yeeÙeyeueceOeerue %eevemeeefnlÙe – 3ces 2021


  – Heâe. ([e@.) je@yeš& yeer. ef[meespee
 
 SKeeos uesKevemeeefnlÙe efveveeJeer Je Deveeefcekeâ "sJeuÙeeves lÙee meeefnlÙeeÛeer efJeÕeemeen&lee keâceer nesles Demes cnCeleele. ÙeeGueš, Demes meeefnlÙe SKeeÅee efJeKÙeele JÙekeäleerÛÙee veeJeeves Øemeeefjle kesâues lej lÙeeÛes Jepeve Jee{les. ner ceeveJeer ØeJe=òeer ue#eele Ieslee FŒeeSueer Ùengoer Oece&hebef[leebveer efveÙeceMeeŒeeÛes pevekeâlJe ceesmesJej meesheefJeuesues Deens, mlees$ekeâej cnCetve jepee oeJeero ¢eeÛee JeejbJeej GuuesKe kesâuesuee Deens, lej %eevemeeefnlÙeeÛee Godieelee cnCetve Meueceesveeuee ieewjefJeuesues Deens.
 %eeveer jepee Meueceesve
 1 jepes 1-11 ¢ee Dekeâje DeOÙeeÙeebceOÙes Meueceesve jepeeÛeer mebhetCe& keâejkeâero& JeCe&ve keâjCÙeele Deeuesueer Deens. Ùee DeOÙeeÙeebÛes yeejkeâeF&ves JeeÛeve kesâuÙeeme efnyeÇt %eevemeeefnlÙeeÛee pevekeâ cnCetve MeueceesveeÛee keâjCÙeele Deeuesuee ieewjJe efkeâleer ÙeLeesefÛele Deens ¢eeÛes oMe&ve Ie[les. yeeÙeyeue DeYÙeemekeâebveer ¢ee Dekeâje DeOÙeeÙeebceOetve MeueceesveeÛÙee %eeveemebyebOeer heeÛe cegös GheefmLele kesâuesues Deensle.
 1) efieyeesve ÙesLeerue mJehve (1 jepes 3:4-14)
 jepee Meueceesve ¢eeÛÙee keâejefkeâoeale efieyeesve ns FŒeeSueer ueeskeâebmee"er ØeeLe&vesÛes cenòJehetCe& ‘GÛÛemLeeve’ nesles. mJele: Meueceesve jepee lesLes Ùe%eyeUer Dehe&Ce keâjCÙeemee"er peele Demes. Skeâoe lesLes ØeeLe&vee keâjeÙeuee iesuesuee Demeleevee hejcesÕejeves lÙeeuee mJehveele oMe&ve osTve cnšues, ‘‘leguee nJee lees Jej ceeie.’’ Meueceesveeves hejcesÕejeuee efouesuÙee GòejeJe¤ve lÙeeÛeer veceülee, ke=âle%elee DeeefCe mebÙeceMeerue Je=òeer efometve Ùesles. ‘ceer lej kesâJeU ueneve cetue Deens’, ‘legPÙee efveJe[uesuÙee ueeskeâebceOÙes legPee mesJekeâ jenele Deens’, ‘SJe{Ÿee cees"Ÿee ØepesÛee vÙeeÙe keâjCÙeeme keâesCe meceLe& Deens?’ ¢ee lÙeeves GÛÛeejuesuÙee MeyoebceOetve MeueceesveeÛÙee efJeMeeue ceveesJe=òeerÛes Je osJeefYe¤heCeeÛes oMe&ve Ie[les.
