efÛebleefvekeâepeguew 2021


 cee@efvme. øeâeefvmeme keâesefjÙee
 
 Deeheues ceÛÚerceej yeebOeJe
 meoj Iešvesuee Peeueer Demeleerue mee"skeâ Je<ex. Heâeoj nesCÙeemee"er efMekeâCeejs Deecner oesIes ieg®efJeÅeeueÙeerve efJeÅeeLeea ØeefMe#eCeemee"er veeefMekeâuee iesuees neslees. lesLetve efmeVejuee peeÙeÛes "jues. oesIeebveer Yee[Ÿeeves meeÙekeâueer IesleuÙee. Deboepes leermeskeâ cewueebÛee lees ØeJeeme. me[kesâÛee jmlee lemee Ke[ye[erle. leneve ueeieueer heCe Jeešsle ogkeâeve kegâ"s efomesvee. TmeeÛee ceUe efomeuee. eflekeâ[s pegvÙee heæleerÛes iegNneU nesles. eflekeâ[s JeUCe Iesleues. Deecneuee meheeštve leneve ueeieuesueer heentve efleLes DemeuesuÙee Skeâe JeÙemkeâj yeeF&ves ceveeheemetve DeeceÛes mJeeiele kesâues Je Deecneuee nJee eflelekeâe TmeeÛee jme ieeUtve efouee. efJe<eÙeeJe¤ve efJe<eÙe efveIele iesues. Deecner cegbyeF&Ûes Deenesle ns keâUuÙeeJej efleÛeener Ûesnje Keguetve iesuee. menpe efJeÛeejeÙeÛes cnCetve efleuee ceer ØeMve kesâuee, ‘‘DeepeeryeeF&, keâeÙe mJehveb Deensle ceveeMeer legceÛeer Ùee JeÙeele?’’ lÙeeJej efleves Gòej efoues, ‘‘yeeyee, lÙee Deeieerveiee[erÛeer (Deeieiee[er) efMešer FLes Ssketâ Ùesles vee, leer OeeJele OeeJele peeCeejer Deeieerveiee[er ceuee yeIeeÙeÛeer neÙe.’’ ‘‘efve ogmejer FÛÚe?’’ ‘‘legceÛÙee cegbyeF&Ûee oÙee& yeIeeÙeÛee neÙe.’’
 ceer ceveeMeer efJeÛeej kesâuee, FLetve DeJeIÙee one cewueebJe¤ve peeCeejer Deeieiee[er efleves heeefnueer veJnleer. ceie lÙee DeblejeÛÙee oneheš DeblejeJej Demeuesuee mecegõ efleves keâmee heeefnuee DemeCeej? ceePes ceve efJeÛeejebÛÙee ueešebJej nsuekeâeJes KeeT ueeieues. ¢ee yeeF&ves DeÅeehe mecegõ heeefnuesuee veener. DeeheCe lej mecegõ jespe heenle Demelees. ceer lej njIe[er mecegõ yeIele neslees heCe mecegõ ceuee keâUuee neslee keâe, Demee ØeMve ceer mJele:uee efJeÛee¤ ueeieuees. ‘‘pÙee iees°er DeeheCe ncesMee heenle Demelees lÙeeÛe iees°er vescekeäÙee DeeheuÙeeuee efomele vemeleele’’, ns Skeâe Leesj efJeÛeejJebleeÛes JeekeäÙe Deens. mecegõeÛÙee ueeše ceer heenlees; heCe lÙee ueešebJej je$ebefoJeme Deeheuee peerJe OeeskeäÙeele Ieeuetve pes ceemesceejer keâjleele lÙeebÛeer peerJeveMewueer ceer keâOeer peJeUtve heeefnueer Deens keâe? lÙeebÛÙee mecemÙee keâeÙe Deensle, lÙeeÛee Deboepe IesCÙeeÛee ØeÙelve ceer keâOeer kesâuee Deens keâe?… ØeMveebceeietve ØeMve… ceuee Yes[meeJet ueeieues.
