yeeÙeyeueceOeerue %eevemeeefnlÙe – 4petve 2021


  – Heâe. ([e@.) je@yeš& yeer. ef[meespee
 
 ØelÙeskeâ OeceeËle, ØelÙeskeâ meceepeeble DeeefCe ØelÙeskeâ osMeeble %eevemeeefnlÙeeÛeer Skeâ hejbheje Demeles. Ùengoer Oecee&le DeeefCe FŒeeSueer je°^ele osKeerue DeMeerÛe %eeve-hejbheje nesleer. ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee og:Kemenve-cejCe-hegve®lLeeveeveblej Øesef<eleebÛÙee efMekeâJeCegkeâerÉejs Je heefJe$e DeelcÙeeÛÙee ØeYeeJeeves heg<keâU ÙengÅeebveer lemesÛe efyeiej Ùengoer ueeskeâebveer ef¡emleeÛee mJeerkeâej kesâuee. hesvšskeâe@mšÛÙee efoJeMeer GoÙeeme Deeuesueer ef¡emlemeYee pes¤meuesceyeensj HeâesHeâeJele iesueer. Ùengoer Oecee&le efleÛeer heeUscegUs DemeuÙeecegUs ef¡emlemeYesJej pegvÙee keâjejeleerue hegmlekeâebÛee cees"e heie[e efometve Ùesle neslee. leMeeleÛe veJÙee keâjejeleerue hegmlekeâebÛes uesKeve PeeuÙeecegUs pegvÙee keâjejeleerue yejerÛeMeer hegmlekesâ ogue&ef#ele jeefnueer. ÛeÛe&ÛÙee Gheemevesle Je FMe%eeveele efJeMes<ele: %eevemeeefnlÙeeleerue hegmlekeâebvee Heâejmes mLeeve efoues iesues veener.
 De) efÉleerÙe Jn@efškeâve efJeÕe heefj<eoshetJeeaÛeer efmLeleer
 ef¡emlemeYesÛeer Gheemevee Je efleÛes FMe%eeve heefJe$e MeeŒe, heefJe$e hejbheje DeeefCe heeshecenesoÙeebÛeer DeefOeke=âle efMekeâJeCe ¢ee leerve KeebyeeJej GYes Deens. GheemevesceOÙes kesâues peeCeejs heefJe$e MeeŒeeleerue JeeÛeve mhe° keâ¤ve meebieleevee ef¡emlemeYesÛeer mece=æ hejbheje DeeefCe heesheÛeer heefjhe$ekesâ ¢eebÛee DeeOeej Iesleuee peelees. ogozJeeves %eevemeeefnlÙeeleerue hegmlekeâebvee Gheemevesle Je FMe%eeveele ogÙÙece mLeeve efoues iesues. lÙeeuee heg{erue keâejCes nesleer :-
 1) Ùengoer Oece&«ebLeeleerue mLeeve : Ùengoer heefJe$e Oece&«ebLe ‘levekeâ’ ¢ee veeJeeves DeesUKeuee peelees. lÙeeleerue hegmlekesâ leerve Yeeieele efJeYeeieCÙeele Deeuesueer Deensle. heefnuee Yeeie ‘leesje’ ¢ee veeJeeves DeesUKeuee peelees. lÙeele efveÙeceMeeŒeeleerue heeÛe hegmlekeâebÛee meceeJesMe neslees. ogmeje Yeeie ‘veyeerF&ce’ cnCetve Øeefmeæ Deens. lÙeele mebos°ŸeebÛes «ebLe DebleYet&le keâjCÙeele Deeuesues Deensle. eflemeje Yeeie Flej uesKevemeeefnlÙe Ùee meojemee"er cees[le Demetve lÙeele FeflenemeeÛeer hegmlekesâ, keâeJÙe, ØeeLe&vee, °evle Je %eevemeeefnlÙe FlÙeeoeRÛee meceeJesMe neslees. %eevemeeefnlÙeeleerue hegmlekesâ ¢ee eflemeNÙee Yeeieele cees[le DemeuÙeeves Je heefnuÙee oesve Yeeieeleerue hegmlekeâebhes#ee Ùee Yeeieeleerue meJe& hegmlekesâ leguevesves ogÙÙece opee&Ûeer ceeveueer iesueer DemeuÙeeves lÙee hegmlekeâebvee ef¡emleer Gheemevesle Je FMe%eeveele cenòJeeÛes mLeeve efoues iesues vemeeJes Demee hebef[leebÛee keâÙeeme neslee.
