DeefOeke=âle – 1petve 2021


 
 heefJe$e efcemmeeyeefueoeve : ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee jkeäleeÛee (6 petve 2021) cenemeesnUe
 hegve®lLeevekeâeUeveblej (ÙesMetÛes hegve®lLeeve les heefJe$e DeelcÙeeÛes Deeieceve (hesvšskeâe@mš) ne heVeeme efoJemeebÛee Gheemevee ceesmece) ueJekeâjÛe ef¡emlemeYee ØeYetÛes ef¡emleMejerj (Corpus Domini) efkebâJee ef¡emleeÛes jkeäle DeeefCe Mejerj ne ceneslmeJe Gheemevesle meepeje keâjles. Ùee Je<eea ne ceneslmeJe jefJeJeej efo. 6 petve jespeer Ùesle Deens.
 heefJe$e ef¡emleyeefueoeve ‘‘ef¡emleer peerJeveeÛee Giece Je keâUme’’ Demee meJeexÛÛe mee›eâeceWle Deens. lÙeeÉejs ieewjJeÙegkeäle mebpeerJeve ef¡emle hegvne ÙesF&heÙeËle ›egâmeeJejerue yeefueoeve MelekeâevegMelekesâ keâeÙecemJe¤heer meepejs nesle Deeues Deens. he. efcemmee ØesceeÛee mee›eâecesvle, SskeäÙeeÛes efÛevn, ØesceyebOeve, heemkeâeÛes Yeespeve Deens. lÙeeÉejs mee#eele ef¡emleeuee mesJeve kesâues peeles, ceve ke=âhesves Ye¤ve Ùesles, DeeefCe DeeheCeeme YeeJeer ieewjJeeÛes DeefYeJeÛeve efceUles (heefJe$e Gheemevee Iešvee, SC, 47).
 peieeÛÙee leejCeemee"er Deefhe&uesues ÙesMetÛes ›egâmeeJejerue yeefueoeve ns lÙeeÛÙee Mejerj Je jkeäleeves oMe&efJeues peeles. ‘‘IÙee DeeefCe Kee’’ DeeefCe ‘‘IÙee DeeefCe hÙee’’ ns oesve Ieškeâ heefJe$e efcemmeeÛeer DeeJeMÙekeâ ‘JemletefmLeleer’ (matter) Deensle.
 meOÙee peeueboj Oece&ØeebleeÛes JÙeJemLeehekeâ Demeuesues efyeMehe Deeivesuees «esMeme ns ÙesMetÛÙee ›egâmeeJej JeeefnuesuÙee jkeäleeJej efÛebleve keâjleele. DeeyesueeÛes jkeäle met[ GieefJeCÙeemee"er Deesj[le Demesue. heCe ÙesMetÛes jkeäle #ecee, Meebleer DeeefCe meeceLÙe& ÙeebÛee mebosMe osles. efyeMehe «esMeme ns leerve Ieškeâ DeefOekeâ mhe° keâjleele :-
 1) #ecee : efnyeÇt ueeskeâebme efueefnuesuÙee he$eele (9:22) Skeâ meeceevÙe Oeeefce&keâ leòJe efoues Deens : ‘‘jkeäle DeesleuÙeeefJevee #eceeoeve nesle veener.’’ pegvÙee keâjejeleerue peveeJejeÛes yeUer heehecegkeäleermee"er Deefhe&ues peele, heCe efnyeÇt ueeskeâebme efueefnuesuÙee he$eele cnšues Deens, ‘‘les #ecee efceUefJeCÙeeme GheÙeesieer veJnles. Heâkeäle osJehet$e ÙesMetÛes jkeäleÛe efveef§eleheCes DeeheuÙee heeheebÛes #eeueve keâjles.’’
 DeeheCeeme ØeYet ÙesMetÛÙee jkeäleeÉejs #ecee efceUeueer Deens ne mebosMe efyeMehe «esMeme hegvne hegvne meebiele Deensle. ‘‘osJeeÛee heg$e, ØeYet ÙesMet ¢eeÛes jkeäle DeeheuÙeeuee meJe& heeheebheemetve Megæ keâjles’’ (1 Ùeesneve 1:7), ‘‘lÙeeÛÙee jkeäleeÉejs DeeheCeeme DeeheuÙee DehejeOeebÛeer #ecee efceUeueer Deens’’ (FefHeâmekeâjeme he$e 1:7), ‘‘DeeheCe lÙeeÛÙee jkeäleeves veerefleceeve "juees Deenesle’’ (jescekeâjebme he$e 5:9). meble hee@ue ne efJeÛeej Deieoer mhe°heCes JÙekeäle keâjlees : ‘‘pÙeeuee heehe "eTkeâ veJnles lÙeeuee lÙeeves legceÛÙee DeeceÛÙeekeâefjlee heehe Demes kesâues; ¢eemee"er keâer, DeeheCe lÙeeÛÙee "eÙeer osJeeÛes veerefleceòJe Demes JneJes’’ (2 keâefjbLe 5:21). meble hes$e DeeheCeeme Skeâ megboj efJeÛeej oslees : ‘‘meesves ¤hes DeMee veeMeJeble Jemletbveer veJns lej efve<keâuebkeâ Je efveoex<e keâeskeâje Demee pees ef¡emle, lÙeeÛÙee cetuÙeJeeve jkeäleeves legcner cegkeäle Peeuee Deene’’ (1 hes$e 1:18-19). iegueece efJekeâle IesCÙeemee"er lÙeeÛeer efkebâcele cnCetve Keb[Ceer efoueer peeF&. heeheeÛÙee iegueeceefiejerheemetve cegkeäle nesCÙeemee"er ÙesMetves Keb[Ceer cnCetve lÙeeÛÙee mJele:ÛÙee jkeäleeÛeer efkebâcele ceespeueer – Deieoer MesJešÛÙee LeWyeeheÙeËle. cnCetve ÙesMetÉejs Peeuesues Deeheues leejCe ns ‘cegkeäleer cnCetve osKeerue mebyeesOeues peeles (DeeheCe heeheeheemetve cegkeäle kesâuesues – megškeâe kesâuesues – Deenesle).
 2) Meebleer : #eceeoeve Meebleerkeâ[s vesles. meble hee@ue DeeheCeeme meebielees keâer osJeeves ef¡emleele ‘‘lÙeeÛÙee ›egâmeeÛÙee jkeäleeves Meebleer keâ¤ve’’ mJeiee&leerue Je he=LJeerJejerue meJeeËyejesyej mecesš kesâuee. DeMee Øekeâejs mecesš keâ¤ve ef¡emle DeeheCeeme ‘‘heefJe$e, efve<keâuebkeâ Je efveoex<e’’ Demes osJeemeceesj GYes keâjlees (keâuemmewkeâjebme he$e 1:22). Deeheueer heehes ceeHeâ kesâuÙeecegUs DeeheCe OewÙee&ves ke=âhesÛÙee jepeemeveepeJeU peeT Mekeâlees’’ (efnyeÇt 4:16). DeeheCe osJeemeceesj OewÙee&ves peelees. ef¡emleeÛÙee jkeäleeves Deeheueer heehes Oegleueer iesuesueer Deensle.
 Deeheueer heeheer efJe®æ cegkeäle efmLeleer ÙeebÛÙeeleerue efJejesOe oeKeefJeCÙeemee"er ÙeMeÙee mebos°e Skeâ ØeYeeJeer efÛe$e Jeehejlees. ‘‘legceÛeer heehes ueeKesmeejKeer ueeue Demeueer lejer leer yeHeâe&meejKeer MegYeü nesleerue; leer efkeâjefcepeemeejKeer leebye[er Demeueer lejer ueeskeâjermeejKeer efveIeleerue’’ (ÙeMeÙee 1:18). heeheeves mebhetCe& ceeveJeer JÙeefkeäleceòJe efkeâleer keâuebefkeâle kesâues Deens ns efÛeef$ele keâjCÙeemee"er ÙeMeÙee Ùee GheceebÛee Jeehej keâjlees. Dee§eÙe& ns keâer DeeheCe heeheeves ceeKeuesues yeHe&â Je ueeskeâjermeejKes meHesâo kesâues peeleele.