 Kejs heenlee, lÙee keâeUeleerue jepes-cenejepes oerIee&Ùeg<Ùe, Me$etbJej efJepeÙe DeeefCe Oeve-oewuele ¢eebÛeer keâeme Oejerle Demele. mlees$e 21ceOÙes oeJeero jepee ¢ee JejoeveebÛee GuuesKe keâjleevee Dee{Ulees : ‘‘lÙeeves (jepeeves) legPÙeepeJeU peerJeve ceeefieleues; let lÙeeuee ÙegieevegÙegieeÛes oerIee&Ùeg<Ùe efoues’’ (JeÛeve 4), ‘‘legPes meJe& Jewjer legPÙee neleer ueeieleerue’’ (JeÛeve 8), Meueceesveeves jÛeuesuÙee mlees$e 72ceOÙes lej oerIee&Ùeg<Ùe (JeÛeve 5), Me$etbJej efJepeÙe (JeÛeves 8-11) ¢eeyejesyej vÙeeÙe Je veerefleceòee (JeÛeves 1-3) ¢eebÛee GuuesKe keâjCÙeele Deeuesuee Deens. vÙeeÙeer jepee keâmee DemeeJee ¢eeÛes JeCe&ve DevegJeeo 1:9-18 DeeefCe ÙeMeÙee 11:1-5 ceOÙes keâjCÙeele Deeuesues Deens.
 Meueceesveeves Oeve-oewuele, oerIee&Ùeg<Ùe efkebâJee Me$etbJejerue efJepeÙe ¢eebhewkeâer keâenerÛe ceeefieleues veener lej lÙeeves osJeepeJeU ‘ueeskeâebÛee vÙeeÙe keâjCÙeeme , meeJeOeeve efÛeòe Je yeNÙee-JeeF&šebÛeer heejKe keâjCeejer efJeJeskeâyegæer ceeefieleueer. ¢eecegUs ØemeVe nesTve hejcesÕejeves %eeve Je efJeJeskeâyegæer ¢eeÛeyejesyej JewYeJe, oerIee&Ùeg<Ùe DeeefCe Me$etbJejerue ØeYeglJe DeMee meieàÙee JejoeveebÛeer lÙeeÛÙeeJej Kewjele kesâueer.
 2) MeueceesveeÛes uesKevemeeefnlÙe (1 jepes 4:29-34)
 1 jepes 4:29-34 ¢ee GleeNÙeele Meueceesve jepeeÛÙee veeJeeJej Ûeej ØekeâejÛes uesKevemeeefnlÙe DemeuÙeeÛes veceto keâjCÙeele Deeuesues Deens. lÙeevegmeej De) Meueceesveeves 3,000 veereflemet$es jÛeueer, ye) 1005 ieerles jÛeueer, keâ) JevemheleerJej efÛebleve keâ¤ve lÙeeleerue %eeve Meyoyeæ kesâues, [) ØeeCeer peieleele JeeJe¤ve (Goe. Iees[ŸeebÛee JÙeeheej) lÙeeleerue %eeve efMebheues. efueefKele mJe¤heele peesheemetve "sJeueer.
 MeueceesveeÛÙee veeJeeJej Demeuesues ns uesKevemeeefnlÙe ceeveJeer peerJeve DeefOekeâ DeLe&hetCe& Je peieCÙeeueeÙekeâ keâjCeejs nesles. lÙeeleerue keâener veereflemet$es, ieerles (ieerlejlve), yeesOeJeÛeves (GheosMekeâ Je MeueceesveeÛee %eeve«ebLe) yeeÙeyeueceOeerue %eevemeeefnlÙeeceOÙes meceeefJe° keâjCÙeele Deeuesueer Deensle.
 3) Meueceesveeves efouesuee ÙeLeeLe& vÙeeÙe (1 jepes 3:16-28)
 jepeeÛÙee heefnuÙee hegmlekeâeÛee uesKekeâ MeueceesveeÛÙee mJehveeveblej (1 jepes 3:4-14) ueiesÛe lÙeeÛÙee %eeveeÛes ceenelcÙe JeCe&ve keâjCeejer Skeâe efkeâÛekeâš vÙeeÙeeÛeer Iešvee (1 jepes 3:16-28) meeoj keâjlees.
 efJe<eÙe lemee Kethe veepetkeâ Deens. oesve JesMÙee yeeUble PeeuÙee. oesIeeRvee cegueies Peeues. lÙeehewkeâer Skeâe ŒeerÛes cetue efleÛÙee DebieeKeeueer efÛej[tve cejCe heeJeues. JesU je$eerÛeer. keâesCeer mee#eeroej veener. pÙee ŒeerÛes yeeU cejCe heeJeles leer iegheÛethe G"tve yeeUebÛeer Deoueeyeoue keâjles. mekeâeU PeeuÙeeveblej KeNÙee ceelesuee ¢ee iees°erÛee megieeJee ueeielees. efpeJeble yeeU vescekesâ keâesCeeÛes ÙeeJe¤ve oesIeeRle Jeeo meg¤ neslees. ØekeâjCe jepeekeâ[s Ùesles.
