mebheeokeâerÙepeguew 2021


 
 
 keâesjesvee efJe<eeCet V/S ef¡emleer ßeæe
  – Heâe. ([e@.) Deefveue hejsje
 
 pesJne YeeWiee (meeÙejve) Jeepelees lesJne veeieefjkeâebvee ÙesCeeNÙee OeeskeäÙeeÛeer metÛevee efceUles. YeeWiee ns DeeheuÙeemee"er Skeâ efÛevn Demeles keâer, ÙesCeeje Oeeskeâe šeUCÙeemee"er DeeheCe meppe Demeues heeefnpes efkebâJee lÙeeuee meeceesjs peeCÙeemee"er leÙeej Demeues heeefnpes. YeeWiÙeeÛee DeeJeepe DeeheCeeme ÛesleeJeCeer oslees DeeefCe DeeheCe ÙesCeeNÙee mebkeâšeuee leeW[ osCÙeeÛeer leÙeejer keâjlees. ceie keâeUeÛeer efÛevns DeesUKetve lÙeeØeceeCes JeeieCÙeeme DeeheCeeme heeÛeejCe Peeues veener keâe? yeeÙeyeue DeeheCeebme peieeceOÙes ÙesCeeNÙee mebkeâšebefJe<eÙeer meleke&â keâjles. keâesjesvee ceneceejer ns lÙeehewkeâerÛe Skeâ mebkeâš Demesue keâe?
 31 ef[meWyej 2019 jespeer ÛeeÙeveeÛÙee Jegneve MenjeceOÙes ØeLece keâesjesveeÛee efJe<eeCet Dee{Uuee DeeefCe keâener keâeUeleÛe mebhetCe& peieYej ¢ee efJe<eeCetÛee HewâueeJe Peeuee. ¢ee efJe<eeCetuee SARS-COV-2 DeeefCe ¢ee Deepeejeuee keâesefJe[-19 ¢eeves DeesUKeues peeles. ‘Jeu[& nsuLe Deeie&veeÙePesMeve’ves (WHO) lÙeeuee ceneceejer ¢ee veeJeeves mebyeesefOeues Deens.
 ceneceejer (pandemic) ne Meyo yeeÙeyeueceOÙes Dee{Ule veener, heCe FyeÇer DeeefCe «eerkeâ Yee<eebceOÙes cejer (pestilence) DeeefCe huesiemee"er JeehejCÙeele Deeuesues Meyo 127 JesUe Dee{Uleele. pegvÙee keâjejeceOÙes huesie ¢ee Meyoemee"er leerve FyeÇer Meyo JeehejCÙeele Deeues Deensle : ‘osJej’ (49 JesUe), ‘vesiee’ (78 JesUe) DeeefCe ‘ceekeäne’ (48 JesUe). veJeerve keâjejeceOÙes «eerkeâ Meyo ‘huespes’ (huesie) 21 JesUe JeehejCÙeele Deeuee Deens; lej cejermee"er ‘uee@Ùecee@me’ (pestilence) ne «eerkeâ Meyo leerve JesUe JeehejCÙeele Deeuee Deens. Meyo efkeâleerner JesUe JeehejCÙeele ÙesJeesle yeeÙeyeue DeeheCeeme meebieles keâer, ÙesCeeNÙee mebkeâšeuee leeW[ osCÙeemee"er DeeheCe efJeÕeemeeceOÙes Â{ jentve meppe Demeues heeefnpes.