 3) meeceLÙe& : efveie&ce hegmlekeâ DeeheCeeme HeâejesÛes ùoÙe ce=ot keâjCÙeemee"er osJeeves efvejefvejeàÙee heer[e hee"Jetve ÙengÅeebvee FefpehleÛÙee iegueeceefiejerletve keâmes cegkeäle kesâues ns meebieles. ce=lÙetÛee otle meJe& FefpehleceOÙes efHeâ¤ve ØelÙeskeâ kegâšgbyeeleerue ØeLece pevceuesuee cee¤ve šekeâerue ner MesJešÛeer heer[e nesleer. FŒeeSue ueeskeâebvee JeeÛeefJeCÙeemee"er osJeeves lÙeebvee heemkeâeÛÙee keâeskeâjeÛes jkeäle IesTve les IejeÛÙee oejebÛÙee oesvner yee¢eebvee Je keâheeUheóeruee ueeJeeJes Demes meebefieleues. ‘‘pÙee Iejele legcner Demeeue lÙee Iejele les jkeäle legceÛÙeekeâefjlee KetCe Demes nesF&ue. jkeäle heenerve lesJne ceer legcneuee Deesueeb[tve peeF&ve; efcemej osMeeÛÙee ueeskeâebvee ceer ceejerve lesJne legceÛÙeeJej DeveLe& ÙesCeej veener, legceÛee veeMe JneJeÙeeÛee veener’’ (efveie&ce 12:13). F&mšjÛÙee JesUer Iejebvee efouee peeCeeje DeeMeerJee&o ¢eeÛee mebj#eCeeÛeer KetCe cnCetve heemkeâeÛÙee keâeskeâjeÛes jkeäle efMebhe[ues peeCes ÙeeÛÙeeMeer mebyebOe Deens.
 ÙesMet ne heemkeâeÛee Keje keâeskeâje Deens. lÙeeÛÙee meeJe&peefvekeâ keâeÙee&ÛÙee ØeejbYeer, Ùeesneve yeeefhlemlee, lÙeeuee ‘‘peieeÛes heehe njCe keâjCeeje osJeeÛee keâeskeâje’’ cnCetve Ieesef<ele keâjlees (Ùeesneve 1:39). pesLes ÙesMet lÙeeÛes Mejerj Je jkeäle DeeheCeeme oslees les MesJešÛes Yeespeve ns heemkeâeÛÙee YeespeveeÛeer Øeefleke=âleer Deens. meble hee@ue cnCelees : ‘‘keâejCe Deeheuee heemkeâeÛee keâeskeâje ef¡emle ne Deefhe&uee Deens.’’ yeeÙeyeueÛes MesJešÛes hegmlekeâ, ‘ØekeâšerkeâjCe’ ns ÙesMetuee ‘JeOe Peeuesuee keâeskeâje’ cnCetve meeoj keâjles. MegYeü Peies heefjOeeve kesâuesuee Je neleer PeeJeàÙee Iesleuesuee leejCe Peeuesuee cees"e mecegoeÙe jepeemeveemeceesj Je keâeskeâNÙeemeceesj GYee neslee. ‘‘cees"Ÿee mebkeâšeceOetve Ùesleele les ns Deensle. ¢eebveer Deeheues Peies keâeskeâNÙeeÛÙee jkeäleele OegJetve MegYeü kesâues Deensle. DeeefCe lees heg{s cnCelees : ‘‘jepeemeveeheg{s ceOÙeYeeieer Demeuesuee keâeskeâje lÙeebÛee ceW{heeU nesF&ue Je lees lÙeebvee peerJeveeÛÙee heeCÙeeÛÙee PeNÙeepeJeU vesF&ue’’ (Øekeâšer 7:14-19). ne meboYe& yeehleermcee mJeerkeâejuesuÙeebefJe<eÙeer efouee peelees.
 vesheesefueÙeve yeesveeheeš& ne ÙegjesheÛee vekeâeMee heenele neslee. lÙeemebyebOeer Skeâ keâLee meebieleele. «esš efyeÇšveJej yeesš "sJetve lees cnCeeuee, ‘‘lees ueeue ef"hekeâe pej vemelee lej ceer mebhetCe& peie efpebkeâues Demeles.’’ ÙeeÛe Øekeâejs mewleeve ne peieeÛee vekeâeMee heenelees. pej lÙeeÛÙee FÛÚsvegmeej Peeues Demeles lej lÙeeves mebhetCe& peie efpebkeâues Demeles; heCe lÙeeuee keâOeerÛe ÙeMe ÙesCeej veener. keâejCe lÙee vekeâeMeeJej Skeâ ef"hekeâe Deens pees lÙeeÛÙee mebhetCe& hejepeÙeeÛes Øeleerkeâ Deens : lees keâeueJeejerÛee ueeue ef"hekeâe pesLes ÙesMet DeeheuÙeemee"er lÙeeÛÙee jkeäleeÛee MesJešÛee LeWye meeb[lees.
 efyeMehe Deeivesuees «esMeme ns lÙeebÛÙee ‘Deceesefuekeâ jkeäle’ Ùee jnmÙeeJejerue DeeheuÙee efÛebleveeÛee meceejeshe keâesefJe[-19 ÛÙee meboYee&le keâjleele. Ùee efJe<eeCetves mebhetCe& peieeJej nuuee Ûe{Jeuee Deens DeeefCe Yeejleele lej Deeheues pevepeerJeve hebiet yeveJeues Deens. keâesjesvee efJe<eeCetefJe®æ DeeheCe MeesOeuesueer ueme Deeheues keâesefJe[-19 efJe<eeCetheemetve mebj#eCe keâjerue DeMeer Dehes#ee Deens. Ùee he=LJeerJej megjef#ele jeneCÙeemee"er DeeheCeeme ueme IÙeeÙeuee nJeer. leLeeefhe, DeeheCe efJeme¤ veÙes keâer heeheeÛÙee ØelÙeskeâ efJe<eeCetheemetve megjef#ele jeneCÙeemee"er ef¡emleeÛes jkeäleÛe Kejer ueme, ØeeflejesOekeâ Deew<eOeer Deens. pesJne Ùeceotleeuee efomesue keâer DeeheuÙee ùoÙeeÛeer oejs ÙesMetÛÙee jkeäleeves efMebhe[uesueer Deensle, lesJne lees Kee$eerves heg{Ûee jmlee Oejerue. pesJne SKeeoe ef¡emleer ceeCetme ÙesMetÛÙee jkeäleeÛee DeeOeej Iesle Demelees lesJne mewleeve nleyeue yevele Demelees. ØeYet ÙesMetÛÙee jkeäleeves ØelÙeskeâ ef¡emleer JÙeòeâerves mJele:Ûes ceOetveceOetve uemeerkeâjCe keâ¤ve IesCes ns efkeâleer efkeâleer DeefveJeeÙe& Deens!
 DeefOeke=âle – 2
 ‘keâesefJe[-19’ efJe<eeCetves efvecee&Ce kesâuesuÙee heefjefmLeleerceOÙes JemeF& ef¡emlemeYesÛes keâeÙe&
 YeejleerÙe ke@âLeefuekeâ ÛeÛe& (ØeecegKÙeeves efyeMeheebÛÙee heefj<eosÛÙee oesve cegKÙe meefcelÙeebÉejs cnCepesÛe ‘keâeefjleeme Fbef[Ùee’ Je ‘YeejleerÙe ke@âLeefuekeâ DeejesiÙe mebIešvee’) YeejleYej efvejefvejeàÙee Øekeâejs peeleer-Oecee&Ûee YesoYeeJe ve keâjlee efYeVe-efJeefYeVe leNnsves iejpeJebleebvee meneÙÙe keâjerle Deensle.
 pejer ef¡emlemeYeskeâ[tve Heâej cees"Ÿee Dehes#ee kesâuÙee peele DemeuÙee lejerner ceuee ns mhe° ke⤠Åee keâer ef¡emlemeYee cnCepes JesuHesâDej, meJe& iejpee YeeieJeCeejer je°^ efkebâJee meesmeeÙešer veener. efMeJeeÙe efleÛÙeekeâ[s efJehegue ØeceeCeele DeceÙee&o meeOevemeeceg«eer vemeuÙeecegUs leer meJeeËheÙeËle heesnÛet Mekeâle veener. ogmejer iees° cnCepes ef¡emlemeYee ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee MegYeJele&ceeveeleerue efMekeâJeCegkeâervegmeej meJeeËÛeer mesJee keâjCÙeeme yeebOeerue Deens.