 Ùee ceÛÚerceejebÛÙee mecemÙeebefJe<eÙeer Deepener Jele&ceevehe$eeble JeejbJeej JeeÛelees; heCe lÙeebÛÙee Deef[De[ÛeCeeRÛÙee peJeU peeCÙeeÛee ceer keâOeer ØeÙelve kesâuee veener. ceemesceejer keâjCeeNÙee Ùee yeebOeJeebvee Deecner ‘keâesUer’ cnCelees. ns keâesUer yeebOeJe DeeheuÙee cegbyeF&Ûes cetU jefnJeeMeer. cegbyeF&leerue kegâueeyee ns DeeheuÙee DeewÅeesefiekeâ ceneveiejerÛes ùoÙe. kegâueeyee ne MeyoÛe cegUer keâesUerJee[e Ùee MeyoeJe¤veÛe Deeuee, Demesner cnšues peeles. cnCepes jespe npeejes keâesšeRÛeer Guee{eue keâjCeeNÙee Ùee cegbyeF&ÛÙee ùoÙeeÛes pes mhebove Ûeeuet Deens lÙeeÛes DeeefCe Ùee ceÛÚerceejebÛes peJeUÛes veeles Deens lej!… heCe les veeles keâOeer ceer Gkeâ¤ve Je Gkeâuetve heeefnues Deens keâe?
 hejJee cegbyeF&ÛÙee JejUer keâesUerJee[Ÿeele iesuees neslees. eflekeâ[Ûee keâesUerJee[e ner efleLeueer cetUÛeer Jemleer. hejbleg ceneveiejheeefuekesâves lÙee cetU JemleerÛeer veeWo Ûekeäkeâ ‘Peeshe[heóer’ Ùee meojele kesâueer nesleer. DeJeIÙee Ûeej Je<eeËhetJeea cegbyeF&le DeeuesuÙee Peeshe[heóerJeeefmeÙeebÛeer peer veeWo kesâueer iesueer nesleer, leerÛe veeWo FLes leyyeue ÛeejMes Je<eeËntve DeefOekeâ keâeU JeemleJÙe keâ¤ve DemeuesuÙee keâesUer yeebOeJeebÛeer!… lÙeebÛeer Iejs ‘DeveefOeke=âle’ Deensle Demee Ûekeäkeâ Mesjener ceneveiejheeefuekesâves ceejuee neslee. cebgyeF&Ûeer cÙegefveefmeheeuešer ÙesCÙeeÛÙeener Deieesojheemetve lÙeebÛeer ner Iejs Ùee ieeJeele DeefmlelJeele Deensle. Skeâ JesU cÙegefveefmeheeefuešerÛeer Fceejle DeveefOeke=âle Demet Mekeâles heCe cÙegefveefmeheeuešerÛÙee FceejleerÛÙee DeieesojheemetveÛe GYeer Demeuesueer lÙeebÛeer Iejs ‘DeveefOeke=âle’ keâMeer…? ceuee Dee"JeCe Peeueer leer ceenerce DeeefCe oeoj Ùee hegjeleve ÛeÛe&ÛÙee meceesj hetJee&heej DemeuesuÙee Ssefleneefmekeâ ›egâmeebÛeer. lÙee ›egâmeebÛeer veeWo ceneheeefuekesâÛÙee ‘jskeâe@[&’uee veener, Demes ceneheeefuekesâÛÙee DeefOekeâeNÙeebÛes cnCeCes! les ›etâme pemes 400 Je<ex pegves Deensle leMeer Ùee ceÛÚerceejebÛeer Jemleer osKeerue 400 Je<ex pegveer Deens. ceie lÙeebÛÙee IejebÛeer ieCevee DeveefOeke=âle ‘Peeshe[heóer’le keâMeer?
