keâeef[&veue «esMeme cesceesefjÙeue ne@efmhešue Je keâesjesvee ®iCeebÛeer Jee{erJe mebKÙeepetve 2021


  – Lee@ceme efyeÇšes
 
 keâesefJe[ÛÙee ogmeNÙee ueešscegUs Jee{lÙee ®iCeebÛÙee mebKÙesÛee efJeÛeej keâ¤ve ne@efmhešue ØeMeemeveeves DeeheuÙee keâesefJe[ KeešebÛeer mebKÙee 70 Je¤ve 100heÙeËle vesueer Je leodveblej ueiesÛe Dee"Je[ŸeeceOÙes Flej DeepeejeÛes ®iCe keâceer Peeues leMeer keâesjesvee KeešebÛeer mebKÙee 170 heÙeËle vesueer. ojjespe meeOeejCele: 10 les 12 ®iCeebÛee ef[mÛeepe& Demelees Je lesJe{sÛe veJeerve ®iCe Iesleues peeleele. lejerner Øeleer#ee ÙeeoerceOÙes jespe 60 les 70 ®iCe Demeleele.
 Jejerue meJe& iees°eRÛee meecevee keâjCÙeemee"er Je keâesjesvee ®iCeebvee ÙeesiÙe leer JewÅekeâerÙe mesJee efceUCÙeemee"er Deelee ‘ye@meerve ke@âLeefuekeâ yeBkeâ’, ‘keâeef[&veue «esMeme cesceesefjÙeue ne@efmhešue š^mš’ Je ‘efyeMehme neTme’ ¢ee eflevner mebmLeebÛÙee mebÙegkeäle efJeÅeceeves GheeÙeÙeespevee keâjCÙeele ÙesCeej Deens. ¢ee Deveg<ebieeves ye@meerve ke@âLeefuekeâ yeBkesâÛes ÛesDejceve Je Flej mebÛeeuekeâ, keâeef[&veue «esMeme cesceesefjÙeue ne@efmhešueÛes heoeefOekeâejer Je pevejue ce@vespej lemesÛe JemeF& efyeMehme neTmeÛes ØeefleefveOeer ¢eebÛÙee meYee PeeuÙee Je lÙeeceOÙes keâeef[&veue «esMeme cesceesefjÙeue ne@efmhešueceOÙesÛe keâesefJe[ DeeÙe.meer.Ùeg. Keeše Jee{efJeCÙeemee"er ueeieCeejer meeOeve meeceg«eer, ®iCe cee@efvešme&, Jesvšeruesšme&, yeeÙehe@he ceMeerve DeeoeRÛee DeeefLe&keâ Yeej ke@âLeefuekeâ yeBkeâ GÛeueCeej Deens. lemesÛe osJeleueeJe ÙesLes Heâeoj yeve&[ Yeb[ejer meYeeie=nele 50 KeešebÛes efJeueieerkeâjCe keWâõ Je Dee@keämeerpeve yes[Ûeer JÙeJemLee keâjCÙeele ÙesCeej Deens. meg®Jeeleerme 25 KeešebÛeer ØeeLeefcekeâ Ùeespevee Demesue leodveblej ogmeNÙee Keeše Jee{efJeCÙeele Ùesleerue. JewÅekeâerÙe ceveg<ÙeyeU Je JÙeJemLeeheve ns keâeef[&veue «esMeme ne@efmhešue yeIeCeej Deens, lej efyeMehme neTme meoj Øekeâuheemee"er peeiee GheueyOe keâ¤ve osCeej Deens.
 megowJeeves DeeheuÙee ne@efmhešueceOÙes cesef[keâue Dee@efkeämepeveÛeer 6000 (mene npeej) efuešjÛÙee #ecelesÛeer šekeâer Deens. Flej ne@efmhešuehes#ee DeeheuÙee šekeâerÛeer #ecelee peemle Deens, lejermegæe Dee@efkeämepeveJej DemeuesuÙee ®iCeebÛeer mebKÙee Jee{uÙeecegUs DeeheCe DeeheuÙee vee@ce&ue jefvebieceOÙes Deieesoj Dee"Je[Ÿeeuee Skeâ Dee@efkeämepeve šBkeâj ceeieJele neslees. hejbleg ¢ee keâesefJe[ heefjefmLeleerceOÙes DeeheCeebme jespe Dee@efkeämepeve šBkeâj ceeieJeeJes ueeiele Deensle.