 ‘keâesefJe[-19’ ner ceneceejer meg¤ PeeuÙeeheemetve JemeF&leerue ef¡emlemeYee ¢ee mebkeâšeuee meeceesjs peeCÙeemee"er meppe Peeuesueer Deens. peeleer-Oecee&Ûee YesoYeeJe ve keâjlee meJe& iejpeJeble ueeskeâebÛeer mesJee keâjCÙeemee"er, efJeMes<ekeâ¤ve Yeejleeleerue Flej Øeebleeletve DeeuesuÙee mLeueebleefjle cepegjebÛeer, YegkesâuesuÙee ueeskeâebÛeer Je JewÅekeâerÙe mesJesÛeer iejpe DemeuesuÙee ueeskeâebmee"er, oÙeeke=âlÙes keâjerle Deens.
 ÛeÛe&Ûeer mesJee keâOeerner Øeefmeæermee"er kesâuesueer vemeles. ‘GpeJÙee neleeves efouesues oeve [eJÙee neleeuee keâUt osT vekeâesme’ Ùee yeeÙeyeueÛÙee leòJeevegmeej ns mesJeekeâeÙe& kesâues peeles. ceer mJele: DeeheuÙee meJe& Oece&ieg¤bvee JesUesJesUer ceeie&oMe&ve keâ¤ve (32 metÛevee he$ekesâ Je meYee IesTve) lÙeebÛÙee-lÙeebÛÙee ceÙee&oebÛeer peeCeerJe keâ¤ve osTve Oece&ØeebleerÙe heeleUerJej ceneceejerÛÙee meboYee&le DeeheuÙeeuee keâesCekeâesCelÙee iees°er keâjlee Ùesleerue, ns DeveskeâJesUe oeKeJetve efouesues Deens.
 ceneceejerÛeer heefnueer ueeš (ceeÛe& 2020 les ceeÛe& 2021)
 1) meg®Jeeleeruee Deecner DeeceÛÙee meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee keâe@uespeÛee veJeerve FceejleerÛee megceejs 1,00,000 Ûeewjme Hetâš Yeeie JemeF&-efJejej ceneveiejheeefuekesâÛÙee ‘keâesefJe[-19’ efJe<eÙekeâ keâeceemee"er efJeveecetuÙe efouee. lees Yeeie ces 2020 les ef[meWyej 2020 heÙeËle efJeueieerkeâjCeemee"er Je ne@efmhešueÛÙee mesJesmee"er JeehejCÙeele Deeuee. ns yeebOekeâece keâjCÙeemee"er ÛeÛe&uee Jeerme keâesšer ®heÙeebÛee KeÛe& Deeuee Deens.
 2) veeiejer DeefOekeâeNÙeebÛÙee efJevebleeruee ceeve osTve meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee keâe@uespeÛÙee pegvÙee FceejleerÛee «eeTb[ HeäueesDejÛee Jeehej ieefjyeebmee"er DeeuesuÙee 90,000 efkeäJebšue 100 efkeâuees DeVeOeevÙe "sJeCÙeemee"er keâjCÙeele Deeuee. ne efJeYeeie lÙeeJesUer Skeâ iees[eTve cnCetve JeehejCÙeele Deeuee. Deelee lÙee efJeYeeieeÛeer og®mleer keâjCÙeemee"er Deecneuee Heâej cees"e efveOeer ueeieCeej Deens.
 3) JemeF&leerue ef¡emlemeYesÛÙee SketâCe 65 mebmLee (Oece&ØeebleerÙe Oece&ieg¤, ›elemLe Oece&ieg¤ DeeefCe efmemšme&) Ùeebveer efceUtve 1 keâesšer 31 ueeKe ®heÙes ‘efjueerHeâ Jeke&â’mee"er iejpeJebleebÛÙee meneÙÙeemee"er heg{erueØeceeCes Jeehejues.
 – 19,057 FlekeäÙee kegâšgbyeevee DeeOeej efouee.
 – mLeueebleefjle cepegjebvee 5,826 ®heÙeebÛeer ceole kesâueer.
 – 16,757 jsMeveÛÙee efheMeJÙee iejpeJebleebvee JeešCÙeele DeeuÙee. DeeheuÙee Deveskeâ ÛeÛexme Je MeeUebÛeer cewoeves efJeveecetuÙe mejkeâejer DeefOekeâeNÙeebvee keâesefJe[-19 efJe<eÙekeâÛÙee mesJesmee"er osCÙeele Deeueer. Ùee cewoeveeÛeer meeHeâmeHeâeF& Je šehešerheheCee ÙeebÛeer keâeUpeer IesCÙeemee"er ef¡emlemeYesves KeÛe& kesâuee.
 ye) ceneceejerÛeer ogmejer ueeš (SefØeue 2021heemetve Ûeeuet)
 1) JemeF&leerue pevelee ceneceejerÛÙee Ùee ogmeNÙee ueešsÛÙee JesUer DeefOekeâ ØeceeCeele ØeYeeefJele Peeuesueer DemeuÙeecegUs ceer DeeceÛÙee meJe& Oece&«eeceeleerue meJe& Oece&ieg¤bvee ceePÙee 23 ces 2020-21 ÛÙee heefjhe$ekeâevegmeej keâesefJe[-19 ves meJe& Deepeejer ®iCeebmee"er, iejpeJebleemee"er efjueerHeâ Jeke&âmee"er 91,75000 ®heÙes cebpegj kesâues Deensle. DeLee&le DeeceÛeer ner ceole ceÙee&efole Deens. hejbleg Deveskeâ Goej JÙekeäleer neleYeej ueeJeleerue, DeMeer Deecneuee DeeMee Jeešles.
 2) ne@efmhešueceOeerue ieoea, ceÙele ®iCeebÛes DehetJe& Deekeâ[s heeefnuÙeeveblej GheueyOe DeejesiÙe mesJesÛeer Ùeb$eCee keâesuece[le Deens Demes efomeuÙeeJej Je ueeskeâebceOÙes ØeÛeb[ YeÙeieb[ efvecee&Ce nesle Deens ns heeefnuÙeeveblej Deecner ne@efmhešuemesJee, Dee@efkeämepevemen Deew<eOe hegjefJeCÙeemee"er ceePÙee ØeefleefveOeerÉejs Je ceer mJele: ke@âLeefuekeâ yeBkesâÛÙee DeefOekeâeNÙeeyejesyej, keâeef[&veue «esMeme ne@efmhešueÛÙee DeefOekeâeNÙeebyejesyej, efJeÛeejefJeefveceÙe keâ¤ve Ùee DeeefCeyeeCeeruee keâmes leeW[ oslee ÙesF&ue ÙeeÛee mebÙegkeäleheCes ke=âleerMeerue keâeÙe&›eâce DeeKeuee.
 hegvne Skeâoe efpeuneefOekeâeNÙeebÛÙee (keâueskeäšjÛÙee) efJevebleervegmeej ceneceejerÛÙee ogmeNÙee ueešsÛÙee JesUer, efJeMes<ele: «eeceerCe efJeYeeieeleerue ®iCeebkeâefjlee 50 yes[Ûes ne@efmhešue meg¤ keâjCÙeemee"er meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee keâe@uespeÛeer veJeerve Fceejle lÙeebvee megheto& kesâueer Deens.
 DeeceÛÙee ›elemLe peveebÛÙee DeeefCe ØeehebefÛekeâebÛÙee mebmLee Goe. meble lesjspee ne@efmhešue, DeeieeMeer Ùeebvee osKeerue Deecner Ùee keâeceemee"er ØeJe=òe kesâues Je DeeefLe&keâ ceole efceUJetve efoueer. keâeef[&veue «esMeme ne@efmhešue Ùeebveer lej lÙeebÛeer keâesefJe[-19 hesMebš ®iCeekeâefjlee yes[Ûeer mebKÙee 150 yes[heÙeËle Jee{Jeueer. ceer mJele: mejkeâejer (je°^erÙe heeleUerJej, jepÙe heeleUerJej Je mLeeefvekeâ heeleUerJej) mebheke&â meeOetve Ùee meboYee&leerue meJe& hejJeeveiÙee efceUefJeCÙeemee"er ÙeMemJeerefjlÙee hee"hegjeJee keâjerle Deens. lemesÛe JewÙeefkeälekeâ DeesUKeerÛÙee efvejefvejeàÙee ueeskeâebyejesyej mebheke&â meeOetve JesUesJesUer efJeMes<ele: Dee@efkeämepeve hegjJeCÙeemee"er efmeefueb[j Je Jesvšeruesšj efceUefJeues Deensle.