 meceepeeleerue Øeefle‰enerve ueeskeâebmee"er MeueceesvemeejKÙee Skeâe ceneve meceüeševes JesU ÅeeJee ner iees° vekeäkeâerÛe ùoÙemheMeea nesleer; hejbleg lÙeenerhes#ee pÙee heæleerves jepee lÙee ØeMveeJej lees[iee keâe{lees leer heælener ueeskeâebvee efJeÛeej keâjeÙeuee ueeJeCeejer nesleer.
 jepee MeebleheCes lÙee oesIeeRÛes cnCeCes Ssketâve Ieslees. oesIeeRhewkeâer keâesCeerlejer Keesšb yeesuele nesles ns mhe° nesles. hejbleg lÙeebÛÙeehewkeâer Skeâ Œeer melÙe efmeæ ke⤠Mekeâle veJnleer; lej ogmejer les melÙe keâyetue keâjerle veJnleer. oesIeer ceelee Deensle ner iees° jepee ue#eele Ieslees DeeefCe ceele=Jelmeue ùoÙeeuee nele Ieeuet Mekesâue Demee GheeÙe megÛeefJelees. ‘‘efpeJeble yeeUeÛes oesve legkeâ[s keâje.’’ KeNÙee DeeF&Ûes ùoÙe leerUleerU legšt ueeieles. keâejmLeeveer ŒeerÛes efheleU GIe[s he[les. %eeve cnCepes efpeLes ceeCetme efveCe&Ùe Ieslees DeMee lÙeeÛÙee DebleÙee&ceeÛÙee Keesue Yeeieeuee mheMe& keâjCÙeeÛeer DeodYegle Mekeäleer, ner %eeveeÛeer JÙeeKÙee Ùee IešvesÉejs uesKekeâ DeOeesjsefKele keâjlees.
 4) MeyeeÛÙee jeCeerÛeer Yesš (1 jepes 10:2-13)
 hejcesÕejeves efouesuÙee %eeveeÛee Jeehej keâ¤ve Meueceesveeves Jeerme Je<eeËÛÙee keâejefkeâoeale hejcesÕejeÛes cebefoj DeeefCe mJele:Ûee jepeJee[e yeebOetve šekeâuee. lÙeeefMeJeeÙe nepeesj, ceefieöes Je iespesj ÙeebmeejKeer Flej Deveskeâ veiejs GYeejueer. lÙeeÛes JewYeJe FŒeeSueer ueeskeâebvee Je Mespeejerue je°^ebvee oerheJetve šekeâCeejs nesles. ‘efJeodJeeve meJe&$e hegpÙeles’ ¢ee Gkeäleervegmeej meieUerkeâ[ÛÙee osMee-ØeosMeeble MeueceesveÛÙee %eeveeÛeer keâerleea hemejueer. veeJeeØeceeCes (Meeueesce cnCepes Meebleer, mece=æer Je keâuÙeeCe) lÙeeÛÙee jepÙeele meJe&$e Meebleer Je megyeòee veebole nesleer.