 peieeves Deveskeâ Deeheòeer heeefnuÙee Deensle. 14 JÙee Melekeâeleerue keâeUe ce=lÙet (Black Death) pÙeecegUs ÙegjesheceOÙes megceejs 24 oMeue#e ueeskeâ ce=lÙegcegKeer he[ues DeeefCe Fbiueb[Ûeer ueeskeâmebKÙee efveccÙeeves keâceer Peeueer. peevesJeejer 1918 ceOÙes mhe@efveMe Heäuet Deeuee DeeefCe lÙeeÛee GoÙe DeMee JesUer Peeuee pesJne peie heefnuÙee ceneÙegæeÛes keâšt heefjCeece Yeesiele nesles. ¢eeJesUer osKeerue jesiejeF&Jej leeyee efceUefJeCÙeemee"er ueeskeâebvee cegKeheóer (face mask) JeehejCÙeeÛee meuuee osCÙeele Deeuee neslee. meJe& GÅeesieOebos DeeefCe MeeUe yebo. efJeueiveJeeme (quarantine) ueeiet keâjCÙeele Deeuee neslee. lejerheCe ¢ee iees°er jesieeÛeer ueeš LeebyeJeCÙeeme HeâejMee GheÙegkeäle "juÙee veenerle, keâejCe De"je ceefnvÙeeble DeeuesuÙee leerve ueešebveer peieeleerue Skeâ le=leerÙeebMe ueeskeâebvee heÚe[ues nesles DeeefCe lÙeeceOÙes 50 oMeue#e ueeskeâ cejCe heeJeues. DeMee Øekeâejs DeepeheÙeËle peieeves DeMee Deveskeâ iees°er heeefnuesuÙee Deensle.
 Deepe DeeheCe DeMeeÛe Skeâe iees°erÛee DevegYeJe Iesle Deenesle. keâener Je<eeËÛÙee keâeUeceOÙes yejsÛe Yetefcekebâhe, vewmeefie&keâ Deeheòeer DeeefCe Deveskeâ jesieebÛÙee meeLeer ¢eebÛÙeeMeer DeeheCe meecevee kesâuesuee Deens DeeefCe keâjerle Deenesle. keâesjesvee JneÙejmeves ueeskeâebceOÙes ØeÛeb[ ieeWOeU DeeefCe YeÙe efvecee&Ce kesâues, Deveskeâ ueeskeâebvee DeeheuÙee veeskeâNÙee ieceJeeJÙee ueeieuÙee, GÅeesieOebos yebo he[ues, DeveskeâebÛes Deveceesue peerJeveosKeerue ve° Peeues DeeefCe lÙeecegUs DeeefLe&keâ DeeheòeerosKeerue efvecee&Ce Peeueer. hejbleg DeeheuÙee meceesj Dee Jeemetve GYÙee jeefnuesuÙee ¢ee mecemÙesJej GheeÙe keâeÙe Deens? DeeOÙeeeflcekeâ Âef°keâesveeletve heeefnues lej SkeâÛe GheeÙe meceesj efomelees, lees cnCepes ‘hejcesÕejekeâ[s JeUe.’ ØeYet ÙesMet ef¡emle DeeÕeemeve oslees, ‘‘Denes keâ°er DeeefCe Yeeje›eâeble pevenes, legcner meJe& ceePÙeekeâ[s Ùee cnCepes ceer legcneuee efJemeeJee osF&ve’’ (ceòeÙe 11:28). Heâkeäle hejcesÕejÛe DeeheCeeuee mees[Jet Mekeâlees. Fefleneme mee#e oslees keâer pesJne ueeskeâ ØeeCeIeelekeâ heefjefmLeleerle De[keâues nesles lesJne lÙeebveer hejcesÕejeÛee OeeJee kesâuee DeeefCe lÙeeves lÙeebÛeer megškeâe kesâueer. meOÙeeÛes mebkeâš DeeheCeeme oeKeJeles keâer DeeheCe DeeheuÙee JeeF&š ceeieeËheemetve osJeekeâ[s JeUues heeefnpes DeeefCe lÙeeÛÙeeMeer mecesš kesâuee heeefnpes.