 ‘JemeF& peveefnle š^mš’ Ùee DeeheuÙee ‘Oece&ØeebleerÙe ueeskeâmesJee meefceleer’ÛÙee ceeOÙeceeletve Deecner yemeerve ke@âLeefuekeâ yeBkesâMeer mebheke&â meeOetve ceneceejerleerue keâeceemee"er osCeieer ceeefieleueer Demelee yeBkesâves Goejnmles 60,00,000 ®heÙes ceole kesâueer Je Ùee meJe& efveOeerÛee efJeefveÙeesie lelkeâeU keâeef[&veue «esMeme, meble lesjspee ne@efmhešueceOeerue iejpeebmee"er keâjCÙeele Deeuee. JemeF&leerue ef¡emlemeYesves iejpet ueeskeâebvee keâesefJe[-19Ûeer Je@keämeerve (ueme) osCÙeemee"er heg{ekeâej Iesleuesuee Deens. (cee$e ceuee "eTkeâ Deens keâer keâesCelÙeener Keepeieer mebmLesuee YeejleeÛÙee je°^erÙe mejkeâejves DeMee ØekeâejÛÙee Je@keämeerve hegjefJeCÙeeÛeer hejJeeveieer efouesueer veener. cee$e ¢eeceeieÛee DeeceÛee nslet Demee Deens keâer meJe&meeceevÙe ceeCemeebvee Je efJeMes<ekeâ¤ve mejkeâejuee Ùee keâeceeÛeer efveleeble iejpe heneJeer).
 JemeF&ceOeerue ef¡emlemeYee 50 yes[Ûes Skeâ veJeerve keWâõ (Heâeoj yeve&[ Yeb[ejer ne@ue’, osJeleueeJe ÙesLes) meg¤ keâjCÙeemee"er ØeÙelve keâjerle Deens. ns keWâõ keâeef[&veue «esMeme ne@efmhešue mebueive Demesue. Ùee keâeceerr Deecneuee mejkeâejer hejJeeveieer efceUefJeCÙeemee"er efJeuebye nesle Deens. Deecner DemeneÙÙe Deenesle. hejbleg ceer mJele: JÙeefkeäleMe: ÙeeÛee hee"hegjeJee keâjerle Deens. ne Øekeâuhe jeyeefJeCÙeemee"er peJeUpeJeU Skeâ keâesšer ®heÙeebÛee KeÛe& ÙesCeej Deens DeeefCe ke@âLeefuekeâ yeBkesâves ner ceole keâjCÙeeÛes DeeÕeemeve efoues Deens. ceer mJele: heg<keâU efoueoej osCeieeroejebMeer mebheke&â meeOetve DelÙeble efvekeâ[erÛeer meeOeve-meeceg«eer efceUefJeCÙeemee"er ØeÙelveMeerue Deens. Ùeehewkeâer keâener meeOevemeeceg«eer efceUeuesueer Demetve Flej ceoleerÛeer Dehes#ee Deens.
 hejcesÕejeÛÙee Deveble oÙescegUs ‘keâesefJe[-19’ ceneceejerÛeer ogmejer ueeš JemeF& DeeefCe cegbyeF&ceOÙes Deesme¤ ueeieueer Deens. hejbleg Ùee yeeyeleerle DeeheuÙeeuee heefnuÙee ueešsveblej pes Ie[ues lÙeeØeceeCes yesefHeâkeâerj jentve ÛeeueCeej veener. keâejCe Deveskeâ lep%eebveer peenerj kesâues Deens keâer, Ùee mebmeie&pevÙe ‘keâesefJe[-19’ DeepeejeÛeer eflemejer ueeš ueJekeâjÛe ÙesCÙeeÛeer MekeäÙelee Deens. ns ue#eele "sJetve DeeieeMeer ÙesLeerue meble lesjspee ne@efmhešue ÙesLes meOÙee keâceer kesâuesueer mesJee hegvne keâeÙe&jle keâjCÙeeÛeer Ùeespevee DeeKeuesueer Deens. lemesÛe keâeef[&veue «esMeme ne@efmhešueceOÙes ‘keâesefJe[-19’ ®iCeebmee"er DeefOekeâ ØeceeCeele yes[dme GheueyOe keâ¤ve "sJeCÙeeÛeer JÙeJemLee keâjCÙeele Deeuesueer Deens. Deeheues Oece&ieg¤, ›elemLe heg®<e Je efŒeÙee, yeÇome& DeeefCe efmemšj ns meJe& ueeskeâebvee Ùee yeeyeleerle meeJeOeefiejerÛeer heeJeues GÛeueCÙeemeboYee&le ceeie&oMe&ve keâjerle Deensle. ceeveefmekeâ DeepeejebÛeer osKeerue keâeUpeer Iesleueer peele Deens Je pÙee iejpeJebleevee DeeefLe&keâ Je DeeOÙeeeflcekeâ mJe¤heeÛeer ceole keâjCÙeemee"er meeJeOeefiejerÛÙee ceÙee&oe ue#eele IesTve ceuee mJele:uee DeeMee Jeešles keâer hejcesÕej DeeheuÙeeuee oÙee oeKeJeerue Je lÙeeÛÙee ueeskeâebÛee ‘keâesefJe[-19’ ÛÙee eflemeNÙee mebYeeJÙe ueešsheemetve yeÛeeJe keâjerue.
 (ke=âhee keâ¤ve efyeveyeg[eÛÙee ceeefnleerkeâ[s ogue&#e keâje DeeefCe JewÙeefkeälekeâ heeleUerJej DeeheuÙeeuee keâmes menkeâeÙe& keâjlee ÙesF&ue ÙeeÛee pe¤j efJeÛeej keâje. keâejCe ceneceejerÛÙee Ùee Me$etMeer DeeheCe Skeâ$e ÙesTve meecevee ke⤠lesJneÛe lees ceeIeej IesF&ue)
 DeefOeke=âle – 3
 HeâeojebÛÙee yeouÙeemebyebOeer Lees[smes…
 ef¡emlemeYesceOÙes nkeäkeâeÛeer heos vemeleele. peyeeyeoeNÙee cee$e efouÙee peeleele. lÙeeÛeØeceeCes, osJeeves meJeeËvee efouesueer ceeveJeer Øeefle‰e DeyeeefOele jeKeueer peeJeer cnCetve oesmleje°^ebveer peenerj kesâuesuÙee ‘‘ceeveJeer nkeäkeâeb’’Ûee ueeYeeLeea ØelÙeskeâ ceeveJeer peerJe Deens. Goe. ‘heeshe’ ns nkeäkeâeÛes heo veener; ‘efyeMehe’ ns nkeäkeâeÛes heo veener; ‘Heâeoj’ ns nkeäkeâeÛes heo veener. hejcesÕej Øepesuee ßeæsle Â{ keâjCÙeemee"er DeeefCe lÙeebvee efJehegue peerJeveele Jee{efJeCÙeemee"er efJeefMe° peyeeyeoejer efouesuÙee JÙekeäleeruee ßesCeeryeæ DeefOekeâej yeneue kesâuesues Demeleele. DeLee&le, lÙeebvee hejcesÕejekeâ[tve efceUeuesueer oer#ee (‘efyeMehe’ efkebâJee ‘Heâeoj’) lÙeebveer peyeeyeoejeruee peeietve heej hee[eJeer cnCetve Je lÙeebveer mebhetCe& peerJeve yeÇÿeÛeÙee&le, Dee%eeOeejkeâheCeele Je meeOÙee jenCeerle peieeJes cnCetve hejcesÕejeÛÙee ke=âhesves lÙeebÛÙee Ûeeefj$ÙeeJej (character), efMekeäkeâeceesle&ye kesâuesues Demeles.
