efÛebleefvekeâepetve 2021


 cee@efvme. øeâeefvmeme keâesefjÙee
 
 
 meCe DecegÛee mebpeeJeÛee
 Ùeslees petve ceefnvee IesTveer meesyeleerme meCe mebpeeJeÛee
 pemee Ùeslees ef[meWyej IesTveer meCe-meesnUe veeleeUÛee.
 meCe veeleeUÛee; pevce ÙesMetjeÙeeÛee
 meCe mebpeeJeÛee; pevcemeesnUe meble Ùeesneve ye@efhlemšÛee.
 Deblej oesvner meCeeble ceespetve mene ceefnvÙeebÛes
 Skeâ mebheleeÛe Jeeš heneles ceve ogmeNÙeeÛÙee DeeieceveeÛeer.
 meCe mebpeeJeÛee – ieeJeeWieeJeer Øekeâej DeeieUe JesieUe meesnàÙeebÛee
 veeleeUÛee hetJexefleneme Meyoeleerle, ‘ve Yetlees ve YeefJe<Ùeefle’ Demee.
 leejCeeNÙeeÛes veeJe ‘ÙesMet’ efceUeues hejlhejeÛÙee meeceLÙee&ves
 ‘Ùeesneve’ ns veeJe lÙeeme efoues mJeie&ueeskeâerÛÙee mebos°Ÿeeves
 ÙesMet ns veeJe Øekeâš kesâues osJeotle ieeefyeÇSueves
 lÙeevesÛe peenerj kesâues veeJe ‘Ùeesneve’ Keeme oMe&veeves.
 DeIeefšle Ie[ues peKeNÙee veecekeâ hegpeeNÙeeÛÙee heg{Ÿeeble
 oMe&ve osTveer osJeotle pesJne neslees peKeNÙee ØeefJe° cebefojele.
 ‘‘nesMeerue let efhelee veJÙee mebos°ŸeeÛee,
 De«eCeer nesF&ue lees meJe& ØeJekeälÙeebÛee…’’
 otle cnCelees heg{s, ‘‘nesMeerue let efhelee lÙee Leesj mebos°ŸeeÛee
 Demee ØeJekeälee Œeer heesšer keâOeer pevcee ve Deeuee.’’
 ‘‘"sJet keâmee efJeÕeeme ceer legPÙee Ùee JeÛeveeJejer?
 DeeOeerÛe efhekeâuesues kesâme ns ceePes, meHesâo keâehemeehejer
 JeÙeeleerle YeeÙee& ceePeer keâcejsle efkebâefÛele Jeekeâuesueer
 cnCetveer peeles ieefCele legPes ns ceePÙee [eskeäÙeeJe¤veer.’’
 ‘‘DeuheefJeÕeemeer let, nueJeeÙee leguee nJee Deuhemee Oekeäkeâe
 nesMeerue Ùeeheg{s let peerYe Demetveer cegkeâe…’’
 Demee osF& osJeotle lÙeeme peyejomle Oekeäkeâe
 pees heener leÙeeuee, lees nesF& DeÛebefyele hekeäkeâe.
 µ µ µ
 efoJemeebceeieesveer efoJeme peelee,
 YesšuÙee oesvner iejesoj ceelee
 Skeâ kegâceeefjkeâe; Skeâ JebÅee,
 hejbheje cnCeles, neslÙee lÙee oesIeer DeeOeerÛe veelÙeele iegbHeâuesuÙee
 meeceesjs Ùeslee ceefjÙee ceelee, Guneefmele Peeuee pee@ve ceelesÛÙee Gojer
 Lesš efceUeueer ke=âhee lÙeemeer pevceeÛÙeener Deieesojer.
 µ µ µ
 hetCe& Peeues veT ceefnves peKeNÙeeÛÙee "ej cegkesâheCeeuee
 efoJeme-je$e osle neslee oes<e DeheguÙee veefMeyeeuee
 leesÛe KegCeeefJele Deeueer Skeâ MespeejerCe lÙeeÛÙeekeâ[s
 he=ÛÚe keâjer : ‘‘megblee Deepe, keâeÙe DemeeJes veeJe leJe veJejlveeÛes?’’
 ‘‘Åee Skeâ OetUheešer ceePÙee neleer’’ KegCeeJetveer cnCes jeJe
 cegkesâheCe peeCÙeeDeeOeer efueefnues lÙeeves ‘Ùeesneve lÙeeÛes veeJe.’
 µ µ µ
 ÙeesneveeÛes JÙeefkeäleceòJe DeeieUs, peerJeve JesieUs, keâle=&lJe JesieUs
 peerJeve kebâ"er jeveerJeveer, GbšeÛÙee keâele[ŸeeÛee DebiejKee DebieeJejer
 nesleer leer JeeCeer ÙeMeÙeeÛÙee Meyoeble ‘DejCÙeele Deesj[Ceejer’
 yeesueeJeer mekeâuepevee ØeeÙeef§eòe keâjeÙee Ùeeoxve veoereflejer
 cnCes, ‘‘pees Ùeslees cepe ceeieesveer, Demes lees ßes‰ ceePÙeehejer
 vemes hee$e ceer yeebOeCÙee leÙeeÛÙee heeo$eeCeeÛeer oesjer.’’
 leLeeefhe, jeKetveer mevceeve ØeYetjeÙeeÛee mebheVe keâjer yeeefhlemceeefJeOeer
 mJe-efMe<Ùeebveener hee"Jeer nesCÙee efMe<Ùe lÙeeÛÙee keâUheeceOeer
 F&Meke=âhesle lees pevceuesuee, vemelee [eie cetUheeheeÛee
 ‘cees[sve heCe JeekeâCeej veener’, DeMee leecemeer ›eleeÛee.
 jepeeueener "CekeâeJetveer meebies, ‘‘KeeceesMe!’’