 efJeMes<e cnCepes, DeeheuÙee Dee@efkeämepeve šekeâerÛeer uesJnue les lÙeebÛÙee cegbyeF& Dee@efHeâmeceOetve cee@vesšj keâjleele, peemleerle peemle ®iCeebvee Dee@efkeämepeveÛee megjUerle hegjJe"e JneJee Ùeemee"er ne@efmhešue ØeMeemeveeves lJejerle keâejJeeF& keâ¤ve 500 keâe@F&ueÛes JnsheesjeÙePej Jee{efJeues. lÙeecegUs ®iCeekeâ[s peeCeeje Dee@efkeämepeve Heäuees Jee{uee. keâejCe JnWšeruesšme& Je yeeÙehe@he ¢eemee"er peemle Dee@efkeämepeve KeefÛe&keâ neslees. lemesÛe keâesefJe[Ûee efJe<eeCet ne ceeveJeer HegâhHegâmeeJej DeeIeele keâjlees. lÙeecegUs ®iCeeÛÙee Dee@efkeämepeveÛes ØeceeCe Skeâoce KeeueeJeles. lÙeecegUs Dee@efkeämepeveÛee hegjJe"e meelelÙeeves DeefOekeâ ØeceeCeele ÅeeJee ueeielees. ¢eeefMeJeeÙe DeeheuÙeekeâ[s 20 Dee@efkeämepeve efmeueeR[me& Deensle. lÙeecegUs pesLes Dee@efkeämepeve hegjJe"e veefuekesâves osCes MekeäÙe veener DeMee ®iCeebmee"er les Jeehejues peeleele. megowJeeves Keeše Jee{Jetvener DeeheCeeme Dee@efkeämepeveÛee legšJe[e Yeemele veener.
 jsefce[sefmeJej ns Deew<eOe keâesefJe[ÛÙee ®iCeebmee"er mebpeerJeveer Deew<eOe cnCetve "juesues Deens. lÙeecegUs ¢ee Deew<eOeeÛee Jeešhe meOÙee Meemeveeves DeeheuÙee neleele Iesleuesuee Deens. ¢ee Deew<eOeeÛee keâeUeyeepeej jesKeCÙeemee"er ojjespe keâesefJe[ ®iCeebÛeer Ùeeoer ceeieJetve lÙeeØeceeCesÛe ef[mš^eryÙegšj ne@efmhešueuee Deew<eOeeÛes Jeešhe keâjerle Demeleele. ®iCe peemle ØeceeCeele keâesjesvee yeeefOele PeeuÙeeme DeMee ®iCeebvee [e@keäšjebÛÙee meuuÙeevegmeej ØeeOeevÙe efoues peeles. šesefmeefuePegce@ye ns Deew<eOener keâesjesveeJej heefjCeecekeâejkeâ "juesues Demetve ¢eener Deew<eOeeÛee legšJe[e peeCeJele Deens. Deelee keâesjesveeÛeer meewcÙe les leer›e ue#eCes DemeuesuÙee ®iCeebmee"er GheÙegkeäle Demes 2-[erpeer ¢ee Deew<eOeeueener Meemeveeves ceevÙelee efouesueer Deens.
 cegKeheóer JeehejCes, melele nele OegCes, Meejerefjkeâ Deblej jeKeCes, Ûeebieuee Deenej IesTve Deeheueer ØeeflekeâejMekeäleer Jee{JeCes, uemeerkeâjCe keâ¤ve IesCes, MekeäÙelees Iejeyeensj ve he[Ces, ieoeaÛÙee ef"keâeCeer ve peeCes Je mekeâejelcekeâ efJeÛeejmejCeer "sJeCes ¢ee iees°er keâešskeâesjheCes heeUuÙee lej keâesjesveeÛÙee eflemeNÙee ueešsJej ceele keâjCes MekeäÙe nesCeej Deens. ‘‘keâesjesveemes [jvee vener, ue{vee nw!’’ keâesefJe[ ®iCeebÛeer meeOeejCele: leerve šhhÙeebceOÙes efJeYeeieCeer kesâueer peeles :- meewcÙe ue#eCes, ceOÙece ue#eCes Je iebYeerj ue#eCes.
