yeeÙeyeue JeeÛeve : petve 2021petve 2021


 
 6.ef¡emleeÛes Mejerj Je jkeäleeÛee meesnUe
 efveie&ce 24:3-8
 FyeÇer 9:11-15
 ceeke&â 14:12-16,
  22-26
 mlees. 116:12-13, 15,16 ye,keâ, 17-18
 
 7.2keâefjbLe 1:1-7
 ceòeÙe 5:1-12
 mlees. 34:2-3,4-5
 6-7, 8-9
 
 8.2keâefjbLe 1:18-22
 ceòeÙe 5:13-16
 mlees. 119:129-133, 135
 
 9.2keâefjbLe 3:4-11
 ceòeÙe 5:17-19
 mlees. 99:5, 6, 7,8, 9
 
 10.2keâefjbLe 3:15-4:1,3-6
 ceòeÙe 5:20-26
 mlees. 85:9De, ye, 10, 11-14
 
 11.ÙesMetÛÙee heefJe$e ùoÙeeÛee meesnUe
 nesMesÙe 11:1,3-4, 8-9
 FefHeâme 3:8-12, 14-19
 Ùeesneve 19:31-36
 mlees. ÙeMeÙee 12:2-3
  4,5-6
 
 12.ÙeMeÙee 61:9-11
 uetkeâ 2:41-51
 mlees. 1Meceg. 2:1,
  4-5,6-7,8
 
 13.heeogDeeÛee meble Debleesveer
 mee.keâe.11Jee jefJe.
 Ùens. 17:22-24
 2keâefjbLe 5:6-10
 ceeke&â 4:26-34
 mlees. 92:2-3,
 13-14,15-16
 14.2keâefjbLe 6:1-10
 ceòeÙe 5:38-42
 mlees. 98:1,2-3De, ye, 3keâ[-4
 
 15.2keâefjbLe 8:1-9
 ceòeÙe 5:43-48
 mlees. 146:1-2,
 5-6De,ye,6keâ-7
 8-9De
 
 16.2keâefjbLe 9:6-11
 ceòeÙe 6:1-6
 16-17
 mlees. 112:1-2,
 3-4, 9
 
 17.2keâefjbLe 11:1-11
 ceòeÙe 6:7-15
 mlees. 111:1-2,
 3-4, 7-8
 
 18.2keâefjbLe 11-18, 21-30
 ceòeÙe 6:19-23
 mlees. 34:2-3,4-7
 
 19.meble jesceeu[
 2keâefjbLe 12:1-10
 ceòeÙe 6:24-34
 mlees. 34:8-9
 10-11,12-13
 
 20.mee.keâe.12Jee jefJe.
 FÙeesye 38:1,8-11
 2keâefjbLe 5:14-17
 ceeke&â 4:35-41
 mlees. 107:23-26
 28-31
 
 21.meble Deuee@ÙeefMeDeme
 Glheòeer 12:1-9
 ceòeÙe 7:1-15
 mlees. 33:12-13
 18-19,20,22
 
 22.Glheòeer 13:2,5-18
 ceòeÙe 7:6,12-14
 mlees. 15:2-3De,3ye
 keâ-4De,ye,5
 23.Glheòeer 15:1-12,
 17-18
 ceòeÙe 7:15-20
 mlees.105:1-4,6-9
 
 24.meble Ùeesneve yeeefhlemlee
 ÙeMeÙee 49:1-6
 Øes.ke=â.13:22-26
 uetkeâ 1:57-66,80
 mlees. 139:1-3,
  13-14,15
 
 25.Glheòeer 17:1,9-10
 15-22
 ceòeÙe 8:1-4
 mlees. 128:1-2, 3,4-5
 
 26.Glheòeer 18:1-15
 ceòeÙe 8:5-17
 mlees. uetkeâ1:46-49
 50,53,54-55
 
 27.mee.keâe.13Jee jefJe.
 %eeve«ebLe 1:13-15
 2:23-24
 2keâefjbLe 8:7,9,
 13-15
 ceeke&â 5:21-43
 mlees. 30:2,4,5-6
 11-12De, 13ye
 
 28.meble DeeÙejsefveÙegme
 Glheòeer 18:16-33
 ceòeÙe 8:18-22
 mlees. 103:1-2,
 3-4,8-9,10-11
 
 29.meble heeršj Je hee@ue
 Øes.ke=â. 12:1-12
 2efleceLeer 4:6-8,
 17-18
 ceòeÙe 16:13-19
 mlees. 34:2-3,
 4-5,6-7,8-9
 
 30.heefnues jkeälemee#eer
 Glheòeer 21:5,8-20
 ceòeÙe 8:28-34
 mlees. 34:7-8,
 10-11, 12-13
 
 peguew 2021
 1.Glheòeer 22:1-19
 ceòeÙe 9:1-8
 mlees. 116:1-2,
 3-4,5-6,8-9
 
 2.Glheòeer 23:1-4,
 19:24,1-8,
 62-67
 ceòeÙe 9:9-13
 mlees. 106:1-2,
 3-4De,ye,4keâ-5
 
 3.meble Lee@ceme
 Øes.ke=â. 10:24-35
 1hes$e 1:3-9
 Ùeesneve 20:24-29
 mlees. 42:2-3, 43:3,4
 
 4.meble SefuePeeyesLe
 mee.keâe.14Jee jefJe.
 Ùens. 2:2-5
 2keâefjbLe 12:7-10
 ceeke&â 6:1-6
 mlees. 123:1-2De,ye
 2,3-4
 
 5.meble Debleesveer PeekeâefjÙee
 Glheòeer 28:10-22
 ceòeÙe 9:18-26
 mlees. 91:1-2,
 3-4,14-15
 
 6.meble ceeefjÙee ieesjsšer
 Glheòeer 32:22-32
 ceòeÙe 9:32-38
 mlees. 17:1,2-3,
 6-7,8,15
 7.Glheòeer 41:55-57
 42:5-7,17-24
 ceòeÙe 10:1-7
 mlees. 33:2-3,
 10-11,18-19
 
 8.Glheòeer 44:18-21
 23-29,45:1-5
 ceòeÙe 10:7-15
 mlees. 105:16-17, 18-19,20-21
 
 9.Glheòeer 46:1-7, 28-30
 ceòeÙe 10:16-23
 mlees. 37:3-4,
 18-19,
 27-28,39-40
 
 10.Glheòeer 49:29-33
  50:15-26
 ceòeÙe 10:24-33
 mlees. 105:1-2,
 3-4,6-7
 
 11.meble yesvesef[keäš
 mee.keâe.15Jee jefJe.
 Deeceesme 7:12-15
 FHeâerme1:3-14
 ceeke&â 6:7-13
 mlees. 85:9-14
 
 12.efveie&ce 1:8-14,22
 ceòeÙe 10:34,11:1
 mlees.124:1-6,7-8
 
 13.meble nsvjer
 efveie&ce : 2:1-15
 ceòeÙe 11:20-24
  mlees. 69:3,14, 30-34