeeuee meceepeceeOÙeceebceOetve Jeeš ceeskeâUer keâ¤ve efoueer iesueer. yeNÙeeÛeMee iees°er lÙeebletve DeveskeâebÛÙee vepejsmeceesj DeeuÙee.
 Heâe. Deeueskeäme ns cetUÛes ieeme ieeJeÛes jefnJeeMeer. 18 ceeÛe& 1951 jespeerÛee lÙeebÛee pevce. Yeeye[Ÿee JeÙeeheemetve meieàÙeebMeer efceUtveefcemeUtve JeeieCÙeeÛee lÙeebÛee mJeYeeJeOece&. lÙeele lÙeebveer mJeerkeâejuee cegbyeF& cegefvmeefmeheeuešerle efMe#ekeâer hesMee. meeblee›etâPe mšsMevepeJeU DemeuesuÙee ØeYeele keâe@ueveerceOÙes lÙeebÛeer efMe#ekeâ cnCetve vesceCetkeâ Peeueer. meueie mene-meele Je<ex lesLeerue cegueeyeeUebMeer jcele Demeleevee lÙeebÛÙeeMeer efveieef[le DeMee yeeue-keâefJelee efueneÙeuee lÙeebveer lesLes meg®Jeele kesâueer Je Jele&ceevehe$eebÛÙee mebheeokeâebveerner lÙee keâefJeleebvee hemebleer oMe&JeeÙeuee meg®Jeele kesâueer. leodveblej DeOetveceOetve lÙeebÛeer efJeÛeejØeJele&keâ he$es Je ØeyeesOeveelcekeâ uesKe Jele&ceevehe$eeble Øeefmeæ nesT ueeieues. ne[ehesjebveer Skeâoce cepeyetle. meUmeUlÙee ÛewlevÙeeves Yejuesues ns JÙeefòeâceòJe ceneveiejheeefuekesâleerue efMe#ekeâJeiee&le meieàÙeebÛÙee ceveele Yejues vemeles DeeefCe JewJeeefnkeâ peerJeveemee"er meesÙejerkeâ pegUtve Deeueer vemeleer lejÛe veJeue. veeskeâjeruee jepeerveecee osTve lÙeebveer ieesjsieeJe mescesvejerÛee jmlee Oejuee DeeefCe efo. 4 SefØeue 1987 jespeer lÙeebvee Oece&ieg®heoeÛeer oer#ee efceUeueer.
 lÙeeÛe Je<eea 1 petveheemetve meWš Lee@ceme ÛeÛe&, meeb[esj ÙesLes lÙeebÛÙee Oece&ieg¤ keâeÙee&uee meg®Jeele Peeueer. heg{s veboeKeeue ÙesLesner meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤ cnCetve lÙeebveer keâece kesâues Je lÙeebÛeer SketâCe keâeceefiejer heentve cegbyeF&Ûes lelkeâeueerve DeeÛe&efyeMehe meeÙeceve keâeef[&veue efheceWše Ùeebveer 1996ceOÙes lÙeebÛeer veeveYeeš ÛeÛe&Ûes ØecegKe Oece&ieg¤ cnCetve vesceCetkeâ kesâueer. leodveblej leueemejer ÙesLeerue JejKeb[e, [neCet-heeueIej, ceeve-yeesF&mej Deeoer ef"keâeCeer lÙeebveer cenòJeeÛeer keâeceefiejer yepeeJeueer DeeefCe jepees[er ÙesLes lej lÙeebÛÙee SketâCe keâeÙee&ves lÙeebÛÙee keâle&=lJeeÛes efMeKej iee"ues. DeepeeNÙeebvee Yesšer osCes ne lÙeebÛee OÙeeme. lÙeebÛÙee SketâCeÛe keâeÙee&le lÙeebÛÙee OeceeeceJeeefmeÙeebveer lÙeebvee YejIeesme menkeâeÙe& kesâues. pemes les ueeskeâebJej Øesce keâjle iesues lemes ueeskeâebveer osKeerue me{U nmles lÙeebÛÙeeJej efveJÙee&pe Je Deceehe Øesce kesâues.
 Heâeoj Deeueskeäme ns ne[eÛes efceMevejer. DeeefoJeemeer yeebOeJe Je lÙeebÛÙee mecemÙee ÙeeefJe<eÙeer lÙeebÛee efJeMes<e DeYÙeeme. lÙeebefJe<eÙeer lÙeebvee efJeMes<e leUceU. DeeefoJeemeer yeebOeJeebvee meesyele IesTve lÙeebveer Deveskeâ ef"keâeCeer JesieJesieàÙee ØekeâejÛes Øekeâuhe jeyeJeues. heÙee&JejCeeefJe<eÙeer lÙeebvee efJeMes<e Dees{e. efpekeâ[s les peele eflekeâ[s les Pee[ebÛeer ueeieJe[ keâjle. pemes Pee[ cees"s nesF& lemes lÙeebÛÙee ùoÙeeuee GYeejer efceUs. efkeâleerner De[ÛeCeer DeeuÙee lejer lÙeebveer efvemeiee&Jej Deheefjefcele Øesce kesâues.
 Heâeoj Deeueskeäme ÙeebÛesmegJeelee&’ ceeefmekeâeMeer DeeheguekeâerÛes veeles. lÙeebÛÙee keâefJeleemegJeelee&’ keâeÙee&ueÙeekeâ[s JeejbJeej ÙeeÙeÛÙee. lÙeebÛes efJeÛeej JeeÛekeâeuee DemJemLe keâjCeejs. Skeâ JesU lej DeMeer Deeueer keâer osnoeveeefJe<eÙeerÛÙee lÙeebÛÙee ØeYeeJeer efJeÛeejebveemegJeelee&’ÛÙeeefÛebleefvekeâeÙee meojeceOÙes osKeerue Øeefmeæer efceUeueer.