DeefOeke=âle – 1peguew 2021


 ueesÙeesueekeâj meble FivesefMeÙeme : ef¡emlemeYesle Deecetuee«e yeoue Ie[Jetve DeeCeCÙeemee"er Skeâe le®CeeÛeer Oee[meer mee#e
 Ùee Je<eea DeeheCe ueesÙeesueeÛÙee meble FivesefMeÙemeÛÙee ‘heefjJele&veeÛee’ (Iñigo López de Oñaz y Loyola) 500Jee JeOee&heve efove meepeje keâjerle Deenesle. meble FivesefMeÙeme ueesÙeesuee ne ØeYeeJeer, mepe&veMeerue DeeefCe ÙesMet mebIeeÛee (pÙeebvee pespJeerš ¢ee veeJeeves meJe&$e DeesUKeues peeles) ØesjCeeoeÙekeâ mebmLeehekeâ neslee. meble FivesefMeÙeme ueesÙeesueeÛee pevce 23 Dee@keäšesyej 1491 meeueer Peeuee DeeefCe 31 peguew 1556 meeueer lees cejCe heeJeuee. meble øeâeefvmeme PesefJeDej ne lÙeeÛÙee heefnuÙee meele menkeâeNÙeebhewkeâer Skeâ neslee. heeshe øeâeefvmeme ns heefnues pespJeerš heeshe Deensle DeeefCe les cnCeleele keâer heeÛeMes Je<eeËhetJeea pÙee leesHesâÛÙee ieesUerves FivesefMeÙeme ueesÙeesueeuee peKeceer kesâues lÙee Øemebieeves mebleeÛes peerJeveÛe veJns lej peieeÛee ceeie&osKeerue yeoueuee. DeepeÛÙee mhesveceOeerue yeemkeâ ØeebleeceOÙes pevceuesuee meble FivesefMeÙeme ueesÙeesuee Skeâ cenòJeekeâeb#eer ue<keâjer DeefOekeâejer neslee. lÙeeves mewvÙeeÛee pevejue nesCÙeeÛes mJehve heeefnues nesles. he@cheueesveeÛÙee yeÛeeJeemee"er nesCeeNÙee ue{eF&ceOÙes lÙeeÛÙee GpeJÙee heeÙeeuee ogKeehele Peeueer, lÙeecegUs lÙeeuee ®iCeeueÙeele oeKeue keâjCÙeele Deeues. peKeceebJej GheÛeej Iesle DemeleeveeÛe lees heefjJele&veeÛÙee ceeOÙeceeletve iesuee. MeŒeef›eâÙesheemetve yejs nesle Demeleevee lÙeeves DeeOÙeeeflcekeâ DevegYeJe Iesleuee. ef¡emleeÛÙee DeeefCe mebleebÛÙee peerJeveeJejerue hegmlekeâebÛes JeeÛeve Je efÛebleve lÙeeÛÙee Devehesef#ele Je Deeceguee«e heefjJele&veeuee keâejCeerYetle "jues.
 23 ces 2021 jespeer heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer lÙeebÛÙee efJnef[Dees mebosMeele meebefieleues keâer, ‘‘heeÛeMes Je<eeËhetJeea he@cheueesveeceOÙes FivesefMeÙemeÛeer meJe& Ssefnkeâ mJehves Skeâe PeškeäÙeele peceerveoesmle Peeueer.’’ heeshe heg{s meebieleele, ‘‘pÙee leesHesâÛÙee ieesUerves lÙeeuee peKeceer kesâues lÙeecegUs lÙeeÛÙee peerJeveeÛeer DeeefCe peieeÛeer efoMee yeoueueer.’’ Ùee IešvesJej efÛebleve keâjleevee pespJeerš heeshe øeâeefvmeme cnCeeues, ‘‘keâoeefÛele ÚesšŸee iees°er cenòJeeÛÙee Demet Mekeâleele. lÙee leesHeâieesàÙeeÛÙee ØemebieeJe¤ve DeeheCe Demee osKeerue DeLe& keâe{t Mekeâlees keâer lÙeeÛÙee DeeÙeg<Ùeemee"er yeefIeleuesuÙee mJehveeceOÙes FivesefMeÙeme DeheÙeMeer "juee. keâejCe lÙeeÛÙeemee"er osJeeÛes Skeâ cees"s efvejeUs mJehve nesles.’’