 pej veener, lej yeeÙeyeue DeeheCeebme ÛesleeJeCeer osles. yeeÙeyeueceOÙes yeNÙeeÛe ef"keâeCeer GuuesKe Deens keâer huesie, Flej meeLeerÛes jesie efkebâJee ceneceejercegUs Deveskeâ ueeskeâ oieeJeues Deensle. ns jesie keâe Deeues? uesJeerÙe 26:25 ceOÙes hejcesÕej meebielees, ‘‘ceePee keâjej heeUuee veener lej ceer legceÛÙeeceOÙes cejer hee"Jeerve’’ (hene Ùenspkesâue 14:21; 33:27; efÙece&Ùee 21:6-9; ØekeâšerkeâjCe 6:8). yeeÙeyeueceOÙes DemebKÙe ØemebieebÛes JeCe&ve kesâues Deens pesJne osJeeves DeeheuÙee ueeskeâebJej DeeefCe DeeheuÙee Me$etbJej heer[e DeeefCe jesiejeF& DeeCeueer. Goe. hejcesÕejeves ueeskeâebÛÙee Dee%eeYebieeÛÙee efJeefJeOe ke=âlÙeebcegUs Skeâe JesUsuee 14,700 lej veblej 24,000 ueeskeâebvee ve° kesâues (ieCevee 16:49, 15:9). 2 MecegJesue 24:25 ceOÙes DeeheCe JeeÛelees keâer oeefJeoves ÛegkeâerÛÙee OeesjCeeves peveieCevee kesâueer lÙeecegUs hejcesÕejeves FŒeeSueer ueeskeâebceOÙes cejer hee"Jeueer Je lÙeecegUs megceejs 70,000 ueeskeâ cejCe heeJeues. mebhetCe& yeeÙeyeueceOÙes DeeheCe yeNÙeeÛeoe heenelees keâer hejcesÕej Deeheuee F&Õejer Je meeJe&Yeewce GösMe hetCe& keâjCÙeemee"er jesiejeF&Ûee GheÙeesie keâjlees. yeeÙeyeueceOÙes Deveskeâ YeefJe<ÙeJeeCeerosKeerue Deensle pÙee DeeheCeeme ÛesleeJeCeer osleele keâer YeefJe<ÙeeceOÙes lÙeeÛee F&Õejer DeeefCe meeJe&Yeewce nslet meeOÙe keâjCÙeemee"er hejcesÕej YeÙeevekeâ meb›eâcekeâ jesieebÛee GheÙeesie keâjCÙeeÛee Fjeoe yeeUielees. yeeÙeyeueÉejs hejcesÕej JeejbJeej DeMeer Iees<eCee keâjlees keâer lÙeeÛÙee oÙesceOÙes ueeskeâebvee DeeefCe je°^ebvee lÙeeÛÙeekeâ[s Deekeâef<e&le keâjCÙeemee"er lees lÙeebvee neojJesue (Deeceesme 9:9; neiieÙe 2:7).
 ÙesMetÛee FMeeje
 ØeYet ÙesMet ef¡emle DeeheuÙee efMe<Ùeebvee ÙesCeeNÙee mebkeâšebefJe<eÙeer peeie=le keâjlees, ‘‘legcner ue{eÙeebefJe<eÙeer Sskeâeue Je ue{eÙeebÛÙee DeeJeÙee Sskeâeue; legcner Ieeye¤ve peeT veÙes cnCetve meebYeeUe. keâejCe Demes nesCes DeJeMÙe Deens; hejbleg lesJe{Ÿeele MesJeš nesle veener. keâejCe je°^eJej je°^ DeeefCe jepÙeeJej jepÙe G"sue DeeefCe peeieespeeieer og<keâeU Je Yetefcekebâhe nesleerue, heCe ¢ee iees°er JesoveebÛee ØeejbYe Deensle’’ (ceòeÙe 24:6-8). ‘‘…cees"cees"s Yetceerkebâhe nesleerue, peeieespeeieer ceNÙee Ùesleerue Je og<keâeU he[leerue DeeefCe YeÙebkeâj Glheele Je DeekeâeMeele cees"er efÛevns Ie[tve Ùesleerue… DeeefCe he=LJeerJej mecegõ Je ueeše ¢eebÛÙee iepe&vesves je°^s Ieeyejer nesTve hesÛeele he[leerue. YeÙeeves Je peieeJej keâesmeUCeeNÙee Deefj°ebÛeer Oeemleer IesleuÙeecegUs ceeCemes cejCeesvcegKe nesleerue. DeekeâeMeebleerue yeUs [UceUleerue’’ (uetkeâ 21:11, 25-26).