 Deeheuee ne keâesUer meceepe Gòej keâeskeâCeele hetJeeËheej Jemleer keâ¤ve jeefnuesuee Deens. Devee&Ue, JemeF& keâesUerJee[e, KeesefÛeJe[e ÙeebÛÙee heueerkeâ[s Gòeve, ieesjeF&, ceveesjer, ce{ DeeÙeueË[, JemeexJee, ÛÙegF&ce (Keej), efÛebyeF&, ceenerce-keâesUerJee[e, meeÙeve-keâesUerJee[e, ceeb[Jeer-keâesUerJee[e Ùee ef"keâeCeer ef¡e§eve yeebOeJeebÛeer peMeer Jemleer Deens, leMeer Deefueyeeie, jsJeob[e, keâesue&F&heÙeËlener leer Deens. efiejieeJeuee heCe leer nesleer cnCes. ceie ‘cebgyeF&’ veiejer Peeueer. cegbyeF&ves DeeOegefvekeâlesÛee veJee Ûesnjeceesnje mJeerkeâejuee Je leodveblej kegâuÙee&uee ‘kegâuee&’ keâe cnCeleele DeeefCe efMeJe[eruee ‘efMeJe[er’ keâe cnCeleele, ÙeebÛee MeesOe pesJne ceÛÚerceej yeebOeJeebÛÙee Jemleer Je lÙeebÛee JÙeJemeeÙe ÙeeheÙeËle peeTve heesnÛet ueeieuee, lesJne DeeheCe Ke[ye[erle peeies Peeuees. mecegõeÛÙee peJeU DeeheCe jenlees heCe mecegõ efkeâveeNÙeeJejerue JemleerÛÙee ùoÙeeble DeeheCe keâOeer efMejuees Deenesle keâe, ne ØeMve MesJešer Devegòeefjle jenlees. pes.Sve.heer.šer. Ùee Menjer Øekeâuheeves lesLeerue cetU keâesUer yeebOeJeebÛÙee JemeenleeRJej 35 Je<eeËhetJeea pemes heeCeer efHeâjJeues DeeefCe leejehetj ÙesLeerue DeCegMekeäleer keWâõeves eflekeâ[Ûeer cetU keâesUer yeebOeJeebÛeer Jemleer DeeheuÙeeuee efJemejeÙeuee ueeJeues, lemes Øekeâej pesJne nesT ueeieues Je Dees. Sve. peer. meer. ner ‘meeiejkeâvÙee’ cnCetve efcejJet ueeieueer Je cetUÛÙee ‘oÙee&ÛÙee jepee’uee Deeheues oeme Je iegueece mecepet ueeieueer, lesJne DeeheCe Ùee meeiejheg$eebvee DeeefCe lÙeebÛÙee mecemÙeebvee otj lej ueesšle veener vee, DeMeer YeeJevee kegâ"slejer KeesueJej mJele:Ûes ceve KeeT ueeieueer.
 Deeheuee ne ceÛÚerceej meceepe DeeefCe ef¡emleer Oece& ÙeebÛes veeles lemes keâener DeepekeâeueÛes veener. les oesve npeej Je<ex pegves Deens. DeeheuÙee Ùee Yeejle osMeeuee peJeUpeJeU Dee" npeej efkeâueesceeršjÛee meeiejer efkeâveeje efceUeuee Deens. lÙeebleuee peJeUheeme 720 efkeâueesceeršjÛee mecegõefkeâveeje ne DeeheuÙee ceneje°^euee ueeYeuee Deens. ef¡emleer Oecee&ÛÙee meg®Jeeleerheemetve ef¡emleer yeebOeJeebÛeer ieueyeles Je penepes Ùee efkeâveeNÙeeuee ueeieueer Deensle. Deeheues keâesUer yeebOeJe DeOetveceOetve lÙee heeef§eceelÙe ef¡emleer ueeskeâebÛÙee mebhekeâe&le Deeues Deensle Je lÙeebleuÙee keâener yeebOeJeebveer ef¡emleer Oece& mJeerkeâejuee Deens. peJeUheeme 500 Je<eeËhetJeea ef¡emleer OeceeaÙe heesleg&ieerpe FLes Deeues. lÙeebÛÙee mebhekeâe&le DeeuÙeeJej Ùee efkeâveeNÙeeJejÛÙee yeebOeJeebveer ef¡emleer Oecee&Ûeer oer#ee Iesleueer. les meg®JeeleerÛes ef¡emleer DemeuÙeecegUs Flejebvee heesleg&ieerpe OeešCeerÛeer peer Dee[veeJes efceUeueer, leer lÙeebvee efceUeueer veenerle. cnCepes 500 Je<eeËhetJeea pes ef¡emleer Peeues lÙeebleuee DeeÅe ef¡emleer ne meeiejer efkeâveeNÙeeJej jenCeeje ceÛÚerceej lej veJnlee vee? Demesner ØeMve ceveeuee Ûeeštve peeleele. heCe lÙeebÛeer peerJeveMewueer, lÙeebÛes DeeÛeejefJeÛeej, lÙeebÛÙee ùoÙeeÛeer mheboves peJeUtve heenCÙeeÛeer Je lÙeebJej ceveve-efÛebleve keâjCÙeeÛeer JesU Deeueer Deens Je lÙeebÛÙeeJej JeejbJeej pÙee mecemÙee Dees{Jeleele Je mebkeâšs Guešleele lÙeebÛÙeeMeer Skeâ¤he nesCÙeeÛeer JesU Deeueer Deens. cegbyeF&heemetve iegpejeleceOeerue peeHeâjeyeeoheÙeËle ne ceemesceejerÛee mecegõheóe Deesueeb[uÙeeJej heueerkeâ[s oerJeceOÙes peer ef¡emleer yeebOeJeebÛeer Jemleer Deens, lÙeebÛes veelesosKeerue oceCe ÙesLeerue ef¡emleer yeebOeJeebØeceeCesÛe meeiejer JÙeJemeeÙeeMeer efceUles pegUles Deens.