 meble FivesefMeÙeme ueesÙeesuee cee@všmesjeleÛÙee (yeeefme&ueesveeÛÙee GbÛe šskeâ[ŸeebJejerue mhesveÛee ke@âšuee@ve ØeosMe) Skeâe yesvesef[keäšerve ce"eceOÙes iesuee. lesLes lÙeeves DeeheuÙee heeheebÛeer keâyetueer efoueer, ieesCeheešemeejKes keâhe[s hesn¤ve Deeheueer ßeerceble JeŒes ceefjÙesÛÙee heeÙeeMeer "sJeueer DeeefCe kegâceejer ceefjÙesuee meceefhe&le kesâuesuÙee Jesoermeceesj Deeheueer YeJeeveer leueJeej mees[ueer. hegvne Ûeeuet ueeiesue lesJne ceer heefJe$e YetceerJejerue leerLe&Ùee$ee keâjerve Demee efveCe&Ùe lÙeeves hekeäkeâe kesâuee.
 lÙeeveblej yeeefme&ueesveeceOeerueÛe ceevejsmee ¢ee heefJe$e ef"keâeCeer peeCÙeemee"er lees efveIeeuee. 25 ceeÛe& 1522 meeueer lÙeeÛes lesLes Deeieceve Peeues. lesLes Skeâe vewmeefie&keâ iegnsceOÙes lees keâener keâeU mLeeefÙekeâ Peeuee DeeefCe heg{Ûes Dekeâje ceefnves lees lesLes lehe§eÙexle jeefnuee. efleLesÛe lees iet{ DeeOÙeeeflcekeâ DevegYeJeebletve iesuee. ¢ee DevegYeJeeuee peeietve FiveeefleÙeve DeOÙeelceeÛee heeÙee DemeuesuÙee ‘DeeOÙeeeflcekeâ keâJeeÙeleer’ efueefnCÙeeme (Spiritual Exercises) heefJe$e DeelcÙeeves lÙeeuee ØeJe=òe kesâues. ner hejcesÕejeÛeer ÛeÛe&mee"er Skeâ osCeieer "jueer. keâejCe meble FivesefMeÙemeÛÙee ‘DeeOÙeeeflcekeâ keâJeeÙeleer’ peieeleerue heg<keâU ueeskeâebmee"er Skeâ DeeOÙeeeflcekeâ cetU ceeie&oMe&keâ leòJe yeveuÙee DeeefCe ef¡emlemeYesÛÙee hejbhejsceOÙes ‘efjefš^š’mee"er Skeâ ef¡emleer hejbheje cnCetve ner osJeeÛeer osCeieer meJe&$e hemejueer.
 ‘FiveeefleÙeve Je<e&’ (2021-2022) DeewheÛeeefjkeâheCes 20 ces 2021 jespeer meg¤ keâjCÙeele Deeues. he@cheueesveeÛes mLeeefvekeâ DeeÛe&efyeMehe øeâeefvmemkeâes hesjsPe ieeWPeeuesPe Ùeebveer efcemmee meepejer kesâueer DeeefCe ÙesMetmebIeeÛes megefheefjDej pevejue Heâe. Deešg&jes meesmee Ùeebveer ØeJeÛeve efoues. ¢ee IešvesÛes he@cheueesvee keâefLe[^ueceOetve peieYej Lesš-Øe#esheCe keâjCÙeele Deeues. JeOee&heve efoveeÛes DeewefÛelÙe meeOetve, heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer 23 ces 2021 jespeer lÙeebÛÙee efJnef[Dees mebosMeeceOÙes meebefieleues : ‘‘FivesefMeÙememee"er hejcesÕejeÛes mJehve ns Heâkeäle FivesefMeÙemeyeöue ceÙee&efole veJnles. les peieeleerue meJe& ef"keâeCeer Je keâeUer ueeskeâebvee ceole keâjCÙeeefJe<eÙeer nesles. les ueeskeâebÛÙee cegkeäleerefJe<eÙeer mJehve nesles, veceü DeeefCe meewcÙe keâeUpeeÛÙee ÙesMetyejesyej peieele peieCÙeeefJe<eÙeerÛes mJehve nesles.’’