 heeshecenesoÙeebvee mebhetCe& peieeleerue osJeØepesÛeer osKeYeeue keâjCÙeeÛeer peyeeyeoejer, efyeMeheebvee (lÙeebveer heeshecenesoÙeebyejesyej Je lÙeebÛÙee DeOeerve jentve) lÙeebÛÙee neleer megheto& kesâuesuÙee efJeefMe° Yeewieesefuekeâ Yeeieeleerue osJeØepesÛeer Je Heâeojebvee efyeMeheebveer hee"efJeuesuÙee Oece&Øeebleeleerue efJeefMe° peeiesleerue osJeØepesÛeer heeUkeâerÙe peyeeyeoejer efoueer peeles. heeshecenesoÙe mebhetCe& peieeleerue JewefÕekeâ ef¡emlemeYesÛee keâejYeej jerlemej heej hee[CÙeeÛeer peyeeyeoejer heenleele, efyeMehe ns lÙeebvee DeeKetve efouesuÙee mLeeefvekeâ ef¡emlemeYesÛee keâejYeej jerlemejheCes heej hee[CÙeeÛeer peyeeyeoejer heenleele (lÙeeÛeyejesyej ØeeosefMekeâ Je je°^erÙe heeleUerJej Flej efyeMeheebÛÙee mebhekeâe&le les meef›eâÙe Demeleele), Je Heâeoj efyeMeheebveer lÙeebvee vesceuesuÙee Je veceto kesâuesuÙee Oece&Øeebleeleerue efJeefMe° keâeÙee&Ûeer peyeeyeoejer efyeMeheebÛÙee ceeie&oMe&veeKeeueer Je Dee%esle jentve meebYeeUleele. heeshecenesoÙeebÛee DeefOekeâej DelÙegÛÛe mJe¤heeÛee Demelees. les ØelÙe#e hejcesÕejeueeÛe peyeeyeoej Demeleele. efMe<ÙeebÛes heeÙe OegCÙeeÛee ØeYet ef¡emleeves efouesuee DeeoMe& meceesj "sJetve, meJeeËvee yejesyej IesTve efve:mJeeLe&, efveieJeea, efveje«ener, efvejhes#e Yetefcekeâe yepeeJeeÙeÛeer DeMeer lÙeevee ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛeer Dee%ee Deens. ßeæsle Â{ jentve ef¡emlemeYesleerue meJe& Ieškeâebvee ØeYet ef¡emleeÛee DeeoMe& heeshecenesoÙe DeeheuÙee GoenjCeeves efMekeâJeleele. iesuÙee oesve npeej Je<eeËÛÙee DevegYeJeevegmeej Deveskeâ heeshecenesoÙeebveer Deeheueer peyeeyeoejer hejcesÕejemeceesj keâMeer heeUeÙeÛeer ¢eeÛee he[leeUe keâjCÙeeÛeer efveÙeceeJeueer mJele:Ûe DeeKeuesueer Deens. heeshe øeâeefvmeme DeepeÛÙee keâeUeuee Oe¤ve, lÙeebÛÙee peyeeyeoejeruee peeietve, osJeeuee les keâmes peyeeyeoej DemeeJesle ¢eeefJe<eÙeer megOeeefjle DeeJe=òeerÛeer efveÙeceeJeueer iesuÙee meele Je<eeËheemetve leÙeej keâjle Deensle.
 mLeeefvekeâ heeleUerJej peyeeyeoejer heej hee[leevee efyeMehe ns heeshe cenesoÙeebvee peyeeyeoej Demeleele. efyeMeheebveer heej hee[CÙeeÛeer leerve heojer (ØeYetMeyoeÛeer Iees<eCee, mee›eâeceWle Jeešhe DeeefCe ÙeesiÙe ØeMeemeve) peyeeyeoejerefJe<eÙeer efveÙeceeJeueer ‘nesueer meer’ efkebâJee Jn@efškeâvekeâ[tve lÙeebvee efceUeuesueer Demeles. lÙee efveÙeceeJeueerle efyeMeheebÛÙee peyeeyeoejerÛes me[slees[ efJeJejCe efyeMeheebvee KegueemesJeejerves efMekeâefJeuesues Demeles. leer efveÙeceeJeueer lÙeebÛÙeeJej yebOevekeâejkeâ Demeles. ¢ee efveÙeceeJeueerÛÙee hetle&lesÛee efveÙeefcele DenJeeue Jn@efškeâve ØeefleJe<eea keâmetve leheemele Demeles.
 Oece&Øeebleeleerue Heâeoj ns lÙeebÛÙee efyeMeheebvee peyeeyeoej Demeleele. (›elemLe Heâeoj lÙeebÛÙee DeefOekeâeNÙeebÛÙee DeOeerve Demeues lejer heeUkeâerÙe mesJee keâjleevee les efyeMeheebvee peyeeyeoej Demeleele.) lÙeebÛeer peyeeyeoejer heej hee[CÙeemee"er efyeMeheebveer kesâuesueer HeâeojebÛeer vesceCetkeâ nermegæe peyeeyeoejer heej hee[CÙeemee"er efyeMeheebvee ef¡emlemeYeskeâ[tve DeefOekeâej efouesues Demeleele. DeLee&le, DeefOekeâej ns keâoeefhe ceve ceevesue lÙeeØeceeCes JeeieCÙeemee"er vemeleele. MesJešer, mLeeefvekeâ ef¡emlemeYesÛee leerve heojer keâejYeej heefjCeecekeâejkeâ, o#eleehetJe&keâ DeeefCe hejcesÕejeÛÙee ieewjJeemee"er, lemesÛe osJeØepesÛÙee efnleemee"er DemeeJee neÛe cegKÙe nslet ue#eele "sJetve heeefnuee peelees.
 HeâeojebÛeer yeoueer ¢ee iees°erÛes ØecegKe ueeYeeLeea ns lÙee efJeefMe° peeiesleerue (Oece&«eeceeleerue) osJeØepeeÛe Demeles. HeâeojebÛeer DeeJe[-efveJe[ efkebâJee lÙeebÛeer JewÙeefkeälekeâ FÛÚe, efkebâJee lÙeebÛeer meesÙe-iewjmeesÙe heg{s "sJetve efyeMehe HeâeojebÛeer yeoueer keâjerle vemeleele. HeâeojebÛÙee yeoueerÛes keâejCe meJe&ØeLece peyeeyeoejer efouesuÙee peeiesleerue ueeYeeLeeAvee (osJeØepee) ue#eele IesTve, efkebâJee lÙeebÛeer ÙeesiÙe Je ØeYeeJeer heeUkeâerÙe mesJee keâMeer keâjlee ÙesF&ue ns heentve iejpe DemeuÙeeme HeâeojebÛeer yeoueer kesâueer peeles. neÛe HeâeojebÛÙee yeoueerÛee cegKÙe cegöe Demelees. Flej meJe& yeeyeer ogÙÙece Deensle. ¢eeceOÙes megæe osJeØepesleerue IeškeâebÛÙee JewÙeefkeälekeâ DeeJe[er-efveJe[erÛee ØeMve vemelees. meJeeËvee ØeYet ef¡emleele Øekeâš PeeuesuÙee hejcesÕejeheeMeer vesCes Je lÙee hejcesÕejeuee ueeskeâebceOÙes npej DemeuÙeeÛeer peeCeerJe keâ¤ve osCes nerÛe HeâeojebÛeer DeeÅe peyeeyeoejer Deens. HeâeojebÛÙee Debieer veceü mJeYeeJe Je efve:mJeeLeea mesJeeYeeJe Demes meodiegCe ØeecegKÙeeves DemeCes DeielÙeeÛes Deens. heeshe cenesoÙemegæe mJele:Ûeer DeesUKe ‘mesJekeâebÛee mesJekeâ’ cnCetveÛe peieeuee keâ¤ve osleele (meble hee@ueves šeÙešme – leerleeuee – efueefnuesuÙee yeesOehe$eeleerue DeOÙeeÙe 2 les 3 DeeheCe meJeeËveer pe¤j JeeÛeeJesle. Heâeojebvee kesâuesuee GheosMe ef¡emlemeYesÛÙee efMekeâJeCegkeâeruee Oe¤ve lÙeeJej efÛebleve keâjeJes).