 pej keâesjesveeÛÙee mebmeiee&Ûeer meewcÙe ue#eCes efomet ueeieueer lej [e@keäšjebÛÙee meuuÙeeves Deew<eOeesheÛeej keâ¤ve IejerÛe efJeueieerkeâjCe keâ¤ve jenCes DeeJeMÙekeâ Deens. ¢eeueeÛe ‘nesce keäJee@jbšeF&ve’ Demes cnCeleele. cee$e lep%e [e@keäšjebÛÙee ceeie&oMe&veeKeeueer ns efJeueieerkeâjCe JneÙeuee nJes. DevÙeLee IejeleuÙee Flej meomÙeebveener keâesjesveeÛee mebmeie& nesCÙeeÛee Oeeskeâe Demelees. ceOÙece ue#eCes DemeCeeNÙeebvee Dee@efkeämepeveÛeer DeeJeMÙekeâlee Demeles. [e@keäšjebÛÙee meuuÙeeves Iejer Dee@efkeämepeve efmeefueb[jÛeer JÙeJemLee keâ¤ve nesce keäJee@jbšeF&ve keâ¤ve Deew<eOeesheÛeej nesT Mekeâleele, MesJešÛÙee šhhÙeeceOÙes ®iCe iebYeerj Deepeejer neslees. lÙeeuee Õeeme IesCÙeeme DeJeIe[ nesles. DeMee JesUsme yeeÙehe@he efkebâJee JnWšeruesšjÛee Jeehej keâ¤ve ®iCeeme hegjsmee Dee@efkeämepeve efouee peelees. keâener ueeskeâ leehe, meoea, Keeskeâuee, DeMekeäleheCee Je KeeCÙeeÛeer FÛÚe vemeCes ner ue#eCes DemeuÙeeme [e@keäšjebÛee meuuee ve Ieslee yejsÛe efoJeme Deepeej DebieeJej keâe{leele Je ceie iebYeerj Deepeejer PeeuÙeeveblej ne@efmhešueceOÙes Yejleer nesCÙeeme Ùesleele. DeMee JesUsme lÙeebvee pej yes[ efceUeuee veener lej ceie lÙeebÛeer oÙeveerÙe DeJemLee nesles. keâejCe lÙee JesUsme lÙeebvee Dee@efkeämepeve Je JnWšeruesšme&Ûeer iejpe Yeemeles. keâener ueeskeâ ceuee keâesefJe[ Peeuesuee Deens ns melÙeÛe mJeerkeâejeÙeuee lÙeebÛeer ceeveefmekeâlee vemeles. lÙeecegUs DeefleiebYeerj heefjefmLeleer PeeuÙeeveblej lÙeebvee DeeÙe.meer.Ùeg. yes[ ueeielees. DeMee JesUsme yes[ GheueyOe vemeuÙeeme peerJe ieceeJeCÙeeÛeer heeUer Ùesles.
 meÅee oesve kebâheveerÛÙee uemeer GheueyeuOe Deensle :- 1) efmejce FefvmššŸegšÛeer keâesJnerMeeru[ Je 2) Yeejle yeeÙeesšskeämeÛeer keâesJn@keämeerve. lemesÛe jefMeÙeeÛeer eflemeNÙee kebâheveerÛeer ueme mhegšveerkeâ-5 ner ÙesCeej Deens. meJe& uemeerÛÙee JeešheeJej keWâõ mejkeâejÛes efveÙeb$eCe Deens. meJe&Ûe uemeer ¢ee ÛeebieuÙee ØeleerÛÙee DemeuÙeeves lÙee lÙee kebâheveerves uemeerkeâjCeecegUs ueeskeâebÛÙee Mejerjeleerue jesieØeeflekeâejkeâ Mekeäleer Jee{les Demee oeJee kesâuesuee Deens. lÙeecegUs meJeeËveerÛe uemeerkeâjCe keâ¤ve IÙeeJes, neÛe keâesjesveeÛÙee Jee{lÙee ®iCemebKÙesJej jeceyeeCe GheeÙe Deens Je ¢eeÉejs keâesjesveeÛeer eflemejer ueeš jesKeCes MekeäÙe nesCeej Deens.