 heeshe øeâeefvmeme DeeheuÙee efJnef[Dees mebosMeele mhe° keâjleele keâer pejer FivesefMeÙemeÛes heefjJele&ve he@cheueesveeceOÙes meg¤ Peeues lejer les lesLesÛe mebheues veener. efoJemeWefoJeme meble FivesefMeÙeme ueesÙeesueeÛes heefjJele&ve DeeÙeg<ÙeYej nesleÛe jeefnues. heeshe cenesoÙeebÛÙee cnCeCÙeevegmeej ¢eeÛee DeLe& Demee Deens keâer, ‘‘meble FivesefMeÙemeves DeeÙeg<ÙeYej ef¡emleeuee lÙeeÛÙee peerJeveeÛÙee keWâõmLeeveer "sJeues.’’ meble FivesefMeÙemeÛes heefjJele&ve, ‘‘heefJe$e DeelcÙeeÛeer ceole IesTve heejKe keâjCÙeeÛeer heæle’’ (heefJe$e Deelcee DeeceÛÙeeceOÙes DeefJejle keâeÙe&jle Deens ¢eeJej efÛebleve keâjCÙeeÛeer meble hee@ueves efMekeâefJeuesuÙee JÙeeJeneefjkeâ DeeefCe ØeÙeesieelcekeâ Jeehej keâ¤ve) cnCetve peieeceOÙes DeesUKeuÙee peeCeeNÙee pespJeerš ØeLescegUs DeefOekeâ Â{ nesle iesueer. heeshe øeâeefvmeme mhe° keâjleele keâer, ‘‘ner heæle meg®Jeeleerheemetve vesnceerÛe ÙeMemJeer nesCÙeeceOÙes Demeueer Je vekeâueer heejKe nesle vemeles, lej ceeveJeer peerJeve peieleevee Deveskeâ De{er Je JeUCes Iesle peerJeveele heeÙejer-heeÙejerves me#ece nesCÙeemee"er neskeâeÙeb$eemeejKee ¢ee heæleerÛee GheÙeesie neslees. ceeCemeeves mJele:uee heefJe$e DeelcÙeeÛes vesnceerÛe ceeie&oMe&ve efceUefJeCÙeemee"er lelhej DemeeJes, heefJe$e DeelceeÛe DeeheCeeme ØeYetuee YesšCÙeeme ØeJe=òe keâjlees; Flej ueeskeâ ns ØelÙeskeâ JÙekeäleermee"er Skeâ ‘efÛevn’ Deens. DeeheuÙee ceeiee&le les DeeheCeeme hejcesÕejeÛeer FÛÚe DeeheCeeuee mecepeCÙeeme ceole ke⤠Mekeâleele. cnCetve FlejebÛes Sskeâues heeefnpes. heefjefmLeleer vÙeeneUueer heeefnpes. DeeheCe Flejebmee"er lÙeebÛÙee ceeiee&leerue efÛevns yeveueer heeefnpesle. DeeheCeosKeerue Flejebvee hejcesÕejeÛee ceeie& oeKeJet Mekeâlees. cnCetve heefjJele&ve vesnceerÛe megmebJeeoeceOÙes, hejcesÕejeyejesyej nesle DemeuesuÙee mebJeeoeceOÙes, peieeyejesyej DeeefCe Flejebyejesyej nesle DemeuesuÙee mebJeeoeceOÙes nesle Demeles.’’