 yeNÙeeÛe JesUe Heâeojeb-HeâeojebÛeer Skeâceskeâebyejesyej leguevee keâ¤ve ßeæeJebleebceOÙes DeeJe[er-efveJe[erÛeer mheOee& SskeâeÙeuee Ùesles. ØelÙeskeâ HeâeojebÛes DeeieUs-JesieUs JewefMe°Ÿe Demeues lejer lÙeebÛes priesthood (HeâeojlJe) SkeâÛe Deens Je les meJe& Heâeoj, efyeMeheebceOÙes, ØeYet ef¡emleeÛÙee SkeâcesJe ‘ÙeepekeâlJeele’ menYeeieer Peeuesues Deensle. lejerheCe, ceeveJeer JÙekeäleer cnCetve ØelÙeskeâ Heâeoj, pÙeeÛÙee-lÙeeÛÙee ceeveJeer mJeYeeJeevegmeej, DelegueveerÙeÛe jenleele. cnCetve SkeâeÛe ef¡emlemeYesceOÙes efvejefvejeUer mesJeekeâeÙex keâjCÙeemee"er, SkeâeÛe MejerjeÛes Deveskeâ DeJeÙeJe cnCetve meJe& Heâeojebvee efvejefvejeàÙee mesJeekeâeÙee&mee"er efyeMeheebkeâ[tve vesceues peeles. meJe& Oece&«eece efkebâJee Oece&Øeebleeleerue meJe& mesJeekeâeÙex Skeâ¤he, SkeâpeeleerÙe efkebâJee Skeâpeervemeer (uniform – homogenous) vemeleele. lÙeemee"er Oece&Øeebleeleerue efvejefvejeàÙee ef"keâeCeÛÙee iejpee DeYÙeemetve, osJeeÛÙee FÛÚsuee ØeceeCe ceevetve vekeäkeâer heg{s peeCÙeemee"er keâeÙe pe®jerÛes Deens ns DeesUKetve ceie les keâeÙe& heej hee[CÙeemee"er meceLe& Demeuesueer JÙekeäleer efyeMehe MeesOele Demeleele. efvejefvejeUer keâeÙe& heej hee[CÙeemee"er osJeeves meJeeËveelÙeeÛÙee osCeiÙeebveer le=hle kesâues Deens. DeeheCeeceOÙes leguevee keâjerle ve yemelee, pÙeeves-lÙeeves heefJe$e DeelcÙeeÛÙee ØekeâeMeele veerš heejKe keâ¤ve osJeeÛeer osCeieer DeesUKeeJeer, leer Je=efæbiele keâjeJeer Je ef¡emlemeYesuee mece=æ keâjCÙeeme leÙeej DemeeJes. ßesCeeryeæ peyeeyeoeNÙee efouÙee iesuesuÙee ÛeÛe&ceOÙes heoesVeleer DeeefCe heoeJeveleer ceeveues peele veener (Promotions and demotions do not exist in the church's hierarchy). osJeeÛÙee ceàÙeele Úesše-cees"e YesoYeeJe keâOeer vemelees. keâOeer DeeheCe ceeCemes osJeeÛÙee osCeiÙeebvee Úesšer-cees"er DeMeer ØeceeCe-he$ekesâ osle Demelees. lÙeecegUs ef¡emleeÛÙee Mejerjeuee (Body of Christ) Fpee nesle Demeles.
 osJeeves ef¡emlemeYesuee efouesues Øesef<ele keâeÙe& (Mission) SkeâÛe Skeâ Deens. lÙee Skeâe Øesef<elekeâeÙee&Ûeer keâeÙe&hetleea nesCÙeemee"er keâeUeveg¤he Je heefjefmLeleeruee Oe¤ve DeeKeCeer kesâueer peele Demeles Je leer Deceueele DeeCeCÙeemee"er efvejefvejeàÙee osCeiÙeebveer le=hle PeeuesuÙee Heâeojebvee mesJeekeâeÙex efoueer peeleele. keâesCeer ØecegKe Heâeoj, keâesCeer meneÙÙekeâ Heâeoj, keâesCeer GceÅee lee®CÙeele, keâesCeer heeskeäleheCeele, keâesCeer pÙes‰ veeieefjkeâele cees[Ceejs, DeMee efJeefJeOe meboYee&vee Oe¤ve meJe& Heâeoj efouesues mesJeekeâeÙe& ØeeceeefCekeâheCes keâ¤ve efyeMeheebÛÙee peyeeyeoejerle Dee%eeOeejkeâheCes Ùeesieoeve keâ¤ve mLeeefvekeâ ef¡emlemeYesuee (Local Church) mece=æ keâjerle Demeleele. ef¡emle-MejerjeÛÙee (ef¡emlemeYesÛÙee) ØelÙeskeâ DeJeÙeJeekeâ[tve MejerjeÛÙee (ef¡emlemeYesÛÙee) Jee{ermee"er Ùeesieoeve Dehesef#ele Demeles. pej ØelÙeskeâ JÙekeäleer ØeeceeefCekeâheCes keâeÙe&#ecelesvegmeej ef¡emlemeYee¤heer Fceejle yeebOeCeeruee Ùeesieoeve osle Demesue lej keâesCeekeâ[s keâesCeleer peyeeyeoejer Deens ¢eeuee cenòJe veener. GoenjCeeLe&, ‘‘keäuepeea nesce’’ ceOÙes Demeuesues Heâeome&megæe, efveÙeefcele ØeeLe&vesÛes peerJeve peietve ef¡emlemeYesuee mece=æ keâjCÙeeÛes cetuÙeJeeve Ùeesieoeve osle Demeleele.
 
 JemeF& Oece&Øeevleeleerue Oece&ieg¤bÛÙee vesceCegkeâe
 1. Heâe. pÙeesSue ef[kegâvee, ØecegKe Oece&ieg¤, FvHebâš efpePeme ÛeÛe&, SJnjMeeF&ve efmešer (JemeF& hetJe&).
 2. Heâe. pee@ve Heâjieespe, Ûe@vmeuej (heg{s Ûeeuet), jskeäšj, ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er Je JÙeJemLeehekeâ – Lee@ceme ye@efhšmše ØeeLeefcekeâ MeeUe, Lee@ceme ye@efhšmše neÙemketâue DeeefCe pÙeg. keâe@uespe keâuee DeeefCe JeeefCepÙe, heehe[er DeeefCe JÙeJemLeehekeâ, meble ieesvmeeuees ieemeeaÙee keâe@uespe keâuee DeeefCe JeeefCepÙe, JemeF&.
 3. Heâe. Lee@ceme ueesheerme, ØecegKe Oece&ieg¤, meble Lee@ceme ÛeÛe&, meeb[esj Je JÙeJemLeehekeâ – meble Lee@ceme ceje"er ceeOÙece neÙemketâue, meble Lee@ceme DeeÙe.meer.Sme.F& mketâue DeeefCe meble Lee@ceme pÙeg. keâe@uespe, JeeefCepÙe, osJeleueeJe.
 4. Heâe. efHeâefuehe IeesvmeeueefJeme, ØecegKe Oece&ieg¤, vesefšefJnšer Dee@Heâ DeJej ues[er, heeueIej DeeefCe JÙeJemLeehekeâ – Deevebo Deeßece Fb«epeer ceeOÙece mketâue, heeueIej.
 5. Heâe. øeâeefvmeme [eyejs, mebÛeeuekeâ, JemeF& peveefnle keWâõ (heg{s Ûeeuet) DeeefCe ØecegKe Oece&ieg¤, meble efhešj ÛeÛe&, keâesUerJee[e Je JÙeJemLeehekeâ – meble efhešj ØeeLeefcekeâ DeeefCe neÙemketâue, JemeF& keâesUerJee[e.
 6. Heâe. [e@ceefvekeâ ef[DeeefyeÇDees, ØecegKe Oece&ieg¤, nesueer efš^efvešer ÛeÛe&, ieescmeDeeUer.
 7. Heâe. yeÇeÙeve ef[meespee, Sme.pes. ØecegKe Oece&ieg¤, meble Fie>sefMeÙeme ÛeÛe&, Debyee[er jes[.
 8. Heâe. uegF&me efyeÇšes, ØecegKe Oece&ieg¤, DeJej ues[er Dee@Heâ cemeea ÛeÛe&, cemexme.
 9. Heâe. efJepeÙe Deeuces[e, ØecegKe Oece&ieg¤, meble cesjer ceeioeuesvee ÛeÛe&, cegUieeJe, Oece&ØeebleerÙe ce@jspe š^eÙeyÙetveue (heg{s Ûeeuet) DeeefCe JÙeJemLeehekeâ – meble cesjer ceeioeuesvee ØeeLeefcekeâ mketâue, cegUieeJe.