 ÙesMetÛÙee FMeeNÙeeleerue cegKÙe efJeOeeve cnCepes ‘‘… hejbleg lesJe{Ÿeele MesJeš nesle veener.’’ heeheeÛÙee DeesPÙeeKeeueer DemeuesuÙee peieeceOÙes Ùegæ, heer[e DeeefCe vewmeefie&keâ Deeheòeer ns Skeâ og:Keo JeemleJe Deens. keâOeerkeâOeer Ùee Iešvee mJeleb$eheCes efkebâJee SkeâeÛe JesUer Ie[leele; hejbleg lÙee peieeÛÙee DebleeÛes metÛekeâ veenerle. peieeÛee Deble keâOeer nesF&ue ns kegâCeeueeÛe "eTkeâ veener, ¢eeÛee DeLe& Demee veener keâer ØeYet ÙesMetÛee mebosMe DeeheCe nuekeäÙee ØeceeCeele IesT Mekeâlees. DeeheCe MesJešÛÙee keâeUele peiele Demet efkebâJee vemet, ¢ee Iešvee vÙeeÙeeÛÙee efoJemeemee"er Skeâ efÛevn cnCetve Ie[leerue. Deeheueer ef¡emleer ßeæe DeeheCeeme efMekeâefJeles keâer DeeheCe ÙesMetÛÙee oeKeuÙeeleerue heeÛe MeneCÙee kegâceejer pÙee Jejeuee meeceesNÙee peeCÙeeme leÙeejerceOÙes neslÙee, lÙeebÛÙeemeejKes peeie=le Demeues heeefnpes (ceòeÙe 25:1-13). DeeheuÙee ef¡emleer efJeÕeemeeves ns mecepeCÙeeme DeeheCeeme Gòespeve efoues heeefnpes keâer ÙesMetves pes keâener meebefieleues Deens les meJe& vekeäkeâerÛe hetCe& nesF&ue DeeefCe keâesCeleerner heeefLe&Je Mekeäleer les LeebyeJet MekeâCeej veener. ØeYet ÙesMet mJele: meebielees, ‘‘mJeie& DeeefCe he=LJeer veenerMeer nesleerue; hejbleg ceer efouesues JeÛeve veenermes nesCeej veener’’ (ceòeÙe 24:35). ÙesMetÛÙee ¢ee MeyoebceOetve MeneCeheCee efMeketâve keâeUeÛeer efÛevns DeesUKetve mecepetleoejheCes JeeieCÙeemee"er DeeheCeeme yeesueeJeCÙeele Ùesle Deens.
 pesJne jesie efkebâJee vewmeefie&keâ Deeheòeer DeeheuÙee peieeceOÙes nenekeâej ceepeJeleele, lesJne les ÂMÙe ieeWOeUele šekeâCeejs efkebâJee YeÙeevekeâ Demet Mekeâles. vewmeefie&keâ DeeheòeeRÛes efJeefJeOe Gõskeâ DeeefCe keâeUe ce=lÙet, mhe@efveMe Heäuet, Fyeesuee efkebâJee keâesjesvee JneÙejmemeejKes meeLeerÛes jesie, ¢eecegUs Deveskeâebvee Demes efJeÛeejCÙeeme ØeJe=òe kesâues keâer hejcesÕej Demes keâe nesT oslees? Deeheuee ØesceU DeeefCe oÙeeUt hejcesÕej DeeheuÙee ueeskeâebJej Demee ›eâesOe Je jeie JÙekeäle keâjlees ns yeNÙeeÛe JesUsuee mecepeCes Heâej keâ"erCe Deens. hejbleg Skeâ iees° cee$e vekeäkeâer keâer pesJne osJe DeeheCeeme Meemeve keâjlees lesJne lÙeeÛes OÙesÙe DeeheCe he§eeòeehe keâjeJee Je Deeheues hegveJe&meve JneJes nsÛe Demeles. yeeÙeyeueceOÙes melele osJeeÛÙee ØesceeÛeer, lÙeeÛÙee meeJe&YeewcelJeeÛeer, efJeÕeemetheCeeÛeer DeeefCe mebj#eCeeÛeer nceer osCÙeele Deeueer Deens. Goe. Meueceesve jepee ueeskeâebvee osJeeJej efJeÕeeme "sJeCÙeemee"er Gòesefpele keâjlees keâer pesJne cejer, og<keâeU efkebâJee šesU Deeueer lej ØeYet cebefojeletve lÙeeÛÙee ueeskeâebÛeer ØeeLe&vee Sskesâue (2 Fefleneme 6:28); hejcesÕej cnCelees, ‘‘pej ceer cejer hee"efJeueer… DeeefCe ceePÙee ueeskeâebveer oerve nesTve ØeeLe&vee kesâueer, lej ceer lÙeebÛeer efJevebleer Ssketâve lÙeebÛÙee heeheebÛeer lÙeebme #ecee keâjerve Je lÙeebÛÙee osMeebletve keäuesMe veenermes keâjerve’’ (2 Fefleneme 7:13-14). mlees$emebefnleekeâej, pees ØeYetÛÙee mebj#eCeeJej efJeÕeeme "sJelees lees cnCelees, ‘‘je$eerÛÙee meceÙeerÛes YeÙe, efoJemee megšCeeje yeeCe, keâeUesKeele efHeâjCeejer cejer, Yej ogheejer veeMe keâjCeejer heškeâer ¢eeÛeer ceuee Yeerleer JeešCeej veener’’ (mlees$e 91:5-6).