 heeshe cenesoÙeebveer lÙeebÛÙee efJnef[Dees mebosMeeceOetve mebhetCe& JewefÕekeâ ef¡emlemeYesuee DeeJeenve kesâues Deens : ‘‘ceer ØeeLe&vee keâjlees keâer meJeeËveer FiveeefleÙeve DeOÙeelceeceOetve ØesjCee IÙeeJeer. lÙeebÛee ne DeeOÙeeeflcekeâ ØeJeeme Skeâ FiveeefleÙeve kegâšgbye cnCetve meJeeËvee Skeâ$e keâjerue. ceer ØeeLe&vee keâjlees keâer hejcesÕejeves FivesefMeÙemeuee efouesuÙee ¢ee DeOÙeelceeÛeer mece=æer ÛeeKeCÙeemee"er heg<keâU peCe heg{s Ùesleerue. peieeÛÙee keâeveekeâesheNÙeele peeCÙeemee"er ns efJeMes<e Jeeefnuesues Je<e& KejesKej meJeeËvee ner Skeâ ØesjCee "¤ Mekeâles. De[uÙee-ve[uesuÙeebvee Je keâ"erCe heefjefmLeleerle DemeCeeNÙeebvee ceole keâjCes DeeefCe ef¡emleeceOÙes meJe& iees°er veJeerve nesleevee heenCes ns cenòJeeÛes Deens. keâesCeener Skeâše Ske⚟eeÛes leejCe ke⤠Mekeâle veener; Skeâlej DeeheCe meJe& Skeâ mecegoeÙe cnCetve hejcesÕej Deeheues leejCe keâjlees efkebâJee Deeheues leejCeÛe nesle vemeles; keâesCeerner Flejebvee peerJeveeÛee ceeie& oeKeJele veener. Heâkeäle SkeâcesJe ØeYet ÙesMetves Deecneuee ceeie& oeKeefJeuee Deens. Deecner lees ceeie& MeesOeCÙeemee"er DeeefCe ØeYet ÙesMetÛes DevegmejCe keâjCÙeemee"er Skeâceskeâebvee Heâkeäle ceole keâjerle Demelees.’’
 
 DeefOeke=âle – 2
 DeefJeueeÛeer meble lesjspee : ef¡emlemeYesle Deecetuee«e yeoue Ie[Jetve DeeCeCÙeemee"er ceefnuesÛeer Oee[meer mee#e
 DeefJeueeÛÙee meble lesjspeeuee ‘ef¡emlemeYesÛeer [e@keäšj meble’ cnCetve Ieesef<ele kesâuÙeeÛÙee Iešvesuee 50 Je<ex hetCe& Peeueer (27 mehšWyej 1970 meeueer heeshe meneJes hee@ue ¢eebveer ner Iees<eCee kesâueer nesleer) lÙeeÛeer heeshe øeâeefvmeme ¢eebveer Dee"JeCe kesâueer DeeefCe efJeMes<ele: ÛeÛe& DeeefCe meceepeeleerue ceefnueebÛÙee Yetefcekesâuee lÙeeveer DeOeesjsefKele kesâues Je efleÛes cenòJe hešJetve efoues. DeefJeueeÛeer meble lesjspee ner ef¡emlemeYesÛeer heefnueer ceefnuee [e@keäšj (ßeæsÛeer Demmeue efMeef#ekeâe) Deens. ‘[e@keäšj Dee@Heâ o ÛeÛe&’Ûeer GheeOeer DeefJeueeÛÙee meble lesjspeeuee ‘‘efleÛÙee efueKeeCeeletve DeeefCe efleÛÙee peerJeveeÛÙee mee#eerceOetve hejcesÕejeves peer Deveceesue efMekeâJeCe DeeheuÙeeheÙeËle Øemeeefjle kesâueer Deens’’ lÙeeyeöue Øeoeve keâjCÙeele Deeueer. JemeF& Oece&Øeeble keâecexueeF&š HeâeojebÛÙee DeeefCe efmemšjebÛÙee GheefmLeleercegUs OevÙe Peeuee Deens. efJeMes<ele: Mew#eefCekeâ #es$eele JesieJesieàÙee keâecexueeF&š efmemšme& lÙeebÛÙee mebmLeebceeHe&âle (heehe[er, meeb[esj, veboeKeeue) Heâej cees"er mesJee osle Deensle. meJe& Oece&ieg¤ ›elemLe yebOet-Yeefieveer DeeefCe ØeehebefÛekeâebÛÙee Jeleerves Øesef<eleerÙe mesJee osTve JemeF&leerue mLeeefvekeâ ÛeÛe& mece=æ keâjCeeNÙee keâecexueeF&šebÛes ceer DeeYeej ceevet FefÛÚlees.