 10. Heâe. pÙees ef[cesuees, ØecegKe Oece&ieg¤, DeJej ues[er Dee@Heâ Jesuebkeâveer ÛeÛe&, ceoxme.
 11. Heâe. Deefveue hejsje, mebÛeeuekeâ- peerJeve oMe&ve heeUkeâerÙe keWâõ (heg{s Ûeeuet) DeeefCe megJeelee& Je Meebleerotle ceeefmekeâeÛes mebheeokeâ, efiejerpe.
 12. Heâe. jsceb[ ¤ceeJe, ØecegKe Oece&ieg¤, ceoj Dee@Heâ iee@[ ÛeÛe&, heeueer (heg{s Ûeeuet) DeeefCe mebÛeeuekeâ – Oece&ØeebleerÙe ‘ceeref[Ùee keâefceMeve’.
 13. Heâe. pee@ve uegiegve, Sme. Jner.[er, efØeHesâkeäš/ØecegKe- Sme.Jner.ef[.efMe<ÙeeueÙe, efiejerpe.
 14. Heâe. efJekesâMe keâesefjÙee, ØecegKe Oece&ieg¤, ef¡emlejepee ÛeÛe&, yeesefUbpe.
 15. Heâe. yeÇsv[ve Heg⚟ee&[es, ØecegKe Oece&ieg¤, nesueer ›eâe@me ÛeÛe&, efvece&U, ØeeÛeeÙe& – nesueer ›eâe@me Fb«epeer ceeOÙece mketâue DeeefCe JÙeJemLeehekeâ- nesueer ›eâe@me ceje"er ceeOÙece ØeeLeefcekeâ Je neÙemketâue, nesueer ›eâe@me Fb«epeer ceeOÙece mketâue, efvece&U.
 16. Heâe. pee@veer efve«esue, ØecegKe Oece&ieg¤, meble ogmejs pee@ve hee@ue ÛeÛe&, veeueemeesheeje, heef§ece.
 17. Heâe. efJepeÙe ueesheerme, ØecegKe Oece&ieg¤, DeJej ues[er Dee@Heâ [esueme& ÛeÛe&, [neCet.
 18. Heâe. JnsueWšeF&ve heeJekeâj, efØemš-Fve-Ûeepe&, DeJej ues[er Dee@Heâ nsuLe ÛeÛe&, jepees[er.
 19. Heâe. De@vLeveer legmkeâevees, Sme.pes., efØemš-Fve-Ûeepe&, DeJej ues[er Dee@Heâ Heâesjmeskeâve ÛeÛe&, DeeMeeie[.
 20. Heâe. efJeuÙece HeâuekeâeJe, Sme.ef[. yeer, efØemš-Fve-Ûeepe&, pÙeesleer ceelee ÛeÛe&, pÙeesleer-DeeieeMeer.
 21. Heâe. pÙees efhe"skeâj, Sme.pes. heeUkeâerÙe keâeÙe&, DeJej ues[er Dee@Heâ Heâesjmeskeâve ÛeÛe&, DeeMeeie[.
 22. Heâe. iee@[øeâer jcesef[Deme, meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤, meble je@keâ ÛeÛe&, ieesefKeJejs.
 23. Heâe. pÙees IeesvmeeueefJeme, meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤, efvelÙe meeneÙÙe keâjCeejer ceelee ÛeÛe&, leueemejer.
 24. Heâe. he@efš^keâ ef[meespee, meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤, ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 25. Heâe. Yet<eCe keâesUer- Oece&ØeebleerÙe ce@jspe š^eÙeyÙetveue (heg{s Ûeeuet) Je meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤ ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 26. Heâe. DebyeÇespe HeâveeË[erme, meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤, nesueer efš^efvešer ÛeÛe&, ieescmeDeeUer.
 27. Heâe. ceeÙekeâue keâesjerÙee, meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤, meble efhešj ÛeÛe&, Devee&Ue (keâesUerJee[e).
 28. Heâe. meeefJeÙees ef[ceesvšer, meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤, DeJej ues[er Dee@Heâ ueg[&dme ÛeÛe&, efMeue&ÙeJee[er.
 29. Heâe. ye@hšermš [eyejs, meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤, ceoj Dee@Heâ iee@[ ÛeÛe&, heeueer DeeefCe meeneÙÙekeâ Oece&ØeebleerÙe ceeref[Ùee keâefceMeve.
 30) Heâe. je@yeerve IeesvmeeueefJeme, ØeeÛeeÙe& – Lee@ceme ye@efhšmše ef[.S[.keâe@uespe, heehe[er (heg{s Ûeeuet) DeeefCe meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤, meble efhešj ÛeÛe&, JemeF& keâesUerJee[e.
 31) Heâe. ceeÙekeâue legmkeâevees, meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤ – nesueer ›eâe@me ÛeÛe&, efvece&U DeeefCe ØeeÛeeÙe&, nesueer ›eâe@me ceje"er ceeOÙece ØeeLeefcekeâ DeeefCe neÙemketâue, efvece&U (heg{s Ûeeuet).
 32) Heâe. De@veskeäuesš HeâveeËef[me, Sme.pes., meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤ – efvelÙe meneÙÙekeâ ceelee ÛeÛe& – leueemejer.
 33) Heâe. [eÙeiees vetvme, Sme[eryeer, meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤- cesjer nsuhe Dee@Heâ ef¡e§evme ÛeÛe&, veeÙeieeJe hetJe&.
 34)Heâe. ye@mšerve Lee@ceme, Sme[eryeer, meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤ jsPejskeäMeve ÛeÛe&, efJejej hetJe&.
 35) Heâe. efjÛe[& yegjKeeJe, Sme[eryeer, meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤, pÙeesleerceelee ÛeÛe&, pÙeesleer, DeeieeMeer.
 36) Heâe. Lee@cemeve ueesheerme,Sme.pes., meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤, cesjer ceoj Dee@Heâ iee@[ GhekeWâõ, Gheueeš, leueemejer
 37) Heâe. pescme øeâeefvmeme, Sme.pes., JeemleJÙe – Øesceebpeueer, ieeme, šekeâerhee[e.
 38) Heâe. meeueesceve je@ef[^ipe, meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤, meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&, yejecehetj.
 39 Heâe. yeÇeÙeve [eÙeme, meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤, ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er
 40) Heâe. pÙeesSue keâesefjÙee, meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤, meWš øeâeefvmeme PesefJeDej ÛeÛe&, efiejerpe Je efMe#eCemesJee – nesueer ›eâe@me (Fb«epeer ceeOÙece) mketâue, efvece&U.
 41) Heâe. efkebâimueer kegâefšvees, meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤, Heâeeflecee ceelee ÛeÛe&, ÛegUCes Je efMe#eCemesJee -meWš Lee@ceme (ICSE) mketâue, osJeleueeJe.
 42) Heâe. efjÛe[& [eyejs, mes›esâšjer – efyeMehme neTme (heg{s Ûeeuet) Je mebÛeeuekeâ ueneve ef¡emleer heefjJeej ( SCCs).
 43) Heâe. pesjeu[ je@ef[^ipe, Sme.pes., meeneÙÙekeâ Oece&ieg¤, meble FivesefMeÙeme ÛeÛe&, Debyee[er jes[.
 44) ef[keâve DeefJeveeMe Oeeso[s, meeneÙÙekeâ – oÙeeceelee ÛeÛe&, ceefme&me.
 45) ef[keâve yeve&[ HeâveeËef[me, meeneÙÙekeâ – FvHebâš efpePeme ÛeÛe&, SJnjMeeF&ve efmešer.
 46) ef[keâve cee@ie&ve HeâveeËef[me, meeneÙÙekeâ – jcesoer ceelee leerLe&mLeeve, jcesoer.
 47) ef[keâve pÙeesSue ef[meespee,Sme.pes., meeneÙÙekeâ – meWš ceeÙekeâue ÛeÛe&, ceeefCekeâhetj.