 hejcesÕejeves ner ceneceejer hee"efJeueer keâe?
 DeeheòeeRÛee vesnceerÛe ueeskeâebÛÙee peerJeveeJej heefjCeece Peeuee Deens. meg®Jeeleerheemetve ueeskeâebveer Demee efJeÕeeme "sJeuee Deens keâer DeeheòeeRceOÙes Flej efJeÕeeleerue mebosMe Demeleele. yeNÙeeÛeoe ns mebosMe megÛeefJeleele keâer ueeskeâebveer lÙeebÛÙee meOÙeeÛÙee og:Keemee"er keâener peyeeyeoejer mJeerkeâejueer heeefnpes. DeeuesuÙee ceneceejercegUs peieYej ieeWOeU DeeefCe Yeerleer efvecee&Ce Peeueer Deens. hejcesÕejeves ner ceneceejer hee"efJeueer Deens ¢eeJej efJeÕeeme "sJeCes keâ"erCe Deens; hejbleg peieeleerue meÅe heefjefmLeleer DeeheCeeme Demee efJeÕeeme "sJeCÙeeme ØeJe=òe keâjles keâer hejcesÕejeves Ùee ceneceejeruee ÙesCÙeemee"er Skeâe efJeefMe° GösMeeves Devegceleer efoueer Deens. ceneceejer nsosKeerue metefÛele keâjles keâer keâesjesveemeejKeer Deeheòeer ueeskeâebveer peerJeve keâmes peieeJes nsosKeerue efMekeâJet Mekeâles. ceePee Demee efJeÕeeme Deens keâer hejcesÕej meJe& iees°eRJej efveÙeb$eCe "sJeCeeje hejcesÕej Deens ¢eeÛeer efJeÕeemet peveebvee lemesÛe veeefmlekeâ ueeskeâebvee Dee"JeCe keâ¤ve osCÙeemee"er hejcesÕejeves ner Deeheòeer ÙesT efoueer Deens. ¢ee Deeheòeerves Deveskeâebvee lÙeebÛes peerJeve, lÙeebÛÙee ke=âleer DeeefCe lÙeebÛeer ßeæe ¢eebÛes Deelceefvejer#eCe keâjCÙeemee"er ØeJe=òe kesâues Deens, lÙeeÛeØeceeCes ¢ee Deeheòeerves DeefJeÕeemet ueeskeâebÛeer ceeveefmekeâlee osKeerue ef[JeÛeueer Deens. peieeJej keâesmeUuesuÙee mebkeâševes DeeheCeeme Deeheueer peerJeveMewueer DeeefCe Deeheueer efJeÛeejmejCeer yeoueCÙeeme Yeeie hee[ues Deens, ¢eecegUs yeNÙeeÛe peCeebÛee hejcesÕejeJejerue efJeÕeeme osKeerue Jee{uee Deens DeeefCe yejsÛe osJeeÛee MeesOe Iesle Deensle.