 DeefJeueeÛÙee meble lesjspeeÛee pevce F.me. 1515 meeueer Peeuee DeeefCe F.me. 1582 meeueer leer cejCe heeJeueer. heeshe øeâeefvmeme ¢eebveer lÙeebÛÙee mebosMeeceOÙes efueefnues Deens, ‘‘ÙesMetves lesjspeeceOÙes hesšJeuesueer pÙeesle Ùee peieele keâeÙeceÛe Ûecekeâle Deens. ¢ee pÙeesleeruee vesnceerÛe OewÙe&Jeeve mee#eeroejebÛeer iejpe Deens, pes keâesCeleener De[LeUe heej keâjCÙeeme me#ece Demeleerue, ceie lees Meejerefjkeâ Demees, meeceeefpekeâ efkebâJee meebmke=âeflekeâ Demees… ÛeÛe&ceOeerue DeeefCe meceepeeleerue mebhetCe& FeflenemeeceOÙes efŒeÙeebveer yepeeJeuesuÙee efJeue#eCe YetefcekesâÛeer meble lesjspee Skeâ lespemJeer GoenjCe Deens.’’
 DeefJeueeÛeer meble lesjspee Deepener DeeheuÙeeyejesyej efleÛÙee efueKeeCeeÉejs yeesuele Deens, efleÛÙee Ùeesieoeveeyeöue efleuee OevÙeJeeo. efleÛes meb«eefnle Peeuesues efÛebleve ØelÙeskeâ JÙekeäleer, peer osJeemee"er leneveuesueer Deens DeeefCe efleÛÙee ceeie&oMe&veevegmeej DevegkeâjCe keâjCÙeeme FÛÚgkeâ Deens, efleuee ceole keâjerle Deens; keâejCe DeefJeueeÛeer meble lesjspee meJeeËvee ceeie& oeKeJeles, peCetkeâener lÙeeÛe/efleÛee nele Oe¤ve lÙeeuee/efleuee ›eâcee›eâceeves $ewkeäÙe hejcesÕejeyejesyejÛÙee peerJeueie SskeäÙeekeâ[s vesles. DeefJeueeÛeer meble lesjspee kesâJeU pÙeebvee ›elemLe peerJeve peieCÙeeme heeÛeejCe nesles lÙeebÛÙeemee"erÛe DeeoMe& veener, lej peieeÛÙee Yeü°lesheemetve MegæerkeâjCeeÛÙee ceeiee&Jej Øeieleer ke⤠FefÛÚleele lÙeebÛÙeemee"er osKeerue DeeoMe& Deens, pÙeecegUs osJeeMeer leeoelcÙe heeJeCÙeeme ceole nesles. DeefJeueeÛÙee meble lesjspeeÛes efueKeeCe kesâJeU meKeesue F&Õejheefj%eeveefJe<eÙekeâ KeesueerÛesÛe veener lej meeOÙeeleuÙee meeOÙee JÙekeäleerÉejs osKeerue les menpeheCes mecepeues peeTve DeeheCe osJeeheeMeer peeT Mekeâlees. efleÛÙee meKeesue heCe meeshÙee DeeefCe mecepeCÙeeme megueYe efueKeeCeeÛes Skeâ Úesšsmes GoenjCe ceer DeeheuÙeemeceesj "sJet FefÛÚlees.
