[e@keäšj ve¤ ieeUJeCekeâj : meJeeËÛes DeeJe[les [e@keäšj! peguew 2021


 
 MebYejeJÙee Je<ee&le [e@keäšj ve¤ ieeUJeCekeâj ¢eebÛeer mce=leer meepejer nesle Demeleevee lÙeebÛeer Dee"JeCe ner JemeF&leerue ueeskeâebceOÙes Depetvener leepeer-leJeeveer Deens. keâejCe [e@. ve¤ ¢eebveer meJe& JemeF&keâjebÛeer ceves efpebketâve Iesleueer nesleer. lÙeebÛeer JewÅekeâerÙe mesJee, lÙeebveer DeepeejebÛes kesâuesues DeÛetkeâ efveoeve (diagnoses), lÙeebÛÙeeJej kesâuesues GheÛeej (treatment) ns ØeYeeJeer DeeefCe heefjCeecekeâejkeâ DeeefCe lÙeeÛeØeceeCes ueeskeâebvee hejJe[Ceejs Demes Demele. [e@. ve¤ ¢eebvee ieefjyeebyeöue efJeMes<e keâUJeUe neslee. lÙeecegUs meceepeeves lÙeebvee ‘ueeskeâebÛes [e@keäšj’ ceeveues nesles.
 JemeF&le JesieJesieàÙee Oecee&Ûes ueeskeâ MelekeâevegMelekesâ iegCÙeeieesefJeboeves veebole Deensle. Yeejleeuee meJe&Oece& meueesKee, Meebleer DeeefCe Skeâeshee ¢eebÛeer efveleeble iejpe Deens DeeefCe efJeMes<ele:, meOÙeeÛÙee ¢ee keâesjesveeÛÙee peeieeflekeâ ceneceejerÛÙee JeeleeJejCeeceOÙes meJe&Oece& meueesKee ne lej DeefleMeÙe DeeJeMÙekeâ Demee Jeešle Deens. keâejCe keâesjesveeÛes mebkeâš ns meJeeËvee Yes[meeJele Deens. cnCetve ¢ee ceneceejeruee meJeeËveer Skeâpegšerves meeceesjs peeCes DeeJeMÙekeâ Deens DeeefCe cnCetveÛe Oece& heeUCeeNÙee meJeeËveer Deeheueer Deefmcelee efškeâJetve "sJeleevee meJeeËÛÙee ceoleermee"er OeeJetve peeCes, meJeeËyeöue DeemLee yeeUieCes DeeJeMÙekeâ Deens. lÙee °erves [e@. ve¤ ieeUJeCekeâj ¢eebÛes peerJeve ns ceePÙee uesKeer DeefleMeÙe ØesjCeeoeÙeer Deens, DeefYeceeveemheo Deens. ceuee [e@. ve¤ ieeUJeCekeâj ¢eebÛÙeeyeöue Deeoj Deens, ¢eeÛeb ØecegKe keâejCe ns Deens. lemes heeefnuÙeeme ceer lÙeebÛee keâOeerÛe hesMebš veJnlees efkebâJee lemes keâener ceePes lÙeebÛÙeeMeer JÙeefkeäleiele Demes mebyebOe Deeues veJnles. hejbleg meceepeeceOÙes lÙeebÛeer peer Øeeflecee nesleer, lÙee ØeeflecesÛeer ceuee peeCeerJe nesleer DeeefCe leer Øeeflecee cnCepes ‘[e@. ve¤ meJe& OeceeaÙeebÛes DeeJe[les [e@keäšj’, ner lÙeebÛeer Øeeflecee DeeefCe efJeMes<e keâ¤ve, JemeF&leerue ef¡e§eve meceepeeMeer lÙeebÛeer Yeejer peJeUerkeâ nesleer. ef¡e§eve meceepeeleerue meeOeer-YeesUer pevelee, meeceevÙe Meslekeâjer, DeefMeef#ele yeeÙee-yeehe[Ÿee, keâesUer meceepeeleerue iejerye ueeskeâebvee ¢ee [e@keäšjebyeöue Kethe DeemLee Jeešs. keâejCe [e@keäšjebveer DeMee meeceevÙe ueeskeâebMeer peJeUÛee mebheke&â meeOeuee DeeefCe lees efškeâJetve "sJeuee.
 ceePÙee uesKeer DeefleMeÙe cenòJeeÛes Deens keâer ef¡e§eveebMeer lÙeebveer Ûeebieues mebyebOe "sJeues, keâejCe ¢ee osMeeceOÙes DeuhemebKÙeebkeâ (minority) meceepeekeâ[s peemle ue#e osCes DeeJeMÙekeâ Deens DeeefCe [e@. ve¤ ieeUJeCekeâj ¢eebveer ef¡e§eveebÛeer ceves efpebkeâueer, lÙeecegUsÛe keâeef[&veue Jn@uesefjÙeve «esefMeÙeme ¢eebveer kesâuesuÙee efMeHeâejMeercegUs [e@. ve¤ ¢eebvee, heeshe meensyeebÛee ‘yesves cesjsvleer’ (Bene Merenti) ne Skeâ cenòJeeÛee hegjmkeâej ueeYeuee. heg<keâU ef¡e§eveebvee, ceer lej cnCesve yengmebKÙe ef¡e§eveebvee lees efceUle vemelees. hejbleg [e@keäšjebÛÙee keâeÙee&Ûes ceesue ue#eele IesTve lÙeebvee ne cenòJeeÛee efkeâleeye osCÙeele Deeuee. lÙeebÛÙee keâeÙee&uee efceUeuesueer ner heesÛe heeJeleer nesleer, ns mhe° Deens.
 ¢ee [e@keäšjebÛÙee MeleeyoerÛÙee efveefceòeeves, ceer lÙeebÛÙee mce=leeruee Jebove keâjlees. meceepeeceOÙes lÙeebveer pes Ûeebieues meceepeesheÙeesieer keâeÙe& kesâues, hejeshekeâejeÛes keâeÙe& kesâues lÙeeyeöue ceer ke=âle%elee JÙekeäle keâjlees. lÙeebvee F&ÕejeÛee DeeMeerJee&o ueeYees DeeefCe lÙeebÛeer ØesjCee DeeefCe GoenjCe meJe& OeceeaÙeebyejesyej Ûeebieues mebyebOe peesheemeCÙeemee"er DeeheuÙee meJeeËvee ØesjCeeoeÙekeâ "jesle!
  ± efyeMehe Lee@ceme [eyejs, hegCes Oece&Øeeble