 48) cee@efvme. øeâeefvmeme keâesefjÙee, JeemleJÙe – meWš øeâeefvmeme PesefJeDej ÛeÛe&, efiejerpe.
 49) Heâe. De@C[^Ÿet je@ef[^ipe, JeemleJÙe – FvHebâš efpePeme ÛeÛe&, SJnjMeeF&ve efmešer.
 50) Heâe. jsceb[ hejsje, JeemleJÙe – meWš cesjer ce@ioeuesve ÛeÛe&, cegUieeJe.
 51) Heâe. efJeuÙece Heâjsje, JeemleJÙe – jcesoer ceelee leerLe&mLeeve, jcesoer.
 52) Heâe. SueeÙeme je@ef[^ipe, keäuepeea nesce, meeb[esj.
 53) Heâe. Deeueskeäme legmkeâevees, JeemleJÙe – keäuepeea nesce (lÙeebvee GheÛeejeÛeer leele[erÛeer iejpe Deens).
 54) mesefceveefjÙeve me@veue legmkeâevees (efjpevmeer Je<e&) meneÙÙekeâ – Heâe. efjÛe[& [eyejs, efyeMehme neTme, yejecetj.
 
 DeefOeke=âle – 6
 DeeÛe&efyeMeheebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce
 (meueielee jeneJeer cnCetve DeeOeer Øeefmeæ kesâuesues keâeÙe&›eâce veJeerve keâeÙe&›eâceemeefnle ÙesLes Øeefmeæ keâjCÙeele Ùesle Deensle. heg{erue meJe& heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve DeeÙeesefpele keâjCÙeele Deeues Deensle.)
 30 SefØeue (me. 10.00 les 11.00): Oece&ØeebleeÛÙee DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 11.00 les 12.00): Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (og. 3.00 les mebOÙee. 5.00) : ÙegveeÙešs[ ef¡e§eve ØesDej Heâe@j Fbef[Ùee efLeDee@uee@efpekeâue «egheÛeer (efJnef[Dees keâe@vHeâjvme) meYee.
  (mebOÙee. 5.30 les 7.00):JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 1 ces mebOÙee. 4.30:heefJe$e efcemmee (hegve®lLeeve keâeUeleerue heeÛeJee jefJeJeej – ner efcemmee jskeâe@[& keâ¤ve Ùeg šŸetye DeeefCe efmeivesš kesâyeueJej Øe#esefhele kesâueer peeF&ue), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 5 ces (me. 10.00 les og. 2.30): Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 4.15 les 7.00): Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 6 ces (me. 9.30 les og. 1.30): Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 4.15 les 6.00): Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 6.00 les 7.40): menYeeie Je Yee<eCe, efnbog-ef¡emleer mebJeeo ÙeeefJe<eÙeeJej SkeäÙegcesefvekeâue ef¡e§eve meWšj ( ECC ) DeeÙeesefpele JÙeeKÙeeveebÛÙee GodIeešveeÛes DeefOeJesMeve Je CBCI leHexâ mebosMe (efJnef[Dees keâe@vHeâjvme).
  (mebOÙee. 7.45 les 8.45): Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 7 ces (me. 10.00 les og. 12.30):Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 6.00 les 7.30): menYeeie, keâesefJe[-19 meeLeerheemetve cegkeäleermee"er ØeeLe&vee efove Je GheJeeme, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 8 ces (og. 12.15 les 1.30) : Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 4.15:heefJe$e efcemmee (hegve®lLeeve keâeUeleerue meneJee jefJeJeej – ner efcemmee jskeâe@[& keâ¤ve Ùeg šŸetye DeeefCe efmeivesš kesâyeueJej Øe#esefhele kesâueer peeF&ue), efyeMehme neTme, yejecehetj.
  je$eer 9.30:heefJe$e efcemmee (DeblÙeefJeOeer), DeJej ues[er Dee@Heâ jsces[erme, jcesoer.
 11 ces me. 10.00:Ûe@vmeuej, DeLe&JÙeJemLeehekeâ DeeefCe JemeF& peveefnle š^mšÛes mebÛeeuekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle keâesefJe[-19 meboYee&le meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  og. 12.00:yemeerve ke@âLeefuekeâ keâes. yeBkesâÛes ÛesDejceve DeeefCe nbieeceer pevejue ce@vespej, keâeef[&veue «esMeme ne@efmhešueÛes ÛesDejceve DeeefCe pevejue ce@vespej, efJnkeâj pevejue, Ûe@vmeuej, DeLe&JÙeJemLeehekeâ DeeefCe JemeF& peveefnle š^mšÛes mebÛeeuekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle keâesefJe[-19 ÛÙee meboYee&le meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 12 ces me. 10.00:Oece&ØeebleeÛÙee DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 15 ces mebOÙee. 4.15:heefJe$e efcemmee (ØeYetÛes mJeiee&jesnCe – ner efcemmee jskeâe@[& keâ¤ve Ùeg šŸetye Je efmeievesš kesâyeueJej Øe#esefhele kesâueer peeF&ue), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 20 ces (me. 11.00 les og. 12.30): Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  og .12.30:Skeâe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 6.00 les 7.40) : Skeâe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 21 ces me. 9.30:Oece&ØeebleeÛÙee ceeueceòee meefceleerÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  me. 10.30:JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee ef[keâvmevee ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.30 les og. 1.15) : meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee keâe@uespe (JemeF&) Ûes ce@vespej, JÙeJemLeehekeâ Je efØeefvmeheue ÙeebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 22 ces mebOÙee. 4.15:heefJe$e efcemmee (hesvšskeâe@mš jefJeJeej – ner efcemmee jskeâe@[& keâ¤ve Ùeg šŸetye Je efmeievesš kesâyeueJej Øe#esefhele kesâueer peeF&ue), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 24 ces me. 10.15:Oece&ØeebleeÛÙee DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  og. 12.00:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 4.00:menYeeie – (efJnef[Dees keâe@vHeâjvme) ke@âLeefuekeâ efyeMehme keâe@vHeâjvme Dee@Heâ Fbef[Ùee (CBCI ) heoeefOekeâeNÙeebÛeer meYee.
 25 ces me. 10.00:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  me. 11.00:pespJeerš Heâeome& Øeefmeæ keâjerle DemeuesuÙee 'Civilta Catholica' Jn@efškeâve Review uee cegueeKele, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (og. 12.30 les 1.15:Oece&ØeebleeÛÙee DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 6.00 les 8.00):peerJeve oMe&ve keWâõeÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 26 ces (me. 9.30 les 10.30): ieeme MeeUsmeboYee&le meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 10.30 les og. 1.30): keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  mebOÙee. 4.30:Skeâe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 27 ces (me. 11.00 les og. 12.30) : meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee keâe@uespe (JemeF&) meboYee&le meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 6.00 les 7.30):menYeeie Je JÙeeKÙeeve, SkeäÙegcesefvekeâue ef¡e§eve meWšj ( ECC ) DeeÙeesefpele efnbog-ef¡emleer mebJeeoeÛes cenòJe Ùee efJe<eÙeeJej (efJnef[Ùees keâe@vHeâjvme.)
 28 ces me. 10.30:DeOÙe#e, meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee keâe@uespeÛes ce@vespej ÙeebÛee efvejeshe meceejbYe keâeÙe&›eâce, meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee keâe@uespe, JemeF&.
 29 ces mebOÙee. 4.15:heefJe$e efcemmee (DeefleheefJe$e $ewkeäÙe – ner efcemmee jskeâe@[& keâ¤ve Ùeg šŸetye Je efmeievesš kesâyeueJej Øe#esefhele kesâueer peeF&ue), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 31 ces me. 11.00: yemeerve ke@âLeefuekeâ keâes. yeBkesâÛes ÛesDejceve DeeefCe nbieeceer pevejue ce@vespej, keâeef[&veue «esMeme ne@efmhešueÛes ÛesDejceve, pevejue mes›esâšjer DeeefCe pevejue ce@vespej, efJekeâj pevejue, Ûe@vmeuej, DeLe&JÙeJemLeehekeâ DeeefCe JemeF& peveefnle š^mšÛes mebÛeeuekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle keâesefJe[- 19 ÛÙee meboYee&le meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.