 ‘‘ef¡emleeuee Deelee legcneefMeJeeÙe Mejerj veener; legcner ef¡emleeÛes Ùee peieele Mejerj Deenele. legcner he=LJeerJej lÙeeÛes nele-heeÙe Deenele. ef¡emle legceÛÙee [esàÙeebÉejs ¢ee peieeJej keâ®Cesves heenelees. ef¡emle legceÛÙee heeÙeeÉejs Ûeebieues keâjCÙeemee"er OeeJelees. ef¡emle legceÛÙee neleebÉejs mebhetCe& peieeuee DeeMeerJee&o oslees. legcner ef¡emleeÛes Mejerj Deenele. ef¡emleeuee Deelee he=LJeerJej Mejerj veener heCe legcner lÙeeÛes Mejerj Deenele.
 pesJne DeeheCe ØeYet ÙesMet ef¡emleekeâ[s peelees lesJne lÙeeÛeer FÛÚe Deens keâer DeeheCe lÙeeÛeer MegYeJeelee& DeeefCe lÙeeÛÙee jepÙeeÛes DeeMeerJee&o Deecneme MekeäÙe Demesue eflelekeäÙee ueeskeâebheÙeËle DeeCeeJesle. ØeYet ÙesMet DeeheCeeme ‘he=LJeerÛes ceer"’ cnCetve mebyeesefOelees. DeeheCe meceeefpekeâ peerJeveele iegbleuees Deenesle lÙeeleerue ØelÙeskeâ #es$eele DeeheCe ef¡emleeÛÙee ÛeebiegueheCeeÛeer DeeefCe heeefJe$ÙeeÛeer ÛeJe DeeCeeJeer DeMeer ef¡emleeÛeer FÛÚe Deens. ef¡emle DeeheCeeme ‘peieeÛee ØekeâeMe’ cnCetve mebyeesefOelees. ef¡emleeÛeer DeMeer FÛÚe Deens keâer DeeheCe lÙeeÛeer DeesUKe meJeeËvee keâ¤ve ÅeeJeer DeeefCe lÙeeÛÙeeJej Øesce keâjCÙeemee"er DeeheCe ueeskeâebvee meeneÙÙe keâjeJes cnCepes les lÙeeÛes Øesce DeeefCe melÙe, lÙeeÛeØeceeCes lÙeeÛÙee jepÙeeÛes meeQoÙe& DevegYeJeleerue. cnCetveÛe ØeYet ÙesMet ØelÙeskeâ Ùegieele DeeheuÙee DevegÙeeÙeebvee meJe& je°^ebÛes efMe<Ùe yeveJeCÙeemee"er Dee%ee osCes Ûeeuet "sJelees (Ùeesneve 17:18; ceòeÙe 28:19).
  ceePÙee Jee{efoJemeeefveefceòe DeeheCe meJeeËveer ceePÙeemee"er ØeeLe&vee kesâueer DeeefCe ceuee MegYesÛÚe efouÙee, lÙeeyeöue ceer Deeheuee cevemJeer DeeYeejer Deens. ke=âheÙee ceePÙeemee"er ØeeLe&vee keâjerle jene ner DeeheCeebme veceü efJevebleer!
 
 DeefOeke=âle – 3
 DeeÛe&efyeMeheebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce
 heg{erue meJe& heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve DeeÙeesefpele keâjCÙeele Deeues Deensle.
 (DeeÛe&efyeMeheebÛes heg{erue keâeÙe&›eâce pes ces ceefnvÙeele Peeues les ces ceefnvÙeeÛee Debkeâ Øeefmeæ PeeuÙeecegUs ¢ee Debkeâele Øeefmeæ keâjerle Deenesle. meueielee jeneJeer cnCetve DeeOeer Øeefmeæ kesâuesues keâeÙe&›eâceosKeerue ÙesLes Øeefmeæ keâjerle Deenesle.)
 31 ces (me. 11.30 les og. 1.30): yemeerve ke@âLeefuekeâ keâes. yeBkesâÛes ÛesDejceve DeeefCe nbieeceer pevejue ce@vespej, keâeef[&veue «esMeme ne@efmhešueÛes ÛesDejceve, mejefÛešCeerme DeeefCe pevejue ce@vespej ¢eebÛeer efJekeâj pevejue, Ûe@vmeuej, DeLe&JÙeJemLeehekeâ DeeefCe JemeF& peveefnle š^mšÛes mebÛeeuekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle keâesefJe[- 19 ÛÙee meboYee&le meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.15 les 8.00):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmeyejesyej JewÙeefkeälekeâ Yesš Je ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (petve Je peguew 2021 ¢ee ceefnvÙeebmee"er DeeÛe&efyeMehe Heâsefuekeäme ceÛÙee[es ¢eebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce heg{erue ØeceeCes Demeleerue.)