 MeueceesveeefJe<eÙeer jepes-cenejepes ¢eebÛÙee ceveele DeleerJe Deeoj neslee. efJeefJeOe meceüešebkeâ[tve lÙeeuee meesves, Ûeeboer, ceesj, nveer, cemeeues, iebOejme DeMee iees°eRÛes vepejeCes efceUle. lÙeelener MeyeeÛÙee jeCeerves Meueceesve jepeeÛeer Iesleuesueer Yesš Depejecej "jueer. efleÛÙee YesšerceOÙes leerve iees°er o[uesuÙee neslÙee. heefnueer iees°, kegâlegnue. ‘leer jepeeÛeer hejer#ee heenCÙeemee"er Deeuesueer nesleer’ (1 jepes 10:1). uetkeâÛÙee MegYeJele&ceeveele (uetkeâ 11:31) ÙesMet cnCelees, ‘‘leer MeyeeÛeer jeCeer peieeÛÙee Debleeheemetve MeueceesveeÛes %eeve SskeâCÙeemee"er Deeueer.’’ Meueceesveeves efleÛÙee meJe& ØeMveebÛeer Gòejs efoueer (1jepes 10:3). ogmejer iees°, efleves keâe{uesues ieewjJeesodieej. ¢ee ieewjJeesodieejele efleves jepeeÛÙee keâeceefiejerÛeer Jeejsceehe mlegleer kesâueer (JeÛeves 6-7), ueeskeâebÛes YeeiÙe JeeKeeCeues (JeÛeve 8) DeeefCe FŒeeSueÛÙee owJeeÛee ieewjJe kesâuee (JeÛeve 9). eflemejer iees°, efleves jepeeuee efouesuee vepejeCee. efleves efouesuÙee YesšeRFlekeäÙee Jemlet MeueceesveeÛÙee keâejefkeâoeale hegvne keâOeerÛe keâes"tve DeeuÙee veenerle (JeÛeve 10).
 MeyeeÛÙee jeCeerÛÙee YesšerÛes JeCe&ve keâ¤ve jepeebÛÙee heefnuÙee hegmlekeâeÛee uesKekeâ MeueceesveeÛÙee %eeveeÛee Je lÙeeÛÙee JewYeJeeÛee hejmhej mebyebOe DemeuÙeeÛes oeKeJetve oslees. efJeÅee, mejmJeleer DeeefCe ue#ceer SkeâeÛe Iejer keäJeefÛeleÛe heeCeer Yejleele Demes cnCeleele. MeueceesveeÛes %eeve Je lÙeeÛes JewYeJe lÙeeleuesÛe Skeâ GoenjCe nesles. ogmejer iees°, Skeâ JewYeJemebheVe jeCeer Skeâe %eeveer jepeeÛÙee Yesšeruee Ùesles ÙeeJe¤ve Oevemebheoshes#ee %eeve ßes‰ Deens Demes uesKekeâ metefÛele keâjlees.
 5) MeueceesveeÛes DeOe:heleve (1 jepes 11:1-8)
 SJee cees"e JewYeJeMeeueer jepee, %eeveer, keâerefle&Jeble DeeefCe keâle=&lJeJeeve meceüeš Demetve megæe lees lÙeeÛÙee DeeÙeg<ÙeeÛÙee mebOÙeekeâeUer hejcesÕejeÛÙee ceveeletve Glejuee. pÙeeves oesve ceeleebvee GefÛele Demee vÙeeÙe efouee, pÙeeves MeyeeÛÙee jeCeerÛeer ØeMebmee efceUefJeueer, pÙeeves pes®meuesceÛes YeJÙeefoJÙe cebefoj GYeejues leesÛe Meueceesve jepee MesJešer efJeosMeer efŒeÙeebÛÙee veeoer ueeieuee. meeleMes jeCÙee Je leerveMes Ghehelveer DemeCeeNÙee ¢ee jepeeÛes ceve FŒeeSueÛÙee osJeekeâ[tve yenkeâues. DeeheuÙee yeeÙekeâebvee Ket<e keâjCÙeemee"er lÙeeves lÙeebÛÙee osJe-owJeleebÛeer cebefojs GYeejueer. lees lÙeebÛÙee Yepeveer ueeieuee. lÙeeÛee JneÙeÛee leesÛe heefjCeece Peeuee. lÙeeÛÙee jepÙeeÛes oesve legkeâ[s he[ues. keâeueeblejeves lÙeeÛes cebefojner yeeefyeueesveÛÙee jepeeves peceerveoesmle kesâues.
 %eeveeÛeer osCeieer osJeekeâ[tve efceUle Demeles. leer ie=nerle OejeÙeÛeer vemeles. efleÛÙeecegUs efceUCeeNÙee JewYeJeeves ngjUtve peeÙeÛes vemeles, nsÛe jepeeÛÙee heefnuÙee hegmlekeâeÛee uesKekeâ JeeÛekeâebÛÙee ceveeJej efyebyeefJeCÙeeÛee ØeÙelve keâjlees. -(›eâceMe:)