yeeÙeyeue JeeÛeve : peguew 2021peguew 2021


 
 1.Glheòeer 22:1-19
 ceòeÙe 9:1-8
 mlees. 116:1-2,
 3-4,5-6,8-9
 
 2.Glheòeer 23:1-4,
 19;24:1-8,
 62-67
 ceòeÙe 9:9-13
 mlees. 106:1-2,
 3-4De,ye,4keâ-5
 
 3.meble Lee@ceme YeejleeÛee
 Øesef<ele meesnUe
 Øes.ke=â. 10:24-35
 1hes$e 1:3-9
 Ùeesneve 20:24-29
 mlees. 42:2-3, 43:3,4
 
 4.meble SefuePeeyesLe
 mee.keâe.14Jee jefJe.
 Ùens. 2:2-5
 2keâefjbLe 12:7-10
 ceeke&â 6:1-6
 mlees. 123:1-2De,ye
 2,3-4
 
 5.meble Debleesveer PeekeâefjÙee
 Glheòeer 28:10-22
 ceòeÙe 9:18-26
 mlees. 91:1-2,
 3-4,14-15
 
 6.meble ceeefjÙee ieesjsšer
 Glheòeer 32:22-32
 ceòeÙe 9:32-38
 mlees. 17:1,2-3,
 6-7,8,15
 
 7.Glheòeer 41:55-57
 42:5-7,17-24
 ceòeÙe 10:1-7
 mlees. 33:2-3,
 10-11,18-19
 
 8.Glheòeer 44:18-21
 23-29,45:1-5
 ceòeÙe 10:7-15
 mlees. 105:16-17, 18-19,20-21
 
 9.Glheòeer 46:1-7, 28-30
 ceòeÙe 10:16-23
 mlees. 37:3-4,
 18-19,
 27-28,39-40
 
 10.Glheòeer 49:29-33
  50:15-26
 ceòeÙe 10:24-33
 mlees. 105:1-2,
 3-4,6-7
 
 11.mee.keâe.15Jee jefJe.
 Deeceesme 7:12-15
 FHeâerme1:3-14
 ceeke&â 6:7-13
 mlees. 85:9De, ye, 10, 11-14
 
 12.efveie&ce 1:8-14,22
 ceòeÙe 10:34-11:1
 mlees.124:1-3,
 4-6,7-8
 
 13.meble nsvjer
 efveie&ce : 2:1-15
 ceòeÙe 11:20-24
 mlees. 69:3,14, 30-31, 33-34
 
 14.efveie&ce 3:1-6,9-12
 ceòeÙe 11:25-27
 mlees. 103:1-2,
 3-4, 6-7
 
 15.meble yeesveeJnWÛej
 efveie&ce 3:13-20
 ceòeÙe 11:28-30
 mlees. 105:1,5,
 8-9,24-27
 
 16.efveie&ce11:10-12:14
 ceòeÙe 12:1-8
 mlees. 116:12-13,
 15-16,17-18
 
 17.efveie&ce 12:37-42
 ceòeÙe 12:14-21
 mlees. 136:1,
 23-24, 10-15
 
 18.mee.keâe.16Jee jefJe.
 efÙece&Ùee 23:1-6
 FHeâerme 2:13-18
 ceeke&â 6:30-34
 mlees. 23:1-3,4-6
 
 19.efveie&ce 14:5-18
 ceòeÙe 12:38-42
 efveie&ce 15:1-2,
 3-4,5-6
 
 20.efveie&ce14:21-15:1
 ceòeÙe 12:46-50
 efveie&ce 15:8-9,10,
 12, 17
 
 21.efveie&ce 16:1-5,9-15
 ceòeÙe 13:1-9
 mlees. 78:18-19, 23-28
 
 22.meble ceeefjÙee ce@ioeuesve
 2keâefjbLe 5:14-17
 Ùeesneve 20:1-2,
  11-18
 mlees. 63:2,3-4,
 5-6,8-9
 
 23.meble efyeÇpesš
 efveie&ce 20:1-17
 ceòeÙe 13:18-23
 mlees. 19:8-11
 
 24.efveie&ce 24:3-8
 ceòeÙe 13:24-30
 mlees. 50:1-2,
 5-6,14-15
 
 25.mee.keâe.17Jee jefJe.
 meble Ùeekeâesye Øesef<ele
 2jepes 4:42-44
 FefHeâme 4:1-6
 Ùeesneve 6:1-15
 mlees. 145:10-11, 15-18
 
 26.meble peeskeâerce Je DeeVee
 efveie&ce 32:15-24
  30-34
 ceòeÙe 13:31-35
 mlees. 106:19-23
 
 27.efveie&ce 34:7-11,
 34:5ye
 ceòeÙe 13:36-43
 mlees. 103:6-13
 
 28.meble DeuHeâesvmee
 efveie&ce 34:29-35
 ceòeÙe 13:44-46
 mlees. 99:5,6,7,9
 
 29.meble ceeLee&
 1 Ùeesneve 4:7-16
 Ùeesneve 11:19-27
 mlees. 34:2-11
 
 30.meble heeršj ef›eâmeesueesietme
 uesJeerÙe 23:1:4-11,15-16, 27, 34-37
 ceòeÙe 13:54-58
 mlees. 81:3-4,5-6, 10-11
 
 31.meble FivesefMeÙeme ueesÙeesuee
 uesJeerÙe 25:1,8-17
 ceòeÙe 14:1-12
 mlees. 67:2-3, 5, 7-8