 cee$e hegjsMee mebMeesOeveeveblej ne keâÙeeme Keesše "jefJeCÙeele Deeuesuee Deens. ke@âLeefuekeâ yeeÙeyeueceOeerue hegmlekeâebÛee ›eâce Lees[emee JesieUe Deens. ØeLece efveÙeceMeeŒe, lÙeeveblej FeflenemeeÛeer hegmlekesâ, lÙeeveblej %eevemeeefnlÙe DeeefCe MesJešer mebos°ŸeebÛes «ebLe osCÙeele Deeuesues Deensle. lÙeecegUs Ùengoer Oece&«ebLeele %eevemeeefnlÙeeuee ogÙÙece mLeeve efoues iesues DemeuÙeecegUs lÙeeleerue hegmlekeâebvee ef¡emleer Gheemevesle Je FMe%eeveele hegjsmes mLeeve efoues iesues veener ne ÙegefkeäleJeeo ogyeUe "jlees.
 2) GefMeje Peeuesues uesKeve : %eevemeeefnlÙeeleerue hegmlekeâebÛes uesKeve Flej hegmlekeâebhes#ee GefMeje Peeuesues Deens. ner hegmlekesâ F.me.het. 500 les F.me.het. 30-25 ojcÙeeve efueefnCÙeele Deeuesueer Deensle. lÙeecegUs lÙeebvee ef¡emleer Oecee&le Heâejmes cenòJeeÛes mLeeve efoues iesues vemeeJes Demee Skeâ ÙegefkeäleJeeo kesâuee peelees. cee$e veereflemet$es meejKÙee hegmlekeâeÛes uesKeve yeeefyeueesveÛÙee nöheejerhetJeea meg¤ Peeuesues nesles. lÙeecegUs GefMeje Peeuesues uesKeve ns keâejCe meyeU Jeešle veener. ogmejs yeeefyeueesveÛÙee nöheejerveblej mebheeefole keâjCÙeele DeeuesuÙee efveÙeceMeeŒeeleerue heeÛe hegmlekeâebvee yeeÙeyeueceOÙes De«e›eâce osCÙeele Deeuesuee Deens nsner eflelekesâÛe Kejs Deens. DeeCeKeer cenòJeeÛeer iees° cnCepes, yesveefmejemeejKes hegmlekeâ F.me.het. 180-120 ojcÙeeve ØeLece efnyeÇt Yee<esle efuentve veblej «eerkeâ Yee<esle Yee<eeblejerle keâjCÙeele Deeuesues nesles. lÙee hegmlekeâeuee ef¡emleer Jeleg&Uele DelÙeble cenòJeeÛes mLeeve osCÙeele Deeuesues nesles ns lÙeeÛÙee ue@šerve veeJeeJe¤ve (Ecclesiasticus ÛeÛe&ÛÙee ceeuekeâerÛes) mhe° nesles. lÙeecegUs GefMeje Peeuesues uesKeve ns keâejCe lekeâueeot yeveles.
 3) heejbheefjkeâ efJe<eÙeebÛee DeYeeJe : pegvÙee keâjejeleerue yengleskeâ hegmlekeâebceOÙes hejcesÕej, lÙeeÛeer leejCeÙeespevee, efveefce&leer, keâjej, heehe, efMe#ee, he§eeòeehe DeeefCe vetleveerkeâjCe Je veJepeerJeve Demes keâener efJe<eÙe neleeUCÙeele Deeuesues Deensle. %eevemeeefnlÙeeleerue hegmlekeâebceOÙes lÙee efJe<eÙeebJej Heâejmee Yej osCÙeele Deeuesuee veener Demee Skeâ le›eâejerÛee metj Gcešlees.
 hejbleg ¢ee hegmlekeâebÛes yeejkeâeF&ves JeeÛeve kesâuÙeeme hejcesÕej ne efvecee&lee, cegefkeäleoelee ØesceU Je #eceeMeerue keâmee Deens, lÙeeÛes oMe&ve Ie[les. FÙeesyeÛÙee hegmlekeâele lees meJe&%eeveer, meJe&mee#eer Je meJe&meceLe& osJe DemeuÙeeÛes efÛe$e heeneÙeuee efceUles. lÙeecegUs Ùee hegmlekeâebceOÙes heejbheefjkeâ efJe<eÙeebÛee DeYeeJe Deens Demes cnCeCes ÙeesiÙe "jCeejs veener.