 hejcesÕejeJejerue Deeheuee efJeÕeeme efJepeÙeer nesF&ue
 meg®Jeeleeruee, pesJne keâesjesvee efJe<eeCet mebhetCe& peieele hemejCÙeeme meg®Jeele Peeueer DeeefCe ueeskeâ pesJne lÙeeÛÙee OeeskeäÙeeefJe<eÙeer Sskeâle nesles DeeefCe pesJne ÙeesiÙe GheÛeej GheueyOe veJnles lesJne ueeskeâ Ieeyejues. KejesKej Deecner meJe& Ieeyejuees, keâejCe ¢ee efhe{ermee"er ns keâenerlejer veJeerve nesles pÙeecegUs mebhetCe& peie "hhe Peeues. Deecner pesJne peieYejeleerue YeÙeevekeâ ÂMÙes heeefnueer lesJne Deecneuee efÙece&Ùee mebos°ŸeeÛÙee YeefJe<ÙeJeeCeerÛeer Dee"JeCe Peeueer : ‘‘jmlÙeebleueer cegues Je Ûeewkeâeleerue le®Ce ve° keâjCÙeeme ce=lÙet DeeceÛÙee efKe[keäÙeebletve Deele efMejuee Deens, lÙeeves DeeceÛÙee Iejele ØeJesMe kesâuee Deens’’ (efÙece&Ùee 9:21). peieeleerue DeeefCe DeeheuÙee Øeebleeleerue heefjefmLeleer heenlee yeeÙeyeueceOeerue ns YeefJe<ÙemetÛekeâ Meyo efkeâleer yeesuekesâ Deensle.
 pesJne keâesjesvee efJe<eeCetÛÙee heefjCeeceeheemetve Deeheues je°^ leCeeJecegkeäle nesle nesles, lesJne DeÛeevekeâ ¢ee ceneceejerÛeer OeeskeâeoeÙekeâ ogmejer ueeš Deeueer DeeefCe lÙeeves DeeheuÙee osMeele keânj efvecee&Ce kesâuee. ogmeNÙee ueešsÛÙee OeeskeäÙeebefJe<eÙeer Deecneuee keâener keâUCÙeeDeeOeerÛe yejsÛe ueeskeâ ØeeCeIeelekeâ DeepeejeÛes yeUer "jues. Deveskeâ peerJe ve° Peeues, yejsÛe le®Ce cejCe heeJeues. DeeheuÙee efØeÙepeveebmee"er Meeskeâ keâjCeeNÙee kegâšgbyeerÙeebÛes meeblJeve keâjCÙeemee"er DeeheuÙeekeâ[s Meyo veenerle. heefjefmLeleer lÙeebÛÙeemee"er Heâej iebYeerj Deens. les pe[ Deble:keâjCeemen peiele Deensle, lÙeebvee keâeÙe keâjeJes, kegâCeekeâ[s peeJes DeeefCe lÙeebÛÙee og:Keer Deble:keâjCeeuee meeblJeve DeeefCe meceeOeeve keâmes ÅeeJes ns lÙeebvee mecepele veener. lÙeebvee lÙeebÛÙee peJeUÛÙee efØeÙepeveebÛÙee heeef"byÙeeÛeer DeeJeMÙekeâlee Deens. les efJeÕeemetpeveebÛÙee ØeeLe&vesÛeer Dehes#ee keâjerle Deensle. les oerIe& Gmeemes šeketâve hejcesÕejekeâ[s heenleele DeeefCe lÙeeuee cnCeleele, ‘‘ceerÛe/DeecnerÛe keâe?’’