 ‘‘ÙeesiÙe vemes MeÙÙeemeesyele legPeer YeeJeeÛÙee helveeryejesyejer.’’
 osF&ve yeouÙeele peerJe ceePee, leMeer JesU Deeueer lejer
 cenod ›eâesOeeves HeâCeHeâCeueer nsjesefoÙee jeCeer
 Hegâlkeâejueer : cegmekeäÙee ¢eeÛÙee yeebOee, ÛeeKet os lÙeemeer keâeUs heeCeer
 µ µ µ
 Jeepele-ieepele Deeuee pevceefove meesnUe Deeef«ehhee jepeeÛee
 pebieer hebiele yemeueer jepeojyeejer Deevebo JÙekeäle keâjCÙee
 Oeceeue veeÛe kesâuee meeueesceer veecekeâ nsjesefoÙee-keâvÙesves
 yesnö Ket<e Peeueer hebiele, meJee&Lee&ves jbiele ÓÓÓ
 cnCeleer, ‘‘ceeie, pes keâener ÙesF&ue legPÙee OÙeeveer-ceveer.’’
 keâvÙee, ceelesmeer peeF& efJeÛeejCÙee, ‘‘meebie ceeÙe, ceeiet ceer keâeÙe?’’
 ‘ceeie efMej lÙee efoJešŸeeÛes, DeeefCekeâ megÛeJet ceer keâeÙe?’’
 µ µ µ
 lelkeâeU G[efJeCÙele Deeues ye@efhlemšÛes efMej
 heenCÙee les kegâCeeme ve nesF& Oeerj
 heentveer les Deceeveg<e ke=âlÙe, Yeues Yeues LejLejues.
 cenleer cnCetveer ceneve lÙee cenelcÙeeÛeer
 peer meepejer nesles, oesve meCeebÛÙee ceeOÙeceebletveer.
 SkeâcesJe meble ne, neslees pÙeeÛee meCe ØeefleJe<eea oesveoe
 ce=lÙetefoveeyejesyej pevceefovener lÙeeÛee meJeeËmeer hÙeeje
 ce=lÙetefove lÙeeÛee Ùeslees Dee@iemš ceefnvÙeele – Yej heeJemeele
 Jee{efoJeme Ùeslees meg®JeeleerÛÙee Je<ee& mejer meesyele.
 Skeâ meCe lÙeeÛÙee mJeie&ØeJesMeeÛee
 ogmeje pevceeÛee – cnCelees Deecner ‘meCe DecegÛee mebpeeJeÛee.’
 µ µ µ
 ‘meCe mebpeeJeÛee’ Glmeen lÙeeÛee DeheguÙee keâeskeâCeheóerle cees"e
 vemes lÙeeuee ueeskeâhejbhejebÛÙee efJeefJeOelesle leesše.
 ieesJÙeeÛÙee Yetceerle, heeCÙeeves YejuesuÙee lÙee kegâJe-yeeJe[eRle
 oCeeoCe G[Ÿee Iesleer ‘Fjcee@Je’ Skeâeceeieesveer Skeâ.
 vemes ne meesnUe kesâJeU ieesceblekeâerÙe oeouÙeebÛee
 efŒeÙeener Ùesleer veeÛele-yeeie[le JeeÅeebÛÙee megjeJešerle.
 neleer kegâCeeÛÙee HeâUHeâUeJeU hejmeeleueer,
 lej kegâCeeÛÙee neleer HeâCeme-pees[er Jee[erleueer.
 Deeveboeves Øemeeo YejefJeleer, DeMeer ner hejbheje DeebOeUer
 meceeOeeve vemes peesJejer Heâ[Mee lÙeeÛee hee[le veener meejer ceb[Uer.
 µ µ µ
 JemeF&leerue meCe-meesnUe lemee Yeejer efoceeKeoej
 HeâšekeäÙeeceeieesveer Heâesef[leer Heâšekesâ peeJeÙeebÛÙee Deeieceveeyejesyej
 hetJe&mebOÙesuee meCeeÛÙee peceleer ieeJeeleerue yeeUieesheeU-Leesj
 hesšefJeleer PeeJeàÙeebceOÙes uehesšuesuee peyej kesâUerÛee Keebye.
 peuuees<e Deeyeeue-Je=æebÛee kesâUerYeesJeleeueÛÙee cebo ØekeâeMeele
 pemee peeF& Oetj peUlÙee kesâUerÛee Keeueletveer Jej
 leMeer Je¤veer ÙesF& kesâUerJej ce=ie-ve#e$eeÛeer cebo ke=âheemej.
 lÙee mejerÛes heeCeer IesTveer yeeefhlemcee osF& Ùeesneve.
 ceeveJeeÛÙee leejCeeÛÙee leÙeejermee"er les "jues keâeÙe& ceneve.
 Jeenles heeCeer Deesletveer efMejeJejer pees ceeveJeeme Jej veslees
 lees "juee ØeJekeälÙeebceOÙes ceneØeJekeälee
 Peeues yeng; nesleerue yeng; heefj Ùeesneve mece ve nesF& keâesCe
 cnCetveer pegvÙeele Ûecekeâlees, veJÙeele PeUkeâlees
 Demee DecegÛee mebpeeJeÛee meCe.
 µ µ µ