 1 petve me. 10.00: Oece&ØeebleeÛÙee DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 2 petve me. 10.15:Ûe@vmeuej meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  me. 11.15:JemeF& Oece&Øeebleemee"er efMekeâle DemeuesuÙee yeÇojebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme,yejecehetj.
 4 petve og. 12.00:heefJe$e efcemmee (heefJe$e ceelesÛeer MeefveJeejer nesCeejer Yekeäleer), ßeeF&ve Dee@Heâ DeJej ues[er Dee@Heâ jsces[erme, jcesoer.
 5 petve mebOÙee. 4.30:heefJe$e efcemmee DeeefCe ef[keâve DeefJeveeMe OeesOe[s, ef[keâve yevee&[ HeâveeËef[me, ef[keâve cee@ie&ve HeâveeËef[me DeeefCe ef[keâve me@veue ef[cesuees (Sme.Sme.Sme.) ¢eebvee ßeeF&ve Dee@Heâ DeJej ues[er Dee@Heâ jscesef[me, jcesoer ÙesLes yebo ojJeepeeceeies ieg®oer#ee mee›eâeceWle.
 7 petve (me. 10.15 les 11.15):Ûe@vmeuej meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 11.30 les og. 12.30):yemeerve ke@âLeefuekeâ keâes. Dee@. yeBkesâÛes ÛesDejceve, keâeef[&veue «esMeme ne@efmhešueÛes pevejue ce@vespej, Ûe@vmeuej, DeLe&JÙeJemLeehekeâ DeeefCe JemeF& peveefnle š^mšÛes mebÛeeuekeâ ¢eebÛÙeemeceJesle keâesefJe[-19ÛÙee meboYee&le meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.30:Oece&ØeebleeÛÙee ceeueceòeemeefceleerÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.30:peerJeve oMe&ve keWâõeÛes mebÛeeuekeâ Je ‘megJeelee&’, ‘Meebefleotle’ ceeefmekeâebÛÙee mebheeokeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 8 petve (me. 9.15 les 11.15):Heâe. De@ueskeäme legmkeâevees ¢eebÛÙee ce=lÙetveblej lÙeebÛÙee DeblÙeefJeOeerÛÙee leÙeejerefJe<eÙeer HeâeojebmeceJesle meuueecemeuele, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 11.15 les og. 12.15):DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.15:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 9 petve me. 9.30:heefJe$e efcemmee (Heâe. De@ueskeäme legmkeâevees ¢eebÛee DeblÙeefJeOeer) meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&, ieeme.
  me. 11.30:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.30 les 7.30):JemeF& Oece&Øeebleemee"er efMekeâCeeNÙee mesefcevejerÙevmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 10 petve me. 10.00:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  me. 11.00:DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  og. 12.30:Oece&ØeebleeÛÙee ceeueceòee meefceleerÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 11petve og. 12.00:ueeskeâebmee"er veesJnsveeÛeer heefJe$e efcemmee (heefJe$e ceelesÛeer MeefveJeejer nesCeejer Yekeäleer), ßeeF&ve Dee@Heâ DeJej ues[er Dee@Heâ jsces[erme, jcesoer.
 mebOÙee. 5.00:Heâe. øeâeefvmeme efoefyeÇšes ¢eebvee Yesš (veboeKeeueer DeeheuÙee Iejer Deepeejeletve meeJejle Deensle).