 Deeheues ceeveJeer ceve hejcesÕejeÛeer meeJe&Yeewce Ùeespevee mecepeCÙeeme DeheÙeMeer "¤ Mekeâles DeeefCe yeNÙeeÛe JesUsuee DeeheuÙee yeeyeleerle ¢ee iees°er keâe Ie[leele ns DeeheuÙeeuee mecepele veener. hejbleg ‘‘ef¡emleeceOÙes cegUeJeuesuÙee Je jÛeuesuÙee’’ (keâuemmewkeâjebme he$e 2:6-7) JÙekeäleermee"er Deveskeâ iees°er DeeOeerÛe meppe kesâuesuÙee Demeleele. ØeLece, DeeheuÙeeuee ns ceenerle DemeeÙeuee nJes keâer Deeheues efoJeme ns osJeeves "jJeues Deensle DeeefCe "jeJeerkeâ keâeUeveblej DeeheCe ceeleeruee peeTve efceUCeej Deenesle. ce=lÙet ne Deepe efkebâJee GÅee meJeeËvee ÙesCeej Deens : ‘‘let ceeleer Deensme DeeefCe ceeleeruee peeTve efceUCeej Deensme’’ (Glheòeer 3:19). ogmejs cnCepes, ceePÙee efveef§ele nesCeeNÙee ce=lÙetÛee efJeÛeej keâjleevee ceuee mecepeues heeefnpes keâer ce=lÙet ne ceePÙee peerJeveeÛee MesJeš vemetve veJeerve peerJeveeÛeer meg®Jeele Deens. keâejCe mJele: ØeYet ÙesMet ef¡emle pees ‘hegve®lLeeve DeeefCe peerJeve’ Deens lees DeeheCeeme nceer oslees DeeefCe meebielees, ‘‘pees ceePÙeeJej efJeÕeeme "sJelees lees keâOeerner cejCeej veener… pees efJeÕeeme "sJelees lÙeeuee meeJe&keâeefuekeâ peerJeve Øeehle Peeues Deens… DeeefCe ¢ee peerJeveeÛÙee Yeekeâjerletve pees keâesCeer KeeF&ue lees meJe&keâeU peiesue’’ (Ùeesneve 6:50-51, 58, 8:51; 11:26). hejcesÕejeJej efJeÕeeme "sJeCes DeeefCe mJele:uee hetCe&heCes lÙeeÛÙee oÙeeUt neleele meesheJeCes nsÛe jemle Deens. Deecner $emle Deenesle heCe ¢ee mebkeâškeâeUeceOÙes Deecneuee efJeÕeemeeceOÙes Â{ jentve, hejcesÕejeÛÙee JeÛeveebJej YejJemee "sJetve, SkeâceskeâebÛes meeblJeve keâ¤ve, Skeâceskeâebvee DeeOeej osTve peerJeve›eâceCe keâjCÙeeÛeer iejpe Deens.
 DeeheCeeme "eTkeâ Deens keâer yeesueCes meeshes Demeles heCe ke=âleerle GlejJeCes ns DeefOekeâ keâ"erCe Demeles, pÙeeÛes peUles lÙeeueeÛe peemle PeU heesnesÛeles. pÙee kegâšgbyeerÙeebÛes vegkeâmeeve Peeues Deens les Ye¤ve keâe{lee ÙesCeej veener, Deeheues efØeÙepeve pes iesues les keâeÙeceÛes DeeheuÙee Âef°Dee[ iesues, heCe les DeeheuÙee mcejCeeletve iesues veenerle. Deelee DeeheCe lÙeebvee MejerjeceOÙes heent MekeâCeej veener heCe lÙeebÛÙee iees[ Dee"JeCeer meowJe DeeceÛes meeblJeve keâjleerue. Deeheueer meJeeËle cees"er DeeMee ner DeeheuÙee ØeYetÛes meeJe&keâeefuekeâ peerJeveeÛes JeÛeve Deens, keâer cesuesues ØeYetceOÙes hegvne G"Jeues peeleerue DeeefCe Skeâ efoJeme DeeheCe lÙeebvee ØeYetmece#e Yesšt. efJeÕeeme "sJee keâer ØeYet ÙesMet ef¡emle DeeheCeeuee peerJeve osCÙeemee"er Deeuee neslee pÙee peerJeveeÛee ce=lÙetves osKeerue Deble nesCeej veener. DeeheCe meJe&peCe DeveblekeâeU ØeYet ÙesMetyejesyej jepÙe keâjCeej Deenesle. Deeuesues mebkeâš hejcesÕej otj keâjerue Je meJe& Deefve°ebheemetve DeeheCeeme mees[efJeue.