 4) Ssefleneefmekeâ meboYeeËÛee DeYeeJe : pegvÙee keâjejeleerue peJeUpeJeU meJe&Ûe hegmlekesâ FŒeeSueÛÙee FeflenemeeÛeer hegvne hegvne Dee"JeCe keâ¤ve osleele. hejcesÕej ne DeeyeÇeneceÛee osJe, FmenekeâeÛee osJe Je ÙeekeâesyeeÛee osJe Deens Demes Ùee hegmlekeâele Deveskeâoe veceto keâjCÙeele Deeuesues Deens efkebâJee FefpehleceOeerue iegueeceefiejer Je lesLetve hejcesÕejeves kesâuesueer FŒeeSueÛeer cegkeälelee Ùee IešveebÛeer hegvne hegvne Dee"JeCe keâ¤ve efoueer peeles. %eevemeeefnlÙeeceOÙes DeMee Ssefleneefmekeâ meboYeeËÛee DeYeeJe DemeuÙeeÛes ceeveues peeles.
 ne Dee#eshemegæe JemlegefmLeleeruee Oe¤ve veener. %eevemeeefnlÙeeceOÙes FŒeeSueÛÙee FeflenemeeÛes heg<keâUmes meboYe& JeeÛeeÙeuee efceUleele. yesveefmejeÛes hegmlekeâ FŒeeSueÛÙee 27 MetjJeerjebÛee ieewjJe keâjles (DeOÙeeÙe 44-50) lej MeueceesveÛee %eeve«ebLe FefpehleceOeerue one heer[ŸeebÛee GuuesKe keâjleesÛe; hejbleg lees ueeue mecegõeletve hejcesÕejeves ueeskeâebvee keâmes yeensj DeeCeues lÙee IešvesJej megjsue efÛebleve meeoj keâjlees (11-19). efMeJeeÙe %eevemeeefnlÙe pejer Feflenemeeleerue DevegYeJeeJej DeeOeeefjle Demeues lejer les Feflenemeeheueerkeâ[s peeCeejs DemeuÙeeves ne Dee#eshe efvekeâeueele efveIelees.
 5) %eevemeeefnlÙeeÛes Yeeweflekeâ mJe¤he : pegvÙee keâjejeleerue yengleebMe hegmlekeâeleerue uesKeve Oeeefce&keâ, DeeOÙeeeflcekeâ Je heejceeefLe&keâ mJe¤heeÛes Deens. efleLes hejcesÕej ns ØecegKe hee$e Deens. hejcesÕej Je ceeveJe ¢eebÛÙeeleerue hejmhej mebyebOeeJej efleLes Yej osCÙeele Deeuesuee Deens cee$e %eevemeeefnlÙeeleerue uesKeve Yeeweflekeâ Jee peeieeflekeâ mJe¤heeÛes Demetve mee#eelkeâejer %eeveehes#ee lÙeele JÙeeJeneefjkeâ %eeveeJej Yej osCÙeele Deeuesuee Deens Je ceeveJee-ceeveJeeceOeerue mebyebOe DeefOekeâ cenòJeeÛes ceeveues iesuesues Deensle Demee Skeâ cegöe GheefmLele kesâuee peelees.
 Kejs heenlee, %eevemeeefnlÙeeleerue %eeve ns kesâJeU peeieeflekeâ mJe¤heeÛes vemetve les Oeeefce&keâ mJe¤heeÛes Deens. ‘osJeeÛes YeÙe’ ne %eeveeÛee ØeejbYe (veereflemet$es 1:7) ceeveuee iesuesuee Deens. hejcesÕejÛe meJe& %eeveeÛes GiecemLeeve ceeveuee iesuesuee Deens (yesveefmeje 1:14) efMeJeeÙe yesveefmejeÛes hegmlekeâ %eeve Je efveÙeceMeeŒe ¢eebÛÙeele meebie[ IeeueCÙeeÛee ØeÙelve keâjles (yesveefmeje 24:23).