 12 petve mebOÙee. 4.15:ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee (meeceevÙekeâeUeleerue DekeâjeJee jefJeJeej), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 14 petve me. 10.00:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 10.30 les og. 12.15):keâener Oece&ieg¤bmeceJesle JewÙeefkeälekeâ meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.15:JemeF& peveefnle š^mšÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.00:peerJeve oMe&ve keWâõeÛes mebÛeeuekeâ Je ‘megJeelee&’, ‘Meebefleotle’ ceeefmekeâebÛÙee mebheeokeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 15 petve me. 9.30:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 10.15:Oece&ØeebleerÙe efMe#eCe ceb[UeÛÙee mebÛeeuekeâ Je meYeemeoebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  og. 12.00:Oece&ØeebleeÛÙee ceeueceòee meefceleerÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 16 petve me. 9.45:efyeMehmeneTmeceOeerue Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, yejecehetj.
  (me. 10.15 les og. 12.30):DeOÙe#e – meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee keâe@uespeÛes ce@vespej, JÙeJemLeehekeâ, ke@âcheme efceefvemšj, efØeefvmeheue, meuueeieej DeeefCe jefpemš^ej ÙeebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.00 les 5.30):yemeerve ke@âLeefuekeâ keâes. Dee@. yeBkesâÛes ÛesDejceve, keâeef[&veue «esMeme ne@efmhešueÛes pevejue ce@vespej, Ûe@vmeuej, DeLe&JÙeJemLeehekeâ DeeefCe JemeF& peveefnle š^mšÛes mebÛeeuekeâ ¢eebÛÙeemeceJesle keâesefJe[-19ÛÙee meboYee&le meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 5.45:meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&, yejecehetjÛÙee Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 17 petve (me. 10.00 les og. 12.00): Oece&ØeebleerÙe efMe#eCe ceb[Ueves DeeÙeesefpele kesâuesuÙee efMe#eCeeÛÙee Jeeef<e&keâ meJe&meeOeejCe meYesle menYeeie Je ceeie&oMe&ve (efJnef[Dees keâe@vHeâjvme).
 18 petve og. 12.00:heefJe$e efcemmee (heefJe$e ceelesÛeer MeefveJeejer nesCeejer Yekeäleer), ßeeF&ve Dee@Heâ DeJej ues[er Dee@Heâ jscesef[me, jcesoer.
 (og. 3.00 les 4.30):Yeejleemee"er ef¡emleer SskeäÙe ØeeLe&vee (UCPI) efLeDeesuee@efpekeâue keâvmeuešsMeve Jesyeefceveej.
 19 petve me. 10.30:meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&, yejecehetjÛes Oece&ieg¤ DeeefCe Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee meefceleerÛes mebÛeeuekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (og. 2.00 les 4.00):mJe. efyeMehe efheÙesjes jesPeevees ¢eebÛÙee keâeÙee& efJe<eÙeer Jesyeefceveej ,‘øeâeòesueer legòeer’Ûee (Denes yebOegvees…) Dehes#eecetuekeâ, pesJne les 1970 les 1984 ¢ee keâeUele DeeblejOeceeaÙe megmebJeeo hee@efvšefHeâkeâue heefj<eosÛes meefÛeJe nesles.
 mebOÙee. 4.15:ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue yeejeJee jefJeJeej), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 25 petve og. 12.00:heefJe$e efcemmee (heefJe$e ceelesÛee MeefveJeejer nesCeeje veesJnsvee), ßeeF&ve Dee@Heâ DeJej ues[er Dee@Heâ jscesef[me, jcesoer.
 26 petve mebOÙee. 4.15:ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue lesjeJee jefJeJeej – ØeehebefÛekeâ jefJeJeej), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 21 peguew (me. 9.00 les og. 1.00): heef§ece Yeeieeleerue efyeMeheebÛÙee heefj<eosÛeer nesCeejer efÉ-Jeeef<e&keâ meYee (efJnef[Dees keâe@vHeâjvme).
 Oece&ieg¤bÛÙee vesceCegkeâe
 1. Heâe. DeeÙeJeve ef[meesPee (S.Ss.R.), meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤, efvece&uee ceelee ÛeÛe&, GcesUe.
 2. Heâe. jcseMe YeesÙee (OFM), meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤, meble peespesHeâ ÛeÛe&, GcejeUs.