 petve ceefnvee GieJeuee keâer keâesUer yeebOeJeebÛes ceÛeJes Jej Ûe{Jeues peeleele. petve-peguew ceefnvÙeeble meeiejeuee Je meeiejheg$eebvee Deejece efceUeÙeuee nJee ner lÙeeÛÙeeceeieÛeer iees[ YeeJevee. meeiejele celmÙeyeerpeebÛÙee Øepeeslheòeeruee efveJeeble nbieece efceUeÙeuee nJee cnCetve ns pes meejs efvemeiee&ves "jJetve "sJeues Deens, lÙeeuee Skeâ JesU Ùee efkeâveejheóerJej efJejece efceUlees. ceemeUer megkeâefJeCÙeemee"er pÙee ‘Jeueeb[er’ Demeleele lÙeener Deejece keâjleele. keâejCe lÙeebÛes ceÛeJes Jej Dees{tve efkeâveeNÙeeuee Iesleuesues Demeleele. ceÛÚerceejer keâjCeeNÙeebÛes ns Kejs lej ‘Jn@kesâMeve’Ûes efoJeme. ceÛeJÙeeJej jeyetve Deeheueer jespeerjesšer keâceeJeCeeNÙee KeueeMeer ueeskeâebvee ieeJeer peeCÙeeÛeer Je DeeheuÙee cegueeyeeUebvee heenCÙeeÛeer Je YesšCÙeeÛeer ner megmebOeer. heCe efMe#eCeeheemetve Lees[smes otj jeefnuÙeecegUs Ùee ceÛÚerceej yeebOeJeebvee hee"erMeer ueesštve DeeheuÙeemeejKes mJeeLeea megefMeef#ele ueeskeâ lÙeebÛÙeele IegmeKeesjer keâ¤ve Ùee OebÅeeÛes Je JÙeJemeeÙeeÛes kebâyej[sÛe cees[CÙeeÛee ØeÙelve keâjerle Deensle. heCe DeeheCe cee$e Ùee cetU Yetefceheg$eebÛÙee pJeueble mecemÙeebheemetve Ûeej nele otj jenCesÛe hemeble keâjlees. je$ebefoJeme ne meceepe ‘KeeNÙee’ heeCÙeeJej pejer jenle Demeuee lejer mJeYeeJeeves lees ‘iees[’ Deens. leer iees[er heeneÙeuee DeeheCe efJemejlees. lÙeebveer efouesuee oe{e, IeesU, jeJeme, Keepeje, mejbiee, efMeJeb[e, megjceF& Deeoer ÛeefJe° ceemeUerJej DeeheCe keâOeer keâOeer leeJe ceejlees. ceePeer ‘Deeieerveiee[er’ Jej Oetj Deeskeâle Deeskeâle Jesieele efveIeles… ‘ceer [esuekeâj, [esuekeâj ÓÓÓ oÙee&Ûee jepee’ ns ueeskeâieerle ieele ieele ceePÙee ceÛÚerceej yeebOeJeeuee ‘oÙee&Ûee jepee’Ûeer GheeOeer menpe yeneue keâjlees. lees ‘oÙee&Ûee jepee’ Deens keâer ‘meeiejheg$e’ Deens? lÙeeÛÙeeyejesyej meeiejeÛÙee leUeMeer KeesueJej peeCÙeeÛee ØeÙelve ceer keâOeer keâjlees keâe? HesâmeeUuesuÙee oÙee&Ûee efveJJeU HesâmeÛe ceer heenlees, keâer meeiejeÛÙee leUeMeer KeesueJej peeCÙeeÛee ØeÙelve ceer keâjlees?
 Ùee keâejCeecegUsÛe mee" Je<eeËhetJeea ‘oÙee& yeIeeÙeÛeb ceePeb mJehve Deens’, ns Godieej efmeVejÛÙee jmlÙeeJejerue TmeeÛÙee ceàÙeele lÙee yeeF&ves pes keâe{ues nesles, les ceeCemeeuee DemJemLe keâjleele. keâejCe ceer mJele: ‘Keje oÙee&’ DeÅeehe yeefIeleuee Deens keâe?