 Jejerue meJe& Dee#eshe DeeheCe menpe HesâšeUtve ueeJet MekeâleesÛe; hejbleg lÙeeÛeyejesyej efÉleerÙe Jn@efškeâve efJeÕeheefj<eosveblej %eevemeeefnlÙeeleerue hegmlekeâebkeâ[s heenCÙeeÛee Âef°keâesve yeoueuee.
 ye) efÉleerÙe Jn@efškeâve efJeÕeheefj<eosveblej
 efÉleerÙe Jn@efškeâve efJeÕeheefj<eosveblej ef¡emlemeYee, peie, hejcesÕej, ceeveJe, ßeæe, Gheemevee, Mejerj, ceve, Deelcee, Oece& DeMee meJe& iees°eRkeâ[s heenCÙeeÛee Âef°keâesve yeoueuee. lÙeecegUs %eevemeeefnlÙeeleerue hegmlekeâebkeâ[s efvejeàÙee vepejsves heenCes MekeäÙe nesle iesues. lÙeeÛeeÛe heefjCeece cnCepes ner hegmlekesâ ÛeÛe&ÛÙee Gheemevesle JeeÛeueer peeT ueeieueer Je FMe%eeveeÛÙee #es$eele DeYÙeemeueer peeT ueeieueer.
 1) Yeeweflekeâ-heejceeefLe&keâ ceOeerue ojer keâceer Peeueer : heehe-hegCÙeeÛÙee, heefJe$e-DeheefJe$e ÙeeefJe<eÙeerÛÙee mebkeâuheveebceOÙes yeoue Peeuee. F&Õejer ØekeâšerkeâjCe keâjCÙeemee"er Yeeweflekeâ Ûeewkeâš iejpesÛeer Demeles DeeefCe Yeeweflekeâ iees°eRceOetve heejceeefLe&keâ melÙe Je ke=âhee Øekeâš nesT Mekeâles Demee efJeÛeej heg{s Deeuee. lÙeecegUs %eeve ne kesâJeU Yeeweflekeâ mJe¤heeÛee efJe<eÙe vemetve lees cegUele heejceeefLe&keâ mJe¤heeÛee efJe<eÙe Deens, Ùee Âef°keâesveeletve %eevemeeefnlÙeekeâ[s heeefnues peeT ueeieues.
 2) Ùengoer-ef¡emleer hejmhejmebyebOe : ogmeNÙee ceneÙegæeÛÙee keâeUele De@[e@uHeâ efnšuej ¢eeves mene oMeue#e ÙengÅeebvee ie@me ÛeWyejceOÙes Ieeuetve "ej kesâues. lÙeecegUs DeeOeerÛe efyeIe[uesues Ùengoer-ef¡emleer hejmhejmebyebOe DeeCeKeer efJekeâesheeuee iesues. ÙengÅeebveer ØeYet ÙesMet ef¡emleeuee "ej kesâues nesles ns MeuÙe ef¡emleer ueeskeâebÛÙee ceveele ØeejbYeerÛeer keâener Melekesâ meuele nesles. cee$e efÉleerÙe Jn@efškeâve efJeÕeheefj<eosves ¢ee DeeheuÙee ‘LeesjuÙee yeebOeJeeb’keâ[s cew$eerÛee nele heg{s kesâuee. lÙeecegUs pegvÙee keâjejeleerue hegmlekeâebÛee Skeâef$ele DeYÙeeme keâjCÙeemee"er cees"s oeueve GIe[ues iesues. lÙeeletve %eevemeeefnlÙeele o[uesues Yeeb[ej ØekeâeMeele Deeues.
 3) veJÙee keâjejeÛee DeYÙeeme : ogmeNÙee Jn@efškeâve efJeÕeheefj<eosveblej yeeÙeyeueÛee MeeŒeeskeäle heæleerves DeYÙeeme keâjCÙeeÛÙee Øeef›eâÙesuee ieleer Øeehle Peeueer. ÙesMet ne mee#eeled %eeveeÛee cetefle&ceble mee#eelkeâej neslee, lees Meueceesveehes#eener Leesj Deens, Gòece ieg®peer Demetve DeefOekeâejJeeCeerves keâmee efMekeâefJelees, lÙeeÛes oeKeues ns %eeveeÛes Yeeb[ejÛe Deens, ›etâme ns osJeeÛes %eeve Je osJeeÛes meeceLÙe& Demee Deensle heefJe$e Deelcee %eeve, mecebpemeheCee Je MeneCeheCeeÛeer Jejoeves osle Demelees ¢ee efMekeâJeCegkeâerJej Yej osCÙeele Deeuee. lÙeecegUs Deepe %eevemeeefnlÙeeleerue hegmlekeâebvee ÛeÛe&ÛÙee Gheemevesle Je efMekeâJeCegkeâerle ÙeesiÙe Demes mLeeve efceUeuesues Deens. – (›eâceMe:)